Tecnología de la Información


Visual Basic


VISUAL BASIC

Visual Basic
El programa “Microsoft Visual Basic”, és un programa que ens permet programar i crear les nostres pròpies rotines.

Per tal de crear la part visual del programa hi ha una sèrie d'eines que ens permeten escriure, colocar botons, o fins i tot, posar-hi imatges.

Les mes importants són:

ETIQUETES: Amb les etiquetes podem fer anotacions de text o de nombres, per exemple, el nostre nom.

CUADRES DE TEXT: Ens permeten escriure-hi dades que podrem modificar mentres el programa estigui enexecució. També poden fer d'intermediari entre la persona i la sèrie de funcions comunicades per l'usuari.

BOTONS: Serveixen per a dur a terme una funció prèviament introduida per l'usuari.

IMATGES: permet seleccionar imatges de qualsevol font i posar-les al programa

Cada eina té les seves propietas que poden ser modificades en qualsevol moment per mitjà del cuadre “propietats”.

Amb cada eina les propietats canvíen, essent les següents les mes generals:

  • (Name) Canvía el nom que se li assigna a cada part del programa.

Serà amb aquest nom amb el que se'l coneixerà al llistat.

  • (Caption)/(Text) Canvía el nom que apareixerà en el programa. Pero solament el que es pot veure, pertant les propietats “name” i “caption” són totalment independents.

  • (font) Canvía el tipus de text amb el que es mostren els diferents textos del programa.

  • (multiline) Quan està activat (true) permet que hi hagi fins a 32k de text. Si està desactivat “false” permet 2048 caràcters.

  • (visible) Quan està activat “true” l'objecte sobre el qual estem treballant es podrà veure quan el programa estigui en execució. Si està desactivat “false” l'objecte en questió no serà visible, a no ser que se li indiqui el contrari per mitjà d'alguna funció.

També hi ha varies opcions per canviar el color de les diverses parts del programa tals com fons, text ...

Per tal de fer el llistat de funcions que tindrà el llistat hi ha una sèrie de procediments bàsics que s'han de seguir si es vol un programa sense errors.

Objecte.propietat = objecte.propietat

_______________ ______________

Destí de la info. Inici de la info.

Aquí tenim un exemple:

Finestra1.text = Finestra2.text

End Sub

En aquesta frase li estem dient al programa que copii el que hi hagi a la finestra nº1, i que ho posi a la finestra nº 2.

Si volem que ens posi un text concret el que farem serà:

Finestra1.text = “escola puigcerver”

End Sub

Li hem dit al programa que posi escola puigcerver a la finestra nº 1.

Si el que volem és simplement borrar el contingut de la finestra no escriurem rès dintre de les cometes. Li estarem dient al programa que no escrigui rès a la finestra.

Podem també fer que quan es compleixin una sèrie de fets determinats, el programa efectui una o més funcions.Això ho aconseguim amb la sentència “if-then”. Ex:

If finestra1.text = “7” Then finestra2.text = “Hola”

End Sub

Li especifiquem al programa que quan a la finestra nº 1 aparegui un 7 ell escrigui Hola a la finestra nº 2.

Quan volguem que succeexin varies coses a la vegada haurem d'utilitzar les paraules and o or.

If finestra1.text = “7” and finestra2.text = “3” then finestra3 = “Estudi”

End Sub

El programa entèn que si a la finestra nº 1 hi apareix un set i a la finestra nº 2 un 3 a la vegada, ha d'escriure la paraula estudi a la finestra nº 3.

Mentres el programa estigui en fase de creació, podrem modificar les propietats dels objectes i el contingut de les finestres de text.

En canvi, si canviem qualsevol cosa al programa en execució, quan aquest sigui aturat aquests canvis es restabliran sense cap modificació.

VARIABLES EN VISUAL BASIC

Les variables són “espais” a la memoria R.A.M de l'ordinador que serveixen per a guardar-hi dades que després farem servir.

Les variables es poden dimensionar a l'espai general del programa, al començament, o a la part de cada botó.

Les variables es dimensionen així.

Dim “nom” as “tipus de variable”

Escullirem el tipus de variable segons la capacitat que volguem que tingui, i el tipus de dades que hi volem introduir.

MATRIUS EN VISUAL BASIC

Una matriu és una variable on es poden guardar més d'una dada.
Descargar
Enviado por:Alvaro Perez
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar