Educación y Pedagogía


Textos instructivos


UNITAT DIDÀCTICA

TEXTOS ESPORTIUS

Textos instructius

INDEX:

1. INTRODUCCIÓ

2. CONTEXT

3. OBJECTIUS D´APRENENTATGE

4. CONTINGUTS D'ENSENYANÇA.

PROCEDIMENTALS

CONCEPTUALS

ACTITUDINALS

5. METODOLOGIA

 • AVALUACIÓ

 • ACTIVITATS

 • CONTEXT

  Característiques del grup: en esta classe de 4º de primària s´han reunit un grup de 16 alumnes. Tots ells, menys 3, són castellanoparlants i vénen de pobles castellanoparlants.

  El col·legi és situa en un poble d´uns 1200 habitants.

  En aquest poble es parla castellà però els xiquets no tenen molts problemes per a aprendre el valencià.

  Són alumnes de famílies de nivell sòcio-econòmico-cultural mitjà.

  Es tracta d´alumnes que ja porten un curs en aquest col·legi i per tant ja es coneixen i també ni hi ha una continuïtat amb el professor; això implica un major coneixement mutu i unes relacions cordials entre professor-alumne.

  És un grup de característiques similars, molt motivats per la pràctica fisica-deportiva i degut als relacions professor-alumne es pot treballar molt bé amb ells a classe.

  Com estan molt motivats per la pràctica Física i participen tots a campionats de diversos esports , majoritàriament natació, he pensat que podria fer la unitat de llengua centrada en l´esport.

  N'hi ha un xiquet amb sordesa parcial en una oïda i total a l'altre, aquest xiquet no té problemes d´integració perquè el coneixen des de sempre i és un xiquet molt actiu i simpàtic. A vegades és massa actiu i com que no escolta bé, cal posar-se en front d´ell perquè se de compte que estàs parlant amb ell, però a banda d´aixó no n'hi ha problemes amb ell, a més sap llegir i escriure molt bé.

  Com que la majoria de xiquets són castellanoparlants el nivell serà, al menys al principi , baix.

  Objectius:

  1. Comprendre discursos orals i escrits instructius.

 • Saber elaborar textos instructius. Posar-ho tot per punts, ordenat i posar lo mes important al principi.

 • Saber utilitzar els diferents elements d´un text instructiu: Perífrasi d´obligació i verbs en imperatiu.

 • Expressar-se oralment i per escrit de forma coherent.

 • Saber intercanviar idees, experiències i sentiments.

 • Saber donar instruccions d´un joc o esport.

 • Combinar recursos expressius lingüístics per a produir missatges amb diferents intencions comunicatives.

 • Explorar els possibilitats expressives orals, fent-se creatius.

 • Reflexionar sobre l´ús de la llengua, per aprendre per si mateixos.

 • Reflexionar sobre l´ús de la llengua com a vehicle de valors.

 • Utilitzar la llengua oralment i per escrit com futura ferramenta d'aprendizatje.

 • Continguts

  Conceptes:

  1. Necessitats i situacions en el medi habitual de l´alumne.

  2. Característiques dels situacions de comunicació, intencions comunicatives i formes adequades.

  3. Diversitat dels textos instructius.

  4. Elements lingüístics i no lingüístics de la comunicació oral.

  5. Variants de la llengua oral (medi rural, cultural, el mon)

  6. Relacions entre la llengua oral i escrita.

 • Elements dels textos instructius.

 • Procediments:

  1. Comprensió de textos instructius.

  2. Resum de textos instructius.

  3. Adequació de la pròpia expressió.

  4. Producció de textos instructius.

  5. Recitació adequada dels textos instructius en veu alta.

  6. Exploració dels possibilitats expressives.

  7. Utilització de produccions orals.

  8. Codificació de la llengua i descodificació

 • Comprensió dels elements més importants del textos instructius:

 • Estructura, ferramentes, objectius del text instructiu, verbs en imperatiu,...

  Actituds:

  1. Valoració dels textos instructius com instrument per a satisfer els pròpies necessitats de comunicació.

  2. Respecte per les normes verbals.

  3. Sensibilitat, obertura i flexibilitat front les aportacions d'altres persones.

  4. Sensibilitat i actitud crítica.

  5. Autoconfiança a parlar en públic.

  6. Desinhibissió.

  7. Respectar als companys.

  8. Interés per intercanviar opinions.

  9. Actitud crítica avant els missatges transmeses.

  10. Autoexigència en la realització.

  11. Valoració de la claritat, l'ordre i la neteja.

  Metodologia:

  La seqüència normal de la classe serà : primer propose

  l´activitat, després i mentres la fan jo, o participe amb ells, o bé els ajude, i després la corregim tots junts.

  Sempre és tindrà en compte una total coeducació. Amb açò vull dir que sempre es procurarà que treballen en grups mixtos i no els xics d'una banda i les xiques per un altre.

  A vegades treballarem en grup i a vegades per parelles i algunes poques vegades a sols.

  Els textos els llegiran en veu alta i si fa falta mes d´ una vegada. Jo els ajudaré sempre que faça falta, però intentaré deixar-los molta llibertat, intentant crear un bon ambient, càlid i en el que no tingan por a dir res i pugen expressar-se amb total confiança; jo no els vaig a censurar sinó a corregir i a ajudar-los a expressar-se millor tinent una concepció crítica del món.

  FULLES D´ACTIVITATS PER AL MESTRE

  Joc de presentació i un petit joc per a recordar els noms:

  “Recorda els noms dels teus amics”

  Cadascú te un paper; tenen que posar el nom dels seus companys i un dibuix de cadascú fent l´esport que més li agrada.

  Correcció de l´activitat: cadascú diu el seu nom i els demés tenen que dir quin esport era el que més li agradava.

  Seguidament farem una lectura d'un text instructiu: les regles d´un joc.

  Llig un en veu alta i els demés també lliguen però en veu baixa.

  Després farem tots junts les regles d´un esport.

  Es disposa la classe en cercle.

  Cadascú ha de inventar-se una regla.

  Es diu la regla d'un en un i per orde: quan ja hi haja dit la regla li passa la pilota a un altre company i llavors li toca dir la regla a què ha rebut la pilota, i així successivament.

  Jo també participe.

  L´objectiu d´aquesta activitat és activar el sentit creatiu i imaginatiu, a mes de la deshinibició que suposa parlar en públic i familiaritzar-se amb el text instructiu.

  En aquesta activitat els introduix en els elements dels que es poden fer servir per a construir instruccions. En aquesta activitat tenen que descobrir els elements en un text per a aprendre a reconèixer-los i diferenciar-los.

  Cada alumne te una fulla i realitza l´activitat individualment.

  Es corregeix passats uns 5-10 minuts, cada vegada un dirà el que ha anat trobant en veu alta.

  En aquesta activitat els he posat un text explicatiu. Tindran que reconèixer els elements bàsics de tots els esports.

  Els explique quals son els elements bàsics de tots els esports:

  Els jugadors

  El terreny de joc

  El mòbil (pilota, volant...)

  Els utensilis (Raqueta, sabates...)

  Les regles de joc

  Els pose exemples del món real.

  Reconèixer elements bàsics del joc per a poder elaborar textos instructius de les regles d´un esport.

  Reconèixer i diferenciar els textos explicatiu del instructiu.

  Els explique com és la estructura dels textos instructius:

  Títol, punts ( importància del orde), l´imperatiu i les perífrasis d´obligació, (Cal..., Heu de...tindre que...)

  Ara tenen que refer el text però amb l'estructura d'un text instructiu.

  No el tenen que inventar només tenen que utilitzar els elements que jo els he donat.

  Per a treballar un poc l´ortografia vaig a fer un dictat d´un text instructiu.

  Després per a corregir-ho cadascú corregix el d´un company.

  En aquesta activitat es pretén treballar l´ortografía relacionada amb un text instructiu: el ordre per punts, les perífrasis verbals i l´imperatiu.

  DICTAT

  Fresbee

 • Cal tenir un fresbee.

 • Cal buscar un lloc ample on es puga llançar sense por de trencar res. Per exemple la platja o un parc.

 • Cal tenir al menys un company per a jugar, però si són mes millor.

 • Heu de llançar el fresbee de manera correcta (que vole paral·lel al sòl)

 • Heu de llançar de manera que el vostre company puga agarrar-ho bé.

 • Guanyeu un punt cada vegada que, havent llançat bé, el teu company no agafe el fresbee al vol.

 • Es puntua individualment.

 • Es pot jugar tot el temps que voleu.

 • En aquesta activitat es repartix una còpia per a cadascú, es fa individualment. Es tracta de que practiquen la gramàtica específica dels textos instructius.

  En esta activitat tènia pensat posar un vídeo d´un partit de futbol i un altre d´ una competició de natació a què van participar ells el curs passat en una competició intercentres a la setmana cultural.

  Farem un comentari tots junts, cadascú ha de donar la seva opinió.

  Primer tindran que mirar-ho, (agafant apunts si volen), per a després fer un text instructiu dels regles del partit de futbol o de la competició de natació, com vulga cadascú.

  L´ objectiu d´ esta activitat és que els alumnes tingen referències reals, del món, i introduir-los en el món de l´esport, buscant què els interessa. Per a esta raó he utilitzat el vídeo d'ells mateixos al campionat.

  10ª

  En aquesta activitat tractarem les recomanacions.

  Els explique què son i per a què servixen dins del nostre context i la importància que tenen no sols en els textos instructius.

  Es repartix un còpia a cadascú dels xiquets i el fan individualment.

  11ª

  En aquesta última activitat ja anem a fer un text sense “ajuda”, des del no-res. Ens inventarem un esport nou y posarem totes les regles que vulguem però en orde i amb les regles que ja coneixem.

  1. agrupeu-vos per parelles.

  2. cada parella hi ha d´ escollir dues esports, dóna igual quals, que li agraden. Els passos següents de l´activitat, els haureu de fer identificant-vos amb aquest esport, com si estiguéreu jugant aquest esport nou.

  3. Feu una llista de substantius, que responguin a la pregunta: on és juga?

  4. Feu una llista de d´adjectius, que responguin a la pregunta: Com és?

  5. Feu una llista de verbs, que responguin a la pregunta: què és fa?

  6. Feu frases amb un substantiu, un adjectiu i un verb de cada llista. No cal que cada frase tingui escrupolosament un element de cada llista.

  7. Ordeneu els frases, per fer una redacció que tingua per títol l'esport inventat, per exemple: “futquet” o “bàsbol”.

 • Després cada parella llig el seu text. I tot el màs aplaudiu ðð .

 • 12ª

  En esta activitat cadascú te que corregir l´aspect ortogràfic del text de l'activitat anterior. Però no del seu text sinò del d´un company. Després el corregirè jo i els el tornarè, per que descobrisquen què han fet malament.

  Després tenen que refer el text, calç que canvien els errors ortogràfics i si volen poden canviar part del text si no els agrada com a quedat.

  L´avaluació la farem posant els faltes el la pissarra i aixina podrem vore quins errors hem fet i si coincideixen amb els altres.

  13ª

  Avui al pati.

  Per a acabar la unitat tènia pensat que podríem fer una petita festa en la què juguem, (o ho intentem) als diferents esports inventats per ells mateixos.

  Aniríem al pati a fer els esports i utilitzaríem els material del col·legi per als esports.

  Després de jugar a tots i cada un dels jocs inventats escolliríem els millors o els que mes li han agradat als xiquets i els publicaríem en un petit àlbum.

  Cadascú és quedaria amb un d´ estos llibrets: serà un llibre fet per ells, per a ells, tindrà com a autors a ells, i el podran usar sempre que vulguin.

  AVALUACIÓ

  L´avaluació serà contínua. Durant el curs els aniré corregint tots els textos i les activitats que anirem fent. Posaré especial atenció a que corregiscan ells mateixos i que tornen a fer els textos que estén molt malament.

  També possaré especial atenció als alumnes que tingan problemes com pot ser el alumne amb NEE.

  En cada activitat he posat com la vaig a corregir individualment, però normalment, després de fer-la la direm en veu alta i la corregirem tots junts.

  Incidiré en els alumnes que vagen pitjor i els ajudaré amb activitats de suport perquè així no es quede ningú retardat.

  En les activitats que es fan en parelles o en grups els corregisc en veu alta (activitats 4,5,7,9...) i per a tots, de vegades el tenen que corregir ells mateixos ( en les activitats de creació, ex. 10) i a vegades els dels seus companys.

  Per a l´última activitat del curs tinc una taula per a avaluar als xiquets:

  AVALUACIÓ INDIVIDUAL

  ADEQUACIÓ: (5 PUNTS)

 • La presentació del text és clara i correcta (marges, encapçalament, peu, etc.)----------------- -------------------------------------------1 punt

 • S´utilitza el registre adequat (orde, punt per punt)-------2 punt

 • El propòsit i l´objectiu del text són clars------------------2 punts

 • COHERÈNCIA: (5 PUNTS)

 • El text conté només tota la informació nessesària.----------1 punt

 • El text té l´estructura típica del text instructiu.---------------2 punt

 • Els paràgrafs estan ben estructurats.---------------------------2 punts

 • COHESIÓ: (5 PUNTS)

 • Les comes i els punts estan ben utilitzats.-------------------1 punt

 • Ús apropiat de les perífrasis verbals i de l´imperatiu.------2 punts

 • Els verbs estan ben usats.--------------------------------------2 punts

 • CORRECCIÓ GRAMATICAL: (5 PUNTS)

  Correcció ortogràfica, sintàctica i lèxica:

  • 0-1 falta ----------------------------------------------------------5 punts

  • 2-5 faltes---------------------------------------------------------4 punts

  • 6-10 faltes--------------------------------------------------------3 punts

  • 11-17 faltes-------------------------------------------------------2 punts

  • 18-25 faltes-------------------------------------------------------1 punt

  • + 25 faltes---------------------------------------------------------0 punts

  VARIACIÓ: (5 PUNTS)

  • Sintaxi: Grau de complexitat.

  • Léxic: riquesa, precisió.

  • Recursos estilístics: variació.

  5 - 0 punts

  Total:

  BAREM

  25 - 20 punts: L´escrit té un propòsit clar, usa l´estandard i està ben estructurat. Te poques faltes i demostra un bon domini dels recursos.

  19 - 15 Punts: Té petits errors locals de poca importància. És enté bé , una cohesió acceptable i els recursos son limitats però suficients.

  14 - 10 Punts: Té deficiències importants que cal millorar. El domini de la correcció es pobre.

  9 o menys: L´escrit conté deficiències greus a diversos nivells lingüístics: adequació, coherència ... L´alumne te mancances greus d´estructuració del llenguatge, de gramàtica i pobresa de recursos expressius.

  Altres aspectes a tenir en compte:

 • Les consultes que els alumnes hagin pogut fer a companys o al mateix professor.

 • L´estat anímic de l´alumne: si sembla treballar a gust, si està nerviós o si està aturat, ...

 • El temps que hi haja necessitat cada alumne per a fer cada exercici.

 • ....

 • L´avaluació per xiquet i per curs complet es una barreja de tot el que han fet en el curs. També tindré en compte l´actitud front a les activitats i la resta de companys.

  La nota final, per dir-ho d´alguna manera, es la mitjana de les puntuacions de les diferents activitats. L´escrit final te més pes que la resta d´activitats ja que el objectiu d´aquesta unitat es, principalment, que sàpien escriure un text instructiu correctament.

  ACTIVITATS:

  Posa el nom dels teus companys en el requadro de dalt i un dibuix d'ell fent el seu esport preferit.

  Nom

  Dibuix

  Llegir el següent text:

  Regles del bàdminton

 • Cal posar-se per parelles o un contra un.

 • Cal utilitzar raquetes, xàrcia i un volant.

 • Heu de passar el volant per damunt de la xàrcia sense que caiga a terra.

 • Puntueu quan l'adversari no aconseguix passar el volant per damunt de la xàrcia.

 • Guanyeu quan arribeu, abans que el company, a 15 punts.

 • Ara anem ha inventar-nos tots junts les regles d´un esport.

  Llegiu el següent text i subratlleu amb color roig els imperatius i amb color blau les perífrasis verbals d´obligació.

  La paraula encadenada.

  Cal que els grups siguen de 6 alumnes.

  Cada equip s'ha de posar en cercle asseguts en el sòl.

  Desenrotllament del joc:

 • Cal que comence un jugador: heu de dir una paraula qualsevol.

 • A continuació el següent xiquet te que formar una paraula nova amb l'última síl·laba de eixa paraula.

 • Tots heu de dir una paraula encadenada. Al principi ho fareu lent, però després cada vegada més ràpid.

 • Heu de dir una paraula perquè si hi ha algú a què no se li ocorre res perd una vida.

 • Quan perdeu 3 vides quedeu eliminats.

 • Guanya el que aconseguix quedar-se fins al final.

 • El mode verbal indica el tipus d´acció, estat o situació expressada pel verb. En es cas del s textos instructius usem el imperatiu:

  Imperatiu: expresa un manament o un ordre.

  Llegiu aquest extracte d´un llibre i ompliu els espais amb els verbs en imperatiu:

  Carla té una manera irritant de manar-me. Moltes vegades em diu frases com estes.

  "Carlitos, ja és tard, ______________(alçar-se) de seguida. Afecte, (fer) el llit abans d'eixir."

  Si anem a tindre invitats, Carla em diu:

  " ____________(netejar) tota la casa al més prompte possible".

  Abans de dinar sent sempre esta frase:

  "_____________ (posar) la taula, però -__________(tindre) atenció amb els gots"

  I segurament endevines el que sent en acabant de dinar:

  " (fregar) els plats."

  Per descomptat. Si vull descansar un estonet, Carla pensa que no tinc res a fer i llavors em diu:

  " ________________(anar) de compres."

  Si estic llegint un periòdic:

  -" _____________(dir) el que penses".

  I si estic de bon humor i li dic favades em diu:

  " _________(pensar)més,______________ (parlar) menys.

  I quan no li aguante més, li dic a ella:

  " _____________(anar-se) d'ací i ____________(deixar-me) en pau.

  4ºB

  Escriu una oració amb el verb en imperatiu per expressar aquestes ordres:

  • Que et tornen la pilota--- Torneu-me la pilota.

  • Que vinga Pere.--- -_______________

  • Que Mar iPau s´amagen.---------_____________________

  4ºC

  Forma el imperatiu del verb parlar:

  Jo

  Tu

  Ell/Ella

  Nosaltres

  Vosaltres

  Ells/Elles

  --------------

  Ara forma una oració amb cada forma verbal.

  Fixa´t en el text i completa el quadre.

  Les regles del hoquei

  El hoquei és un esport que es pot jugar, tant en gel, gespa o en un camp amb patins. La quantitat de jugadors també diversa entre 10 i 16.

  Les regles bàsiques consistixen a anar colpejant la pastilla fins a colar-la en la xàrcia de l'equip contrari.

  Per a colpejar el mòbil (la pastilla) s'utilitzen uns pals especials anomenats “estics”.

  L'equip que no posseïx la pastilla és el defensor i té que evitar que els altres avancen llevant-se-la.

  Guanya l'equip que, acabat el temps, tinga més punts.

  Els jugadors

  El terreny de joc

  El mòbil (pilota, volant...)

  Els utensilis (Raqueta, sabates...)

  Les regles de joc

  Ara refà el text però amb l'estructura d'un text instructiu:

  Recorda:

  • Cal que sigues concís en l´explicació: has d´evitar tot allò que no siga important per a entendre les regles.

  • Cal que sigues ordenat: has de presentar els diversos passos per a fer que s´entenga bé i siga un orde lògic.

  • Cal que faces servir perífrasis d´obligació i verbs en imperatiu.

  • Cal que ho poses per punts i numerat.

  Títol:..................

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • Feu un dibuix del esport:

  Anem a fer un dictat d´un text instructiu:

  Ompli els buits amb aquestes paraules:

  Cal - Regles - Heu de - pilota - podeu - companys - xàrcia

  Volei - platja

 • Es juga a la platja en els llocs on està la .......... especial per al esport.

 • Juguen 12 persones, 6 per equip.

 • La ............... es més blana que la del voley d´interior.

 • ......... llançar sempre per dalt de la xàrcia per a poder marcar els punts.

 • ............. fer sempre el diguen les ............... perquè sinó perds un punt.

 • No ............. tocar la xàrcia per a rés, perque si la toques també perds un punt.

 • Lo millor es jugar en equip i passar la pilota als teus................

 • Féu un text instructiu redactant els regles del futbol o de la competició de natació vistes en el vídeo.

  Cal posar-ho per punts.

  Cal que sigues ordenat i poses lo mes important primer.

  Cal que faces servir perífrasi d´obligació i verbs en imperatiu.

  Títol:

  1.

  2.

  3.

  4. ...

  10ª

  RECOMANACIONS

  Us acordeu quan vam anar al campionat de natació? Us acordeu dels cartells que niava? I del que va dir el jutge abans de començar la competició?

  Els recomanacions de “fair play” (joc net) o per a evitar els accidents també són textos instructius.

  Completa aquest fullet amb text o amb dibuix, segons calga:

  L´important no es guanyar sinó participar.

  Els jugadors son amics, també amb els adversaris.

  Fer esport és molt divertit.

  L´esport també es fa per a posar-se fort.

  11ª

  En esta activitat construirem un text instructiu

  Heu de fer una redacció d'un esport inventat per vosaltres. Cal que barregeu altres dues i feu un nou.

  Per exemple: com podria ser un esport nou, que mescles el futbol i el bàsquet?

  TEXTOS ESPOTIUS

  TEXTOS INSTRUCTIUS
  Descargar
  Enviado por:François
  Idioma: castellano
  País: España

  Te va a interesar