Filología Gallega


Novela e a súa evolución histórica


 • O concepto de novela e a súa evolución histórica

 • A épica e a narración. Orixes da novela*

 • Narración e épica son dous termos que proveñen do grego ððð (palabra). As primeiras manifestacións épicas atopámolas na Ilíada e Odisea, así coma nas historias relatadas polos aedos. En Roma aparecería nos prólogos unha pequena reflexión sobre o que escriben e xurde a necesidade de recoñecer a autoría.

  Cómpre dicir que a épica non só se deu en Occidente, tamén a podemos atopar no Gilgamesh ou nas lendas de Mahabaratah.

 • A novela grecorromana

 • Novela como termo aparece no século XIX, até entón denominábase historia ( O satiricón de Petronio, O asno de ouro de Apuleio, Metamorfose de Ovidio...).

  A novela nace na Época Helenística, tendo pouca consideración e sendo unha mestura de:

 • Historiografía: está escrita en prosa.

 • Comedia: toma dela a temática amorosa.

 • Segundo BAJTIN, a novela helenística pode ser de varios tipos:

  • De aventuras ou da proba: o argumento adoita ser a historia de dous amantes que se separan e despois de diversas dificultades vólvense xuntar. Tamén se chama de proba porque é frecuente que o pai da moza poña a proba ao seu amado.

  • De costumes: contan historias da vida cotiá ou pública. Exemplos: O satiricón de Petronio ou O asno de ouro de Apuleio.

  • Confesións: é a novela autobiográfica. Exemplo: Fedón de Platón.

 • A narrativa na tradición medieval e no ciclo clasicista

 • Na Idade Media a narrativa considérase un fermoso mentir e destacan as exempla ( fábulas). Amais das novelas mouriscas, pastorís etc. destacan tres ciclos na prosa medieval:

  • Ciclo bretón: materia de Bretaña.

  • Ciclo clásico: guerra de Troia.

  • Ciclo carolinxio: milagres xacobeos.

  A ficcionalidade desenvolverase moito a partir do Quixote, unha novela metaficcional a partir da cal se comeza a distinguir entre romance e novela:

  Romance ( do lat. romanice)

  Novela ( do lat. nouus)

  Francés

  Roman

  Nouvelle

  Portugués

  Romance

  Novela

  Italiano

  Romanzo

  Novella

  Castelán

  Romance ( restrinxiuse o termo de xeito que só designa unha composición poética)

  Novela

 • A narrativa na Ilustración e no Romanticismo

 • O auxe da burguesía reflíctese tamén na narrativa da época, que intenta amosar a complexidade da vida, como é o caso do Werther de Goethe.

  Os prerrománticos consideraban que ler novelas era prexudicial e un entretemento vulgar.

  Os románticos, pola súa banda, valoran a novela por ser un xénero proteico, dentro do cal poden entrar cousas moi diversas, dándolle así liberdade ao creador, o xenio romántico. Nesta época aparecerán xéneros coma o drama romántico ou a novela gótica, mais será a novela histórica a que máis abunde.

 • A narrativa na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX

 • Nesta etapa destaca, por unha banda, a aparición do naturalismo ( E. Zola) e, por outra, a creación dos reflectors da man de Henry James. Estes son personaxes que narran eles mesmos as súas sensacións (Niebla de Unamuno).

 • A novela contemporánea. Aproximación teórica

 • É unha novela postmoderna que se enfronta a narrativas con argumentos xa moi empregados anteriormente. Existen formas coma as mininarrativas (combinan música, cinema...). Segundo MIJAÍL BAJTIN existe un tipo de novela no que os personaxes dialogan continuamente, é a chamada novela polifónica que este autor atribúe a Dostoievski.

 • Outras formas narrativas

 • Epopea, mito, saga, lenda, xesta, milagre, exemplum, apólogo...

 • Novela e novela curta

 • O conto. Conto literario e conto popular

 • Do conto folclórico, analizado por Propp, nace o conto literario, cuxo principal mestre foi EDGARD ALLAN POE. Imos ver que trazos destacan diferentes teóricos na caracterización do conto respecto da novela:

 • Horacio Quiroga ( “ Decálogo del perfecto cuentista”)

  • Seguimento dos modelos de Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov...

  • Estrutura:

   • Importancia da premeditación do autor.

   • As claves do conto deben estar no principio e no final.

   • Brevidade e intensidade: economía lingüística.

  • Personaxes:

   • Brevidade na súa caracterización.

   • Orientalos cara o final omitindo o que non sexa indispensábel.

  • O autor debe escribir con asepsia, atendendo só a o mundo interno ficcional.

 • Rafael Dieste ( “ Limiar” de Dos arquivos do trasno)

 • As características principais que para Dieste debe ter o conto, segundo Anxo Tarrío relacionadas coa teoría de Poe, son:

  • Importancia dun núcleo arredor do cal xiren os demais elementos (personaxes, narrador, tempo, espazo...).

  • O final coma a parte máis importante.

 • Julio Cortázar ( “ Algunos aspectos del cuento”)

  • Os elementos fundamentais do conto son:

   • Intensidade.

   • Tensión.

   • Significación.

  • A súa condensación faino semellante á fotografía.

  • Preocúpase moito pola situación do emisor e o receptor, por iso Pozuelo Yvancos di que destaca a parte pragmática.

  • Relaciona o conto coa poesía, igual ca Emilia Pardo Bazán.

 • Méndez Ferrín

  • Semellanza coa fotografía (metáfora do flash).

  • O conto coma un xénero autónomo.

  • Importancia do final, que debe darlle sentido ao anterior e ser moi condensado.

  • Concepción poética do conto (simultaneidade).

 • Kurt Sapang (1993)

  • Existencia dun núcleo arredor do que xiran os demais elementos e que se comeza narrando sen ningunha introdución (in medias res)

  • Final xeralmente aberto.

  • Condensación e síntese: acción única, espazo e tempo reducidos, importancia da trama (débese prescindir de diálogos que non aportan datos transcendentes e descricións).

  • Importancia do título.

 • Edelweiss Serra (1978)

  • Comezo in medias res

  • O conto crea un mundo ficcional finito, mentres que o da novela é infinito.

 • Helmut Bonheim

  • A reducida extensión do conto trae consigo a redución de:

   • Personaxes (tipos)

   • Tempo (sumario, elipse)

   • Espazo

   • Acción (orde lineal)

    • O MICRORRELATO

  Aparece na sociedade actual respondendo á necesidade do consumo de fast culture. Ten importancia nos Estados Unidos (Short Short Story) e en América Latina (Augusto Monterroso).

  Entre os seus creadores podemos nomear a Max Aub, María do Cebreiro Rábade Villar, Jaureguizar...

  En canto ás súas características podemos dicir que son:

  • Concisión extrema.

  • É un xénero híbrido.

  • Aproxímase á poesía.

  • Importancia do título.

  • Importancia do comezo e do final.

  * Até o punto 2.3. non comeza o que entra no exame.
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: gallego
  País: España

  Te va a interesar