Ciencias de la Salud


Úlceras


ÚLCERES PER PRESSIÓ

Son un dels problemes mes freqüents en les persones grans. Es produeixen degut a la pressió exercida pel seu cos sobre diferents estructures (llits, cadires, butaques, etc.) durant un temps prolongat, i si a mes, se li sumen d'altres factors com una higiene inadequada, deshidratació de la pell i mal estat en general tant nutricional com vascular , es facilita l'aparició i desenvolupament mes precoç d'aquestes lesions.

Les úlceres determinen un deteriorament fort i sobtat de la qualitat de vida i de la salut de les persones grans per tot aixi s'han de procurar unes cures adequedes per tal d'evitar complicacions.

Per tant, hem de prevenir i observar l'aparició de signes i simptomes que indiquin la presència de les mateixes, tenint en compte que la seva aparició depen de la capacitat de detecció.

Les UPP poder prevenir-se mitjançant unes bones cures, observar, i com no, no permetre mai una IMMOBILITAT PROLONGADA de l'acció.

Les úlceres per pressió es localitzan habitualment sobre prominencies osses( cosa que tindrem en compte a l'hora de prevenir.) Les podem classificar en diferents graus.

 • GRAU 1: ERITEMA(que no blanqueja amb la pressió del dit) és l'inici de l'aparició d'una úlcera.

 • GRAU 2: Hi ha pèrdua de l'espessor de la pell lo qual afecta a les capes superficials i es presenta con una ampolla o un petit cráter o excoriació.

 • GRAU 3: Hi ha lesió d'aspecte similar a la de color negrenc i al aixecar-se presenta un cràter profund. Pot haber-hi o no excavació del teixit veí. A aquesta fase hi ha tendència a infecció.

 • GRAU 4: La pell està danyada en totalitat, arribant al múscul, ós o estructures de suport (per exemple tendons) Les infeccions a aquesta zona poden tenir un pronòstic molt greu.

ELS FACTORS DE RISC

Son tots aquells que afavoreixen l'aparició d'úlcera per pressió. El pricipal factor és la pressió, però existeixen d'altres facors que faciliten la seva aparició precoç i donant lloc a graus mes gran, complicats de l'úlcera.

Ela quals són:

 • Edat avançada: per disminució d'activitat física mes major tèndencia a romandre molt de temps ajegut e immòbil.

 • Alteració de la pell: Es fa mes fina i fràgil degut al propi procès d'envelliment, sent susceptible de lesionar-se.

 • Incontinència fecal o urinària: Les persones grans perden control dels seus esfínters produint-se una maceració de la pell per l'humitat, la qual pot ocasionar erosions e infeccions.

 • Estat nutricional: Pot veure's alterat per molts factors (imposibilitat física, alteracions bucals i digestives, factors socioeconòmics, etc. Amb lo que pot donar-se la pèrdua o disminució del teixit adipós subcutani (i major proximitat del pla ossi a la pell)

 • Alteracions nervioses: Paràlisi, pèrdua de sensibilitat , etc. es a dir, hi ha una disminució de les sensacions, la persona gran pot no arribar a sentir solor, augmenta el risc.

 • Alteracions de l'estat de consciència: A més del destacat en l'anterior factor s'hi afegien problemes si la persona esta inconscient.

 • Immobilitat: Si s'adopta una posició determinada durant molt de tamps prolongar hi ha mes risc (per això els canvis posturals.)

 • Higiene inadequada: La brutícia, així com la suor podem provocar maceració de la pell.

 • Mala hidratació/deshidratació: La pell seca té major risc d'esquerdar-se i lesionar-se.

 • Alteracions de la circulació: Diferències patològiques vasculars, com ara l'arteroesclerosi, condicions una disminució en la irrigació sanguines.

LOCALITZACIÓ DE LES ÚLCERES PER PRESSIÓ

Identificació UPP

La dada mes subjectiva es el dolor. La persona immòbil amb trastorn de sensibilitat pateix irritació, hipersensibilitat o dolor al estar cert temps en un determinada posició.

Dades objectives.

Han d'observar-se el color de la pell, textura, vascularització, humitat i Tª. A la palpació poden aparèixer els primers signes: enrojiment de la pell, Tª elevada de la pell flictesa o edema, maceració de la pell, escara blavosa o negra. (a fase mes avançada.) L'escara augmenta mes pel plà de la pell que pel superficial i secreció on el fons de l'úlcera de color verd-gris quan ja esta infectada.
Descargar
Enviado por:Pitufa
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar