Laboratorio de diagnóstico clínico


Hematología


PRÀCTICA 1

HEMATOCRIT

1.- Objectiu

Utilitzarem capil·lars sanguinis per poder calcular l'hematocrit d'una mostra de sang de la qual no sabem res, i per tant haurem de tractar com si estés contaminada.

L'hematocrit és el volum ocupat per les cèl·lules respecte el total de la sang.

2.- Material

 • Capil·lars

 • Centrifuga per capil·lars

 • Mostra de sang

 • Plastilina per fer els taps

 • Regle per mesurar l'hematocrit

3.- Protocol

 • Netejem la punta del boli d'insulina amb alcohol i desinfectem també la zona que hem de punxar. També podem utilitzar una llançeta d'un sol ús. Si ho fem mitjançant aquest procés, utilitzarem capil·lars amb heparina. Si la sang que analitzarem és de l'hospital, ja porta un anticoagulant, i per tant no és necessari utilitzar capil·lars amb heparina.

 • Omplim el capil·lar. Només cal apropar-lo a la gota de sang i per simple capilaritat puja la sang. Hem de tenir la precaució de que no entri aire, perqué llavors no és vàlid, agafant-lo pel costat omplirem 2/3 parts o la meitat del capil·lar.

 • Una vegada ja està ple, fem un tap de plastilina punxant dues vegades amb l'extrem del capil·lar a la plastilina.

 • Centrifuguem el capil·lar durant 5' a 10.000 rpm per a que es puguin separar les cèl·lules del plasma. Farem la pràctica per duplicat ( amb dos capil·lars) i Aixa comparem els resultats.

 • Realitzem els càlculs corresponents

4.- Resultats

Hi han dos formes de calcular l'hematocrit:

 • Fem una gràfica, partint d'un punt es fa una escala de 0 a 100, a la qual fem arribar rectes. Després posem el capil·lar a sobre d'aquesta recta i podem mesurar l'hematocrit.

 • fem els càlculs corresponents:

L1= total ( plasma + gl. Rojos)

L2= gl. Rojos

Hematocrit (%) = L2/L1 * 100

'Hematología'

5.- Conclusions

Trobem uns valors, entre els quals podem dir que no tenim cap classe de patología i per tant podem considerar-los normals.

 • Dones = 38%-46%

 • Homes = 42%-48%

L1 = 1'3

L2 = 2'6

Total = 3'9 hematocrit = 1'3/2'6 * 100 = 50% en els dos tubs.

PRÀCTICA 2

DETERMINACIÓ D'HEMOGLOBINA

1.- Objectiu

L'objectiu d'aquesta práctica és coneixer la concentració de hemoglobina que hi ha dins d'una mostra de sang desconeguda.

3.- Protocol

 • Preparem dos tubs en una gradeta.

 • Posem en el primer tub 1ml de reactiu i aixó ens servirá com a blanc.

 • En l'altre tub, posem 1ml de reactiu i 20 microlitres de mostra problema.

 • Mesurem a 620 nm en l'espectofotometre.

 • L'standard, el treurem directament del seu contenidor a la cubeta i també el mesurarem.

 • Deixem incubar durant 15 minuts.

4.- Resultats

* dia 09-03-2006 Standard= 0'451 problema= 0'078

* dia 21-03-2006 Standard= 0'451 problema= 0'078

* dia 03-04-2006 Standard= 0'421 problema= 0'261

Dia 09-03-2006 0'451/ 0'078 * 20= 115'6

Dia 21-03-2006 0'451/ 0'078 * 20= 115'6

Dia 03-04-2006 0'421/ 0'261 * 20= 32'2

PRÀCTICA 3

DETERMINACIÓ DE LA TRANSFERRINA

1.- Objectiu

L'evaluació del nivell de transferían en suero o plasma, és útil per al diagnostic diferencial de l'anémia i seguir el seu tractament.

3.- Protocol

 • Preparem tres tubs en una gradeta.

 • Posem en el primer tub 800microlitres de reactiu i aixó ens servirá com a blanc.

 • En l'altre tub, posem 800 microlitres de reactiu i 5 microlitres de Standard, i aixó ens serveix de Standard.

 • En el tub de la mostra problema posem 800 microlitres i posem 5 microlitres aixó será la mostra problema.

 • Mesurem a 340 nm en l'espectofotometre.

 • Icubem durant 10 minuts a temperatura ambient i llegim el contingut a l'espectofotòmetre.

4.- Resultats

Standard = 1'352

Problema = 1'535

Concentració del reactiu = 302

1'352/ 1'535 * 302 = 265'9

Els valors estarien dins dels normals, per tant la persona estaria sana.

PRÀCTICA 4

TIBC

1.- Objectiu

L'objectiu d'aquesta práctica és coneixer la concentració de hemoglobina que hi ha dins d'una mostra de sang desconeguda.

3.- Protocol

 • Preparem dos tubs en una gradeta.

 • Posem en el primer tub 1ml de reactiu i aixó ens servirá com a blanc.

 • En l'altre tub, posem 1ml de reactiu i 20 microlitres de mostra problema.

 • Mesurem a 620 nm en l'espectofotometre.

 • L'standard, el treurem directament del seu contenidor a la cubeta i també el mesurarem

4.- Resultats

* dia 09-03-2006 Standard= 0'451 problema= 0'078

* dia 21-03-2006 Standard= 0'451 problema= 0'078

* dia 03-04-2006 Standard= 0'421 problema= 0'261

Dia 09-03-2006 0'451/ 0'078 * 20= 115'6

Dia 21-03-2006 0'451/ 0'078 * 20= 115'6

Dia 03-04-2006 0'421/ 0'261 * 20= 32'2
Descargar
Enviado por:Noemi
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar