Inglés


Words


What words can WE find in AN airport ?

 • Departures ! Sortides

 • International departures ! Sortides internacionals

 • Customs export : Arrival Hall ! Aduanes d'exportacions : sala d'espera d'arribada d'avions

 • Arrival service ! Servei d'arribada

 • Domestic flights ! Vols interns

 • Internationals flights ! Vols internacionals

 • Way out / Exit ! Sortida

 • Boarding card ! Targeta d'embarcament

 • Control point large tax-free goods ( for refund at travel agency ) ! Punt de control per mercaderies grans sense impostos ( per reintegrament a l'agència de viatges )

 • Oversize luggage counter 126 ! Control d'equipatge més gran del normal, taulell 126

 • Hand luggage ! Equipatge de mà

 • Baggage claim ! Recogida d'equipatge

 • Luggage for domestic flights ! Equipatge de vols interns sense declarar

 • Staff only ! Només personal autoritzat

 • Transfer desk ! Taulell on s'ha d'anar per fer connexions de vols

 • Meeting point ! Punt de trobada

 • Duty free : Euro Shop ! Lliure d'impostos : Eurotenda

What vocabulary can WE find On a flight ticket ?

 • Passenger ticket ! Billet de passatge

 • Conjunction tickets ! Billets en connexió

 • Booking Ref ! Localitzador ó Referència de reserva ( és un codi de lletres o nombres que s'utilitza quan es compra un bitllet per exemple per Internet )

 • Good for passage from ! Vàlid per viatjar des de

 • Issued in exchange for ! Emès a canvi de

 • Overbooked flight ! Vol amb excés de reserves

 • Boarding pass / Boarding gate / Boarding time ! Targeta d'embarcament / Porta d'embarcament / Hora d'embarcament

 • Suitcase ! Maleta

 • Baggage/ Luggage ! Equipatge

 • Baggage check ! Taló d'equipatge ó Equipatge facturat ó Facturació d'equipatge

 • Fare ! tarifa ; per exemple fare basis : tarifa base

 • Taxes / Fees ! Taxes / Impostos

 • Date and place of issue ! Data i lloc d'emissió

 • Date of expiry ! Data de caducitat

 • Form ! Formulari

 • Aisle / Window / Center ! Passadís / Finestra / Seient del mig

What words CAN we find in AN airport ?

 • Departures !

 • International departures !

 • Customs export : Arrival hall !

 • Arrival service !

 • Domestic flights !

 • Internationals flights !

 • Way out / Exit !

 • Boarding card !

 • Control point large tax-free goods ( for refund at travel agency ) !

 • Oversize luggage counter 126 !

 • Hand luggage !

 • Baggage claim !

 • Luggage for domestic flights !

 • Staff only !

 • Transfer desk !

 • Meeting point !

 • Duty free : Euro Shop

What Vocabulary CAN we find On a flight ticket ?

 • Passenger ticket !

 • Conjunction tickets !

 • Booking Ref !

 • Good for passage from !

 • Issued in exchange for !

 • Overbooked flight !

 • Boarding pass !

 • Boarding gate !

 • Boarding time !

 • Baggage/ Luggage !

 • Baggage check !

 • Suitcase !

 • Fare !

 • Taxes !

 • Fees !

 • Date and place of issue !

 • Date of expiry !

 • Form !

 • Aisle / Window / Center !
Descargar
Enviado por:Mimoset
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar