Sociología y Trabajo Social


Leyes de servicios sociales


1)ESTRUCTURA DELS SERVEIS SOCIALS

ANDALUSIA

ESTRUCTURA BÀSICA

 • Finalitat: Aconseguir unes millors condicions de vida, el desenvolupament dels individus i grups.

 • Funcions: informació, valoració, orientació, assessorament, detecció d'anàlisis dels problemes, cooperació social, ajut a domicili, convivència, reinserció,

Social i altres funcions que ens ajudin a millorar les condicions de vida.

 • Servei de caràcter polivalent.

ESTRUCTURA ESPECÍFICA

 • Dirigits a determinats sectors de la població que necessiten d'una intervenció específica.

 • Existeixen diferents serveis: família, infància, adolescència i joventut, tercera edat, persones amb disminucions físiques, psíquiques i sensorials,

Toxicòmans, minories ètniques, grups amb conductes dissocials i altres col·lectius que necessiten una atenció especialitzada.

ARAGÓ

ESTRUCTURA BÀSICA

 • La seva gestió correspon als ajuntaments.

 • Atenció a la problemàtica de caràcter social.

 • Col·laborar en la gestió dels serveis i activitats socials existents en la zona.

 • Fomentar l' animació comunitària.

 • Assessorar als ajuntaments en aquells projectes i programes d' interès per la zona.

ESTRUCTURA ESPECÍFICA

 • Poden ser gestionats per l' administració de la comunitat autònoma, per entitats locals, per institucions, per associacions de caràcter privat, o pels propis afectats.

 • Va dirigit a un sector específic, que tenen limitacions per aconseguir l' accés als diferents sistemes públics de protecció social.

ASTÚRIES

ESTRUCTURA BÀSICA

 • Finalitat: Promoure i possibilitar el desenvolupament del Benestar social derivant si es dóna el cas cap a serveis especialitzats.

 • Funcions d' informació, valoració, orientació, de desenvolupament comunitari, de promoció de la integració i reinserció social.

 • Servei de caràcter polivalent.

ESTRUCTURA ESPECÍFICA

 • Serveis dirigits a sectors específics de la societat que requereixen d' una atenció diferenciada.

CANTÀBRIA

ESTRUCTURA BÀSICA

 • Promoure el Benestar social i orientar als ciutadans cap a serveis socials específics quan es doni el cas.

 • Servei de caràcter polivalent.

ESTRUCTURA ESPECÍFICA

 • Els dirigits a sectors de la població que necessiten d' una atenció específica.

CASTELLA I LLEÓ

ESTRUCTURA BÀSICA

 • Dirigits a tots els ciutadans i col·lectius.

 • Funcions: informació, orientació, assessorament, promoció de la convivència, integració, ajudes a domicili, reinserció social, recolzament a l' acció social, prevenció primària (amb l'objectiu d'eliminar les causes dels problemes socials), gestió de prestacions econòmiques i qualsevol altre que ens porti a un major estat del Benestar social.

 • Servei de caràcter polivalent.

ESTRUCTURA ESPECÍFICA

 • Dirigits a sectors concrets de la població amb problemes i/o necessitats que requereixin un tractament professional.

 • Equipament: centres d'acollida (atenció directa i temporal), residències permanents, centres de dia, centres ocupacionals, centres d' atenció a drogodependents entre altres centres.

CASTELLA LA MANXA

ESTRUCTURA BÀSICA

 • Finalitat: promoure i possibilitar el Benestar social de tots els ciutadans.

 • Existeixen serveis generals d' informació, valoració, orientació, promoció, cooperació social, d' ajuda a domicili i de convivència.

ESTRUCTURA ESPECÍFICA

 • Organitzats per a col·lectius específics amb l' objectiu de diagnosticar, recolzar, rehabilitar als esmentats col·lectius.

 • Els serveis especialitzats inclouen programes a la família, a la infància, a la joventut, a la drogodependència, a l'alcoholisme, a minusvàlids, a la dona, a la tercera edat, de prevenció de la delinqüència i a minories ètniques.

CATALUNYA

ESTRUCTURA BÀSICA

 • Aquests serveis són el punt d' accés immediat al Sistema Català dels Serveis Socials.

 • Presenten equips multiprofessionals. Les seves funcions són la d' informació, orientació i assessorament, treball social comunitari i detecció i prevenció, derivació a serveis especials, tractament d' ajuda i gestió dels serveis d' atenció domiciliària i altres determinats per la via reglamentària.

ESTRUCTURA ESPECÍFICA

 • Constitueixen el nivell d' actuació específica dirigida al diagnòstic, la valoració, el tractament, l' ajuda i la rehabilitació de les carències socials de persones pertanyents a col·lectius en situació de risc.

 • Els professionals especialitzats que s'encarreguen d'aquests serveis utilitzen recursos comunitaris, com són els diürns o residencials, o altres tipus de recursos.

 • Existeix la coordinació entre serveis socials de base i els especialitzats.

COMUNITAT VALENCIANA

ESTRUCTURA BÀSICA

 • Dirigits a tota la població amb caràcter universal i gratuït.

 • Objectiu: promoure el desenvolupament de l' individu i de la comunitat.

 • Funcions: informació, orientació, assessorament tècnic, ajuda a domicili, cooperació social, convivència i reinserció social. També crea programes d'oci i temps lliure.

 • Servei de caràcter polivalent.

ESTRUCTURA ESPECÍFICA

 • Dirigits a sectors de població que requereixen una atenció més específica que la que les pugui proporcionar els serveis generals.

 • Aquests serveis seran gestionats per l'Administració de la Generalitat, per entitats locals, per institucions de caràcter privat o pels propis afectats.

EXTREMADURA

ESTRUCTURA BÀSICA

 • Són de responsabilitat pública o d' iniciativa social.

 • La seva finalitat és millorar la qualitat de vida de la comunitat.

 • Les seves funcions són: informació, valoració, orientació, animació comunitària, ajuda a domicili, convivència i inserció social.

 • Servei de caràcter polivalent.

ESTRUCTURA ESPECÍFICA

 • S' organitzen i dirigeixen sobre les situacions d' emergència.

GALÍCIA

ESTRUCTURA BÀSICA

 • Els serveis de base formen el nivell més proper a l' usuari.

 • Creen programes i donen ajudes per fomentar la participació, la integració i el Benestar social.

ESTRUCTURA ESPECÍFICA

 • Els dirigits a col·lectius de la població amb problemàtiques definides que no poden solucionar-se des dels serveis de base.

ILLES BALEARS

ESTRUCTURA BÀSICA

 • Tenen al seu càrrec les accions d' atenció primària que donen informació, impulsar l' associacionisme i serveis d' ajuda a domicili.

 • La seva creació respondrà criteris de proximitat als beneficiaris.

ESTRUCTURA ESPECÍFICA

 • Funció de protecció i recolzament a la família, infància y joventut. Rehabilitació i integració dels disminuïts físics, psíquics i sensorials. Assistència a tercera edat. Protecció a la dona. Assistència a altres col·lectius com són toxicòmans, persones sense llar, persones en situació d' emergència.

 • La seva creació respondrà a criteris de proximitat als beneficiaris.

ILLES CANÀRIES

ESTRUCTURA BÀSICA

 • Finalitat: promoure i possibilitar el desenvolupament de tots els ciutadans, derivant quan sigui necessari cap als serveis especialitzats.

 • Funcions: informació, valoració, orientació, promoció, cooperació social, ajuda a domicili, convivència, detecció de situacions de marginació i qualsevol altra funció que s'encarregui de millorar el Benestar social de la població.

 • Servei de caràcter polivalent.

ESTRUCTURA ESPECÍFICA

 • S'encarreguen de les situacions que es deriven dels serveis base.

 • Aquests serveis estan dotats de centres de caràcter temporal o permanent pels usuaris.

 • Existeixen diferents serveis: infància i adolescència, joventut, tercera edat, minusvàlids, drogodependències, de prevenció de la delinqüència i de reinserció social, de marginació y de situacions d' emergència. El govern canari podrà crear qualsevol altre servei que cregui necessari.

LA RIOJA

ESTRUCTURA BÀSICA

 • Serveis destinats a promoure i possibilitar el Benestar social podent derivar fins els serveis especialitzats.

 • Existeixen serveis d' informació, valoració, orientació, promoció, cooperació social, d' ajuda a domicili i de convivència.

 • Servei de caràcter polivalent.

ESTRUCTURA ESPECÍFICA

 • Serveis destinats a sectors concrets de la població. Diagnòstic, tractament, recolzament i rehabilitació dels col·lectius amb deficiències.

 • Serveis d' infància i adolescència, minusvàlids, tercera edat, joventut, família i comunitat, drogodependències i alcoholisme, d'ajuda a la dona, delinqüència y exreclusos, minories ètniques, aturats i situacions d' emergència social.

 • Es podran crear altres serveis quan es cregui necessari.

MADRID

ESTRUCTURA BÀSICA

 • Finalitat: preveure i possibilitar el desenvolupament de Benestar social.

 • Funcions: informació, valoració, orientació, cooperació social, d' ajuda a domicili i de convivència.

 • Servei de caràcter polivalent.

ESTRUCTURA ESPECÍFICA

 • Són els que estan dirigits a sectors concrets de la població: tercera edat, drogadicció, família i infància entre altres.

MÚRCIA

ESTRUCTURA BÀSICA

 • Objectiu: promoure i possibilitar el desenvolupament de tots els ciutadans.

 • En el seu cas, derivar cap als serveis especialitzats.

 • Serveis d' informació, orientació, de promoció, de cooperació social, d' atenció domiciliària i de convivència.

 • Servei de caràcter polivalent.

ESTRUCTURA ESPECÍFICA

 • Dirigits a sectors concrets de la població per satisfer les seves necessitats.

NAVARRA

ESTRUCTURA BÀSICA

 • No apareix en la llei.

ESTRUCTURA ESPECÍFICA

 • No apareix en la llei.

PAIS BASC

ESTRUCTURA BÀSICA

 • Es dirigeix a tota la població.

 • Les seves funcions són: informació, valoració i orientació a tota la població.

 • Fa actuacions d' ajuda en el propi domicili.

 • Desenvolupa programes d' intervenció.

 • Realitza programes de sensibilització.

 • Gestiona la tramitació de les prestacions.

 • Funció preventiva.

ESTRUCTURA ESPECÍFICA

 • Programació, implantació i gestió d' aquelles actuacions que no siguin dels serveis de base.

 • Funcions: gestionar i equipar els centres i serveis que vagin dirigits a un col·lectiu.

 • Proporcionar prestacions tècniques.

 • Funció de reinserció, dirigida a normalitzar les

 • Condicions de vida.

Abans d' accedir a aquests serveis s'ha de passar pels de base

Programes integrats (exclusiu del País Basc))

- Finalitat: garantitzar la integritat i la qualitat dels serveis socials.

- Aquests programes es duen a terme mitjançant especialistes.

2)PRINCIPIS GENERALS D'ACTUACIÓ QUE PREVEU CADA LLEI

ANDALUSIA

Responsabilitat pública; solidaritat; igualtat i universalitat; participació ciutadana; prevenció; globalitat; normalització i integració; planificació i coordinació; i descentralització.

ARAGÓ

Igualtat, universalitat i globalitat; prevenció de les causes que originen les problemàtiques; planificació; coordinació i descentralització de les actuacions; participació dels ciutadans en la planificació; i responsabilitat pública.

ASTÚRIES

Responsabilitat pública; igualtat i universalitat; prevenció de les causes que originen situacions de necessitat; normalització; coordinació; descentralització i sectoralització; participació dels ciutadans; solidaritat; i globalitat.

CANTABRIA

Responsabilitat pública; universalitat i igualtat; prevenció; descentralització; participació; integració i normalització; planificació i coordinació; i solidaritat.

CASTELLA I LLEÓ

Igualtat, llibertat i solidaritat; universalitat; globalitat; planificació; descentralització; integració; animació comunitària; participació; i foment de la iniciativa social.

CASTILLA LA MANCHA

Planificació; descentralització; prevenció; integració; solidaritat; universalitat, igualtat i globalitat; i participació ciutadana.

CATALUNYA

Generals: llibertat, igualtat i solidaritat.

Específics: responsabilitat pública; simplificació, racionalització i eficàcia; reconeixement i promoció de la iniciativa social; globalitat; integració; descentralització i desconcentració; participació; prevenció; i planificació i coordinació.

COMUNITAT VALENCIANA

Responsabilitat pública; solidaritat i participació de la societat civil; prevenció, planificació i avaluació dels resultats; igualtat i universalitat; globalitat i integració; i descentralització.

EXTREMADURA

Responsabilitat pública; planificació i coordinació; descentralització; prevenció; globalitat; integració; i participació ciutadana

GALÍCIA

Responsabilitat pública; reconeixement i recolzament de la iniciativa social; reconeixement de la iniciativa privada amb ànim de lucre; territorialitat; planificació i coordinació; globalitat, normalització i integració; participació ciutadana; prevenció; solidaritat; i universalitat.

ILLES BALEARS

Responsabilitat pública; solidaritat amb les persones i els grups socials; normalització dels serveis socials; participació dels ciutadans; col·laboració amb la iniciativa privada sense ànim de lucre; descentralització, foment per les administracions públiques de les prestacions tècniques i econòmiques; i universalitat.

ILLES CANÀRIES

Promoure i potenciar aquelles activitats, serveis i recursos que permetin una millora de la qualitat de vida; prevenir i eliminar les causes que condueixen a la marginació; atenció de recolzament a les persones i grups en situació d' emergència; rehabilitació i promoció social; coordinació; resolució conjuntural de les situacions carencials; proximitat cap el ciutadà; universalitat; i participació de la comunitat.

LA RIOJA

Responsabilitat pública; solidaritat; participació; igualtat, universalitat i globalitat; prevenció; integració; planificació i coordinació; descentralització de la gestió; normalització; unitat; i llibertat.

MADRID

Prevenció; globalitat; integració; responsabilitat pública; col·laboració; planificació i coordinació; descentralització; participació dels ciutadans; i solidaritat i igualtat.

MÚRCIA

Responsabilitat pública; universalitat; planificació i coordinació; integració; descentralització; sectorització; normalització; participació democràtica; solidaritat; i globalitat del Benestar personal i social.

NAVARRA

Responsabilitat pública; coneixement de la realitat; planificació i coordinació; descentralització; igualtat i universalitat; participació; prevenció; i globalitat.

PAÍS BASC

Solidaritat; igualtat i universalitat; responsabilitat dels poders públics prevenció, integració i normalització; participació de la societat; planificació; coordinació i cooperació; descentralització; i atenció personalitzada.

3)ÀREES D'ACTUACIÓ QUE RECONEIX CADA LLEI QUE CAL ATENDRE

ANDALUSIA

 • Família.

 • Deficiències físiques, psíquiques i sensorials.

 • Infància, adolescència i joventut.

 • Drogodependències.

 • Vellesa

ARAGÓ

No apareix en la llei

ASTÚRIES

 • Família.

 • Infància, adolescència i joventut.

 • Tercera edat.

 • Minusvàlids.

 • Toxicòmans i drogodependents.

 • Prevenció de la marginació i eliminació de la discriminació ( sexe, ètnia…)

 • Minories ètniques.

 • Prevenció de delinqüència i atenció i reinserció a exreclusos.

 • Situacions d' emergència social.

CANTABRIA

 • Família.

 • Minusvalies.

 • Discriminació pel sexe.

 • Drogodependències.

 • Menors.

 • Minories ètniques.

 • Joventut.

 • Reinserció social i actuacions especials.

 • Gent gran.

CASTELLA I LLEÓ

 • Infància, joventut i família.

 • Persones discriminades.

 • Tercera edat.

 • Delinqüents.

 • Minusvàlids.

 • Altres sectors

 • Drogodependents.

CASTELLA LA MANXA

 • Família, a la infància, a la joventut.

 • Drogodependència i alcoholisme.

 • Minusvàlids.

 • Dona.

 • Tercera edat.

 • Prevenció de la delinqüència.

 • Minories ètniques.

CATALUNYA

 • Família i unitats de convivència alternativa.

 • Atenció a la infància i adolescència.

 • Atenció i promoció del Benestar de la vellesa.

 • Atenció a persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials.

 • Prevenció drogodependències.

 • Prevenir discriminacions (ètnia, sexe o altres condicions).

 • Prevenció delinqüència.

 • Ajuda en situacions d'emergència.

COMUNITAT VALENCIANA

 • Família, infància i joventut.

 • Malalts terminals.

 • Tercera edat.

 • Dona.

 • Persones discapacitades.

 • Minories ètniques.

 • Drogodependents.

 • Altres col·lectius amb risc de marginació.

EXTREMADURA

 • Família, infància, adolescència i joventut.

 • Delinqüència i atenció a reclusos i exreclusos.

 • Minusvàlids.

 • Vellesa.

 • Minories ètniques.

- Dona.

 • Situacions d' emergència social.

 • Prevenció de disminuïts socials.

GALÍCIA

 • Comunitat.

- Drogodependències y alcoholisme.

 • Família, infància y joventut.

 • Minories ètniques.

 • Minusvalies.

 • Delinqüència i reinserció de ex interns.

 • Vellesa.

 • Altres problemàtiques de marginació social.

 • Dona.

ILLES BALEARS

 • Funció de protecció i recolzament a la família, infància i joventut.

 • Rehabilitació i integració dels disminuïts físics, psíquics i sensorials.

- Assistència a tercera edat.

- Protecció a la dona.

 • Assistència a altres col·lectius com són toxicòmans, persones sense llar, persones en situació de emergència.

ILLES CANÀRIES

 • Família i unitats de convivència alternativa.

 • Infància, adolescència i joventut.

 • Vellesa.

 • Persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials.

 • Prevenció i tractament de drogodependents.

 • Prevenció de discriminació (ètnica, sexual…)

 • Prevenció i tractament de delinqüència, presos, exreclusos…

 • Ajuda en situacions d' emergència.

 • Informació i assessorament per tots els ciutadans.

LA RIOJA

 • Minusvalies

 • Dona.

 • Tercera edat.

 • Minories ètniques.

 • Joventut.

- Aturats.

 • Família.

 • Infància i adolescència.

 • Drogodependències y alcoholisme.

 • Reinserció de presos i expresos.

MADRID

 • Família i infància.

 • Prevenció delinqüència i reinserció de reclusos.

 • Joventut marginada

 • Dona

 • Tercera edat.

 • Homosexuals.

 • Minusvàlids.

 • Minories ètniques.

 • Drogodependències.

 • Altres col·lectius marginals.

MÚRCIA

 • Dona

 • Infància i adolescència.

 • Prevenció, atenció i reinserció de la delinqüència.

 • Joventut.

 • Tercera edat.

 • Minories ètniques.

 • Minusvàlids.

 • Situacions d' emergència.

 • Drogodependències.

NAVARRA

 • Infància i joventut.

 • Tercera edat.

 • Minusvàlids.

 • Reinserció social de toxicòmans, alcohòlics, marginats, presos…

 • Reforç a les minories ètniques marginades.

 • Família i comunitat.

PAÍS BASC

No apareix en la llei

4)ÒRGANS DE GOVERN

GALÍCIA

Planificació:

 • Anàlisis de necessitats bàsiques.

 • Definició dels objectius de cobertura i els terminis indicatius d' implantació.

 • La tipificació dels serveis, equipaments i programes.

 • La distribució territorial.

 • Els mitjans que es destinaran per l'aconseguiment dels objectius.

 • Altres.

Ordenació i coordinació:

 • Elaborar la normativa bàsica per la gestió.

 • Coordinar les activitats.

 • La homologació, registre i control de centres i serveis.

Homologació, registre i control

 • Reglamentació, establint normes d' acreditació.

 • L' exercici de potestats inspectora i sancionadora.

- Estudi de les necessitats i problemàtiques

- Formació personal i investigació

- Assessorament i assistència tècnica

- El disseny i aplicació d' un sistema d' informació estadística

- La creació i gestió dels equipaments i programes

- La protecció i la tutela dels menors que es trobin en situació de desemparament.

- La fomentació i regulació del voluntariat social

- L'avaluació de les sol·licituds i concessió de les prestacions i ajudes

ANDALUSIA

 • Coordinació d' actuacions i programes entre els seus propis departaments.

 • La planificació general dels serveis socials, a l' objectiu d' eliminar desequilibris territorials.

 • L'establiment de prioritats que faci efectiva la coordinació de la política d' inversions i serveis de les corporacions locals.

 • La determinació dels criteris generals per la participació dels usuaris.

 • La gestió.

 • La supervisió i el control del compliment de les normatives en vigor. La promoció i realització d' investigacions i estudis sobre la problemàtica dels serveis socials.

 • La tutela i la alta direcció dins dels organismes dependents de l' administració L' assistència i l' assessorament tècnic a les entitats públiques o de serveis socials

 • La creació i organització del Registre d' entitats i centres.

ARAGÓ

Diputació general d'Aragó

 • La planificació i la conseqüent avaluació en el territori regional.

 • La inspecció i supervisió en funció de les atribucions que li confereix aquesta llei.

 • La creació, manteniment i gestió d' aquells serveis socials i prestacions econòmiques. La coordinació en els territoris d'Aragó

 • La potestat sancionadora.

 • Realitzar investigacions i estudis.

 • Assessorar tècnicament les entitats locals i privades.

 • Mantenir relacions amb entitats i organitzacions tant estatals com autonòmiques.

 • Col·laborar amb organismes competents per la formació del personal qualificat.

ASTÚRIES

COMUNITAT AUTONÒMICA

 • La planificació general dels serveis socials i la seva coordinació.

 • La planificació sobre necessitats i prestacions així com la gestió.

 • La inspecció i supervisió dels serveis existents.

 • L'autorització.

 • La promoció dels serveis socials i organitzacions de les prestacions.

 • Estudis i investigacions per un millor coneixement dels problemes socials.

 • Assistència tècnica i assessorament a les entitats locals a la iniciativa social

CANÀRIES

Govern:

 • Normativa: elaboració seguiment i aplicació.

 • Ordenament dels serveis socials.

 • Planificació.

 • Coordinació de serveis i programes.

 • Gestionar les prestacions.

 • Elaborar programes, actuacions, i serveis coordinats amb les àrees relacionades amb el Benestar Social.

 • Documentació, estudi i investigació social aplicada en matèria de serveis socials i política social.

 • L' assistència tècnica i assessorament a les entitats locals i a la iniciativa social.

 • Formació permanent i reciclatge del personal dels serveis socials.

 • La alta inspecció de tots els serveis.

CANTABRIA

Consell de govern

 • Desenvolupament reglamentari.

 • Planificació i ordenació general.

 • La coordinació de les actuacions.

 • La creació, manteniment i gestió dels serveis socials.

 • La regulació dels centres i els serveis.

 • La promoció i realització d' investigacions i estudis.

 • L' assistència tècnica i l'assessorament.

 • La promoció i articulació de sistemes de participació social.

 • L' actualització i reorganització dels serveis i entitats.

 • La promoció del personal qualificat.

 • L'establiment d'unitats bàsiques d' actuació cada 20.000 habitants.

 • La potestat de realitzar sancions.

CASTELLA LA MANXA

Consell de govern de la junta

 • Elaboració del mapa de serveis socials .

 • Establiment de criteris de planificació de nous recursos socials a establir en la regió.

 • La creació, organització, financiació dels serveis socials.

 • L' autorització d'obertura, previ estudi i valoració per la implantació de qualsevol nou recurs de la seguretat social.

 • L' elaboració de plans i programes.

 • La supervisió dels serveis socials prestats per les entitats publiques i privades.

 • Realització d' estudis i investigacions.

 • Establiment d'un registre d' entitats i centres dedicats a la prestació de serveis socials.

CATALUNYA

Govern generalitat:

 • Definir la política general de serveis socials i aprovar els instruments de planificació.

 • fer l' ordenació dels serveis socials.

 • Coordinar les accions i els programes tant del sector públic com del privat.

 • Fer estudis i investigacions en matèria d' acció social.

 • Mantenir relacions amb entitats i organitzacions.

 • Formació del personal qualificat dels serveis socials.

Departament de serveis socials. institut català d' assistència i serveis socials.

 • Funcions anteriors.

 • Funcions de sectors regionals.

 • Funcions no assignades a les comarques.

 • Foment d' iniciativa social.

 • Gestionar els serveis socials, els quals tinguin competència directament.

 • Racionalitzar i millorar la prestació dels serveis.

CASTELLA I LLEÓ

Juntes:

 • Regulació del registre d' entitats i centres de serveis,

 • Regulació de les condicions i registres de centres i serveis.

 • Regulació de les condicions i procediments necessaris per l `internament i l'acollida dels menors.

 • Regulació dels barems i requisits necessaris per l'accés a les prestacions del sistema.

 • Regulació de la constitució, composició i funcionament del consell regional. Regulació del règim de preus, bonificacions i exempcions dels centres i serveis.

 • Regulació de les subvencions i concerts amb càrrecs als pressupostos generals.

 • Regulació dels requisits en l' aplicació de la llei present

 • Regulació dels mecanismes precisos per garantir la protecció dels drets dels usuaris.

 • Regulació del voluntariat.

 • Regulació de la constitució i funcionament d'equips.

 • Adopció de les mesures oportunes per garantir la prestació social dels objectors de consciència.

 • Regulació de altres matèries necessàries pel desenvolupament d'aquesta llei.

 • Regulació de les infraccions, sancions i procediment sancionador.

Planificació en les regions

 • Promoció, orientada a la difusió a nivell regional de programes i activitats

 • La formació a través de programes continuats, tant dels professionals, com el voluntariat.

 • L'elaboració d' un programa permanent d' investigació i estudis.

 • La realització de programes de prevenció d àmbit regional.

Conselleria

 • La creació i gestió de centres de serveis propis.

 • La creació i la gestió de centres i serveis especialitzats.

 • L'atorgament d'autorització administrativa prèvia per l' obertura de centres de serveis socials.

 • La coordinació amb els centres i serveis de titularietat privada.

 • L' establiment d'un registre.

COMUNITAT VALENCIANA

La Generalitat

 • Elaboració de plans generals.

 • Coordinació de les actuacions.

 • Establir prioritats en la programació i en les subvencions.

 • Autoritzar, registrar i acreditar a les altres administracions publiques.

 • Supervisar i controlar la qualitat dels serveis.

 • Investigar, documentar i formar.

 • Creació, manteniment i gestió dels serveis socials.

 • Assessorament tècnic i reforç econòmic.

 • Desenvolupament de la llei existent.

 • Aprovar el sistema d' admissió en els centres socials amb finançament públic.

 • Tutelar centres de beneficència.

EXTREMADURA

Consell de govern de la comunitat autònoma d' Extremadura

 • Competències reglamentàries.

 • Competència planificadora.

 • Competència coordinadora.

 • Competència gestora

 • Competència assessora-supervisora

 • Competència formativa i investigadora.

 • Altres competències.

ILLES BALEARS

Govern de la comunitat autònoma

 • Inspeccionar, supervisar i controlar el compliment de la normativa .

 • Planificació i ordenació general de l'acció social.

 • Coordinació de l' administració.

 • Dissenyar, coordinar i elaborar estadístiques.

 • Processos d'estudi i d'investigació.

 • Determinar, regular i controlar el règim de tarifes i preus

 • Les relacions i coordinació amb organismes de l'estat, d'altres comunitats.

 • Coneixement dels pressupostos nacionals.

 • Crear i mantenir el registre general de centres, associacions i entitats publiques i privades.

 • Assessorar i informar i prestar assistència tècnica, col·laborant en la formació de professional qualificat.

 • Tutelar de las fundacions i associacions.

 • Crear, organitzar, finançar els programes.

 • Tramitar i concedir les prestacions econòmiques.

 • Elaborar el mapa de serveis socials de la comunitat autònoma.

LA RIOJA

Govern regional

 • El desenvolupament reglamentari de la legislació sobre serveis socials.

 • L'estudi i investigació dels problemes socials

 • La planificació general, distribució territorial, i la fixació de nivells bàsics de prestacions.

 • La coordinació amb les restants administracions publiques i la iniciativa social privada.

 • La interpretació, orientació.

 • La gestió.

 • Registrar les institucions socials i autoritzar els centres.

 • Fomentar la participació.

 • Supervisió i control.

MADRID

Comunitat de Madrid

 • Iniciativa legislativa.

 • Creació i organització finançament.

 • Elaboració de plans i programes.

 • Realització de tasques, d'estudi, investigació i formació.

 • Coordinació.

 • Supervisió i atenció als serveis prestats per les institucions socials.

 • Promoció de l' associació.

 • Assistència tècnica i assessorament a les entitats locals.

 • Establiment de prioritats i coordinació de la política d' inversions i serveis socials.

 • Registre d' entitats i centres de serveis socials.

 • Tutela de les fundacions particulars que presenten els serveis socials dins de l'àmbit territorial de la comunitat.

MÚRCIA

Consell de govern.

 • Competència reglamentària.

 • Planificació.

 • Coordinació.

 • Gestió.

 • Inspecció.

NAVARRA

Govern:

 • Iniciativa legislativa i potestat reglamentària.

 • Planificar, ordenar i coordinar, vigilar els suports econòmics, el desenvolupament dels serveis i el compliment de les normatives.

 • Crear i gestionar serveis d'àmbit regional.

 • Assessorar, informar i proporcionar assistència tècnica.

 • Potenciar els estudis i investigacions.

 • Formació de professional qualificat

 • Mantenir un Registre General d' Associacions.

 • Tutelar les fundacions i associacions de caràcter benèficoassistencials.

 • Regular el règim de tarifes i preus.

 • Crear i gestionar serveis i competències que se li encomanin.

 • Regular la participació.

PAIS BASC

Govern:

 • Planificació general dels serveis socials.

 • Coordinació dels serveis.

 • Ordenació dels serveis socials, regulant les condicions d'obertura, modificació, funcionament i tancament dels serveis socials.

 • La inspecció de les entitats vinculades a la competència d' acció directa del govern Creació, manteniment i gestió de programes.

 • Planificació, coordinació, i disseny de les estadístiques de serveis socials.

 • La tutela de les fundacions.

 • Creació i manteniment del registre general de serveis socials.

- Estudi i investigació de les causes dels problemes socials.

5)PREVISIÓ DE FINANÇAMENT

ANDALUSIA

- Té iniciativa social.

- Finançament dels usuaris dels serveis socials.

- Reben finançament de les pròpies comunitats autònomes.

ARAGÓ

- Finançament dels usuaris dels serveis socials.

- Reben finançament de les pròpies comunitats autònomes.

- Perceben finançament de les Diputacions Provincials.

ASTÚRIES

- Finançament dels usuaris dels serveis socials.

- Reben finançament de les pròpies comunitats autònomes.

- Perceben subvencions.

CANTABRIA

- Rep finançaments dels municipis

- Reben finançaments dels Ajuntaments.

- Reben finançament de les pròpies comunitats autònomes.

- Té iniciativa social

- Finançament dels usuaris dels serveis socials.

CASTELLA LA MANXA

- Finançament dels usuaris dels serveis socials.

- Finançament de les entitats publiques.

- Reben finançaments dels Ajuntaments.

- Reben finançament de les pròpies comunitats autònomes.

CASTELLA I LLEÓ

- Reben finançament de les pròpies comunitats autònomes.

- Reben finançaments dels Ajuntaments.

- Perceben finançament de les Diputacions Provincials.

CATALUNYA

- Rep finançaments dels municipis

- Reben finançaments dels Ajuntaments.

- Finançament de les entitats publiques.

- Finançament d' iniciatives privades

- Té iniciativa social

- Finançament dels usuaris dels serveis socials.

COMUNITAT VALENCIANA

- Rep finançaments dels municipis

- Reben finançaments dels Ajuntaments.

- Reben finançament de les pròpies comunitats autònomes.

- Perceben finançament de les Diputacions Provincials.

- Finançament dels usuaris dels serveis socials.

EXTREMADURA

- Finançament dels usuaris dels serveis socials.

- Finançament d' iniciatives privades.

- Perceben finançament de les Diputacions Provincials.

- Reben finançaments dels Ajuntaments.

- Reben finançament de les pròpies comunitats autònomes.

GALÍCIA

- Reben finançament de les pròpies comunitats autònomes.

- Reben finançaments dels Ajuntaments.

ILLES BALEARS

- Finançament dels usuaris dels serveis socials.

- Reben finançament de les pròpies comunitats autònomes.

- Reben finançaments dels Ajuntaments.

- Perceben subvencions.

ILLES CANÀRIES

- Té iniciativa social

- Reben finançaments dels Ajuntaments.

- Reben finançament de les pròpies comunitats autònomes.

- Finançament dels usuaris dels serveis socials.

LA RIOJA

- Rep finançaments dels municipis

- Reben finançaments dels Ajuntaments.

- Finançament de les entitats publiques.

- Finançament dels usuaris dels serveis socials.

- Reben finançament de les pròpies comunitats autònomes.

MADRID

- Rep finançaments dels municipis

- Reben finançament de les pròpies comunitats autònomes.

- Finançament dels usuaris dels serveis socials.

- Té iniciativa social

MÚRCIA

- Rep finançaments dels municipis

- Reben finançaments dels Ajuntaments.

- Finançament dels usuaris dels serveis socials.

- Reben finançament de les pròpies comunitats autònomes.

NAVARRA

- Rep finançaments dels municipis.

- Reben finançaments dels Ajuntaments.

- Reben finançament de les pròpies comunitats autònomes.

PAÍS BASC

- Rep finançaments dels municipis.

- Finançament de les entitats publiques.

- Reben finançaments dels Ajuntaments.

- Finançament dels usuaris dels serveis socials.

- Perceben finançament de les Diputacions Provincials.

- Finançament d' iniciatives privades.

- Reben finançament de les pròpies comunitats autònomes.
Descargar
Enviado por:Estela
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar