Capacitats físiques bàsiques # Capacidades físicas básicas

Velocidad. Resistencia. Flexibilidad. Fuerza # Velocitat. Resistència. Flexibilitat. Força

  • Enviado por: Anfesa
  • Idioma: catalán
  • País: España España
  • 4 páginas

publicidad
cursos destacados
Graba audio con Apple Logic Pro 9
Graba audio con Apple Logic Pro 9
En este curso aprenderemos a realizar grabaciones de audio de calidad utilizando Apple Logic Pro 9. Exploraremos todo...
Ver más información

Iníciate con Ableton Live
Iníciate con Ableton Live
El curso da un repaso general por las órdenes y menús más básicos, para poder generar...
Ver más información


CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES :

Que són les capacitats físiques bàsiques?

La transformació de l'energia química o bioquímica de l'interior de la cel.lula muscular a treball mecànic es transforma de diverses formes. És a dir que uns individus estan més capacitats per a treballs de llarga duració i lents, i d'altres per a tasques curtes i explosives.

Malgrat que existeixi una condició física que condiciona la facilitat de l'hom per a activitats d'un altre (antopometria i yipus de fibra muscular) , mitjançant l'entrenament pot variar les seves apriruds per a activitats físiques diverses.

Les qualitats físiques es poden separar en 2 grups:

- Generadores de moviment (resistència, velocitat força)

- Possibiliten el moviment (flexibilitat)

Definicions:

- RESISTÈNCIA: capacitat de suportar un esforç eficaçment duran un espai de temps prolongar .

- FORÇA: capacitat de moure un objecte de pes o que ofereixi resistència .

- VELOCITAT: capacitat de recorre una distància en un temps determinat.

Quins tipus de resistència hi ha ? Digues quins són i explica- les.

Hi ja diverses accepcions al terme resistència , relacionades amb l'esforç :

- Resistència mecànica : És la resistència que el nostre aparell locomotor ha de suportat amb les càrregues que tota l'activitat física comporta. Les fractures d' ossos i lligaments etc. ..són unes quantes de les moltes patologies que provoca traspassar el límits de la resistència de les esmentades estructures orgàniques.

- Resistència fisiològica: La capacitat de l'organisme davant les malalties s'anomena resistència fisiològica.

- Resistència psicològica: El món de l'esport sotmet la persona a una tensió psíquica que no tots són capaços d'acumular en la mateixa mesura.

*Els diferents tipus de resistència s'han de buscar no en els grups musculars que intervenen en l'esforç, sinó en les vies energètiques d'obtenció ATP que també intervenen en l'esforç.

*Resistència aeròbica: capacitat de suportat esforços prolongars i d'intensitat llarga. Fonamentalment s'obté l'energia de la via aeròbica.

*Resistència anaeróbica: capacitat de suportat esforços intensos durant períodes de temps moderadament prolongats, l'energia s'obté de la via anaeróbica:

Aquesta es divideix en dos períodes:

- làctica:el cos segrega uns àcids al poc temps d' iniciar-se l'esforç, aleshores aquest es reparteix per el cos i arriba ala músculs.

- Alàctica:és quan encara no ha arribat l'àcid als músculs.

Classifica la força i posa característiques de cada tipus.

Classificació de la força en funció de l'arronsament del múscul:

- Isomètrica

- Isotònica : (concèntrica & excèntrica )

*Isomètrica: Es diu que una força és Isomètrica quan en la seva execució no es provoca exteriorment cap moviment.

L'explicació és : el múscul té dues parts molt diferenciades , la part contràctil, que són les proteïnes que repleguen unes damunt les altres i es provoca l'ensorrament i una part elàstica i es provoca un ensorrament de la part contràctil i una estirada de la part elàstica això provoca una tensió capaç de fer aquesta força , però la longitud final del múscul és la mateixa ;consegüentment, els segments ossis no es mouran de lloc.

*Isotònica: Si es fa qualsevol moviment, es provoquen contraccions musculars de caire isotónic;és a dir , es provoca una variació de la longitud total del múscul.

Aquesta força pot produir-se de dues maneres fonamentals:

- forma concèntrica: quan es provoca un arronsament muscular en l'acció.

- Forma excèntrica: quan es provoca una estirada muscular.

Manifestacions:

- força de resistència:(+ volum, - intensitat )

- força màxima:(+ volum, - intensitat )

- força explosiva:(volum = intensitat)

Hi ha tres tipus de velocitat .Quins són ? Explica-les.

Hi ha tres tipus de velocitat :

- velocitat de reacció

- velocitat de desplaçament i segmentaria

- velocitat d'anticipació

*VELOCITAT DE REACCIÓ: capacitat de respondre motorament a un estímul concret.

La velocitat de reacció depèn de diversos factors :

1)Perceptiu: és el temps transcorregut fins que el sentit corresponent no capta l'estímul .(tret o senyal, és el cas de l' oide)

2)Nerviós: és el temps que passa del que l'estímul entra a la via nerviosa , arriba al sistema nerviós central, torna a la placa motriu del múscul fins que provoca l'estimulació de les fibres musculars.

3)Motriu: és el temps que passa de que el múscul és estimulat fins que es produeix la resposta.

*VELOCITAT DE DESPLAÇAMENT I SEGMENTARIA:

- Velocitat de desplaçament : és la capacitat de desplaçar el cos en l'espai en un temps curt.

- Velocitat segmentaria : és la capacitat de moure ràpidament una part del cos.

*VELOCITAT D'ANTICIPACIÓ: és la capacitat de preveure l' acció del contrari abans no la inici.

- En la velocitat de reacció , bàsicament l'element més significatiu és el nerviós.

- En la velocitat segmentaria, l'element nerviós comparteix la importància amb la coordinació del moviment.

- En la de desplaçament els elements que més incideixen són la coordinació i la força muscular.

- En l'anticipació és bàsica l'experiència , ja que par poder intuir l'acció del contrari amb poc índex d'errada cal haver viscut moltes vegades situacions semblants.

Fes una breu explicació del mètode de flexibilitat FNP:

*El mètode FNP es basa en quatre apartats o moviments:

1) Estirament 15seg - posició

2) Contracció 05seg - posició

3) Relaxació 03seg - posició

4) Estirament 18seg - posició