Física


Transformadors


TRANSFORMADORS

Són dispositius electromagnètics estàtics que permeten partint d'una tensió alterna connectada a la seva entrada, obtenir altra tensió alterna major o menor que l'anterior en la sortida del transformador.

Consten essencialment d'un circuit magnètic tancat sobre el qual s'atropellen dos bobinatges, de manera que ambdós bobinatges estan travessats pel mateix flux magnètic. El circuit magnètic esta constituït per xapes d'acer de poc espessor apilades, per a evitar els corrents paràsits.

Tipus de transformadors:

Transformador d'aïllament: proporciona una alimentació o senyal “flotant”. La seva relació es de 1:1.

Transformador d'alimentació: Aquests posseeixen un o diversos filferros secundaris i subministren les tensions necessàries per al funcionament de l'equip. De vegades incorporen fusibles no reemplaçables, que apaguen el seu circuit primari en cas d'una temperatura excessiva, evitant que aquest es cremi.

Transformador trifàsic: Posseeixen un trio de bobinatges en el seu primari i un segon trio en el seu secundari. Poden adoptar forma d'estrella (I) o triangle. A pesar de tenir una relació 1:1, al passar de ? a I o viceversa, les tensions es modifiquen.

Transformador de polsos: Aquesta destinat a funcionar en règim de polsos a causa de la seva ràpida resposta.

Transformador de línia o flyback: són transformadors de polsos: Amb aplicacions especials com televisors amb TRC (CRT) per a generar l'alta tensió freqüentment proporciona altres tensions per al tub.

Transformador amb duodè dividit: està constituït per diversos duodens menors en grandària cada duodè només ha de suportar una tensió inversa relativament baixa.

Transformador d'impedància: imprescindible en els amplificadors de vàlvules per a adaptar l'alta impedància dels tubs a la baixa dels altaveus.

Transformador Electrònic: molt utilitzats en l'actualitat en aplicacions com carregadors per a cel·lulars. Utilitza un Corrector de factor de potència d'utilització imprescindible en els circuits de font d'alimentacions commutades en lloc de circuits.

Transformador de gra orientat, Acte transformador: s'empra habitualment per a convertir 220V a 125V i viceversa i en altres aplicacions equivalents.

Transformador tiroïdal: Són més voluminosos, però el flux magnètic es confina en el nucli, tenint fluxos de dispersió molt reduïts i baixes pèrdues per corrents de Foucault.

Transformador de gra orientat: Aquests tipus són els més utilitzats, però existeixen altres diversos models segons el tipus d'aplicació a la qual són destinats.
Descargar
Enviado por:Viko
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar