Inglés


Tiempos verbales


W.W. QUESTIONS

PRESENT SIMPLE

+ Sub + v p·p1 + complement.

- Sub + don't / doesn't + v p·p1 + complement.

? Do / does + sub + v p·p1 + complement + ?

PAST SIMPLE

+ Sub + v p·p2 + complement.

- Sub + didn't + v p·p1 + complement.

? Did + sub + v p·p1 + complement + ?

PRESENT CONTINOUS

+ Sub + am / is / are + vb ing + complement.

- Sub + am not / isn't / aren't + vb ing + complement.

? To be am / is / are + sub + vb ing + complement + ?

PAST CONTINOUS

+ Sub + was / were + vb ing + complement.

- Sub + wasn't / weren't + vb ing + complement.

? Was / were + sub + vb ing + complement + ?

PRESENT PERFECT

+ Sub + have / has + v p·p3 + complement.

- Sub + haven't / hasn't + v p·p3 + complement.

? Have / has + sub + v p·p3 + complement + ?

THE PASSIVE VOICE

 • Dos homes varen robar un banc

 • Un banc va ésser robat (per dos homes).

 • 1- Transitive VS intransitive

   • I arrived late to the cinema

   • Mary wrote a letter.

  2- Verb to be (same tense main verb) + past participel p·p3 ( main verb)

  Present simple

  Break (am/ are) + broken am am not

  Breaks (is) + broken is + PP isn't + PP

  Are aren't

  Send (am/ are/ is) + sent don't read aren't read

  Isn't read

  Past simple

  Broke (was/ were) + broken was + PP + wasn't + PR

  Sent ( was/ were) + sent were “ ” + weren't + “ “

  3- Active object --> Passive subject

  Active: Mary writes a letter

  Passive: A letter is written

  4- Agent: introduced BY

  Active: Mary writes a letter

  Passive: A letter is written by Mary

  Active: I write letters

  Pasive: Letters are written by me

  Active: The postman delivered the letter

  Passive: The letter was delivered ( by the postman) es evident no es posa

  THE PASSIVE QUESTIONS

  WH - WORD + AUX + SUB + VB P·P3 + C + ?

  Active: When did Lisa paint the picture?

  Passive: When was the picture painted by Lisa?

  ___________________________________________________

  1- interrogativa activa: When do they show the film?

  2- afirmativa activa: They show the film when.

  3- afirmativa passiva: The film is shown when.

  4- interrogativa passiva: When is the film shown?

  Verbs with two objects

  Active: Peter sent Mary a letter.

  Passive: Mary was sent a letter by Peter.

  Active: He told me the secret

  Passive: I was told the secret

 • Who wrote this book?

 • Who wrote this book.

 • This book was written by who.

 • W ho was this book written by?

 • 1- Who bought that interesting book?

  2- Who bought that interesting book.

  3- That interesting book was bought by who.

  4- Who was that interesting book bought by?

 • Who told him the secret?

 • Who told him the secret.

 • He was told the secret by who.

 • Who was he told the secret by?

 • MODAL VERBS

  + must, - can't ( musn't)

  Possibilitat

  May = might/ may not = might not

  • Utilitzam may; might; must i can't per parlar sobre possiblitat o probabilitat que alguna cosa sigui certa.

  • Your picture must be a copy.

  • It can't be the original picture.

  • Utilitzam may; might per parlar sobre alguna cosa que pot ésser possible però no amb seguretat.

  • I may be late tomorrow.

  • Jim might not understand the question.

  • El significat de may i might es similar.

  • I may be late = I might be late

  • Podem utilitzar must i can't per parlar sobre coses que pensam que són certes.

  • Your picture must be a copy.

  • It can't be the original picture.

  • Quan parlam sobre probabilitat utilitzam must per frases afirmatives i can't per frases negatives.

  • The lights are on. They must be at home.

  • The lights are off. They can't be at home.

  • May; might; must i can't són verbs modals. Els verbs modals tots van seguits amb infinitu sense to.

  • She must like you.

  Can - can't present

  Habilitat

  Could - couldn't passat

  Will be able to / won't be able to

  • Utilitzem can i could per parlar sobre habilitats en el present i el passat.

  • Could és el passat simple de can.

  • Nosaltres utilitzem can i could + verb, sense to.

  • I couldn't go out.

  Have to / has to, don't h t / doesn't h t - absence of obligation

  Obligació

  Had to / didn't have to INF

  • Nosaltres utilitzem fromes del have to i had to quan volem parlar sobre obligació en el present i en el passat.

  • I had to go. ( M'obliguen a anar-hi).

  • Nosaltres utilitzem la forma - negativa quan no hi ha una obligació per fer alguna cosa.

  - I didn't have to go. (No és necessari).

  FIRST CONDITONAL

  • Nosaltres utilitzem el 1er condicional per parlar sobre accions i les seves probables conseqüències.

  - If Dave comes, he will have a good time.

  • A una de les clàusules nosaltres utilitzem if+ present simple. Aquesta clàusula descriu una acció.

  - If I see Linda....

  • A l'altra clàusula, nosaltres utilitzem will o won't + infinitiu. Aquesta clàusula descriu probables conseqüències de la acció.

  - .... I will say “Hello”

  • Nosaltres podem canviar l'ordre de les clàusules.

  Cuan la cláusula if és la primera, hi ha una (,) coma entre les dues clausules.

  • If I see Linda, I will say “Hello”.

  • I will say “Hello” if I see Linda.

  If - clause

  MAIN - clause

  Present Simple

  Future will / won't + infinitive

  WILL AND GOING TO

   • Nosaltres utilitzem will i going to per parlar sobre el futur.

   • Nosaltres utilitzem will per les prediccions.

  - I think that she will be happy.

   • Nosaltres utilitzem going to per plans i intencions.

  - She is going to start a new job soon.

  Will / Won't

  + Sub + will + v p·p 1 + c

  - Sub + won't + v p·p 1 + c

  ? Will / won't + sub + v p·p 1 + c

  Going to

  + Sub + to be + going to + v p·p 1 + c

  - Sub + to be not + going to + v p·p 1 + c

  ? To be Aux + sub + going to + v p·p 1 + c

  VOCABULARY

  Verb

  Noun ( person)

  Noun ( thing)

  entertain

  entertainer

  entertainment

  compete

  competitor

  comptetion

  invent

  inventor

  invention

  compose

  composer

  composition

  explore

  explorer

  exploration

  ADDICTION

  CONSTRAST

  also: també

  but: però

  in addiction: a més a més

  however: no obstant

  both: ambdues

  on the other hand: per altra banda

  Adjectives describing art

  colorful: coloretjat realistic: real fun: divertit

  simple: simple modern:modern depressing: depressiu

  beautifu: guapo expressive: expressiu shocking: xocant

  sophisticated: sofisticat

  Art: nouns

  Mural: mural exhibition: exhibició

  Abstract: abstracte sculpture: escultura

  Gallery: galeria still life:

  Nude: nuu landscape: paissatge

  Portrait: retrat

  World issues


  Animal rights: drets dels animals

  The environment: el medi ambient

  War: la guerra

  The developing world: el món subdesenvolupat

  Immigration: la immigració

  Genetic engineering: Enginyeria genètica

  Terrorims: terrorisme

  Disease: enfermetats


  Causes


  Collection box: recol·lecta

  Charity: ONG

  Poster: pòster

  Placard: pancarta

  Sticker: ferratina

  Boycott: boicotejar


  Petition: petició

  Leaflet: follet

  Demonstration: manifestació

  Banner: pancarta


  Goverment: Govern

  What: que

  When: quando

  Where: donde

  Why: porque

  Who: quien

  Whose: de qui

  Which: cual

  How long: quant temps

  How much: quantitat incon

  How many: quantitat con

  How tall: altura persones

  How far: distància

  How old: quants anys

  How high: altura montany

  How often: frequència

  I

  You

  He

  She MAI ES POSA!

  It

  We

  You

  They

  Someone

  Somebody

  people

  Si es té “problemes” per passar la frase activa a passiva directament, podem recurrir a fer-la d'aquesta manera:

  Indirect object --> passive subject

  Quan dins la mateixa frase activa trobem CD i CI, el CI passa a ésser el subjecte de la frase passiva.

  Si no sabem passar la frase interrogativa activa a interrogativa passiva directament, podem fer... Primer la posem amb afirmativa activa per després passar-la a passiva afirmativa, i ja posteriorment passar-la a passiva interrogativa.

  Sempre que WHO faci la funció del subjecte de la oració, la passiva interrogativa acabarà amb by.

  LOGICAL DEDUCTION
  Descargar
  Enviado por:Nazgul
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar