Biología, Botánica, Genética y Zoología


Els ecosistemes


ELS ECOSISTEMES

1.LES CARACTERÍSTIQUES DELS ECOSISTEMES

 • Ecosistema: conjunt format per un determinat medi físic, la comunitat d'éssers vius que hi viuen i les relacions que els éssers vius estableixen entre si i amb el medi físic.

 • Biòtop: medi físic on els éssers vius d'un ecosistema desenvolupen la seva vida, així com les condicions ambientals que caracteritzen aquest medi.

 • Biocenosi: el conjunt d'éssers vius que habiten en un ecosistema

 • Relacions tròfiques: són les relacions que s'estableixen entre els éssers vius d'un ecosistema a causa de la nutrició

 • Productors: són els éssers vius que obtenen la matèria orgànica a partir de matèria inorgànica. Ho fan mitjançant un procés anomenat fotosíntesi

 • Consumidors: son els que obtenen la matèria orgànica alimentant-se d'altres éssers vius. N'hi ha de dos tipus:

· Consumidors primaris: s'alimenten d'organismes productors (de plantes)

· Consumidors secundaris: s'alimenten d'altres consumidors i, de vegades també d'organismes productors.

 • Descomponedors: aquests éssers vius obtenen la matèria orgànica que necessiten en descompondre les restes d'animals i plantes morts.

 • Cadascun dels éssers vius d'un ecosistema constitueix una possible font d'aliment per a altres éssers vius. Aquestes relacions es poden representar mitjançant cadenes tròfiques.

 • Per a representar les relacions tròfiques entre els éssers vius d'un ecosistema i la seva importància s'utilitza la piràmide tròfica.

 • Biomassa: la mesura de la quantitat total d'organismes vius d'un ecosistema.

 • La circulació de la matèria al llarg de les cadenes tròfiques i el seu retorn al medi físic, des d'on pot ser incorporada una altra vegada a la biocenosi, constitueix el cicle de la matèria.

 • La successió: consisteix en l'ocupació i població d'un medi per part d'espècies que abans no s'hi trobaven. Els primers vegetals que ocupen un ecosistema só espècies característiques anomenades pioneres o oportunistes. Quan les seves llavors arriben al terreny deshabitat, germinen ràpidament.

2. ELS ECOSISTEMES AQUÀTICS

Característiques del

medi aquàtic

Adaptacions

Exemples

L'aigua envolta el

cos dels éssers vius

Els organismes que viuen en

aquests medi no necessiten

protegir-se de la dessecació.

'Els ecosistemes'

L'escassa oscil·lació

de les temperatures

Els éssers vius no

necessiten mecanismes per a

mantenir constant la

temperatura del seu cos

'Els ecosistemes'

La densitat de l'aigua és

major que la de l'aire

Aquesta característica de

l'aigua permet que molts

éssers vius se sostinguin sense necessitat de posseir en el

seu cos parts dures i rígides

'Els ecosistemes'

 • Ecosistemes marins: els diferent ecosistemes marins vénen determinant per la distància a la costa i, també, per la profunditat. Segons la proximitat a la costa, podem deferència dues zones ce característiques molt diferents: la zona nerítica, que correspon a les aigües que són sobre la plataforma continental, i la zona pelàgica, que comprèn les aigües situades més enllà de la plataforma a partir del talús continental

 • Ecosistemes d'aigua dolça: posarem l'exemple d'un riu i descriurem cadascun dels trams en que es pot dividir un riu.

Curs alt:

Biòtop: l'aigua circula a molta velocitat a causa de l'elevat pendent. L'aigua és pobre en matèria orgànica. El riu acostuma a ser estret, amb el fons pedregós i poc profund

Biocenosi: insectes, petits crustacis, peixos com truites i algues i bacteris que s'enganxen a les roques.

Curs mitjà:

Biòtop: la velocitat disminueix. Més concentració de matèria orgànica. S'eixampla el riu i es fa més fangós i sorrenc.

Biocenosi: insectes, cucs, peixos com carpes, algues com espermatòfits....

Curs baix:

Biòtop: disminueix la velocitat i augmenta la concertació de matèria orgànica. El riu es fa més ample. Es barreja amb l'aigua del mar.

Biocenosi: plàncton, insectes, crustacis, mol·luscs peixos com les perques...

3. ELS ECOSISTEMES TERRESTRES

 • En els ecosistemes terrestres, el medi on viuen el éssers vius és la zona superficial de la terra i l'aire que l'envolta.

Característiques del medi

terrestre

Adaptacions

Exemples

L'escassetat d'aigua

Els éssers vius presents

estructures per a captar

l'aigua i evitar la

dessecació les plantes

posseeixen arrel, que

serveix per a absorbir l'aigua.

Els animals eviten la

dessecació gràcies al fer

que tenen el cos cobert

per una capa impermeable

la pell que a mes està

reforçada

'Els ecosistemes'

L'elevada oscil·lació de les temperatures

Existeixen algunes plantes

que s'adapten a aquestes oscil·lacions perdent les

fulles durant l'estació freda.

alguns animals per

defensar-se del es

baixes temperatures efectuen migracions cap a zones més

càlides o be romanen en el

mateix lloc però en estat de

letargia

'Els ecosistemes'

La densitat de l'aire és menor

a la de l'aigua

En el medi terrestre és necessari el desenvolupament d'estructures rígides per a sostenir el cos dels éssers vius. Les plantes terrestres presenten una tija que les sosté. Els animals posseeixen un esquelet intern o extern que els permet mentir-se drets i tenir forma.

'Els ecosistemes'

Mariona Garcia 2 ESO C
Descargar
Enviado por:Nona
Idioma: catalán
País: Estados Unidos

Te va a interesar