Tecnología


Materials naturals


1-Materials ecològics

Termoargila: Està composta bàsicament d'argila porosa 100% natural, te unes excel·lenmts prestacions , és aillant

Biobloc : Està composta bàsicament d'argila porosa 100% natural, te unes excel·lenmts prestacions , és aillant

Arlita: Està composta bàsicament d'argila porosa 100% natural, te unes excel·lenmts prestacions , és aillant

Sudorita: Està composta per formigó que substituieix la graba per al suro triturat.

Linoleum: Es fabrica a partir de faruna de suro , oli de llinosa i encenalls de fusta

2-Matreials petris

Granit: El granit es una roca plutònica d'estructur cristal·lina de textura granular , compacte i forta. Està composta generalment de quars feldspats i mica.

El seu color varia segons els components de la roca en especial del feldspats, que poden ser molt diferents. És una roca molt dura i resistent a la compresió i duradora.

El Marbre: És una roca metamofica , amb textura compactei cristal·lina, està composta per grams microscòpics de calcita. Ès de color blanc, perà a part de la calcita també pot ser composta per altres minerals que hi poden donar color.

La Pissarra: La pissarra es una roca metamorfica , amb una textura granular fina i homogènica. És d'estructura laminar o folíciaca, cosa que permet obtenir plaques planes i primes de forma regular. Aquesta forma plana ajuda a lliscar la neu. Es de color negre-blavós, Es dura i resistent i mitjanament flexible.´

3- Materials pertis transformats

La Calç: S'obté de pedra calcària sotmesa a una cocció molt forta.

El Guix: S'obté a partir de pedra de guix, que es sulfat de calci hidratat.

També destaque els seguents materials: Guix de construcció, guix de construcció blanc , guix prefebricat i escaiola.

4-Materials Ceràmics

Els materials cerámics són materials terrosos cuits. Un dels primers materials de construcció fets amb substàncies terroses vas ser la tova , que era una peça de grans dimensions, composta per argila o fang pastat amb palla i assecada al sol. S'utilitzaba per fer parets i terres.

El Maó

Dels materials ceràmics també en diem obra cuita i per fabricar-ho , en la majoria de casos , s'ha pres com a base el maó.

Es una peça amb forma de prisma rectangular feta d'argila cuita en unes instal·lacions especials anomenades bòrbiles.

Les peçes ceràmiques es clasifiquen , d'estructura; que es fan servir en la construcció de parets , pilars, voltats i xemeneies , també els de rebestiment: que serveixen per a fer paviments , enrajolar terrats, terrases, cobrir parets de cuina, banys i altres llocs de la casa. Els de Teuleria: que serveixen per a cobrir les cobertes dels edificis.

Teuleria

Teula arob, teula flamenca, teula romana i teula plana

Rebastiment

Tova o Atovó , rajola de valencia, rajola vidriada i rajola fina vermella.

Estructura

Maó , Maó Calat, Maó triforat, Maó foradat, revoltó, xunt, cassetó, pitxoli, totxana, Supermaó, Maó refrectari.

5-Materials ceràmics moderns

Porcellana: Els elements sanitaris com ara el lavabo, el bidet, la banyera , o de cuina , com l'aigüera o el safreig, són peçes molt familiars per a tothom i es pot pensar que sempre han estat Aixa.

Es fabriquen embotellan un material ceràmic i un plàstic anomenat porcellana, que es un material dur, fràgil generalment de color blanc i molt resistent a la compressió i als agents físics i atmosfèrics.

El Vidre

El vidre es podria considerar un material ceràmic, perquè està fet a partir de materials petris com la sílice, la sosa i altres substàncies; però generalment , ateses les seves característiques i la gran varietat de tipus de vidre que existeix, no es clasifica com a material ceràmic.

S'obté formant la mescla dels components a 1.500ºC.

En refredar-se , el material líquid obtingut es solidifica progressivament, moment que s'aprofita per donar-li la forma que vulguis. Es clar, transparent i trencadís , es un bon conductor tèrmic i aïllant elèctric.

Les Pintures

Les pintures són materials que es fan servir per al recobriment d'una gran varietat d'objectes.

En la construcció , s'utilitzen per a prevenir la deformació i el deteriorament d'alguns materials ceràmics, de fusta, de ferro, i en especial d'interiors i exteriors dels edificis

Les pintures tenen dues finalitats, la decorativa i la de protecció . També cal tenir en compte si està exposat directament o indirectament als agent atmosfèrics. Hi ha pintures d'exterior i interior.

La Fusta

La fusta és un material lleuger, flexible i resistent.

Constiutuieix un dels materials bàsics en la història de la construcció. En l'antiguitat la fusta s'havia fet srvir per fer cases, estructures, pilars, bigues, parets, finestres i teulades.

Actualment, la fusta es fa servir en bestides, apuntalaments , bastiment de portes i finestres, pilars, bigues. La fusta cal tractar-la amb pintura i vernissos pre afavorir-ne la conservació i donar-li un acabat millor.

Actualment, en la construcció no es fa servir fusta natural sinó aglomerat, fulloles, xapa de fusta i contraxapat.

El Ferro

El ferro és un material dúctil, maleable i tenaç.

Al final del segle XVII es comenten a construir a la Gran Bretanya fàbriques amb columnes de ferro fos.

A la segona dècada del segle XIX ja és comença a imposar la construcció amb ferro, sobretot en grans edificis com fàbriques , drassanes, palaus d'exposicions.

Actualment el ferro i més concretament l'acer , es fa servir en forma de perfil laminat . En la construcció , l'acer, s'utilitza en armadures, bigues, bastiments de portes i finestres, en l'eleboració de formigó armat, es fan servir unes barres amb rodons corrugats, que serveix per qualsevol estructura de formigó armat.

Definicions

Dúctil: Capacitat de ser estirat sense trencar-se

Maleable: Capaç d'estendres en làmines per l'acció del martell

Tenaç: Material que es desadhdereix fàcilment

Acer: Alliatge de ferro que conté carboni i que presenta una gra duresa i elasticitat.
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar