Ciencias Sociales


Industrialización de las Sociedades Europeas


HISTÒRIA

TEMES: 7 i 9

LA INDUSTRIALITZACIÓ DE LES SOCIETATS EUROPEES

Revolució industrial: va consistir en un conjunt de canvis que van fer possible la desaparició de l'antic règim i la implantació del capitalisme industrial. La revolució industrial va ser el resultat d'una sèrie de revolucions paral·leles connectades entre elles i que van repercutir profundament en tots els àmbits de la vida (econòmic, social, polític)

Revolució industrial

1fase- carbó-maquína de vapor

-cotó

-ferro

2fase-electricitat

-petroli

-acer

-motor expansió-automòvil

-industria química

La revolució Demogràfica

Al 1750 la població europea va iniciar un procés de creixement que s'anomena revol·lució demogràfica. La població va augmentar molt. La esperança de vida va arribar al voltant de 50 anys

Això va passar per dos factors: retrocés de la mortalitat i el manteniment o un lleuger augment de la natalitat. Les causes van ser en l'augment de la producció d'aliment i en una mesura menys important el progrés d'higiene i la medicina:

De quina manera va contribuir la revolució demogràfica a la industrial:

 • va donar mà d'obra per l'industria

 • va augmentar el nombre de compradors ( l'augment de la demografia no sempre és un estímul per d'industrialització només s'hi va acompanyada de recursos

 • l'augment de la població va anar acompanyat d'un procés d'urbanització intens. A causa de la gent que emigrava del camp a causa de les expectatives de treballa

  L'AUGMENT DE LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA

  El creixement hauria estat impossible sense una aplicació de l'oferta d'aliments, però l'augment de la població provocà l'alça de preus agrícoles, es va estimular als propietaris a augmentar-ne la població

  La millor de l'oferta d'aliments es va fer mitjançant un augment de la productivitat això es va fer mitjançant dues transformacions: la privatització del sol i l'aplicació de noves tècniques i nous mètodes de conreu

  Canvis en la forma de la propietat de la terra- ENCOLOSURES (tancaments)

  El canvi fonamental va ser la supressió del guaret per la plantació de plantes farratges (sistema Norfolk).Això permetia no deixar cap tros sense cultivar amb els quals podíem alimentar el bestiar. també la utilització de noves arades i la introducció de nous conreus i la expansió de la ramaderia van afavorir una dieta més rica i més variada

  Revol·lució Agrària

  La va caracteritzar per

 • canvis en la forma de propietat de la terra- encloure-us (tancaments

 • noves tècniques i nous mètodes de conreu ( productes nous)

 • De quina manera va contribuir la revolució agrària a la industrial:

  1-va deslliurar molta mà d'obra que es dedicava a l'agricultura i es podia dedicar a l'industria

  2-va produir els suficients aliments per alimentar a la població creixent

  MAQUINES, VAPOR I FÀBRIQUES

  Un dels factors que van contribuir més a la revolució industrial va ser la continua innovació tecnològica

  La introducció de màquines va anar substituint progressivament la feina manual i substituir els antics sistemes de treball artesà

  Cada progrés tècnic comportava un augment de la productivitat i una disminució dels costos de la producció i el preu de venda

  El primer sector que es va mecanitzar fou la industria del coto la primera energia fou energia hidràulica (per això les fàbriques se situaven al costat dels rius)

  Desprès es va anar renovant i la font d'energia que va revolucionar la producció i els sistemes de transport va ser el vapor. L'invent de James Watt la màquina de vapor (1769) feia servir el carbó com a combustible

  Aquestes produccions va fer un sistema que consisteix en la concentració d'obrers i màquines en grans edificis industrials : les fàbriques on es produeix la divisió de treball cada obrer fa només una petita part de producció

  INDUSTRIA TÈXTIL DEL COTÓ u

  Fou la que va provocar el take-off de la revolució industrial

  Fins al segle XVIII els teixits de cotó que es venien a Europa venien d'Itàlia els manufacturals llaners van aconseguir al 1700 que el govern prohibís la importació de cotó estampats, a partir d'aquest moments els anglesos es van dedicar a estampar teixits de cotó blancs. Una segona prohibició al 1750 va prohibir importar teixits de cotó blancs i va importar el cotó amb floca o sigui a partir d'aquests moments van haver d'afilar i teixir naixent d'aquesta manera la industria tèxtil del cotó

  Perquè fou la industria tèxtil del cotó el que va provocar el teake off de la revolució industrial?

  Degut a una sèrie de factors

 • per l'abundància de mataria primera i a més barata

 • les prohibicions del 1700 i 1750

 • per la demanda del mercat: el vestir-se es una necessitat i en quests moments la població ha crescut i té poder adquisitiu per tant comptarà amb un món marcat interior i exterior

 • el cotó es una fibra resistent i s'hi podrà aplicar la tècnica

 • com que era una industria nova no estava gremiada i es va poder desenvolupar amb tota la seva amplitud

 • VALORACIÓ DE LA IMPORTÀNCIA DE LA INDÚSTRIA TÈXTIL DEL COTÓ

  Tot i ser una industria de béns de consum, aquesta industria va provocar un gran creixement econòmic ja va arrossegar a darrere seu a altres sectors i a altres industries. Per produir més teler feien falta més màquines i més productes tintoris per tenyir

  Tot això va implicar el desenvolupament de :

 • de l'industria siderúrgica per les màquines

 • de l'industria química (dels tints)

 • i de retruc portarà el desenvolupament de la construcció i de sector serveis

 • aquesta industria s'autofinançarà perquè els beneficis seran molt ràpids i sol estar en mans d'empreses familiars

  COTÓ I FERRO

  Els primer canvis revolucionaris pel que fa a la producció van començar a la Gran Bretanya i afectaren primer a la industria tèxtil i més endavant la siderúrgica

  A Europa del segle XVIII hi havia un comerç important d'''indianes''un teixit estampat procedent de l'Índia. El govern Britànic, pressionat pels productors de llana, va prohibir la importació de teixits de cotó. Això va estimular la producció

  Una innovació de la industria cotonera va ser la llançadora volant va augmentar la velocitat de fer teixit i l'amplada de les peces i finalment el teler mecànic

  Un altre sector va ser la indústria siderúrgica . va permetre fer ferro en grans quantitats l'invent que va permetre fer-ho va ser amb la utilització del carbó de coc

  INDUSTRIA CIDERÚRGICA

  És una indústria de béns d'equip o de béns de producció. Aquesta indústria serà la que desenvolupar, custodiarà i expedirà a la revolució industrial

  Inconvenients de la siderúrgia preindustrial

  Utilització del carbó (poca disponibilitat)

  Utilització de l'energia hidràulica. Per moure la manxa martell... producció deuto producció artesanal

  Solucions siderúrgia

  Utilització de carbó de coc (mineral) molta disponibilitat.

  Utilització de l'energia del vapor que augmenta la producció i abarateix els costos producció fàbriques

  La industria siderúrgica va beneficiar la industria britànica en els següents aspectes:

  1-va crear una demanda pels minerals de ferro i carbó

  2-va crear el prototip de fàbrica moderna o sigui industries molt capitalitzades i mecanitzades

  3-va proporcionar les mercaderies proporcionades en qualitat i preu que necessitava el procés industrialitza-ho. Va proporcionar ferro ( per la maquines agrari, pel funcionament i per les obres populars

  La característica que converteix a la industria siderúrgica en un factor escencial pel desenvolupament es que es una industria de béns de producció

  REVOLUCIÓ DELS TRANSPORTS

  La maquina que mes va fer notar això va ser la màquina de vapor

  El ferrocarril i el vaixell de vapor

  Els primers ferrocarrils que es van utilitzar es van utilitzar a les mines de carbó on el material era transportat amb vagonetes. Fent amb unes pestanyes que evitaven que el ferrocarril descarriles

  La segona innovació va ser la que va inventar Stephenson de la locomotora que accionava el ferrocarril per mitjà d'una màquina de vapor.

  El primer trajecte d'espanya va ser el de Madrid Barcelona (1848) i la primera linia va unir Manchester i Liverpool (1930)

  Per fer les xarxes ferroviàries és un estímul per la indústria siderúrgica.

  I la màquina de vapor va ser aplicada als vaixells de vapor van substituir al de vela

  L'INCREMENT DEL COMERÇ

  La progressiva especialització de la producció va donar pas a una economia de marcat no es produïa per el consum propi sinó pel comerç

  El comerç exterior va augmentar de maner considerable a mitjan del segle XIX fonamentant en les teories de lliure canvi a causa de que la producció britànica molt països que començaven la industrialització van imposar el proteccionisme protecció de la industria nacional mitjançant aranzels (impostos sobre importacions)

  LIBERALISME ECONÒMICD

  Política econòmica que va sorgir a Gran Bretanya al segle XVIII el seu teoritzador va ser Adam Smith i el seu pensament el trobem a la seva obra `'La riquesa de les nacions'' segons el liberalisme l'estat no ha d'intervenir en l'economia qui la regula igual que regula els preus és el mercat, mitjançant la llei de l'oferta i la damnada, per tant, hi haurà llibertat a l'entrada i la sortida dels productes . el liberalisme es contra posa al proteccionisme. En el liberalisme no hi haurà aranzels duaners

  TEMA 9

  Catalunya la fàbrica d'espanya

  EL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC

  La població espanyola va créixer considerablement al llarg del segle XIX però la mortalitat es va mantenir a Espanya una mica més baixa

  A Catalunya va ser més gran va passar de 0,9 a 1,9 milions d'habitants a causa de la disminució de la mortalitat acompanyada del manteniment de la natalitat o d'un lleuger augment

  El descens de la mortalitats es va produir per l'augment de la producció agrària u millora de la dieta alimentària

  També i va haver condicions higièniques més bones i avenços mèdics

  ELS MOVIMENTS MIGRATORIS

  L'abolició del règim senyorial que va expulsar molts pagesos de les terres. Les transformacions tècniques de l'agricultura la millora dels transports i les expectatives d'una vida millor en un altre indret van animar o van animar molts pagesos a emigrar

  Els emigrants se'n van anar als nuclis urbans al 1860 destinacions com Madrid, Barcelona, Biscaia

  A Catalunya van ser més intenses que a la resta d'espanya i van anar a les comarques mes industrialitzades, el Barcelonès i el Vallès occidental........

  Cap al final del segle XIX la tensió entre l'augment de la població i les escasses oportunitats d'ocupació van obligar molts espanyols a emigrar sobretot a l'àmerica llatina

  EL CREIXEMENT DE LES CIUTATS

  L'èxode rural va comportar un augment de la urbanització tot i que la urbanització continuava creixent la majoria de la població era rural

  LA REFORMA AGRARIA LIBERAL

  Conjunt de transformacions que tenien com a objectiu abolir l'antic règim al camp introduint'hi formes de propietat i producció capitalista (primera meitat segle XIX) es va abolir el règim senyorial es va desvincular la propietat i es van desamortitzar la majoria de terres que pertanyien a l'església (1836) i a l'ajuntament (1855). Es va consolidar la propietat individual o privada de la terra, la majoria de les terres desamortitzades les van adquirir antics propietaris o burgeses.

  DESENVOLUPAMENT AGRARI DE CATALUNYA

  Sentencia arbitral de guadalupe (1486) havia establert el sistema d'arrendament emfiteusi ( permetia als pagesos quedar-se una part de la producció) a partir del segle XIX una bona part de l'agricultura es dedica a la viticultura també paral·lelament el desenvolupament d'oliveres i arbres fruiters i cereals

  ELS PROBLEMES A L'AGRICULTURA A ESPANYA

  Hi havia la reforma agrària liberal que no permetia els pagesos accedir a la propietat. hi va haver:

 • rendiments agrícoles baixos

 • desigualtats de riquesa al camp: latifundis i minifundis

 • latifundi: gran extensió de terreny que pertany als rics i minifundi petita extensions de terreny que no permet mantenir una família

  INICI PROCÉS D'INDUSTRIALITZACIÓ

  El naixement de l'industria tèxtil

  A mitjan del segle XVIII hi havia a Catalunya una important produccions facturera d'indianes. Al 1802 es va prohibir importar cotó i va néixer la industria tèxtil moderna al 1830 la industria tèxtil catalana inicia procés de mecanització al 1833 primera màquina vapor entre 1830 i 1860 van esperimentar una gran empenta la mecanització a les fàbriques. Catalunya importava carbó d'Esturies i Gal·les per això moltes industries es posaven al cantó del mar mediterrani

  Al 1860 moltes industries moltes industries es van instal·lar a les vores dels rius per utilitzar la energia hidràulica.; neixen les colònies industrial

  ELS OBSTACLES DE LA INDUSTRIALITZACIÓ

  Els industrials cotoners van necessitar la protecció aranzelària factors que van influir negativament en el broques industrialitza-ho d'espanya:

  1-escassa capacitat de compra de la població espanyola: pobresa de la pagesia

  2-escassetat de fonts d'energia :manca de recursos d'aigua per obtenir energia i mala qualitat del carbó.

  3-posició allunyada d'espanya: respecte a nuclis més industrialitzats d´Europa. Dificultava l'adquisició de primeres matèries i la venda de producció.

  Per això la industria espanyola va haver de recórrer constantment a la imposició d'impostos o aranzels a les importacions de fora

  Aquest proteccionisme va reservar al mercat espanyol a la producció autòctona i va permetre el creixement de la industria però també va tenir efectes negatius:

 • els fabricants no es van renovar

 • no van abaratir costos

 • no foren competitius en l'àmbit internacional.

 • COLONIES I VAPORS

  Colònies (1830) vapors (1860)

  Avantatges colònies;

 • gratuïtat de l'energia

 • població no conflictiva

 • exempcions fiscals o avantatges ficals

 • inconvenients colònies

 • cost del transport

 • edificació i infraestructures

 • estiatge dels rius el riu no té tanta aigua no pot moure la turbina

 • la industrialització catalana era igual que la major part dels països europeus. Troba els seus orígens en una etapa anterior manufacturera que va crear condicions pel seu desenvolupament. El desenvolupament d'aquest industria del cotó va ser deutes no nomes per la demanda de les indianes sinó per avantatges que representava la nova fibra del cotó:

 • per una banda representava millores higièniques i sanitàries i per l'altre l'elasticitat de les noves fibres permetia que s'hi adaptes la maquinària

 • a més el cotó es va veure afavorit per les prohibicions del 1776 va prohibir importar teixits de coto i l prohibició del 1802 va prohibir importar cotó filat _ cotó en floca

 • les guerres que va patir Espanya va ser un entrebanc pel procés industrialitza-ho però a partir del 1830 comença la gran embranzida industrialitzadora d'aquest moment començarà la mecanització:

 • manca de mà d'obra degut a la incorporació, el treball de les generacions nascudes durant la guerra del Francès

 • repatriació de capitals procedents d'americà

 • es mecanitzarà primer el sector del filat i desprès el del teixit això es produirà a la dècada dels 30 i 40 la gran seguidora serà la selfactina
  Descargar
  Enviado por:M Bramon
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar