Economía y Empresa


L'Empresa


Economia i organització d'empreses

Funcions de l'organització

Concepte i objectius de l'organització:

L'organització de una empresa, es vital per el funcionament d'una empresa amb eficacia. En la empresa es realitzen diferents tasques o funcions. Segons com organitzarles tenim en compte unes regles, la organització permet ordena les tasques de divisió del treball.

Te en compte establir vies de comunicació i organitzar el treball de la millor manera posinle, i obtenir el millor resultat.

Fases d'un proces d'organització

S'han de tenir clars uns espectes:

Determinar els nivells d'organització , aclarir la jerarquitzacióde comandaments, en el sentit de definir que decideix, controla i executa les tasques dins de l'empresa .

Atribuir les funcions de cada nivell de comandament

Definir les funcions i objectius destinats nivells d'organització: totos els nivells han destar coordinats i relacionats entre si.

Definir les vies de comunicació que tenen els treballadors en tots els sentits, tant a dins com entre els departaments i cap a l'entorn extern de l'empresa.

Definir les relacions entre els diferents nivells d'organització : tots els nivells han d'estar coordinats i relacionats entre si.

L'organització formal

Concepte i objectiu

La organització es determina segons les dimencions d'una empresa. Com mes gran es una empresa, tindra una organització formal.

La condició clau perque funcioni, es que cadascu sapiga la el paper que ha de realitzar i la responsabilitat que te, pero tambè hi ha que haver una flexibilitat i una facilitat de moviment.

Estructura organitzativa.

Es pot clasificar en diferents criteris:

Divisió en departaments per funcions; el treballador s'organitza segons la seva especialització

Divisió de departaments per producte; empreses que fabriquen mes d'un productei a l'agrupació de treballadors que segons el producte final.

Divisió en departaments per processos; el treball es clasifica per les fases que componen qualsevol cadena de producció

Divisió en departaments per zones geogràfiques; s'organitza els treballadors de manera que coneguin la zona on va destinat el producte.

Pel que fa a la comunicació entre els diversos elements de l'empresa es poden establir diferentes formes de comunicació

Relació lineal: lligam entre les ordres , en sentit que una persona mana i una altra obeeix.

Relacions d'staff ; tenen l'assesorament per part d'especialistes, (assessors fisacals)

Relacions funcionals: conjunt d'especialistes en un sol tema que tenen autoritat i reponsabilitat sobre tot el que es refereix a la seva especialització.

Tenin en compte la divisió del treball, aquestes maneres de relacionar-se i l'existencia d'una relació d'autoritat i jerarquia, les empreses han de decidir l'estructura organitzativa que més els convingui.

Models d'estructura organitzativa.

Hi ha diversos models:

Model linial o jerarquic; tothom depen d'un superior que es la persona que dona les ordres i solament d'elles se'n poden rebre.

Model basic per empreses petites i mitjanes , o empreses grans amb explotacions simples o processos d'un sol producte.

Inconvenienets: falta d'especialització per part del caps i una excessiva concentració d'autoritat falta de flexibilitat i falta de motivació en els subordinats

Model funcional: caracteritza per un departament especialitzar que dedica tot el seu esforç a una tasca concreta,

Els avantatges es que cada departament treballa en la seva especialitat, estan dividides en accions i destinades a especialistes.

Inconvenients: cada treballadot te mes d'un cap i sovint es creen conflictes de convivència , poden rebre ordres contraposades.

Model en linia i d'essasorament (staff): es caracteritza per tenir una estructura central de forma jeràrquica amb un suport per part dels departaments i d'assesorament.

Els aventatges: son els que permermet la intervenció d'especialistes que assessoren diversos departaments. Relació de comandament en el sentit que cada persona depèn d'una altra, solament rep ordres d'un cap.

Inconvenients; les decisions son lentes, perquè s'han de consultar als departaments d'assessorament, part s'involucren en decisions que no els pertoquen, els departaments representen un cost addicional a l'empresa.

Model en comitè : es caracteritza per la cooperació de diverses persones a l'hora d'asomir autoritat i reponsabilitat, es comparteixen decisions. Normalment les decision les prenen conjuntament els caps de les diferents àrees o departaments, amb la finalitat d'obtenir una visió global de tots els aspectes que poden afectar la decisió.

Aventatges: les opinions es prenen des de diferents punts de vista, fa que hi hagui diferents opunions en cada decisió mes integració en la gent.

Inconvenients: costa molt pendre les decicions i a vegades es fan de manera d'amistat, problemes pel fet d'existir mes d'una autoritat.

Model matricial: model nou propi de empreses industrials, canviar dues variables , i s'enllacen a partir de unes relacions d'autoritat.

En aquest model, hi ha un doble autoritat, normalment, hi ha una autoritat de les dues que es superior.

Aventatges: es una organització flexible , es un metode nou, pero a la vegada mante una estructura habitual.

Inconvenients: s'ha de saber combinar i coordinar totes les persones que intervenen en el projecte, tot i que siguin arees diferents.

Els organigrames.

Un organigrama ha de complir els següents requisits:

-Diferencia els elements que compones l'empresa

-Diferencia els mivells i posicion d'autoritat.

-Ser fàcil de compendre

-Ser senzill (nomès el indispensable)

Classificació segons la forma:

Organigrames verticals

Organització horitzontal

L'organització informal

Conceptes i objectius:

Relacions que no estan establertes en la direcció de la empresa, pero que sorgeixen espontaniament cuan les persones s'associen entre si.

Neix de circunstancien naturals:

- relacions personals entre menbres

 • aparició de liders espontanis que no tenen res a veure amb l'empresa

 • existencia de problemes en l'empresa i la necesitat de fer reivindicacions.

Totes les empreses estan formades per organitzacions formals i organitzacions informals.

RECURSOS HUMANS unitat 4

L'organització del treball:

Finalitat coordinar tots els mitjans a disposició de l'empresa, perque amb els minims costos es compleixin els objectius marcats.

Taylor: racionalitzar el treball eliminar els temps morts i marcar els moviments justos que havia de fer cada treballador, amb la finalitat d'augmentar la productivitat. Es posaben salaris basats en el rendiment, a principi, era ben acollit, tant per els empresaris com per els treballadors,pero sen va recentir sobretot per els treballadors(cansament i fatiga)

Faylor: crea un sistema d'organització mes interrelacionat entre el factor huma i el de l'empresa.

La necesitat d'existencia d'una estructura jerarquitzada en que s'admetès la unitat de comandament cada persona depengues d'un unic superior. La funció mes importatn es l'administrativa.

Elton Mayo: fer el treball mes humà, les seves conclusions:

 • incintius diferents als incintius materials.

 • L'home no es pot programar com una màquina

La motivació en el treball:

Alguns incentius que utilitzen les empreses, son:

 • els diners serveixen per satisfer les necesitats de consum.

 • Expectatives de futur. Posibilitats de millorar i d'acendre en el lloc de treball.

 • Reconeixement del treball. S'ha de tenir en compte l'esforç que fa cada persona en el seu lloc de treball.

Teoria de Maslow

Maslow, classifica en forma de piramide les necesitats de les persones,

 • les necesitats fisiològiques necesitats bàsiques.

 • Necesitats de seguretat, consolidar el que s'ha obtingut fins ara con un contracte indefinit .

 • Necesitats socials, necesitats, d'amor, d'afecte, sentir-se considerat.

 • Necesitats d'autorealització, augmentar llocs en el seu lloc de treball.

 • Gestio de recursos humans:

  Una empresa dirigeix el seu personal, influeix en la lobalitat d'aquesta.

  Departaments de recursos humans:

  A les empreses petites, les funcions d'aquest departament son executades per alguna sola seccio.

  En empreses grans, el departament de recursos humans, pot ser molt complex:

 • funció de treball: tasques que han de realitzar els treballadors, fent una planificació tant a curt con a llarg termini.

 • Funció de seleccio i contractació de personal: correcta elecció de les persones que hagin de treballar en l'empresa.

 • Funció d'administració del personal. Transmitir tots els tramits juridicoadministratius, com ara:

 • -seleccio i formalització dels contractes

  -tramitació de mòmines i assegurances socials

  control de drets i deures del treballador

 • Funció de relacion laborals. Relacio que realitza la empresa amb el treballador, mitjansant els seus representats

 • Funsió de control de personal: dedica a controlar les activitats que s'hi realitzen, gestionar la motivació del personal, i avalua els reultats amb la intenció de solucionar els errors.

 • Funció administració de personal.

  Contracte de treball: acard entre el empresari i el treballador,

  Tipus de contracte:

  • El període de prova 6 mesos per als tècnics titulats

  • La durada : temps indefinit o per una durada determinada,segons amb les caracteristiques de l'empresa que haurà d'ocupar el treballador.

  • El contingut de la prestació laboral. Faina que es fara qe es marcarà amb l'acord entre el treballador i l'empresari

  • Salari, acord amb el conveni col.lectiu i la normativa vigent.

  • Temps de treball. Es marca la jornada laboral, les hores extres, els torns i dies de vacances.
  Descargar
  Enviado por:Pedro Perez
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar