Literatura


Cancioneiros


A TRADICIÓN MANUSCRITA

Grandes cancioneiros

 • CANCIONEIRO DA AJUDA (A) (CA)

  • 310 cantigas de amor

  • 88 follas de pergamiño

  • Letra gótica minúscula moi regular en tinta negra

  • É da etapa trobadoresca

  • Descuberto en 1823

  • Encadernado xunto co Nobiliario do Conde de Barcelos

  • Incompleto e inacabado

  • Miniaturas (acabadas só hai 16)

  • Ten pentagrama, mais non notación musical

  • Encadernación do s. XVI

  • Tres seccións:

   • Cantigas sen notación musical<Cancioneiro dos trobadores galegos de Resende de Oliveira

   • Cantigas con preparación para a notación musical<Cancioneiro aristocrático de R. de Oliveira

   • Cantigas con algunhas partes preparadas para a notación<Cancioneiro de xoglares de R. de Oliveira

  • Elaboración:

   • Carolina Michaëlis: unha única man máis dúas mans que engadiron pequenas cousas.

   • Maria Ana Ramos: dúas mans e dous momentos compositivos

    • 1. doce fascículos iniciais

    • 2. dous últimos fascículos

  • Edicións:

   • 1823, diplomática. Charles Stuart

   • 1849, diplomática. Varnhagen

   • 1904, crítica. Carolina Michaëlis

   • 1941, diplomática. Henri H. Carter

   • 1994, facsimilar. Lisboa

 • CANCIONEIRO DA BIBLIOTECA NACIONAL DE LISDOA ou CANCIONEIRO COLOCCI-BRANCUTI (B) (CB) (CBN)

  • Compilado por Angelo Colocci

  • 1647 cantigas (250 só aquí)

  • 355 follas de papel

  • Descuberto a fins do XIX

  • Numerosas notas de Colocci

  • Trasmite a “Arte de trobar”

  • Copiado en Italia no s. XVI

  • Un copista principal que fai letra itálica chanceleresca e outros (4 ou 5) que escriben en variedades góticas

  • 41 fascículos

  • 2 columnas

  • 2 caras

  • Tinta negra e sen adornos

  • Edicións:

   • 1880, diplomática parcial. Enrico Molteni

   • 1949-1964, 8 volumes. Elsa Pacheco e J.P. Machado

   • 1982, facsimilar. Lindley Cintra

 • CANCIONEIRO DA VATICANA (V) (CV)

  • Compilado por Colocci (1526)

  • 1200 cantigas

  • 210 follas de papel

  • 11 cadernos

  • 2 partes:

   • numerada do 1 ao 10 (tinta negra)

   • numerada de 1 ao 200 (tinta sepia)

  • 3 tipos de filigranas

  • Frecuentes lagoas (faltan ao principio 390 cantigas)

  • Descuberto a fins do s. XIX

  • Escrito por unha única man

  • Letra itálica chanceleresca

  • Case non hai notas marxinais de Colocci

  • Primeiro a unha columna e logo a dúas

  • Edicións:

   • 1875, Monaci, diplomática

   • 1878, Teófilo Braga, crítica

   • 1963, Lindley Cintra, facsimilar

   • 1870, Varnhagen (50 poemas)

   • 1947, Caetano López de Moura (Cancioneiro de D. Dinís)

 • CANCIONEIRO DE BANCROFT LIBRARY

  • Reaparece en 1983 (fora visto en 1857 en Madrid por Varnhagen)

  • 272 follas (a 111 está repetida)

  • É unha copia de V realizada entre 1580 e 1615

  • Relación con V:

   • comezo abrupto

   • primeira cantiga de Fernán Gonçalves de Seara

   • nesta cantiga aparece o nº 103 e en romanos 83

   • O Bancroft ten unha letra e un papel máis moderno

  • Está escrito por tres copistas

  • Letra cursiva

  • Faltan 43 poemas

Outros restos da tradición manuscrita

 • TAVOLA COLOCCIANA (C)

  • O autor é Colocci

  • 8 folios

  • Lista cos nomes dos trobadores e á súa esquerda números do 1 ao 1675

  • Suponse que é o índice de B

 • PERGAMIÑO VINDEL (R)

  • Pergamiño escrito por unha soa cara

  • É un rolo ou folla voante

  • Finais do XIII-comezos do XIV

  • Trasmite as sete cantigas de Martin Codax, das que seis teñen música

 • PERGAMIÑO SHARRER (T)

  • Pergamiño escrito polas dúas caras

  • Finais do XIII-comezos do XIV

  • Trasmite fragmentos de sete cantigas de amor de D. Dinis con notación musical

 • LAIS DE BRETANHA ()

  • Tres follas de papel

  • Trasmite os cinco lais da Bretaña que xa están en B

 • TENSÓN ENTRE D. AFONSO SANCHEZ E VASCO MARTINS DE RESENDE

  • Aparece tamén en B e en V

  • Temos dúas testemuñas

   • M: unha folla a dúas columnas

   • P: tres follas de papel
Descargar
Enviado por:Suso
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar