Educación y Pedagogía


Análisis de la entrevista de trabajo


ÍNDEX

Pàgina:

 • Introducció_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

 • Marc Teòric_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3

 • Construcció dels instruments i recollida de les dades_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

  • Metodologia i justificació_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5

  • Recollida de les dades_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

 • Reconstrucció de l'escenari_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8

 • Anàlisi de les dades_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12

 • Conclusions_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14

  • Bibliografia_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15

  • Annexes_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16

  1.- INTRODUCCIÓ

  El treball que hem realitzat té com a objecte d'estudi l'observació i l'anàlisi dels factors que influeixen en una entrevista de treball, realitzada de forma fictícia a l'aula.

  La metodologia que hem escollit per fer la investigació és l'anàlisi qualitatiu, ja que, és un tipus d'investigació que permet que el investigador/a s'integri dins del marc d'estudi.

  L'estudi va començar amb l'observació de tres entrevistes. Per portar a terme aquesta observació nosaltres com a observadores ens vam preparar tota una sèrie de graelles amb allò que volíem saber de cada entrevista, com mostrarem al llarg del treball. Aquí també es veurà la metodologia emprada així com l'anàlisi de les dades.

  Per acabar hi hauran unes conclusions que seran la síntesi de les reflexions a les que hem arribat una vegada hem finalitzat la investigació.

  2.- MARC TEÒRIC

  La investigació qualitativa es considera com un procés actiu, sistemàtic i rigorós d'indagació dirigida, en el que es prenen decisions sobre el que s'ha d'investigar, el camp d'estudi.

  La investigació qualitativa podem definir-la segons TAYLOR y BOGDAM (1986:20) de la següent manera:

 • La investigació qualitativa és inductiva. Els/les investigadors/es segueixen un disseny d'investigació flexible. Comencen els estudis amb interrogants vagament formulats.

 • El/la investigador/a veu a l'escenari i a les persones des d'una perspectiva holística; les persones, l'escenari o els grups no són reduïts a variables, sinó considerats com un tot. El/la investigador/a estudia a les persones en el context del seu passat i de les situacions en les que es troben.

 • El/la investigador/a és sensible als fets que ells mateixos causen sobre les persones que són objecte del seu estudi.

 • El/la investigador/a qualitatiu tracta de comprendre a les persones dins dels seu marc de referència d'elles mateixes.

 • El/la investigador/a suspèn o aparta les seves pròpies creences, perspectives i predisposicions, veu les coses com si estiguessin succeint per primera vegada.

 • Totes les perspectives són valuoses, busca una comprensió detallada de les perspectives d'altres persones.

 • Els mètodes qualitatius són humanistes.

 • Tots els escenaris i persones són dignes d'estudi.

 • Els factors que cal tenir en compte en la investigació qualitativa, són els que ens mostra Montero (1984:25):

 • El tipus de preguntes que es plantegen en l' investigació.

 • L'ús del context natural.

 • L'observació participant.

 • Les comparacions i contrastos que s'efectuen.

 • El concepte de cultura.

 • Podríem dir que en la metodologia qualitativa, el/la investigador/a coneix el camp a estudiar i s'apropa a ell amb problemes, reflexions i supòsits. Realitza una observació intensiva, participant en contacte directe amb la realitat, amb el fi d'anar elaborant categories d'anàlisi. Aquesta flexibilitat i obertura exigeix al investigador/a una gran preparació i rigor a llarg termini. No es tracta d'aplicar uns instruments i analitzar els seus resultats, sinó d'anar redefinint i reelaborant els instruments i categories segons el que requereixi els objectius de l'estudi i les demandes de la realitat.

  Convé dir que la metodologia de tipus qualitatiu presenta com a tret característic, la diversitat de metodologia, de tal manera que permet extreure dades de la realitat amb el fi de ser contrastats. Possibilita realitzar exàmens creuats de dades obtingudes, aprofundir en la informació per mitjà de diferents metodologies, que permetin establir processos d'exploració en espiral. D'aquesta manera aconsegueix per el mètode de la triangulació, contrastar i validar la informació obtinguda des de fonts diverses sense perdre flexibilitat.

  Les tècniques i instruments que es poden fer servir són les següents:

    • Proves documentals

    • Entrevistes

    • Fotografies

    • Suport videogràfic

    • Qüestionaris

    • Tests psicològics

    • Tests sociométrics

  3.- CONSTRUCCIÓ DELS INSTRUMENTS I RECOLLIDA DE LES DADES

  Metodologia i justificació

  La metodologia emprada per les entrevistadores durant l'entrevista de treball estava estructurada en preguntes sistematitzades, ja que es tractava de preguntes tancades amb respostes molt limitades.

  Aquests tipus de preguntes curtes i directes tenen com avantatge, l'optimització del temps, amés, faciliten l'anàlisi de les dades i de la informació. L'entrevista era dirigida ja que l'entrevistadora seguia unes pautes establertes per tal de guiar l'entrevista i aconseguir la informació desitjada.

  Per un altre cantó, la metodologia i els instruments que vam posar en marxa nosaltres, com a investigadores, era el de l'observació no participativa. És a dir ens vam fer unes pautes i guies per anar apuntant tot el que passava durant l'entrevista. Quan es van acabar totes les entrevistes ho vem posar en comú i vam extreure'n l'anàlisi de les dades obtingudes i les conclusions.

  La finalitat d'aquesta metodologia és la de registrar detalladament la informació, per tant, l'observació ens permetrà recollir un tipus d'informació determinada.

  Recollida de les dades

  Per aconseguir-ho vam utilitzar primerament l'instrument de les notes de camp

  Més tard, vam realitzar una graella amb tots el ítems que preteníem observar durant l'entrevista i que eren rellevants per la nostra informació tant de l'entrevistador com de l'entrevista't. Els ítems eren els següents:

  Llenguatge verbal:

  • Vocabulari

  • Onomatopeies

  • Notes:

  Llenguatge no verbal:

  • Gestos

  • Mirada

  • Posició

  • Notes:

  Espai físic:

  • Quina classe d'espai o edifici és?

  • Com està organitzat l'espai?

  • Quines coses hi ha en aquest espai?

  • Notes:

  Entrevistadors:

  • Quants entrevistadors són?

  • Quines edats tenen?

  • Sexe:

  • Nivell cultural:

  • Com vesteixen?

  • Poden veure's indicadors d'status social i categories?

  • Hi ha algun aspecte que cridi l' atenció?

  • Notes:

  Entrevistats:

  • Quants entrevistadors són?

  • Quines edats tenen?

  • Sexe:

  • Nivell cultural:

  • Com vesteixen?

  • Poden veure's indicadors d'status social i categories?

  • Hi ha algun aspecte que cridi l' atenció?

  • Notes:

  Organització:

  • Com s'organitzen les persones?

  • Quines connexions o relacions es perceben?

   • Per parelles? Camarades? Equips de treball?

   • Altres patrons reconeguts: edat, sexe, experiència, categories...

   • Quin tipus de grups formen?

   • Que fan les persones? En cada grup hi ha aspectes diferenciats?

    • Es tot normal?hi ha aspectes fora de ho comú?

    • Notes:

  4.- RECONTRUCCIÓ DE L'ESCENARI:(mirar annexes)

  Diari de Camp:

  Ítems:

  LLENGUATGE VERBAL

  LLENGUATGE NO VERBAL

  • Vocabulari:

  Entrevista 1

  Castellà

  Estandard

  Entrevista 2

  Castellà

  Estandard

  Entrevista 3

  Català

  Estandard

  • Onomatopeies:

  • Gestos:

  Entrevista 1

  Somriure forçós

  Mou les celles amb indiferència

  Té les mans creuades

  Entrevista 2

  Cara d'indiferència

  Semblant seriós

  Se li escapa el riure

  Entrevista 3

  Mou les mans

  • Mirada

  Entrevista 1

  Mirada fixa a l'entrevistadora

  Mirada intimidadora

  Entrevista 2

  Mirada irònica

  Entrevista 3

  Mirada d'interès

  • Posició

  Entrevista 1

  Seria i tranquila

  Entrevista 2

  Nerviosa perquè no controla la situació

  Entrevista 3

  Segura de si mateixa

  Està seria però és més amable

  NOTA: La 2na entrevista té uns imprevistos, ja que l'entrevistada és immigrant i porta per exemple un nen al bolso i un ganivet.

  ENTREVISTADORS

  ENTREVISTATS

  • Quants entrevistadors/entrevistats són?

  Tres

  Tres

  • Quines edats tenen?

  Entre 20-25 (reals)

  Entre 20-25 (reals)

  • Sexe

  Femení

  Femení

  • Nivell cultural

  Mitjà-alt

 • Mitjà-alt

 • Baix

 • Baix

  • Com vesteixen?

  Pantalons i americana negres, corbata negra i camisa blanca

 • Pantaló i americana

 • Faldilla llarga i jersei

 • Pantaló, jersei i ulleres de sol

  • Poden veure's indicadors d'status social i categories?

  No

  ESPAI FÍSIC

  • Quina classe d'espai o edifici és?

  L'entrevista s'està portant a terme a l'aula on sempre fem les classes, a l'edifici de ciències de l'educació.

  • Com està organitzat l'espai?

  L'espai està organitzat de la mateixa manera que està quan fem les classes normals. Les entrevistadores i els entrevistats es troben a la taula del professor i els observadors (tant els que graven com els que agafen nota) es troben a les cadires on normalment seuen els alumnes.

  • Quines coses hi ha en aquest espai?

  En aquest espai trobem: una tarima, una pissarra, un armari, la taula del professor i les cadires dels alumnes.

  ORGANITZACIÓ

  • Com s'organitzen les persones?

  Els entrevistadors i els entrevistats, es troben junts a una taula asseguts uns davant dels altres i els observadors es troben allunyats uns metres.

  • Quines connexions o relacions es perceben?

   • Per parelles? Camarades? Equips de treball?

   • Les entrevistadores treballen en equip.

   • Altres patrons reconeguts: edat, sexe, experiència, categories...

   • Quin tipus de grups formen?

   • Que fan les persones? En cada grup hi ha aspectes diferenciats?

    • Es tot normal?hi ha aspectes fora de ho comú?

  A una de les entrevistes, l'entrevistada treu un bebè del bolso i el porta als braços durant tota l'entrevista.

  5.-ANÀLISI DE LES DADES

  Després de la recollida de dades, vem fer el següent pas de la investigació qualitativa, és a dir, la retirada de l'escenari i l'anàlisi de la informació obtinguda. Aquest procés d'anàlisi i d'interpretació de les dades, és el que més temps hem dedicat.

  Les entrevistes, com hem explicat abans eren tres i seguien les mateixes pautes. Per una banda tenim tres entrevistadores, amb unes preguntes i una entrevista guiada i per altre banda a un sol entrevistat, és a dir, van ser tres entrevistats però en diferents entrevistes. Per començar, aquests aspectes, els hem interpretat com una entrevista bastant dura, ja que l'entrevista't pot estar molt intimidat, és a dir hi ha tres persones(les entrevistadores) que l'observen i el posen a proba. Per tant, no sabem si tot el que dirà és veritat ja que els nervis, el poden deixar bloquejat i no actuar amb normalitat.

  Pel que fa a l'espai on es van realitzar les entrevistes, no el veiem del tot adequat, ja que les persones entrevistades donàvem l'esquena als observadors/es. Potser, si la posició de la taula hagués estat diferent, els observadors hauríem pogut observar i escolar amb millors condicions. De la mateixa manera que tampoc vem poder observar la posició de les mans, etc.

  Per aquest motiu, totes les pautes i fitxes d'observació que vam realitzar en un principi, no les vam poder completar del tot.

  Un altre aspecte que hem analitzat, és el llenguatge que es va utilitzar en l'entrevista. Hem de dir, que el llenguatge era entenedor i Standard . S'intercanviaven tant la llengua catalana com la castellana. Per part de les entrevistadores el to era de molta seriositat, degut a la importància que li donaven, per un altre part, el to dels entrevistats era diferent, potser no li donaven tanta importància, o potser també per la diferència de nivell cultural.

  Pel que fa al llenguatge no verbal, hem de dir que per part de les entrevistadores hi havia riures forçats i gestos d'indiferència, contràriament, les entrevistades, tenien gestos de nerviosisme, mirada d'interès i d'altres coses que mostraven que estaven una mica intimidades per la situació.

  Per finalitzar, hem analitzat també la organització de les persones i les connexions i percepcions que van percebre. L'organització era bona pel que fa a la comunicació entre els agents que interactuen a l'entrevista, però la posició del observadors, no era ideal ja que estàvem asseguts i no ens podíem fixar en tots els detalls. Pel que fa a les relacions e interaccions entre les entrevistades i entrevistadores, hem de dir que es va crear un clima tens, degut a que hi havia una diferència de rols. Creiem que per aquesta raó no hi havia una igualtat de interaccions.

  Amb aquest anàlisi de l'observació creiem que el clima i la realització de les entrevistes potser no és el més adequat per fer una entrevista de treball, ja que l'estructuració de les entrevistes cohibien els entrevistats.

  6.-CONCLUSIONS

  Aquesta assignatura es divideix en part teòrica i en part pràctica. El fet que aquesta part pràctica hagi estat la preparació, la realització i l'anàlisi de les tres entrevistes representades, ens ajuda a comprendre millor el temari que hem treballat durant les classes.

  Els objectius que nosaltres ens vam proposar abans d'iniciar el treball s'han aconseguit, ja que hem pogut observar i analitzar diferents entrevistes que mostren la mateixa situació però amb personatges que presenten característiques diferents. Això és un dels factors que hem observat a l'anàlisi.

  Pensem que aspectes com la organització, l'espai de l'escenari, la posició... són molt importants a tenir en compte a l'hora de fer un anàlisi exhaustiu, ja que poden influir tant de manera positiva com negativa en l'entrevista i els observadors.

  Normalment quan pensem en una entrevista inconscientment ens ve la imatge de la persona entrevistada i dels nervis que aquesta acostuma a passar, però hem de pensar també, en la feina de l'entrevistador, aquest ha de tenir marcades unes pautes flexibles que puguin adaptar-se adequadament amb allò que l'interessa saber de la persona que està entrevistant, així com la dificultat que tenen aquests per decidir després amb quin entrevistat es queden i la justificació.

  Finalment veiem la importància que tenen les entrevistes de treball en el nostre món actual i com estan estructurades, ja que en funció del grau d'estructuració es poden obtenir uns resultats més fiables que d'altres.

  BIBLIOGRAFIA

  • Llibres:

  - BISQUERRA,R. (1989) Métodos de investigación educativa. Guia pràctica.Barcelona:CEAC.

  - GIL FLORES,J.(1994) Anàlisis de datos qualitativos.Barcelona.PPU

  DATA: MES: ANY:

  LLOC DE L'OBSERVACIÓ:

  QUI ES TROBAVA:

  COM ERA L'AMBIENT FISIC:

  INTERACCIONS QUE S'HAN PRODUIT:

  ACTIVITATS QUE S'HAN PORTAT A TERME:

  ALTRES INFORMACIONS DESCRIPTIVES:

  DATA: 7 MES: Octubre ANY: 2005

  LLOC DE L'OBSERVACIÓ: L'aula de 3er de Pedagogia

  QUI ES TROBAVA: Els entrevistadors, entrevistats, observadors i el professor.

  COM ERA L'AMBIENT FISIC: Bó, de respecte i atenció

  INTERACCIONS QUE S'HAN PRODUIT:

  ACTIVITATS QUE S'HAN PORTAT A TERME: Tres entrevistes

  ALTRES INFORMACIONS DESCRIPTIVES:
  Descargar
  Enviado por:Llerena
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar