Administración y finanzas


Pla General i Llibres de Comptabilitat


TEMA 1 -EL PLA GENERAL I ELS LLIBRES DE COMPTABILITAT

A) CARACTERÍSTIQUES DEL P.G.C:

-El PGC serveix per aconseguir que la informació comprable de les empreses sigui transparent, fiable i comparable.

-És obligatori per totes les empreses (societats i empreses individuals).

-Té la finalitat d'aconseguir que els comptes anuals siguin comparables entre les diferents empreses i millorin la informació obtinguda.

-És un Pla comptable (no fiscal) i no és un pla rígid, ja que permet introduir-hi les modificacions que calgui davant el desenvolupament del món empresarial.

B) PARTS DEL P.G.C. ESPANYOL:

Es divideix en 5 parts:

 • Principis comptables

 • Quadre de comptes (aplicació voluntària).

 • Definicions i relacions comptables (aplicació voluntària).

 • Comptes anuals.

 • Normes de valoració.

 • 1-ELS PRINCIPIS COMPTABLES Tenen com a objectiu aconseguir que els Comptes Anuals reflecteixin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'empresa. Són els següents:

  -Principi de prudència: Les pèrdues i els riscs previsibles s'hauran de comptabilitzar tan aviat com siguin coneguts, mentre que els possibles guanys no es comptabilitzaran fins que es produeixin.

  -Principi del preu d'adquisició: Tots els béns i drets es comptabilitzaran pel seu preu d'adquisició o pel seu cost de producció.

  -Principi de la data del fet: Els ingressos i les despeses pertanyen a un exercici comptable en funció de la corrent real (quan es produeix el fet, sortida/entrada) de béns i serveis, amb independència del moment en què es paguen les despeses o es cobren els ingressos.

  -Principi de correlació d'ingressos i despeses: El resultat de l'exercici estarà format per la diferència entre els ingressos del període i les despeses realitzades per a la seva obtenció, així com els beneficis i les pèrdues no relacionades clarament amb l'activitat de l'empresa.

  -Principi de no compensació: En cap cas es podran compensar les partides de l'actiu i del passiu ni les de despeses i ingressos.

  -Principi d'empresa en funcionament: Considerem que la gestió de l'empresa té una durada il·limitada. En conseqüència, l'aplicació dels principis comptables no anirà encaminada a la determinació del valor del patrimoni en cas de liquidació o venda.

  -Principi d'importància relativa: Es podrà admetre la no aplicació d'alguns dels principis comptables sempre i quan la importància sigui relativa i no modifiqui de manera substancial els comptes anuals.

  -Principi d'uniformitat: Adoptat un criteri en l'aplicació dels principis comptables, s'haurà de mantenir fins que canviïn les circumstàncies que varen fer que adoptéssim aquest criteri. Donat el cas, aquestes circumstàncies es faran constar en la memòria.

  -Principi del registre: Els fets econòmics s'han d'enregistrar quan neixin els drets o obligacions que els han originat. Qualsevol fet que pugui modificar el patrimoni ha d'ésser comptabilitzat i ha de tenir el seu justificant (fra, rebut). Aquest principi de vegades entra en contradicció amb d'altres.

  En cas de conflicte entre els principis comptables, prevaldrà aquell que expressi millor la imatge fidel del patrimoni en els comptes anuals. Normalment el principi de prudència tindrà caràcter preferencial sobre els altres principis.

  _______

  2-EL QUADRE DE COMPTES compren una llista de comptes que formen el Pla. Cada compte té assignat un codi numèric i tant el títol com el codi són fixos. Per tant, quan diferents empreses adopten el Pla, tota la terminologia coincideix i per aquest motiu són comparables.

  -Tots els comptes s'agrupen set grans Grups: una xifra

  -Cada grup es subdivideix en Subgrups: dos xifres

  -Cada subgrups es subdivideix en comptes: tres xifres

  -I si a l'empresa li interessa, cada compte

  es subdivideix en subcomptes: quatre xifres

  _______

  3-LES DEFINICIONS I RELACIONS COMPTABLES donen una definició de cada compte i ens descriu els motius més comuns de càrrec i abonament. També ens diu quins són els comptes de contrapartida a l'hora de fer un assentament.

  GRUP 1 - FINANÇAMENT BÀSIC.

  Comprèn els recursos financers obtinguts a LL/T de l'empresa. Aquests poden arribar a l'empresa de 2 maneres:

  -Aportats pels socis (capital) o generats per la pròpia empresa (reserves).

  -Recollits de l'exterior (préstec).

  GRUP 2 - IMMOBILITZAT

  Comprèn els elements del patrimoni destinats a servir de forma durable en l'activitat de l'empresa. També s'inclouen les despeses d'establiment i les despeses a distribuir en diferents exercicis.

  GRUP 3 - EXISTÈNCIES

  Comprèn els estocs de béns que es renovaran diferents vegades durant l'any (PM, mercaderies,etc...).

  GRUP 4 - CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS DE TRÀFIC

  Comprèn els comptes que provenen del tràfic normal de l'empresa així com els comptes amb les Administracions Públiques, encara que el seu venciment sigui superior a un any.

  GRUP 5 - COMPTES FINANCERS

  Comprèn els deutes i crèdits per operacions alienes al tràfic, amb venciment no superior a un any, i mitjans líquids (caixa,bancs) disponibles.

  GRUP 6 - COMPRES I DESPESES

  Comprèn els proveïments de mercaderies i altres béns adquirits per l'empresa per a tornar-los a vendre transformats o sense transformar. També comprèn totes les despeses de l'exercici, les variacions d'existències comprades i les pèrdues extraordinàries.

  GRUP 7 - VENDES I INGRESSOS

  Comprèn les vendes de béns i la prestació de serveis que són objecte del tràfic de l'empresa. També comprèn tots els ingressos de l'exercici, les variacions d'extistències produïdes i els beneficis extraordinaris.

  (Del grup 1 al 5 van al balanç de situació, el 6 i 7 a P i G).

  _______

  4 - ELS COMPTES ANUALS comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, i la memòria. Aquests documents formen una unitat i han de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'empresa.

  -El balanç ens mostra la situació patrimonial de l'empresa en un moment determinat: a l'Actiu els béns i drets que té l'empresa i al Passiu les obligacions.

  -El compte de pèrdues i guanys ens mostra els ingressos i les despeses de l'exercici i per diferència el resultat.

  -La memòria amplia i comenta la informació continguda en el balanç i en el compte de pèrdues i guanys.

  _______

  5 - LES NORMES DE VALORACIÓ desenvolupen els principis comptables, contenint les regles d'aplicació als diferents fets econòmics, o sigui, és una relació més detallada dels principis comptables.

  Les parts 2ona i 3era, són d'aplicació voluntària per les empreses.

  C) ELS LLIBRES DE COMPTABILITAT:

  a) GENERALITATS

  Tot empresari haurà de portar els llibres i documents comptables amb claredat, ordenats per dates, sense espais en blanc, sense esborranys, i que permetin l'elaboració dels comptes anuals. Aquests es redactaran d'acord amb models prefixats (abreujat i normal) i referits a l'exercici present i a l'anterior i es conservaran durant 6 anys.

  b) LLIBRES OBLIGATORIS SEGONS LA LEGISLACIÓ MERCANTIL

  Quan parlem de legislació mercantil ens referim sobre tot al Codi de Comerç, que diu que tot empresari haurà de portar com a mínim un Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals, i un Llibre Diari.

 • Un empresari individual:

  • Un Llibre Diari.

  • Un Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals.

  • Una societat anònima:

   • Un Llibre Diari.

   • Un Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals.

   • Un Llibre d'Actes.

   • Una societat de responsabilitat limitada:

    • Un Llibre Diari.

    • Un Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals.

    • Un Llibre d'Actes.

    • Un Llibre de socis.

    • c)LLIBRES OBLIGATORIS SEGONS LA LEGISLACIÓ FISCAL

     Quan parlem de legislació fiscal ens referim sobre tot a l'impost sobre societats, a l'IRPF i a l'IVA.

     Els empresaris individuals i els professionals independents tributen per l'impost sobre l'IRPF.

     Existeixen diferents règims:

     1) Estimació objectiva.

     Aquesta modalitat la poden fer servir empresaris individuals i professionals que fan certes activitats publicades en unes taules pel ministeri d'Economia.

     Obligacions formals:

     -Han de guardar les factures rebudes, les factures emeses i els justificants dels mòduls.

     -Els empresaris que dedueixin amortitzacions hauran de portar un llibre de béns d'inversió.

     2) Estimació directe simplificada:

     Aquesta modalitat s'aplica als empresaris i professionals que no estiguin acollits a l'estimació objectiva i compleixin els següents requisits:

     -Que la xifra de negocis durant l'any anterior no sigui superior a 610.012,1 €.

     -Que no hagi renunciat a aquesta modalitat.

     Obligacions formals:

     Els empresaris han de portar:

     -Un Llibre de vendes i ingressos.

     -Un Llibre de compres i despeses.

     -Un Llibre de béns d'inversió.

     Els professionals han de portar:

     -Els mateixos llibres que els empresaris i a més, un Llibre d'acomptes.

     Aquests llibres no són necessaris si la comptabilitat es porta segons el Codi de Comerç (Llibre Diari i Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals).

     3) Estimació directa normal:

     S'aplica als empresaris i professionals que no estiguin acollits a les dues modalitats anteriors.

     Obligacions formals:

     Els empresaris han de portar:

     -Un Llibre Diari.

     -Un Llibre d'inventaris i comptes anuals.

     Els professionals si no porten la comptabilitat segons el Codi de Comerç han de portar els mateixos llibres que la modalitat simplificada.

     ________

     Les societats tributen per l'impost sobre societats:

     Obligacions formals:

     Les societats han de portar:

     • Un Llibre Diari.

     • Un Llibre d'inventaris i comptes anuals.

     • Un Llibre d'Actes.

     • Un Llibre registre de socis en les societats limitades.

     _______

     Llibres que s'han de portar segons l'IVA:

     Llibres que han de portar els empresaris i les societats que estan en el Règim General:

     -Llibre de factures emeses: S'hi inscriuran una a una les factures emeses. Podrà anotar-s'hi un assentament de resum, sempre que siguin factures emeses el mateix dia i que en el seu conjunt no superin una determinada quantitat.

     En aquest llibre hi figuarà:

     Data, Núm fra, Client NIF, Base Imposable, Percentatge IVA, Quota IVA

     -Llibre de factures rebudes: S'hi inscriuran una a una les factures rebudes. Podrà anotar-s'hi un assentament de resum de les factures rebudes a la mateixa data sempre i quan no superin una determinada quantitat.

     En aquest Llibre hi figurarà:

     Data, Ordre Recepció, Proveïdor NIF, Base Imposable, Percentatge IVA, Quota IVA

     Llibres que han de portar els empresaris que estan en el Règim Simplificat (va lligat amb l'estimació objectiva per IRPF):

     -Llibre de factures rebudes. També han de guardar les factures rebudes, les factures emeses i els justificants dels mòduls.

     Hi ha subjectes passius acollits a règims especials, com el recàrrec d'equivalència, que no han de portar cap llibre.

     d)CONCEPTE DE CADA LLIBRE:

     1)Llibre Diari:

     Recull, per ordre cronològic, totes les operacions de l'empresa. També serà vàlida l'anotació conjunta d'operacions per períodes no superior al mes, amb la condició que figurin detallades en altres llibres auxiliars.

     2)Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals:

     En aquest llibre hi figurarà:

     -L'inventari inicial: Relació detallada de tots els béns, drets i obligacions que té l'empresa a principi d'exercici

     -Balanç de comprovació: Serveix per comprovar si les anotacions que hem fet fins ara són correctes. Es farà com a mínim un cop cada trimestre.

     -L'inventari final. Relació detallada de tots els béns, drets i obligacions que té l'empresa a final d'exercici

     -Els comptes anuals.

     3)Llibre Major:

     Recull la història i situació de cada element.

     4)Llibre d'actes

     5)Llibre de socis

     6) Llibres auxiliars
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar