Literatura


Vida i mort d'en Jordi Fraginals; Josep Pous i Pagés


LA VIDA I LA MORT D´EN JORDI FRAGINALS

1. RESUM DELS CAPITOLS.

2. TEMPS.

3. PERSONATGES.

RESUM

1a PART.

CAPITOL I

En aquest capitol es presenta a la familia de Jordi; es una familia adinerada i estimada pel poble.

Apareix Mossèn Llorenç, profesor de llatí de Jordi, era familiar de les majors subtileses teològiques, era amant de la tranquilitat i per aixó li agradava la vida que duia com a rector de muntanya. A aquest li agraden les flors, i li donava classes de llatí a Jordi en l´horta.

CAPITOL II

Jordi va a l´horta de Mossèn Llorenç on rep classes de llatí, questes no li agraden molt i sempre es distrau amb altres coses.

El seu mestrel renya amb compreçio ja que sap que la gramática llatina no es molt interesant i que a Jordi no li agrada molt.

En aquest capitol conta que un dia ocorregue una cosa que va fer canviar l´actitud de la gent amb Jordi: s´enfrentà amb un bou i així Jordi es guanya l´afecte d´uns i l´admiraçiò d´altres.

CAPITOL III

Un dia el frare donà un sermò que va fer que Jordi donara pas a la seua imaginació.

Jordi li contà que despres de sortir del seminari netejaria les ciutats de gent dolenta amb aço Mossèn Llorenç, que li va fer cambiar d´idea, comença a dubtar si Jordi estava fet per a viurer com a rector o no, ja que era massa vigoros, massa nervios i aventurer com a pera poder aguantar la tranquila vida de frare.

CAPITOL IV

Mossèn Llorens despres de molt pensar i cavilar sobre l´actitud de Jordi, decidi anar a casa dels Franginals per a poder parlar amb Mateu, pare de Jordi.

Una vegada alli li va dir que pensaba que el seu fill no estava preparat per a entrar al seminari pel seu carácter i la seua vivesa.

El pare de Jordi reacciona dient-li que en la seua familia era tradició que tots els fills fadrinets devien ser capellans i que el seu fill no avnava a ser una excepció.

CAPITOL V

Jordi ingressa al seminari i es sent presoner allí dins perquè no és com els altres xics.

Això va fer que els altres el prengueren com objecte de burla i de les seues bromes pesades. Despres d´una broma que li van gastar Jordi va ser castigat per barallar-se amb altre xic i això feu que es guanyara el respecte dels altres.

A pesar de tot Jordi es sent marginat i desolar per la vida que porta al seminari.

CAPITOL VI

Jordi tornà a casa en les vacances però aquest no es el mateix de sempre.

Ja no corre i volteja, a soles es queda en la seua habitació amb la mirada perduda. La seua mare comença a preocupar-se i li pregunta que és el que li passa però aquest no sap explicarlo i no li diu res.

Jordi seguéis trist i pesarós i res el fa animar-se

CAPITOL VII

La Marianna, mare de Pere, va a parlar amb Cosme el pastor, i li confesa les seues preocupacions sobre el seu fill.

Aquest li diu que el xic ha d´eixir del seminari i fer altra cosa que li faça mes feliç.

Despres de la conversaçio, aquesta va a casa de Mossèn Llorenç i li conta el seu problema i li siu el que el pastor li ha respongut.

Mossèn Llorenç la convenç que no ha de preocupar-se, perquè els jovens son aixi i que deixe al seu fill un poquet mes al seminari.

Jordi torna al seminari i passa quatre anys més torturat i angoixat per la seua situació.

2a PART.

CAPITOL I

A la casa dels Fraginals es celebra tots els anys la festa de San Esteve com un gran acte social.a la seua casa prenen menjar, llit i diverció per a esl parents i la gent del poble. Tots pensen que aquesta ferta és un gran esdeveniment per a la diversió i l ´alegria; tots menys Jordi que les burles dels xics i la diversió de la gent el fan sentir-se mes desgraciat que mai.

CAPITOL II

UN cosí de Mrianna arriba a casa dels Fraginals amb la seua filla Alberta, i son reburts per la Marianna i per Jordi.

Aquest sent una sensació estranya per Alberta que no sent per les demés xiques.

Entre Alberta i Jordi sorgeix una atraccio i després de fer ballar a Jordi, els dos es queden parlant de les seues inquietuts.

CAPITOL III

Jordi s´alça pel matí amb una il-lusio i alegria desconegudes per a ell.

Cull flors per a Alberta i comencen a parlar animadament fins que el pare de Jordi arriba i li diu que ha d´anar al poble a ajudar a Mossèn Llorenç.

El jove torna a afligir-se pel seu deure i sent por al pensar que Alberta pot burlar-se d´ell.

Acabada la missa, Jordi per la seua por i torna amb la companyia d´Alaberta a ser el mateix de sempre alegre i despreocupat.

CAPITOL IV

Finalitzada la festa la xica se´n va amb el seu pare i Jordi torna a sentir un buit i una grand tristessa.

Aquest dubta entre dos decisions: revel·lar-se en contra de la tradició familiar o suï cidar-se.

Marianna en vorer al seu fill en aquest estat, parla en el pastor. Aquest no li comta el que pensa (el pastor pensa que Jordi està enamorat) per no complicar encara mes les coses i li diu que deixe passa el temps.

CAPITOL V

Jordi torna al seminari i alli es sent desgraciat amb la seua situació.

Decideix escriurer a son pare dient-li que deixa el seminari pero lo falta valor per a manar la carta.

El pobre jove, angoixat pel record de Alberta fuig del seminari a la nit, amb molt de cura per a que ningú puga vorer-lo.

CAPITOL VI

Jordi va a casa de Mossèn Llorenç, aquest al vore´l desesperat i mort de fred intenta tranquilitzarlo després de la confessió de Jordi i li diu que a l´endemà anirà a parlar amb el seu pare i si aquest no entra en raonsque ja es vorà lo que fan.

Jordi calent i reconfortat en el llit, es queda dormit.

CAPITOL VII

Mossèn Llorenç parla amb la mare i el pare de Jordi i els explica la fugida de este del seminari, exposant el motiu de Jordi i amagant-li la presencia d´Alberta al cor de Jordi.

Mateu es possa molt furiós i vol anar el busca del seu fill però Marianna i el rector el convencen de que deixe en pau de moment a Jordi.

Mateu diu que soles perdonarà a Jordi si torna al seminari.

CAPITOL VIII

Jordi se´n va a les terres de Marti Pujades, germà de la seua mare.

Marianna conta al seu marit lo succeit i ell diu que el sei fill a mort per als Freginals. La dona plora la decisió dels su marit però Cosme la consola dient-li que ara estará mijor que al seminari.

3a PART

CAPITOL I

Martí Pujades pertany a una rica familia muntanyera però desfà els seus lligams perquè es fa republicà.

Repudiat per la seua novia degut a les ideologies que tenia fuig desconsolar a Cuba, on fa amb molts esforços una fortuna .

Torna a Espanya i comprà la hisenfa de Villallonga.

El seu esperit politic el va fer posar-se en contra dels rectors i propietaris.

No tornà a casar-se perquè al seu pensament soles estava la seua anterior novia ja morta.

CAPITOL II

Jordi aplega a casa del seu oncle i li dona la carta de Mossèn Llorenç

, aquest despres de llegir-la li diu que no es preocupe que alli serà com el seu fill i treballará la seua hisenda de capataz.

Jordi li agradéis la seua bondat però li diu que ell vol fer-se a soles la seua fortuna.

Seguint els conselles del seu oncle, Jordi es prepara per a fer negocis amb Mosdevall. També li aconsella que escriga a Alberta.

CAPITOL III

Jordi va a vorer a Alberta a sa casa. El pare d´aquesta sospita del xic i no li trau l´ull de damunt ja que no vol enfrentar-se a Mateu, pare de el jove.

Pau se´n va de casa sense Jordi i a soles pensa en la seua filla i el jove.

CAPITOL IV

Jordi es declara a la xica i aquesta li respon.els dos enamorats estan parlan quand torna el pare i els agafa sospitosament.

Pau li diu a Jordi que va a escriurer als seus pares i en la seua cambra redacta la carta amb les seues sospites. Aquesta carta no aplegará mai als fraginals.

CAPITOL V

Jordi li conta la veritat a Pau; que ha fugit del seminari i que vol casar-se amb la seua filla. Aquest s´oposa al matrimoni, però Alberta li diu que no va a trancar la seua promesa de casar-se amb Jordi.

CAPITOL VI

L´oncle Marti i Mesdevall s´ajunten per a parlae de negocis I per a estableir pactesi decisions.Marti li diu que ha de deixar les coses clares al seu nebot.

Jordi traballa en el negoci i el seu soci tem pedre el control per l´astucia del jove. Aquest escriu a la xica i ella li conta la situacio de sa casa.

CAPITOL VII

Fill i mare s´ajunten per a parlar del casament I Marianna li diu que si el seu pare no asisteis, ella tampoc podrá anar.

CAPITOL VIII

El senyor Pujade va a casa de Pau per a converncer-lo del cassament de la seua filla .Aquest s´oposa.

La xica sen va a Mesdevell per a casarse amb Jordi.

Pau es sent afligit per haver sigut tan egoista I s´arrepenteix de no deixar fer a la seua filla lo que vol.

4a PART

CAPITOL I

L´oncle parta amb Jordi i li diu que ell i Alberta se´n vajen a altra casa perquè la seua presencia li recorda a la seua amada morta.

Aquestros obedeixen la peticio de l´home agraint-le el que ha fet per ells.

En la casa viuen feliços i enamorats. Quand Jordi es possa atrevalla Alberta se sent molt sola i trista i destja la maternitat amb il·lusió.

CAPITOL II

Els dos enamorats fan futur per al seu fill, Jordi vol que estudie i ella que siga feliç.

L´oncle Marti vol que es faça general i somnial amb altra revolució.

Queand naix, tots es possen molts contents.

CAPITOL III

Marianna demana a Mossèn Lorenç que escriga al seu fill i que li diga que parle amb el seu pare per que ella puga veurer al seu nét.

De sobte mor Mossèn Lloren´i amb aixó Marianna perd el lligam amb el seu fill.

El pastor demana a Joan germà de Jordi, que li escriga per a que aquest li demane perdó al pare.

CAPITOL IV

Jordi rep la carta i va a l´enterrament de Mossèn Llorenç amb el seu fill i la seua dona.

Jordi li demana perdó al seu pare pero aquest l´ignora dient-li que no vol saber res mes d´ell.

Marianna al vorer a situació cau malalta.

CAPITOL V

Joan li diu a sa mare que se´n vaja amb Jordi, aquesta no vol anar-se´n i poc després mor. Abans li diu a Joan que tota la seua herencia li l´ha deixat a Jordi per a compençar el que el seu pare li havia llevat. Marianna li dona a Cosme les seues arracades per a la filla de Joan.

Cosme va a parlar amb Mateu per a der-li que se, n va de les seues terres.

CAPITOL VI

Pau Selva es sent abandonat per la fugida de la seua filla.

Jordi s´entera de la situacio del seu sogre i va a buscar-lo. Aquest s´alegra molt de veure´l i se´n va amb Jordi amb la condicio que Pau li permetra arreglar els seus negocis i encarregar-se dels seus deutes.

CAPITOL VII

Pau és rebut per la seua filla amb molta emoció. Aquest es posa a treballa poc temps per al Jordi i acaba parlant amb les dones del poble.

Alberta teé altre fill que´l possen de nom Joan .

Jordi es separa de Masdevell perqué vol creixer en el seu negoci.

CAPITOL VIII

En pocs anys Jordi triplica el seu capital, però un incendi li fa perdre les seues fortunes.

CAPITOL IX

Jordi escriu al seu germà demanant-li que parle amb son pare per a cobrar els drets que li corresponen. Però el pare s´oposa havent de recorrer a la justicia.

Al mateix temps l oncle es posa molt malalt i abans de la seua mort demana a Jordi que se´n vaja a viurer a sa casa, que passe un poquet de temps amb la seua criada Jooana i que fasa una escola al poble, després l´home es reuneix al cel amb la seua amada.

5a PART

CAPITOL I

Jordi seguint els desitjos del seu oncle se´n va a viure amb la seua familia a sa casa.

Els seus fills estaven estudiant e lístitut de Figueres amb la severa ligilència del seu pare.

Per aquell temps Mateu mor.Quan Jordi i Alberta anaren al funeral intentaren convercer a Joan perquè es casara i no es quedara a soles.

CAPITOL II

A Jordi li eix una petita costra al llavi i el metge li diu que s´opere, pero aquest s´oposa perquè no li agrada la idea.despres d´altre consell dún metge de Barcelona este ana a consultar un cirugà i aquest li diu que ha d´operar-se per a curar-se.

Alberta parla d´amagades amb el metge i ella i els seus fills preguen al Jordi que s´opere. Aquest al no saber qué li ocorre viu angoixat perquè ell no sent cap dolor i pensa que no ha de ser tan greu, però el constant insistiment de la dona en te preocupat.

CAPITOL III

Jordi anà a casa del Miguel recomanat pel seu germà i aquest li diu que vol parlar amb la seua dona i que en l´estat del seu llavi, una operació es inútil, ja que te un cranc i aquest anira estenguen-se fins que afecte a algun organ vital.

CAPITOL IV

La noticia deixa a Jordi en un estat de desolacio i rabia. Pensa en totes les coses que li queden fins arribar a la mort. Quan arriba a sa casa oculta a la seua lo que li a dit el metge.

CAPITOL V

Jordi li diu a Alberta que vol operar-se, pero abans vol arreglar el seu negoci. Aquesta vol que s´opere de seguida i Jordi diu que primer ha de arreglar uns assumptes.

CAPITOL VI

Jordi es pregunta perquè estima tant a la seua dona i als seus fills arribant a la conclusió que quan ell falte, una miqueta d´ell quedarà en els seus fills.

L´excusa de Jordi per a no operar-se portaba de cap a Alberta.

CAPITOL VII

Jordi acaba de liquidar tots els sus negocis, vol deixar una hicenda per a la seua familia i compra una que modernitza.

Mentres tant la seua dona insisteix a Jordi que s´opere.

CAPITOL VIII

Jordi i la seua dona fan un convit. Quan estan menjant amb els amics i familiars Jordi fa un discurs dient que no sap si tornarà a veure´ls excusant-se amb l´operacio.

Aquest parla amb el seu genma Joan d´amagades de la seua dona i esta sospita que les coses no van bé.

CAPITOL IX

Jordi parla amb els seus fills i els dona uns consells. A un li diu que ha de aprendre a ser un bon pages i a Joan que a d´acabar el batxillerat. Estos se´n van a gitarse plorant i tenint la sensaciò de no tornar a vorer son pare.

Jordi diu a Alberta la veritat del seu mal. Aquesta l´intenta comverncer-lo perquè vatja a mes metges però Jordi s´oposa dient que no hi ha res a fer.

S´acomiada d´Alberta i s´endisa entre les vinyes.

TEMPS

El temps es lineal, des de la juventut de Jordi fins a la seua vellesa.

PERSONATGES

  • MOSSÈN LLORENÇ: mestre de Jordi, te 50 anys, es afable, senzill, bondados.Te dues passions: l´amor a les flores i una devota adoraciò a virgili.El seu temperament es exuberant, bellugadis, implulsiu. Es molt bo amb Jordi.

  • MARIANNA: mare de Jordi, dona sotmesa al seu marit, cosa que la fa desgrasiada.Estima moltissim als seus fills i mort desolada per no poder estar tots units.

  • ALBERTA: dona de Jordi, era una dona sorgida de pocs de la adolescencia. Viva i alegre, d´una alegria serena i forta, posava una gran claretat els seus ulls grans. Era òrfenade mare i des de la mort d´aquesta s´encarrega de sa casa. Quan es va casar amb Jordi, es va fer una dona responsable i plena de seny.

  • LLUIS: era el fill gran de Jordi i Alberta, era serios i reposat com la seua mare, de qui tenia l´aire obert i la mirada franca. Era un xic just. I a mesura que anà creixent va tornar- se mes quiet i reflexiu. Semblava ja un home ple de seny.

  • JOAN: fill menut de Joan és viu, bellugadis, tenia la mateixa inquietut del seu pare.

  • MATEU FRAGINALS: pare de Jordi, molt cabut perquè pensa que s´ha de seguir la tradicio familiar per damunt de tot i no vol saber res de Jordi quan este decideix sortir del seminari.

  • JOAN FRAGINALS: germà de Jordi que l´ajuda en varies ocasions.

  • L´ONCLE MARTI: home vell que ajuda a Jordi quan es rebutjat pel seu pare i fa el seu paper.

  • JORDI FRAGINALS : jove que està destinat a ser d´esglesia per tradicio familiar, aquest es rebel·la i acaba casant-se. Pasa de ser un jove alegre, valent, enèrgic i feliç a estar deprimit i trist quan ingresa al seminari, una vegada fuig i es casa amb Alberta es torna una antra vegada com abanç pero ademès demostra ser un home amb gran habilitat per als negocis i molt valent.

Es prudent i pensa molt en el sofriment dels seus fills i per aixó els oculta la seua malaltia.

2
Descargar
Enviado por:Delma
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar