Química


Valoraciò de nitrits


INVESTIGACIÒ DE LABORATORI

VALORACIÒ DE NITRITS

Introducció

Presentació

Els nitrits s'utilitzen en alimentació com a additius en ser afegits a diferents productes, com ara els embotits. L'objectiu del disseny experimental és aconseguir quantificar aquests nitrits en diferents mostres d'aliments (galetes, xoriço, frankfurt, pernil dolç,...). La complexitat del disseny experimental rau en què en la bibliografia hem trobat un mètode qualitatiu basat en un canvi de color. A partir de conceptes que ja han estat comentats al laboratori (patró, correlació lineal, recta de regressió...) podem aconseguir el pas del mètode qualitatiu a un de quantitatiu que no requereixi gran complexitat pel que fa als aparells a utilitzar però que, a més, sigui suficientment fiable.

Ens basarem en dos treballs de recerca realitzats ai col·legi. Amb un d'ells, vam aconseguir aquest pas de quantificar els nitrits, i ho vàrem fer utilitzant un codi numèric (la lluminositat) que ens permetia donar "números" als colors, tot basant-nos en una patró de concentracions conegudes de nitrits (en concret de NaNO2). La relació entre [N02~] i "Lluminositat" {a partir dels programes informàtics del Office2000) era inversa i potencial, amb la qual cosa vam "linealitear-la", prenent com a variables el ln[NO2~] i el In (lluminositat): es tractava d'una regressió de potencia, que vam trobar empíricament (no està descrit a la bibliografia). Enguany, s'ha realitzat un treball de recerca que ens ajuda a adoptar uns números per als colors obtinguts de forma força més, fiable, doncs es tracta d'un programa que quantifica colors dins d'una gamma determinada, que prèviament (coneixent la patró i els colors que s'obtenen) triem nosaltres

Els additius són substàncies afegides als aliments o medicaments per millorar la conservació, el gust o l'aspecte. Estan autoritzats i regulats per llei, encara que la legislació no és la mateixa a tots els països. D'acord amb les normes europees la seva presència ha de figurar a l'embolcall del producte, identificats amb la lletra E seguida d'un número.

A partir dels anys setanta s'han publicat estudis sobre els possibles efectes tòxics de determinats additius, essent prohibits alguns d'ells. En general, els additius autoritzats són substàncies inofensives, encara que en individus sensibles poden provocar reaccions d 'intolerància.

Control Estandar

En l'elaboració d'aquesta nova practica, el nostre control, serà el fet de que tots els reactius que utilitzarem, venen ja fabricats, per tant, segur que sempre tindran la mateixa composició i molaritat.

Tots els reactius que utilitzarem per tal d'elaborar la recta patró ( Nitrit Sòdic i reactius de Griess-Ilosway) venen prefabricats. El fet de que de cada concentració de patró i de cada valoració de mostra, n'el·laborarem un duplicat.

En el cas dels embotits, el nostre control, serà el fet de que el reactiu que afegirem ja vindran fabricats.

Variables

Elaboració de la corba Patró

Variable independent: son els Mg de NaNO2, es troba bastant estesa animal, en les carns, embotits i altres derivats d'aquest.

Variable dependent: Seran els ml de Griess Llosway A i B i Àcid Acetic, que seran el nostre indicador.

Valoració d'Embotits

Variable Independent: Seran els grams de suc dels embotits que li posem, la variable independent, ja que serien el símil de NaNO2 de la corba patró

Variable Dependent: Seran els ml de Griess Llosway A i B i Àcid Acetic, seran la variable dependent, j que en funció als gr de suc que hi hagi a la mostra, n'haurem d'emprar mes o menys

Mida del material volumètric que emprem: Com mes gros sigui el material que emprem, mes imprecís serà el resultat la reacció. També serà molt important que el material sempre sigui de la mateixa mida.

Condicions del medi: Es molt important que la practica es dugui a terme sempre en les mateixes condicions de pressió i temperatura.

Objectius

Aquesta nova practica la considerem Qualitativa, ja que el nostre objectiu es estudiar els processos que condueixen identificació i determinació dels components d'una mostra, en aquest cas els embotits..

L'objectiu de la practica és arribar a comprendre els diferents equilibris en dissolució, i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi qualitatiu. També podem dir que es quantitatiu si mirem la mida volumètrica emprada.

 • Determinació de NaNO2 en sucs d'embotits per valoració volumètrica amb els indicadors Griess Llosway A i B i Àcid Acetic

 • Fer una recta patró que relacionarà els NaNO2 (X, variable independent) amb ml Griess Llosway A i B i Àcid Acetic (Y, variable dependent).

 • Comparar resultats amb la resta dels companys de classes.

 • CÀLCULS

  Els càlculs només els emprarem en les mostres, si realitzem la patró amb dades de mg de nitrits en compte de concentració, haurem de fre el seguent:

 • Utilitzem el mateix metode per comparar el colors amb el patro. (1mL homogenat de mostra amb 1mL Acid Acetic i amb els Reactius Griess Llosway A i B)

 • Per tant els calculs son:

  Exemple d'una galeta ( el resultat no va amb la practica):

  GALETA

  Y=-0,126x + 2,29

  2,66=-0,126x + 2,29 x=-2,937 = ln conc

  loge x = ln conc. = -2,937 conc = e -2,937

  X =0,053 mM

  'Valoraciò de nitrits'

  Per calcular els grams de NaNO2 que hem posat a cada patró, haurem de fer el següent càlcul:

  Hipòtesis

 • En l'elaboració de la practica, els reactius no tenen cap alteració que pugui afectar als resultats, com menys concentració NaNO2 tinguem, menys volum de Griess Llosway A i B i Àcid Acetic haurem d'emprar per tal que reaccioni la mescla, passaria algo si això passes? ho intentarem evitar.

 • En l'experiment dels embotits, podem dir que si els nostres coneixements previs no van malament, i els reactius que fem servir estan tots en les condicions adequades, en la valoració de les dissolucions de suquillo d'embotit com ara el xoriço o la carn picada , haurem d'emprar un volum considerable de Griess Llosway A i B i Àcid Acetic, ja que el seu contingut en nitrits és considerablement elevat, i per tant no reaccionarà tant ràpidament.

 • Material Necessari i Metodologia

  Bas de precipitats: Són de vidre prim. Permeten ser escalfats sobre la reixeta. S'utilitzen per a transvasar líquids.

  Pipeta: Són tubs estrets de vidre, graduats o aforats, de vegades amb un eixamplament en la part superior. S'utilitzen per a amidar, líquids. Se succiona per la part superior, tapant l'obertura amb el dit índex. Aixecant suaument aquest, s'aconsegueix enrasar al volum desitjat. Mai es te que succionar directament líquids corrosius o verinosos. Hi ha pipetes automàtiques que faciliten el procés.

  Aigua destil·lada: Són flascons tancats amb un tap travessat per dos tubs. Per un d'ells es bufa, sortint l'aigua per l'altre. S'utilitzen per a esbandir el material de laboratori. També els hi ha de plàstic, amb un orifici de sortida, pel qual surt l'aigua al pressionar el flascó.

  Morter

  Paper de filtre: S'utilitza per a filtrar dissolucions, retenint els precipitats o impureses.
  Per a utilitzar-los amb el butchner, es retallen a la grandària d'aquest, cuidant que tots els forats quedin tapats. Si és per a filtrar amb un embut, se'ls dóna forma cònica, tenen que quedar en contacte amb les parets d'aquest i no superar la seva altura

  Balança Elèctrica i Analògica

  Tisores: Instrument que consisteix en una fulla llarguera, generalment d'acer, amb una vora afilada, proveït d'un mànec i que serveix per a tallar

  Metodologia de Valoració de Nitrits

  Experiment 1(Patrons)

  Reactius:

  Griess Llosway A i B: Es el reactiu que actua com a colorant

  Àcid Acetic

  NaNO2: es la nostra concentració de nitrits.

  Procediment:

 • Construir una dissolució NaNO2-1 M, i fer dissolucions successives: 0,1M, 005M, 0,025M, 0,0125M, OM

 • Prepararem tubs d'assaig que continguin 1ml aquesta dissolució, agafarem tans tubs com dissolucions diferents fetes de NaNO2-1 M.

 • Sabent que 1 mol de NaNOz pesa 69 gr, calcularem els mg de NaNO2 que hem posat a cada tub amb aquest mL.

 • Afegirem el 1mL d'acid acetic i 1ml de dissolucions del reactiu que actua com a colorant: GRIESS-iLUÒWAY A i B

 • tindrem un total de 5 lubs d'assaig amb 4 ml cadascun.

 • Farem una fotografia de la patró amb la camera digital del col·legi. A continuació utilitzarem el programa informàtic del TR

 • Experiment 2(Mostres “fruites”)

  Reactius:

  Griess Llosway A i B: Es el reactiu que actua com a colorant

  Àcid Acetic

  Embotits (NaNO2): es la nostra concentració de nitrits

  Procediment:

  Utilitzarem embotits diferents, com ara (xoriço, llom, formatge), carn picada, etc

 • Per començar, per exemple, agafarem la carn picada, la pesem sencera, fem suc de carn afegin una mica d'aigua o acid acetic, n'agafem 1 ml (i el pesem, comprovant que aproximadament pesa 1 g), i seguidament fem el mateixos passos que em empleat amb els patrons.

 • X (mg de nitrit)

  Y (Color)

  3,45

  1

  1,725

  36

  0,8625

  55

  0,8625

  60

  Recta de regressió

  Regressió del Patró i la Mostra

  A continuació farem una regressió lineal amb l'EXCEL com ja sabem

  PATRONS

  Embotit

  X (mg nitrit)

  Y (color)

  Xoriço

  3,41944495

  1

  3,41944495

  1

  2,09136289

  30

  2,09136289

  30

  Salsichon

  0,99226049

  54

  0,25952555

  70

  Pernil salat

  -0,10684191

  78

  0,25952555

  70

  Pernil Dolç

  -0,42741345

  85

  0,16793369

  72

  Formatge

  3,09887342

  8

  3,00728155

  10

  Choped

  1,17544422

  50

  1,26703609

  48

  Carn Picada

  2,77830189

  15

  2,77830189

  15

  MOSTRES

  Conclusio al nostre treball

  Hem aconseguit fer, les valoracions amb un marge d'error mes o menys considerable, ja que un dels grups que el·laboraben les mostres, s'ha donat que un dels reactius de Griess-Llosway, especificament el B, estava sabotejat, algú havia fet la gracieta de barrejar material empapat de nitrits amb el reactiu, i per tant les patrons que vàrem dur a terme no tenien cap fiabilitat i no ens han servit per a la valoració posterior dels embotits, crec que va ser obra de la competència, es a dir del grup 1.

  Hem de esmentar el nostre grup, que es el que primer va dur a terme la valoració i ens hem pogut basar en el nostre experiment per tal de el·laborar una recta patró, no es per fer-me l'autopilota, però som un equip molt bo.

  Els resultats obtinguts, tampoc son gaire, per no dir gens fiables, ja que no sabem el percentatge d'aigua afegida per dur a terme la dissolució.

  6
  Descargar
  Enviado por:Frc Xavier Norberto Sàez
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar