Desarrollo de aplicaciones informáticas


Fundamentos de programación


PRIMER PARCIAL CRÈDIT 5

1. Descriu breument les etapes del procés de compilació. Quins fitxers s'obetenen en

cada etapa?

2. Descriu breument la coumentació que ha d'acompanyar a tot aplicació

informàtica.

3. Avalua les expressions següents sabent que x=3, w=5, z=7, t=15, p=cert, q=fals,

r=fals.

a) (x*w)-((z+t)div x) mod (2*x)=

b) NO q=

c) p i (z>w)=

d) p o q =

e) ((x>0) o (w<x)) i (z<>t) =

f) (r i NO q) o p =

g) NO (NO r) =

h) p i (t mod w=x) =

4. Fes un programa que calculi i imprimeixi les arrels d'una equació de segon grau i

indiqui si té dues arrels reals diferents, una arrel real doble o cap arrel real. Els

coeficients s'introduiran per teclat.

Recordeu que:

  • les equacions de segon grau són de la forma ax² + bx + c = 0

  • el càlcul de les arrels es realitza aplicant la fòrmula x= -b±"b²-4ac / 2a

  • a és diferent que zero

  • discriminant (b² -4ac) = 0 ! una arrel real doble

  • discriminant (b² -4ac) > 0 ! dues arrels reals diferents

  • discriminant (b² -4ac) < 0 ! cap arrel real

5. Fes un programa que llegeixi una data i l'escrigui en la forma dd/mm/aa. S'introduiran per teclat, en aquest ordre i en format numèric, l'any, el mes i el dia. L'any s'introduirà en 4 xifres però s'escriurà en 2.

Cal tenir en compte que

  • no es pot introduir per exemple mes 13 o dia 30 de febrer

  • els anys de traspàs (bisiestos) febrer té 29 dies

  • obvieu el fet de no saber a quin segle pertany un any si l'escrivim en 2 xifres
Descargar
Enviado por:Trasgu
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar