Economía


Tipus de contractes


Tipus de contractes

Classificació de contractes

 • Segons la jornada ! completa

! parcial

 • Segons la durada ! indefinit (fix)

! temporals ( temps determinat)

Segons la jornada

La jornada laboral és el temps comprès entre el moment de l'arribada al lloc de treball i l'abandonament d'aquest.

Completa: és la jornada màxima que es pot fer al dia. Sabent que en una setmana les màximes hores de treball que es poden realitzar són 40 hores mitjanes (límit de treball setmanal). Límit diari són de 9 hores (límit de treball diari) , amb un descans mínim de 12 hores entre jornades .

 • Els menors de 18 anys no poden fer més de 8 hores diàries

 • Si s'efectua una distribució irregular hi ha setmanes amb més de 40 hores laboral, en altres setmanes n'hi té que haver menys.

Parcial: és una jornada inferior a les hores laborals comparades amb la jornada completa. Inferior a 40 hores setmanals. Es cotitza a la Seguretat Social segons el nombre d'hores treballades.

Hores complementàries: només poden concedir-ne a persones amb contacte a temps parcial (senten com poder completar el seu horari) . Es pot pactar l'efectuació d'unes hores complementàries, no poden superar 15% de les ordinàries. Aquestes es remuneren com a hores ordinàries.

Hores extraordinàries: només poden concedir-se als treballadors amb contracte de jornada completa. Màximes hores al any són 80.

Els treballadors contractats amb modalitat a temps parcial no poden efectuar-ne llevat a força major.

* Jornades especials: regulades en la llei, s'indica que en alguns sectors en els quals s'estableix una ampliació de la jornada o una reducció en consideració a les especials circumstàncies físiques en que s'executa el treball.

Reduccions de jornada per la situació personal del treballador.

 • Guarda legal de fills: els qui tinguin sota vigilància directa algun menor de 6 anys , un disminuït o un familiar que per raons d'edat, accident o malaltia no es puguin valer pel seu compte, i que no duguin a terme una activitat retribuïda, tenen dret a una reducció d'entre 1/3 i ½ de la jornada i proporcionalment del seu salari.

 • Lactància: els treballadors tenen dret, per lactància d'un fill menor de 9 mesos, a una hora d'absència de la feina que poden dividir-se dues fraccions o reduir la jornada en mitja hora, decisió que correspon al treballador.

Segons la durada

Durada indefinida

Durada determinada

Treball comú o ordinari

Formatius:

-per la formació

-per pràctiques

De fonament de contractació indefinida

Causals:

-per obra i servei

-d'interinitat

-de relleu

-d'inserció

-eventual per circumstàncies de producció

Indefinit bonificat

De foment de l'ocupació:

-treballadors minusvàlids

-substitució per anticipació de l'edat de jubilació

-contracte de treball a domicili

-contracte d'exclusió (immigrants )

-contracte de treball amb grup

Per la contractació de minusvàlids

Contractes de durada determinada

Formatius

En pràctiques:

Concepte: Obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis cursats (acabats) pels treballadors amb formació universitària o de formació professional de grau superior o mitjà.

Requisits: - disposar de la titulació adequada

- no haver transcorregut més de 4 anys des de l'acabament dels estudis

corresponents ( minusvàlids són de 6 anys)

Durada: no podrà ser inferior a 6 mesos i superior a 2 anys. (Cap treballador podrà estar contractat a la mateixa empresa més de 2 anys).

Jornada: a temps complet; pot ser parcial si es complementa amb estudis(2ª carrera).

Retribució: serà la fixada pel conveni. Si no n'hi ha, no pot ser inferior al 60% el primer any i el 75% el segon any del salari d'un treballador de la mateixa categoria.

No es pot cobrar menys del salari mínim interprofesional.

En el cas dels treballadors contractats a temps parcial se'ls pagarà segons les hores treballades.

* el període de prova: no serà mai superior a 2 mesos.

- 1 mes: titulats en grau mitjà

- 2 mesos: titulats en grau superior.

Formatiu (formació)

Concepte: Adquisició de la formació teòrica i pràctica necessària per el desenvolupament adequat d'un ofici o un lloc de treball que requereixi un determinat nivell de qualificació.

Requisits: - no haver complert 21 anys

- no tenir la titulació requerida per a la formació que farà.

- no haver desenvolupat abans el lloc per el qual es contractat per un temps

superior a 12 mesos.

- no haver esgotat la durada màxima establerta per als contractes

d'aprenentatge o per a la formació en una relació laboral anterior en la

mateixa empresa o una altra.

Si ha estat per un període inferior a 2 anys, solament es podrà subscriure el contracte de formació pel temps que resti fins complementar la durada màxima establerta. L'empresa ha de sol·licitar un certificat a l'INEM per comprovar -ho.

Durada: Entre 6 mesos i 2 anys. Tot i que hi ha algun conveni col·lectiu que permet fins 3 anys. ( 4 anys per els minusvàlids)

Jornada: a temps complet ( no es pot concertar a temps parcial). Una part es dedicada a formació teòrica 15% com a mínim i la resta a treball efectiu.

Retribució: serà fixada per un conveni col·lectiu. Si no n'hi hagués, no pot ser inferior al salari mínim interprofesional en proporció al temps treballat en efectiu.

Seguretat social: les quotes (molt reduïdes) a la seguretat social són fixes i les estableix anualment el govern. No generen dret a prestacions de desocupació ni jubilació.

Causals

Contactes amb durada determinada, en els quals a vegades ser la data exacte quan s'acaba i d'altres només que s'acabarà quan la feina estigui enllestida.

Per obra o servei determinat

Concepte: obres i serveis determinats amb autonomia i substantivitat pròpies dins de l'activitat de l'empresa i l'execució dels quals,encara que limitada en el temps, és de durada incerta.

Forma: per escrit, amb identificació suficient de l'obra o el servei que constitueix l'objecte del contracte.

Durada: el temps exigit per a l'efectuació de l'obra o servei.

Denúncia: (requisits de l'empresari al treballador per quan s'acaba el contracte) Quan el contracte tingui una durada superior a 1 any, la denúncia s'ha d'efectuar amb 15 dies d'antelació al termini.

Eventual per circumstàncies de la producció

Concepte: tenen per objecte atendre les exigències circumstancials del mercat, acumulació d'activitats o excés de comandes, fins i tot si es tracte de l'activitat normal de l'empresa.

Forma: es pot dur a terme de forma verbal si la durada no es superior a 4 setmanes; i no és temps parcial. Si es escrit s'ha d'indicar amb claredat les circumstàncies que el justifica.

Durada: la durada màxima és de 6 mesos dins d'un període de 12 mesos; en conveni col·lectiu es pot establir un període de 18 mesos, una durada de ¾ parts del període amb un límit de 12 mesos.

Denúncia: si te una durada superior a 1 any la seva denúncia s'ha de fer amb 15 dies d'antelació.

D'interinitat

Concepte: la substitució d'un treballador amb dret a reserva del lloc del treball ( baixa per malaltia, accident...) o cobrir temporalment un lloc durant el procés de selecció per la seva cobertura definitiva.

Forma: per escrit. S'ha d'identificar el treballador substituït i la causa de la substitució (i s'ha d'indicar si el lloc a desenvolupar és el mateix que el del substitut o el d'un altre treballador que passi a efectuar el d'aquell).

Durada: mentre que duri el dret de reserva del lloc substituït. Si es tracta de cobrir un lloc temporalment, la durada del contracte coincidirà amb el procés de cobertura, que no podrà ser superior a 3 mesos.

Bonificació de la Seguretat Social: un treballador d'alta que l'empresari ja cotitza, i llavors el d'interinitat té reducció de la cotització. No podrà demanar la baixa o l'atur.

D'inserció

Concepte: tenen per objecte dur a terme una obra o servei d'interès general o social, coma mitjà d'adquisició d'experiència laboral i millora de l'ocupabilitat del participant, dins l'ambit dels programes públics que es determinin.

Forma: per escrit. S'ha d'especificar el caràcter de la contractació i identificar l'obra o servei que en constitueix l'objecte.

Durada: temps exigit per l'efectuació de l'obra o el servei.

Requisits: El treballador ha de figurar com a desocupat en el Servei Públic d' Ocupació i no podrà repetir la seva participació fins a transcorregut 3 anys des de la finalització de l'anterior contacte d'aquest tipus. Sempre que hagi estat contactat a un període superior a 9 mesos en els darrers 3 anys.

El contractador ha der

ser un administració pública o entitat sense cap ànim de lucre.

De relleu

Concepte: tenen per objecte la prestació per un treballador (rellevista) com a mínim durant la part de la jornada deixada vacant per un altre treballador ( rellevat) que es jubila parcialment ( redueix la seva jornada al 25% i el 85%). El rellevista pot ser contractat a jornada complerta. El rellevat se li formatitza un contracte e temps parcial per jubilació parcial ( s'adapta el seu salari en proporció a la jornada treballada la qual redueix i cobra de la pensió)

Requisits: el rellevista ha de figurar com a desocupat i el rellevat li han de faltar com a màxim 5 anys a l'edat exigida per la jubilació total i tenir dret a pensió.

Durada: el temps que li falti al treballador substituït per arribar a la jubilació total, màxim 5 anys.

De foment de l'ocupació

Contractació per anticipació de l'edat de jubilació

Es tracta de la contractació de treballadors desocupats per substituir a treballadors que anticipin la seva edat de jubilació, en un any.

La duració és d'un any

Contracte de treball a domicili

La prestació de serveis es du a terme fora del centre de treball, la prestació laboral es realitza al domicili del treballador o en un lloc escollit per aquest, sense vigilància de l'empresari.

La forma del contracte es per escrit.

El salari serà com a mínim el mateix que un treballador de la mateixa categoria.

La durada es fins que s'acabi el servei o projecte.

Contracte de treball en grup

Es quan l'empresari celebra un contracte amb un grup de treballadors en la seva totalitat.

En aquest grup hi haurà el “cap del grup” que serà el representant d'aquest i serà el que tindrà la relació més directa amb l'empresari.

La durada pot ser determinada o indefinida.

La forma pot ser tan escrita com verbal, de les dues maneres ha de ser registrat a l'oficina d'ocupació.

Contracte d'exclusió

Aquest tipus de contacte es celebra amb perdones que se senten excloses en l'àmbit laboral, principalment immigrants que els hi costi trobar feina.

Contractes de durada indefinida

Són aquells contractes que no tenen data de finalització.

Contracte de treball comú o ordinari

Concepte: contracte treballadors per temps indefinits

Requisits: no s'exigeix cap requisit especial

Forma: pot tenir lloc de forma verbal o per escrit

Motius: no genera dret a cap incetiu.

Contracte de foment de la contractació indefinida

Concepte:la contractació per temps indefinit de treballadors que pertanyen a col·lectius amb dificultats per la seva inserció laboral

Requisits: trobar-se inclosos en algun dels col·lectius següents:

 • joves desocupats d'entre 16 a 30 anys

 • dones desocupades quan es contractin per prestar serveis en professions amb un índex d'ocupació femenina baix

 • aturats que faci al menys 6 mesos que estan inscrits com a demandants d'ocupació.

 • Desocupats majors de 45 anys

 • Minusvàlids desocupats

 • Conversió en indefinits de contractes de durada determinada subscrits abans del 31 de 2005.

Requisits de l'empresari: no és podrà fer ús d'aquesta modalitat en una empresa quan en un lloc de la mateixa categoria professional hagi estat afectada en els 6 mesos anteriors per:

 • un acomiadament per causes objectives declarades improcedent

 • un acomiadament col·lectiu

Indemnització: en cas d'acomiadament per causes objectives declarat improcedent quedarà dret a una indemnització per al treballador de 33 dies de salari per any de servei, fins un màxim de 24 mensualitats (2 anys). (La indemnització correspon a tots els contractes amb caràcter general és de 45 dies per any de servei, amb un màxim de 42 mensualitats). Òbviament com que és més barat l'acomiadament, creix l'interès empresarial per aquest contracte.

Forma: si es tracta de un contracte a temps complet pot ser escrit o verbal. Si es a temps parcial de la mateixa manera.

Contracte fixos discontinus

Concepte: es tracta d'un contracte indefinit a temps parcial per efectuar treballs que es repeteixen cada any, dins el volum normal d'activitat de l'empresa i que tenen caràcter de fixos discontinus, es repeteixen en certes dates.

Durada: se subscriu quan es treballa anualment alguns mesos i setmanes. Si l'empresa no convoqués el treballador, aquest pot reclamar en procediment d'acomiadament davant un jutjat social, des de el moment en que tingués coneixement de falta de convocatòria.

4
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar