Filosofía y Ciencia


L'univers i la cosmogènesi


Filosofia

07 /10 /02

1-)

a) Exposa les condicions que fan posible l'exercici de la Filosofia.

-Intel·ligència per poder admirar, contemplar, demanar-se i raonar.

-Seguretat per poder fer us total de l'intel·ligència.

b) ¿En què ha consistit fonamentalment la Filosofia al llarg de la seva història?

contemplar

admirar

Filosofia

Demanar-se

Raonar

-¿Quina és la significació etimológica d'aquesta paraula?

Filosofia

Estimació Saviesa

2-)

a)¿Què són els mites?

Imaginar explicacions de l'Univers per la via de la fantasia.

b) Les característiques principals de la mentalitat i del pensament mític.

Fantàstic

Carácter Poetic

Imaginatiu

3-)

a) Esposa la difenrència entre el pensament mític i el pensament racional o lògic.

Pensament mític pensament racional

Fantàstic racional

Imaginatiu crític

b) Explica el significat de la paraula “logos”

raó

logos

pensament

c) Detalla les circumstàncies que feren posible el sorgiment de la Filosofia a la Grècia antiga.

1º- Una ètnia extraordinariament intel·ligent ,curiosa i àrida de saber.

2º- Una situació geográfica privilegiada, el Mediterrani oriental, e l'entrefoc de les

civilitzacions històriques ( Egipte, Mesopotamia, Assiría, Creta...)

3º- Obertura a través de la navegació, al contacte amb altres cultures.

4º- Organització social i política en polis independents i absència de poders forts

rigids i centralitzats, de caràcter polític o de castes sacerdotals, que poguessin

inhibir la llibertat de pensament .

5º- Condicions habituals de seguretat que possibilitaven la dedicació de l'oci i

l'exercici de pensar.

4-)

a) Digués a quin lloc exactament i amb quin personatge va començar la Filosofia.

-A la Polis de Milet, antiga regió de la Jonia ( a les costes actuals de l'actual Turquia)

-Amb Tales de Mileto (640-576 a.C.)

b) ¿Amb quines comença la Filosofia?

-¿De què estan fetes les coses?

-¿Quin és el principi o materia del qual estan fetesi del qual procedeixen?

-¿Es posible que tota la realitat material ,aparentment múltiple i diversa sia

realment una sola cosa ,es a dir, reductible a un únic principi?

-¿I ,si es així, quina és aquesta materia o principi que en últim terme

genera i constitueix tot el que hi ha?

c) ¿Quins són els raonaments de Tales al respecte?

On hi ha aigua---------------------------hi ha vida

On no hi ha aigua-----------------------hi ha desert i esterilitat

Un fluid aquós(sang)-------------------manten viu l'organisme

El semen---------------------------------és la llavor de la vida

“tot procedeix de l'aigua, és aigua i a l'aigua a de tornar”

d) Dóna les raons per les quals es pot considerar a Tales, amb tota propietat, el primer filòsof.

Ell es va dessembarassà definitivament de les explicacions mítiques i va fer la primera

Gran tesi sobre l'Univers de la Història de la Filosofia.

5-)

a) Exposa quina va ser la primera gran tesi cosmològica de la Filosofia

TESI HYLOZOICA

-Tot el que existèix esta constituit per una realitat única, eterna, infinita i activa que

és,a la vegada, materia, vida i pensament; d'aquesta matèria sorgeixen i a ella

retornen totes les coses ;totes estan fetes d'ella i gràcies a ella arriben a ser el que són.

I l'essència d'aquesta matèria és l'energia.

b) Raona la procedencia de considerar aquesta tesi com a monista, materialista o panteista.

-monista afirma que tot el que hi ha és i procedéix d'un sol principi

-materialista l'Univers és pura i exclusivament matèria.

-panteista la materia primordial és també vida i conciencia, i aquesta

conciencia es divina; tot l'Univers ,per tant, és diví.

6-)

a) Explica les coincidències i discrepàncies entre Tales, Anaximandre i Anaxímedes.

-coincidències tot està constituit per una única matèria.

-discrepàncies Tales---la materia primordia és l'aigua

Aneximandre---matèria primordial és qualcom anterior

a l'aigua.

Anexímenes---la matèria primordial és l'aire.

b) Explica el concepte d' “apeiron”

- indeterminat

apeiron - indefinit

- pura possibilitat

c) Exposa la “Filosofia de l'aire” d'Anaxímenes.

1º-l'aire es condensa en aigua

2º-quan es condensa més torna terra

3º-el foc no és més que l'aire enrarit.

7-)

a) Exposa les raons d'Heràclit d'Efes a favor del foc com “arche”

per que li proporciona més que qualsevol altre cosa la imatge més justa de la

dinamicitat.

b) Explica la concepció Heraclítea fonamental sobre la realitat i exposa com enten el “logos”

“tot passa, tot cambia i res no és mai el mateix.”

Logos = intel.ligència o llei universal

8-)

a) Detalla en quins filòfos ha influit especialment Heràclit d'Efes.

-Plotí s. III d.C.

-Leibniz s. XVII

-Hegel i Marx s.XIX

-Bergson i Whitehead s.XX

-Karl R. Popper s.XIX

b) Explica quins camps de la ciencia actual estan especialment pròxims al seu model dinamic energetista.

-Ciencia de la naturalesa

-ciències biològiques

-física.

9-)

a) Explica la “Filosofia dels quatre elements “ d'Empedocles d'Agrient.

-Totes les coses de la realitat física estan compostes, en proporcions variables. Per

aigua, aire, terra i foc.

b) Exposa quina ha estat la trajectòria histórica d'aquesta teoria

s.IV a.C. la ma de Edat mitjana

Antiqüitat l'alquimia Renaixement

Greco-romana alquimistes

10-)

a) ¿En què consisteix, segons Pitagores ,la “clau” de l'Univers?

En els numeros.

b) Explica quina seria la posició teórica que començaria a perdre força a partir dels pitagorics.

L'Univers no és un caos, sinó un cosmos. I si l'univers és llei les relgles que el

regeixen poden ser descobertes, estudiades i matematicament expressades.

c) Detalla diversos exemples del pensament posterior a Pitàgores que avalin les seves tesis fonamentals.

1º-la llei de la gravitació universal de Newton,expresada en una fórmula matemática.

2º-la teoria de la relativitat

3º-la mecánica quántica

4º-l'astrofísica actual

d) Digues quines altres aportacions devem als pitagorins.

--el teorema

--la tabla de multiplicar

--la clara conciencia de l'esferilitat de la Terra.

e) Exposa quin és segons una célebre anécdota. La seva concepció de la Filosofia.

“algú que estima la saviesa”

11-)

a) ¿Com enfoca Parmènides la problemática fonamental de la Filosofia?

Existeix el ser i no ,més aviat, no-res.

b) Exposa la Filosofia Parmenídea del Ser.

-el ser no pot venir del no-res.

-el ser ha existit sempre i sempre existirà

-el ser és per tant Etern, i és la Unitat, el pensament, la veritat, la perfecció i Déu.

-no existes més que un únic Ser, que només pot ser captat per la raó del filòsof;aquest

ser etern, inmutable i perfecte és la realitat verdadera.El mon captat pels sentits és

simple aparença.

c) Explica l'orientació que dóna Parmènides a la Filosofia i esposa quines són les principals posicions al respecte.

-l'orienta cap al est.

Ontología

Estudi del ser

Metafísica

12-)

a) Explica que enten Anaxàgores per “homeomeries”

hipotètic minusculs fragments de matèria, ingenerats i indestructibles

homeomeries infinits en el seu nombre, en el tamany i diversos en les seves qualitats.

Per a Anaxàgores constitueixen l' “arche” de les coses

b) Exposa els problemes que li reportaren a Anaxàgores les seves apreciacions sobre els astres.

Varen incomodar a la gent perquè xocaven amb la tradició religiosa i amb les creènces

mitològiques més inveretables , va ser considerat una irreverència i un

atreviment intolerable.

c) Esposa quina va ser l'actitut dels filòsofs sobre les tradicions religioses de Grècia ¿estava justificada la seva fama d'ateus?

-ironitzaven sobre les creencies religioses i mostraven poca veneració per a les deitats

tradicionals, respecte a les quals es manifestaven escèptics.

-no del tot estava justificada ja que ells creien en Déu desde la raó però no creien en

els mites.

13-)

a) Esposa les raons per les quals el pensament de Demòcrit d'Abdera inequivocament materialista

perquè afirmava que a l'Univers no existes altre cosa que la pura i simple materia

b) Explica l'atomisme de Demòcrit.

Posició pluralista que a l'Univers tot esta constituit per una infinitat de corpuscles

petitíssims i indivisibles de desigual conformació que són els àtoms.

c) Analitza la trajectoria històrica de l'atomisme

va començar al principi del s.XX però no es va tardar en advertir la inconveniencia de

tal denominació

d) Considera la validesa del model atomista a la llum dels coneixements de la física actual

els atoms actuals no són tals atoms ,es a dir “indivisibles”.no eren aquells granets minúsculs o bolletes compactes de materia que no es podia rompre o descompondre,son estructures compostes per electrons ,protons i neutrons.Són buits i rompibles

14-)

a) Esposa quina nova problemática filosófica apareéis a partir de Sócrates i els sofistes.

La preocupació antropológica.

Antropología estudi racional del ser de l'home

15-)

a) ¿Quina és la preocupació máxima de la filosofia de Plató?Esposa els seus plantetjaments al respecte.

Determinar si vertaderament hi ha una realitat etrerna i inmutable, quelcom persistent

o perenne, més enllà d'aquest mon que captam amb els sentits i que sembla sempre

sotmès a la mutabilitat, el canvi i a la destrucció.

-¿hi ha quelcom que romangui etern i permanent?

-¿hi ha cap fonament sòlid que permeti afirmar el que és vertaderament

just o bo més enllà de les opinions mutables i relatives dels humans?

b) Esposa què és el que roman o queda, segons Plató, més enllà de tote mutació o canvi.

-la forma o patró de la idea matriu a partir de la qual és genera cada cosa,;el model.

c) ¿Quina és la diferència, segons Plató, entre el coneixement sensible i el coneixement intel.lectual?(sentits i l'enteniment)

-sentits podem captar les aparicions fugisseres

-enteniment es pot remuntar a la contemplació de les vertaderes esencies de

cada cosa.

e) Explica el concepte de “materia” i el de “Demiurg”

matèria------------espècie de massa, inicialment amorfa i absolutament indeterminada,

a la qual una acció divina ha “imprimit” les formes de les idees

universals.

Demiurg----------agafa la materia i, contemplant una idea, la con-forma segons aquest

Model.

f) ¿Com podriem resumir el problema fundamental plantetjat per Plató en relació al tema de la “forma”?

totes les coses estan fetes a partir d'una idea universal i només són còpies molt

semblants al original però imperfectes, no iguals.

16-)

a) Exposa quines són les principals discrepàncies entre la filosofia platónica i l'aristotèlica.

En relació de la teoria de les idees i les formes

Aristotil experiencia sensible.

Plató idea universal

b) Explica els seguents conceptes aristotèlics;

-substància---------------totes les coses individuals i concretes.

-materia-------------------de lo qual estan fetes les coses.

-forma---------------------configuració, aspecte, apariencia.

c) Explica com classifica Aristòtil les substancies

substancies = materia + forma

e) Exposa quin model cosmològic proposà.

L'univers i la cosmogènesi
geocèntric,la terra al centre de l'univers.

f) Explica fins a quin punt és apicable el model hylemòrfic d'Aristotil a conceptes com el de cèl.lula ,molécula ,àtom ,ect...¿Com s'enfoca aquesta quesito des de certs punts de vista de la Físics actual?

Cèl.lula----------estructura funcional orgánica d'una sèrie de components moleculars

Que vindrien a ser la seva materia.

-molècula--------entitat composta per una materia que són els àtoms i una forma

diferent segons cada molécula de que es tracti.

-àtoms------------estructura o forma d'un número major o menor d'electrons, protons i neutrons.

Han sorgit posicions de tipus pitagòric d'un cert carácter idealista en el sentit

Platònic del terme.

17-)

a) Explica que s'enten historicament per “época Hel.lenística”

periode històric que s'inicia amb l'unificació del mon cultural grec en un poder

polític i militar.

b) ¿Quines són les característiques de la Filosofia en aquest periode?

Manca de grans sistemes filosòfics del estil dels d'Aristòtil o Plató.

c) ¿Quina importancia assoleix en el móm hel.lenístic la ciutat d'Alexandria?

-ciutat capdeventera en tota classe d'estudis i indagacions.

-va reunir a la seva Biblioteca tota la cultura de l'Antiquitat

-va brillar amb particular relevància la ciencia i sapiensa d'homes com Euclipes,

Arquímedes, Hiparc, Apol.loni, Aristarc, Eratòstenes i Claudi Ptolomeu.

18-)Explica la importancia i transcendència de figures com les següents:

a) Aristarc de Samos.

-primer en proposar la tesi d'heliocentrisme

-sostengué que la lluna no té llum propia.

-s'apropa a les distancies relatives que separen la terra de la lluna i ,ambdues, del

sol

-calculà el tamany de la terra, lluna i sol.

-creencia errónea de les esferes de vidre com a suport dels cossos celestials.

b) Erastòstenes.

-Dibuixà un dels primers mapa-mundi de la història.

-Primer en calcular les autentiques dimensions de la terra.

c) Claudi Ptolomeu.

-recopilador de tots els sabers astronòmics de l'Antiqüitat en Almagest

-Decantació pel model geocèntric d'Aristotil.

19-)

a) Exposa quines són les quatre corrents principals en els segles inmediataments anteriors i posteriors a Crist, com són les relacions entre elles i que suposa, al respecte , Plotí i el neoplatonisme.

Les quatre corrents

Platonisme

Aristotelisme estancament i sincretisme

Estoicisme seguéis el model de Heraclit

epicureisme seguéis el model Demòcrit.

Plotí---concep l'Univers com a emanant d'un Déu que és efusió pura.

Neoplatonisme--------la Filosofia és concebuda com un via d'elevació de l'ànima

Cap a Déu.

b) Explica la filosofia de l'emanació de Plotí.

Déu és la Unitat, el Ser, l'Eternitat ,el Bé, la perfecció i la plenitud.Una plenitud que es vessa i derrama en perenne emanació de si mateix.

c) Exposa quin és el carácter de la filosofia neoplatónica i quina seria la seva influèmcia històrica.

Religiós descomposició de Roma

carácter influencia H.

mític cristianisme al imperi

20-)

Explica que suposa l'entrada del cristianisme en la història i el seu encontre amb la Filosofia.

--determinació del clima espiritual de

L'edat mitjana.

Entrada del

Cristianisme --esdeven la base sobre la qual es cimentarà

La futura civilització occidental.

--encontre;

neoplatonisme; fé cristiana ;

filosofia impregnada amb consideracions filosòfiques,

de sentit religiós dialegs amb el mon del pensament

21-)

a) Explica la transcendència histórica de la figura intel.lectual de Sant Agustí.

De.....................edat antiga i pagana...............a.........................edat mitja cristiana.

b) Exposa els principals punts de la filosofia agustiniana

1º-l'univers ha estat creat pel Déu omnipotent i bo revelat en Jesucrist

2º-creació a partir de models o idees exemplars presents a la ment de Déu.

3º-l'important és la relació entre l'home i Déu per damunt de tot.

c) Explica quines seran les conseqüències, per a la cosmología, d'aquest posicionament Agustinià

representa una època de letarg, si més no de retrocés.

d) Exposa a gran trets quins són els referents cosmològics principals de l'Edat Mitja.

-es manté la teoria dels quatre elements.

-es perden els tractatrs i descobriments dels savis d'Alexandria.

22-)

a) Exposa quina seria una valoració negativa de l'Edat Mitja.

-periode de foscor entre les llums de la Antiqüitat clásica i l'Antiqüitat del

Renaixement on les místics guanyen la partida en detriment dels experimentadors i

Investigadors.Mil anys perduts per a la causa de la ciencia i del progrés en el

coneixement de l'Univers.

b) I fes el mateix respecte a una valoració positiva.

Maduracio d'un clima espiritual nou que propiciarà l'emergencia definitiva de la

ciencia moderna en el Renaixement.

23-)

a) Explica la importancia de Copèrnic en la història de la ciencia.

Recupera més de mil-set-cents anys després l'antic model heliocèntric del vell

Aristarc.

b) Exposa les conseqüències de les seves afirmacions en la societat.

-sentiment d'inseguretat

-pànic

-comença l'Inquisició a planejar sobre la llibertat de pensament.

24-)

a) Exposa en què consisteix l'aportació foanmental de Johannes Kepler a la història de la Ciència i quina és la referencia filosófica básica del seu pensament.

-va explicar les lleis de la mecánica celestial, on s'establien les relacions

matemàtiques per a les orbites elíptiques dels planetes del sistema solar.

-les matemàtiques eren el pensament del mateix Déu.

b) Exposa la tesis principals del pensament de Giordano Bruno.

L'Univers és un ser viu i animat, i en ell hi ha innumerables sistemes planetaris com

el nostre, i el sol no és més que una de tantes estrelles d'un cosmos infinit en el qual

és possible que hi hagi vida a molts d'altres indrets.

L'Univers = manifestació o desplegament de Déu.

25-) Detalla quines varen ser les aportacions fonamentals de Galileo Galilei.

-va explorar amb telescopi les inmensitats dels espais estelars.

-tot forma part d'un univers infinit matemàticament intel.ligible

-el sol és una estrella que forma part de la Via Láctea.

-va crear el mètode experimental.

-la física era la primera de les ciències de la naturalesa.

26-) Explica les diferencies fonamentals entre el coneixement científic i el filosòfic (com a dues formes de saber sobre la realitat que comencen a quedar ben diferenciades a partir de Galileo Galilei)

ciència--------------com ocorren les coses

filosofia-------------per que ocorren.

27-) Exposa en quie va consistir la gran aportació d'Isaac Newton a la història de la Ciència.

La llei de la gravitació universal.

28-) Valora la importancia històrica de cadascún dels següents pensadors;

a) Descartes

-fundà la filosofia moderna amb el discurs del mètode.

-físic extraordinari

-matemàtic genial creador de la geometría analítica.

b) Leibniz

-creació del càlcul infinitesimal.

-aportà a la filosofia un pluralisme espiritualista.

c) Pascal

-un geni en matemàtiques.

-físic.

-enginyer.

-filòsof.

Pemsador religiós profund.

-un dels esperits més señectes que ha donat l'història d'Occident.

29-) Detalla les raons per les quals consideram la data 1924 com el començ de la cosmología comtemporànea.

Per què Hubble des de l'observatori va constatar que la nostra galaxia no er al'única

de l'Univers, comprovà l'existència d'un número incalculable d' “universos-illa”

30-) Des dels coneixements que ens ha suministrat l'Astronomia en aquests últims anys i en el moment present, fes un resum de l'imatge que a l'hora actual, en termes de dimensions, podem tenir de l'univers.

Com a mínim existes cent-mil milions de galàxies i aquestes galàxies contenen

d'estrelles una mitja de cent-mil millions. Al total de la nostra galaxia se li calculen

uns 90.000 anys llum.

31-) Explica en les seves linies principals la teoria del Big-Bang i la problemática que tal teoria deixa oberta.

La matèria i energia ara existent es trobaren comprimides en un punt de densitat

infinita i de tamany nul, a partir d'una explosió, o súbita dilatació, va sorgir tot el

que ara és.

Gracies a

Fins a
Descargar
Enviado por:Belen
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar