Farmacia


Virologia


EXAMEN DE VIROLOGIA GRUP M2

NOM i COGNOMS ....................................................................................................

V F Els diferents membres del G.Rotavirus són normalment els agents causals del refredat comú en individuos joves

V F Els bacteriòfags infecten procariotes

V F El virus Ebola és un membre de la F.Rabdoviridae

V F La vacuna contra la Hepatitis B que s'utilitza actualment, s'obté per recombinació genètica a E.coli

V F La barreja fenotípica consisteix en un tipus de reorganització del genoma viral que implica una recombinació

V F El virus del xarrampió produeix una infecció del tracte respiratori

V F El virus del Dengue és trasmet a l'home a través de les femtes de les rates i altres rosegadors

V F Amb el nom d'arbovirus dessignem tots aquells virus que són trasmesos a través de vectors

V F Les recombinacions que es donen periodicament entre els diferents tipus d'hemaglutinines i neuramidases del virus de la grip són les responsables de l'aparició de noves soques del virus

V F L'ordre Mononegavirals agrupa els virus que presenten un genoma de RNA de polaritat negativa

V F Els principals agents causals d'infeccions víriques del tracte respiratori s'agrupen a les families Ortomyxoviridae i Paramyxoviridae

V F Els retrovirus tumorals tenen un oncogen que és responsable del procés de transformació que indueixen quan infecten un cultiu cel.lular

V F La poliploidia es produeix com a resultat d'un procés d'ensamblatge erroni del virus

V F L'etapa, dins el procés infeccios, en que els virus es localitzen al corrent sanguiniï s'anomena virèmia

V F El conjunt de factors genètics i fisiològics que suposen una barrera a la infecció vírica, s'anomena resistència no específica o innata

V F Els virus de la familia Reoviridae es caracteritzen per tenir tots ells dues càpsides proteiques

d'estructura icosahèdrica

V F Els poliomavirus es caracteritzen per produir infeccions no productives en les cèl.lules que infecten

V F Els prions són partícules infeccioses subvirals que provoquen en l'home malalties d'evolució molt lenta que afecten al SNC de manera irreversible provocant una pèrdua de teixit cerebral

V F La identificació de l'antígen de superficie del virus de la Hepatitis B (HBsAg) en sang s'utilitza per determinar un procés infeccios actiu agut o crònic

V F L'entrada per fusió que duen a terme alguns virus, converteix les cèl.lules en el blanc d'acció dels sistemes de defensa de l'hoste

V F Els peplòmers són perlongacions glicoproteiques que sobresurten de la superficie dels virions

V F La principal via de transmisió del virus de la varicel.la és per contacte directe

V F La replicació del genoma dels virus RNA es fa sempre a través d'un intermediari replicatiu de cadena doble

V F Els interferons constitueixen una via de defensa inmediata devant de l'infecció vírica

V F La polio és una malaltia produïda per un virus de la F.Picornaviridae

V F La prevenció i l'immunització són les principals armes de defensa contra la majoria de malalties provocades per virus

V F La càpsida dels virus está constituida per diferents subunitats proteiques anomenades capsòmers

V F Els virus s'agrupen en funció de les característiques dels seus genomes, tipus de replicació i propietats biològiques, físiques etc...

V F En el cas dels virus, un procés infecciós no sempre és sinònim de malaltia

V F Els interferons són proteïnes amb acció antivírica

V F El virus de la rosa (GRubivirus) és un virus de la F. Togaviridae que es diferencia de la resta de virus de la familia per la seva via de transmisió

V F Els antivírics són quimioterapis que inactiven la replicació del virus

V F Els virus amb envolta són facilment inactivats per l'acció de dissolvents i detergents

V F Susceptibilitat i permissivitat cel.lular són sinònims

V F Els virus RNA presenten una tassa de mutació més alta que els DNA

V F S'ha demostrat una clara associació entre Herpes genital i carcinoma de cèrvix

V F Els papillomavirus (virus de les berrugues) són molt específics per els seus hostes a on normalment provoquen un procés oncogènic

V F Els Herpesvirus es caracteritzen per la seva capacitat d'establir infeccions latents en els seus hostes

V F Fusió i viriopexis són dos mecanismes d'entrada a la cèl.lula dels virus sense envolta

V F L'entrada d'un virus a una cèl.lula provoca sempre alteracions importants en les funcions bàsiques

V F Per establir infeccions persistents en els seus hostes els virus tenen que perdre els seus determinants antigènics

V F La diferència entre tumor maligne i benigne radica fonamentalment en la capacitat que tenen els primers per escamparse i establir nous focus tumorals

V F L'encapsidació és el procés per el qual els virus adquireixen les seves envoltes

V F L'estructura helicoïdal de la càpsida está associada normalment als virus amb genoma RNA

V F La majoria dels virus amb genoma DNA són de cadena doble circular i tencada

V F El genoma segmentat és característic del virus RNA de cadena sencilla

V F Els virus RNA de cadena sencilla poden ser de polaritat positiva (+) o de polaritat negativa (-), excepte en el cas dels Bunyaviridae

V F Els virus que no porten proteïnes replicatives associades al virió depenen exclusivament dels enzims cel.lulars per la seva replicació

V F Durant el procés de replicació dels virus s'elabora un m-RNA que presenta les característiques típiques dels m-RNAs eucariotes

V F A l'hora de pendre una mostra pel diagnòstic d'una malaltia vírica cal triar molt acuradament el tipus de mostra i la quantitat de mostra

V F En les infeccions víriques és necessari un diagnóstic al laboratori per determinar l'agent causal i poder triar el tractament més adient

V F Una línea cel.lular està constituida per cèl.lules que han adquirit la capacitat de replicar-se ilimitadament en el temps

V F Els virus que provoquen alteracions en les cèl.lules que infecten s'anomenen citocides

V F En els cas del virus animals hi ha una bona correlació entre el nombre de partícules infeccioses i el nombre de lesions que es detecten en un cultiu cel.lular com a resultat de la replicació viral
Descargar
Enviado por:Judit
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar