Sociología y Trabajo Social


Treball social


TREBALL INTRODUCIÓ AL TREBALL SOCIAL

APARTAT 1

Esquema sobre quina ha estat la trajectòria històrica del Treball Social, les seves etapes i el més destacable i característic.

Ja des de fa segles i segles enrere hi ha hagut la tendència a socorrer al més necessitat, mitjançant els medis possibles depenent dels contextes històrico-socials en els que es produeixen.

Ja des de les més antigues civilitzacions com són Mesopotàmia ( tenien el codi Hammurabi, que regulava els aspectes socials, polítics i econòmics de l´Imperi) i Xina (Conducio creà un nou sistema basat en l´ensenyament, i insistint en la bondad, el respecte, la honestitat, la sinceritat, etc...).

També altres ciutats importants com Israel, Grècia, Roma, Judea aplicaren les seves bases d´organització social.

De cada vegada el sistema humanitàri avança una mica més.

A partir dels s.XV- XVI apareixen noves ideologies i moviments, degut a les circumstàncies del moment, econòmiques, polítiques i socials.

Un dels percursors de l´assitència social organitzada fou Juan Luis Vives, humanista i científic que defensava l´ajuda a l´home com un dret de beneficiència ,no com una caritat subsistida per l´ Esglèsia, sino per l´Estat. Les idees d´aquest himanista tengueren gran expectació durant la seva època.

Un segle després apareix la “ Poor Law “ a Anglaterra, llei que regulava la pobresa i les funcions en els hospicis, oferint treball a moltes d´aquestes persones desvalides. D´aquesta manera era el Govern qui s´ancarregava del soccorrs públic.

En el cas d´ Espanya la cosa fou bastant diferent en aquest tema. Degut a la caiguda tant econòmica com social aumentàren les ordres religioses per socorrer els més necessitats del moment.

Cal destacar d´aquesta època a Miguel de Giginta i a Pérez de Herrera, per la seva aportació en la construcció de les Cases de la Misericòrdia i els Albergues, que feren un gran servei a aquella dolorida societat.

Però un dels fenòmens més importants, per no dir-ne el que més, fou el de la Revolució Industrial, que va promoure un importantíssim canvi a la societat que hi havia hagut fins al moment.

Fou en aquell moment quan sorgiren els majors problemes, de caràcter econòmic, de vivenda, de salut...etc... I tant l´ Estat com l´Esglèsia s´adonaren de la importància del problema, i que no ho podien deixar passar com havien fet altres vegades en altres casos.

L´ Estat començà a regular la situació de manera parcial, amb la construcció de nous centres de supòrt i altres.....d´aquesta manera l´Estat es converteix en un Estat Social.

Apareixen el Dret Laboral i la Seguretat Social.

I l´Esglèsia continúa amb la seva col.laboració humanitària.

Podem dir que aquetsts són els inicis del Treball Social.

APARTAT2

Precursors del Treball Social ( mentalitat, recursos,etc....) la seva aportació al Treball Social.

Com a precursors del Treball Social podem destacar varis personatges i les seves funcions:

*Tomas Chalmers

Introdueix el principi de la individualització i les causes de la pobresa. Crea un programa de caritat privada a l´ajuda vecindal.

*William Booth

Fou el fundador de l´exèrcit de Salvació. Tracta un dels primers intents de servei social organitzat.

*Federico Ozanam

Realitzà les Conferències de St. Vicens de Paúl. Creia en la llibertat com a mitjà i la caritat com a fi. Sempre tengué molta relació amb els més necessitats.

*Edwin Chadwick

Fou Comissionat general dels més pobres. Pretengué una reforma social col.lectiva a la Llei de Pobres.

*Robert Owen

Promou l´educació i la independència de l´individu.Té un gran interés per la fundació de Comunitats.

*Els Barnett

Funden la casa Universitària de Rehabilitació, amb molt d´interés en els problemes culturals i en l´educació dels pobres.

*Octavia Hill

Fou una de les més destacades. Insistía en la individualització. Lluità contra les vivendes insolubres i formà un plà de reconstrucció d´aquestes.

A Espanya la més destacada fou Concepció Arenal, que defensava la dignitat i possibilitat, el desenvolupament de l´individu en el moment de necessitat....

*La C.O.S

Organització formada per reformadors socials que intentaven ajudar al necessitat a sortir per ell mateix de la seva problemàtica i a mantenir-se.

La C.O.S prestava ajuda material i moral, dirigía el treball dels voluntaris, establia les bases d´ajuda individual i assistència per part de la Comunitat..etc.

La seva funció més important era la de obtenir personal qualificat per organitzar i atendre les necessitats socials.

APARTAT 3

Moviments més representatius.

A partir dels canvis produits a la societat amb l´esforç dels precursors, s´inicia la creació de les primeres escoles de Treball Social arreu del món.

Però ocorre en un moment de crisis econòmiques, polítiques i socials.

Esteim parlant d´una situació de tensió, on hi ha un gran nombre de moviments obrers, i on la influència d´aquestes corrents existents de pensament s´introdueixen en la societat i tenen una gran força sobre els individus i la societat del moment.

Apareix l´Estat de Benestar, una forma de rompre amb les idees caritatives existents. Dins aquest Estat les ideologíes hi confluíen, de manera que es pogueren abastir al majoria de les necessitats més relevants, com per exemple la Salut Pública, l´Educació, les pensions....etc.

Podriem destacar el neopositivisme i el funcionalisme com les dues corrents més significatives que han influit en el Treball Social.

*Greenwood:

El professor destaca 3 etapes importants en el Treball Social:

1.En els inicis de la professió existía una gran relació entre la ciència social i el Treball Social

2.Aquesta relació es veu truncada en el moment en que apareix el “psicologisme”, en el període d´entre-guerres.

3.Finalment torna a produir-se un estret atracament sobre els anys 50 aproximadament.

*Mary Richmond:

Proposà l´estudi científic en l´estudi de l´individu.

  • relació client/ assistent

  • teoríes científiques

  • Relació de l´individu/ entorn

A partir d´aquesta teoría de Richmond apareixen els inicis de l´estudi en grup o macro-grups, on cal destacar sobretot el grup de la “família”.

*Gisela Konopka:

Incorpora la metodología de grup, sistema que dona resultats molt positius en les interrelacions dels individus i els seus problemes.

En la dècada dels 30 apareix un abandonament de la sensació de “ grup o comunitat”. La influència psicoanalítica té molt de pès en el Treball Social. Però a la dècada dels 50 aquest sentiment retorna.

Aquesta intervenció en comunitat té els seus orígens ja en la C. O. S.

*Murray Ross

Segons el mètode de Murray, s´ha de treballar en l´estructuració dels recursos i les necessitats, de manera que la comunitat hi participi activament en el seu procés.

Altres científics com *Roberts, creia que per una millora i un avanç en el Treball Social es tenia que aplicar el que diríem “reformulació teórico-metodològica”, que tengui una visió de la realitat social per +ambits inseparables ( l´individu, la família, la comunitat...etc.)

APARTAT 4

El Treball Social a Espanya.

El Treball Social a Espanya no apareix fns el segle XX. El nostre país sempre dugué un cert endarrer respecte als demés paísos.

La Revolució Industrial quasi no va arribar a Espanya i la classe obrera vivía del camp en veritables males condicions de vida.

Hi havia un gran index de mortalitat en el país, i la caritat eclessiàstica no donava abast per abarcar a tots els necessitats.

La primera Llei de Beneficiència Pública es va plantejar a meitat del segle XIX. Apareixen els sindicats, i amb ells, els primers moviments obrers, demanant una millora de qualitat de vida, treball,etc....

Fou la “Acció Social i Popular” la més important de totes les accions socials realitzades a Espanya fins el moment en aquell àmbit.

Al 1932 es creà a Barcelona la primera Escola d´Assistència Social del país.

Amb el temps, i amb la fi de la guerra, apareixen moltes més escoles, encara que sempre amb unes tècniques més lentes que les de la resta d´escoles Europees.

Foren anys d´incertidumbre i desconeixement per als professionals, que no coneixien tots els mètodes,etc..d´aquell ofici.

A partir dels anys 70 el treball Social es comença a expandir per tot el territòri Espanyol.

Es començen a realitzar seminaris, conferències i consells on es plantejen nous mètodes d´intervenció, etc..per poder satisfer millor les necessitas de les noves situacions socials.

Cal destacar que durant aquest segle el Treball Social ha avançat d´un mode estrepitós, sempre dá cord amb les necessitats de cada moment i situació.

Però encara queda molt per fer..

APARTAT 5

Conclusió i Opinió Personal.

Finalment, i després de la realització d´aquest treball, he arribat a la conclusió de que el Treball Social sempre ha “existit” per dir-ho d´alguna manera, des de les més antigues civilitzacions.

Es tracta d´oferir ajuda als que aixi la demanen, i la mateixa necessitat d´oferir aquesta ajuda al que la presta.

Aixi vull dir, que no esteim parlant d´una professió tan moderna, potser si reconeguda farà poc temps, però la seva labor és ben antiga, i les seves arrels ben profundes.

En quant a la meva opinió personal crec que el Treball Social és una professió necessària, ara i sempre, perquè hi haurà necessitats socials sempre, i podràs trobar algú disposat a oferir ajuda a aquell que aixi la demana.

No es tracta d´ una simple jornada laboral, sino que en aquetsta professió es “treballen” les persones i amb les persones.

Valors tan importants com són la comprensió, el saber escoltar,l´equilibri....són molt important per poder realitzar aquesta feina correctament.

Esteim parlant de persones, i de les seves vides, crec que per aquest simple fet, és un tema de gran importància que no podem ignorar.

TREBALL 2 - INTRODUCCIÓ AL TREBALL SOCIAL
Descargar
Enviado por:Konie
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar