Química


Preparacio y estandarització d'una solució patró 0.1 m de NH4SCN


PNT:

PREPARACIO I

ESTANDARITZACIÓ

D´UNA SOLUCIÓ

PATRÓ

0.1 M DE NH4SCN

Grup A-2

FUNDAMENT:

Es prepararà ½ litre de NH4SCN 0.1 M i s´estandaritzarà amb una solució patró primari de AgNO3 0.1M

MATERIAL I APARELLS NECESSARIS:

- 1 Vas de Precipitats de 100 ml

- 3 Erlenmeyers de 300 ml

- 1 Bureta de 25 ml

- 1 Matraç aforat de 500 ml

- Balança Granatari

REACTIUS NECESSARIS:

- NH4SCN Sòlid

- AgNO3 0.1M (Patró Primari)

- Aigua Desionitzada

MÈTODE DE PREPARACIÓ:

Es pesen en un vas de precipitats de 100 ml, 3.8 g de la sal NH4SCN utilitzant una balança grantari i es dissolen en una mica de H2O. Quan la solucio sigui homogenia, es porta a un matraç aforat de 500 ml i s´enrasa amb H20 . S´agita bé per la seva homogeneització.

MÈTODE D´ESTANDARITZACIÓ:

Es prenen 3 alícuotes de 20 ml de la solució de NH4SCN i es porten a 3 erlenmeyers de 300 ml

A la bureta de 25 ml s´afegeix el AgNO3 0.1 M fins a un volum de 25 ml i s´inicia la valoració gota a gota. El viratge es produeix quan la solució pren una coloració romanent durant uns 15 segons

CÀLCULS:

Per calcular la concentració de NH4SCN es realitza el següent càlcul:

0.1mol AgNO3 1mol NH4SCN 1

VAGNO3 (ml) x x x = C NH4SCN (M)

1000ml AGNO3 1 mol AgNO3 20·0.001 l

El factor d´estandarització es calcula de la següent manera :

C real

F =

C teorica

OBSERVACIONS:

La valoració es realitza per triplicat de la mateixa manera que el càlcul de concentració. Es pren com concentració final la mitja de les 3 calculades.

Per tal de veure bé el viratge, s´aconsella col·locar un paper blanc sota l´erlenmeyer quan es dugui a terme la valoració.

BIBLIOGRAFÍA:

A.I. Vogel “Quantitative Chemical Analysis” 5 th edition. Editorial Longman 1989
Descargar
Enviado por:Nuria
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar