Comercio


Polítiques de màrqueting


POLÍTIQUES DE

MÀRQUETING

El mercat fa que Pugi el valor de la moneda: apreciar/ depreciar.

Un país pot fer que la seva moneda es devaluï o s'avaluï.

Moneda, és el bitllet o moneda físicament, mentre que la divisa és un altre mitja que fa la funció de la moneda, un exemple són els travel checks.

Producte:

És un complex d'atributs i qualitats que serveixen per satisfer necessitats concretes, ja sigui fisiològiques o psicològiques.

Classes de productes:

El producte és una mercaderia (física), un servei (intel·ligible), una idea (intangible), o també pot ser una combinació de totes les altres tres.

Profunditat del producte: és un producte de diferents gammes.

Amplitud del producte: taules, cadires...

Activitats de màrqueting referides al producte

Crear productes ( desenvolupar-los).

Modificar els existents.

Eliminar els que no satisfan cap necessitat.

Creació de noms.

Determinar les garanties i el procediment d'aquests.

La planificació dels envasos.

Classificació del producte.

Productes de consum:

Són els que es destinen a satisfer necessitats personals, familiars i que a més es destrueixen.

Productes d'us comú:

Són productes barats, de compra freqüent, el comprador no fa gaires esforços, no compara amb altres marques, pot canviar de marca sinó la troba.

Productes industrials: són productes que estan destinats per crear altres productes.

Estratègies de màrqueting d'us comú.

Situarem aquests productes als màxims punts de venda.

Els marges comercials com que són reduïts la rotació ha de ser molt elevada.

El detallista farà poc esforç per promocionar-lo.

Productes de moda

Productes de moda amb demanda residual

Fracàs instantani

Productes amb un aprenentatge difícil

Productes amb aprenentatge fàcil

Productes de cicles

Productes amb maduresa estable

Productes renovats

Gestió de la cartera

Hem d'intentar tenir un equilibri amb el mix del producte per tal de garantir la rendibilitat a curt o llarg termini.

Equilibrar la rendibilitat i el risc.

Assignar recursos suficients entre els productes o subdivisions, per tal que es puguin dur a terme els objectius.

Allargar la vida dels productes

Mètode d'anàlisi de la cartera de productes

Cartera de productes:

- Clàssics

a través de l'anàlisi de la venda per productes, hem d'agafar i veure la disperció de la xifra de negocis

anàlisi de l'evolució de les vendes analitzant les dades anteriors per saber com va ara l'evolució de les vendes.

anàlisi del potencial de mercat, és saber quins podrien ser els teus clients, però que no ho són.

El perfil de l'edat de la xifra de negoci, quant temps fa que es repeteixen les vendes?

- Clàssic II

Anàlisi de la rendibilitat

S'agafa el compte per producte i s'analitza

- no clàssic

anàlisi estratègic

es comprova l'equilibri intern de la cartera, s'estudia la dinàmica de la cartera, s'avalua la competència, s'intenta esbrinar la resta de factors no inclosos a la cartera.

Es necessita saber la barrera d'entrada i mobilitat

Canvis tecnològics

Pressions de l'entorn (medi ambient...)

La capacitat dels directius

La taxa d'utilització (hem de saber si l'empresa està produint al màxim) i la rivalitat en el sector.

Punt a tenir en compte a l'estratègia

Dissenyar carteres objectiu

Verificar l'equilibri financer

Gestionar el producte de la cartera

Classificació segons la BCG

alt

Creixement del mercat

Baix

Participació ens indica la participació en el mercat

Altres freqüències de la BCG

Nosaltres podem gestionar la cartera de productes a través de la BCG

Critiques de la BCG

Vocabulari vulgar

No sempre quan diem creixement ha de significar rendibilitat

La definició de mercat no ens defineix els límits de mercat

Ignora oportunitats rendibles

La cartera de productes ideal no ha d'estar per què equilibrada.

Opcions estratègiques de la BCG

Mirar apunts i acabar el requadre!!!!!!!

Cash-flow diferència entre cobraments i pagaments

Modificació i eliminació

- Modificació

Que el canvi sigui perceptible pel consumidor

Que impliqui un avantatge

Que satisfaci una necessitat millor que abans

Sempre aconseguir a arribar a un segment que abans no arribava

Modificar la qualitat

Modificar l'estil

Modificar els serveis que presta el producte

- eliminació

reducció sistemàtica de la xifra de vendes

increment dels costos

la rendibilitat disminueix

per alliberar recursos productius

_ maneres d'eliminar productes

eliminació ràpida: Decisió dràstica que es dóna en un moment concret per deixar de produir.

Eliminació lenta: es va disminuint la producció tenint en compte les vendes, es pot adaptar les 4P més a poc a poc

Creació de nous productes

Productes totalment nous, són molt costosos, però es cobreix una necessitat que no hi havia abans.

Producte nou que modifica a un altre, té el perill de que no es vegi com a nou.

Llançament de nous productes

- Estratègia d'innovació:

totalment nou, modificar fortament un producte existent

- generació d'idees:

pluja d'idees comptant amb tots els departaments: producció, marketing, investigació...

- sedàs d'idees:

de totes les que s'han triat, quines són més factibles

- test:

s'han d'analitzar les idees generades i traduir-ho en producte

- anàlisi de factibilitat tècniques:

l'empresa és capaç amb el què té de produir?

Els recursos, tenim prou recursos? I si no en tenim, en podrem aconseguir?

Els costos, estimació dels costos de producció

- test del producte:

tots els que han superat el text de factibilitat els passem aquí, els que no es guarden per un possible futur.

Test dels productes

Durant quant de temps del producte (previsiblement) l'utilitzarem?

Taxa de desgast.

Problemes derivats del mal ús o mal consum.

Defectes que puguin sorgir en els recanvis

Les normes de manteniment.

Anàlisi de la rendibilitat (pressió econòmica dels marges)

El test de màrqueting ens permet disminuir riscos de fracàs, determinarem quins són els nivells del mix.

Determinar quin és el comportament competitiu del producte.

El pla de llançament.

POSICIONAMNET DEL PRODUCTE

El primer que hem d'intentar de construir és el grau de notorietat, consisteix en que l'enquesta sigui subjectiva per part de l'enquestat.

El segon pas és l'índex de similitud, a través d'imatges l'enquestat ens ha de dir el què?

El tercer pas és l'índex de preferència, quina de les marques prefereix?

L'últim pas consisteix en fer una escala semàntica, que tria una sèrie de tributs que siguin representatius del, producte.

Ex.

Marques duresa preu

I 5 8

A 2 6

B 1 4

C 10 1

Es trien dues característiques una per cada coordenada i es fa l'escala adient.

degustació

preu

Producte degustació preu

A + 10

B + 14

C +/- 8

D +/- 7

E - 6

La marca

És un nom símbol, disseny o combinació que identifica el producte d'un venedor o el distingeix dels seus competidors

Elements:

El nom de la marca (el què és llegible).

El logotip (símbol).

Marca registrada (denominació legal.

La raó social (és la organització que hi ha al darrera).

Avantatges pel fet de tenir una marca

Pel comprador:

Pot distingir el producte

En cas de defecte del producte saps on anar a reclamar.

Pots repetir.

Pel venedor:

La fidelització del producte.

Elecció del nom

Que s'ha de fer?

Comprovar que el nom està lliure

Seleccionar les característiques adients:

- Llegible

- Curt

- Memoritzable

- Paraula no inventada

- Paraula estrangera

- Nom d'algun soci

- Combinar números i lletres

- Inicials

- Suggeriments del producte

- Que sigui apreciat pel consumidor i

s'identifiqui el producte amb l'empresa

classes de marques

la marca del fabricant

la marca del distribuïdor

marca vertical (qualsevol producte d'una marca que porta el mateix nom)

marques col·lectives ( ex. Milar)

marques de garantia, creixen com a recolzament d'un producte, denominació del d'origen.

Marques especifiques, creen marques per cada producte.

Marques internacionals, estan registrades internacionalment.

Marques comunitàries, registrades a UE

Estratègies de marques

De marca única:

És quan una empresa comercialitza sota una sola marca, tots els productes porten el mateix nom.

De multi-marca:

Tots els productes porten diferents noms

De marques compartides:

Empreses que s'uneixen i comparteixen la marca

Llicència de marques

És quan una empresa cedeix l'explotació del seu nom a una altra empresa

Envasos i etiquetes

L'envàs i l'etiquetatge son importantissims ja que és la part visible del producte, és l'últim estímul per què el client el triï i no vagi a la competència.

L'envàs:

Ha de complir una normativa: colors, formes, textos, símbols...

Què ha de constar:

El nom, composició del producte, caducitat i/o consum, les instruccions, lot de fabricació, origen del producte, i tot allò que el productor pugui considerar útil.
Descargar
Enviado por:Jordi Raurell Soldevila
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar