Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Tenis


EN PARTITS D'INDIVIDUALS :

LA PISTA

La pista és un rectangle de 23.77m (78 peus) de llargada i 8.23m (27 peus) d'amplada.Està dividida pel mig per una xarxa suspesa d'una corda o d'un cable de metall d'un diàmetre màxim de 0.8 cm, els caps del qual han de ser subjectatsal capdamunt de dos pals, que no han de superarels 15 cm de costat o passar-hi per sobre.Aquests pas no poden sobrepassar la xarxa més de 2.5 cm.El centre dels pals ha de ser fora de la pista, i l'alçària dels pals ha de ser aquella en què la partsuperior de la corda o el cablede metall sigui a 1.07m del terra.

La xarxa ha de quedar totalment estesa de manera que pmpli del tot l'espai que hi ha entre els dos pals, i les malleshan de ser prou petites per evitar evitar que la pilota hi passi a través.L'alçària de la xarxa ha de ser de 0.914 m al centre, on s'ha de mantenir tibada amb una cinta tensora de 5 cm d'amplada màximai de color blanc.Una banda ha de cobrir la corda o el cable de metall i la part superior de la xarxa, d'un amplada mínima de 5 cm per costati màxima de 6.3 cm, de color completament blanc.

A la xarxa, a la cinta tensora, a la banda i als suports d'individuals no hi pot haver publicitat.

Les línies que limiten els extrems frontals i laterals de la pista s'anomenen línies de fons i línies laterals.A cada costat de la xarxa, a una distància de 6.40 m i paral.leles a aquesta, hi ha d'haver les línies de servei.

L'espai que hi ha a cada costat de la xarxa entre la línea de servei i les línies laterals s'ha de dividir en dues parts iguals, anomenades quadres de servei, per la línea central de servei traçada a mig camí de les línies laterals i paral.lela a aquestes.

La línea de fons ha de quedar partida per una línea que es diu marca central, que de fet és una continuació imaginària de la línea central de servei i ha de ser traçada dins de la pista, perpendicular a la línea de fons.

Totes les línies han de ser d'un color uniforme; per això, si es col.loca publicitat o qualsevol altre material darrere de la pista, no pot tenir colors ni blancs ni grocs.

Si hi ha d'haver algun cartell o alguna pancarta a la pista de jocs, ha de ser de colors clars, sinó dificultaria la visio dels jugadors.

LES INSTAL.LACIONS

Les instal.lacions inclouen:

La xarxa, els pals, els suports individuals, la corda, el cable de metall, la cinta tensora i la banda, les tanques frontals i les laterals, les tribunes, els seients fixos o mòbils i les cadires del voltant de la pista.

Dins de les instal.lacions s'hi tobarien també, cadascú en el seu lloc corresponent, el jutge, el jutge de xarxa, el jutge de falta de peu, els jutges de línea i els recollidors de pilota.

LA PILOTA

La superfície exterior de la pilot aha de ser uniformement de color blanc o groc, amb juntures sense costura .

La pilota ha de tenir un diàmetre de 6.35 cm, ha de pesar uns 57 gr, ha de botar entre els 135 cm i 147 cm.

Es poden utiltzar diferents tipus de pilota a partir dels 1.219 m per sobre del nivell del mar. El primer l'he descrit abans, que s'anomena pilota pressuritzada; el segon tipus de pilota es igual excepte en que la pressio interior ha de ser bastant igual a la pressió exterior i que la pilota s'ha d'haver aclimatat durant 60dies a l'altitud de la competició en qüestió, aquest apilota s'anomena pilota no pressuritzada.

LA RAQUETA

Les raquetes han de complir les egüents especificacions:

1.La superficie que colpeja la pilota ha de ser plana i feta amb cordes amb enreixat uniforme.

2.El marc de la raqueta ha de ser d'unes diemensions de 81.28 cm de llaragada total i de 31.75 cm d'amplada total.

3.El marc, incòl el mànec i les cordes no poden tenir cap mecanisme que permeti canviar materialment la forma de la raqueta o canviar la distribució del pes durant el joc.

DINS DEL JOC

1· ELECCIÓ DE CAMP

Els jugadors se situen a banda i banda de la xarxa. El jugador que tira primer la pilot a s'anomena servidor i l'altre, restador.

Es començarà sempre amb l'elecció de camp i el seu conseqüent servei.

L'elecció de camp i el dret de ser servidor o restador en el primer joc es decideix per sorteig. El guanyador del sorteig pot triar o demanar al seu adversari que trii entre:

 • Dret a ser servidor o restador, llavors l'altre jugador escullirà el camp.

 • El dret a escollir camp, llavors serà l'altre jugador qui escullirà el dret a ser servidor o restador.

 • EL SERVEI

  El servidor ha de llençar la pilota amb la mà enlaire en qualsevol direcció, però abans de que toqui a terra l'ha de colpejar amb la raquet a. El servei s'acava quan la raqueta ja ha impactat la pilota .

  Durant el servei el jugador servidor s'ha de situar a la meitat dreta o esquerra de la pista, començant per la dret en cada joc.

  És fundamental que la pilota servida passi per sobre de la xarxa i toqui a terra dintre del quadre de servei oposat en diagonal, abans de que el restador la torni.

  El servei no es pot realitzar fins que el restador no estigui a punt. Si el restador torna el servei es considera que estava a punt.

  S'hauria de repetir el servei en cas de que la pilota servida toqués a la xarxa, o si quan es fa el servei el restador no estava encara a punt.

  EL CANVI DE CAMP

  Els jugadors canvien de camp al final del primer joc, del tercer i aixi alternativament durant tot lo set, i al final de cada set, si el nombre total de jocs del set no és parell.

  LA PILOTA EN JOC

  Una pilota està en joc des de el moment en què es fa el servei.

  Es manté en joc fins que no es marqui falta o let.

  ELS PUNTS

  *Un punt es guanya pel servidor si:

  ·La pilota servida toca el restador abans de tocar el terra, sense que hi hagui hagut let.

  ·Si el restador perd el punt.

  *Un punt es guanya pel restador si:

  ·El servidor fa dues faltes de servei consecutives

  .El servidor perd el punt.

  *El punt perdut:

  Un jugador perd el punt si:

  ·No retorna la pilota per sobre de la red abans de que la pilota toqui dos cops a terra.

  ·Quan es torna la pilota, aquesta toca instal.lacions permanents.

  ·Si comet una falta quan torna la pilota.

  ·Si mentre juga la pilota, la porta o l'agafa amb la raqueta, o la toca voluntàriament amb la raqueta més d'una vegada.

  ·Si toca ell o la seva raqueta, la xarxa, els pals, els suports, ....mentre la pilota està en joc.

  ·Fa una volea abans de que la pilota hagui passat la xarxa.

  Quan un jugador guanya el primer punt, el resuultat s'anomena 15per a aquest jugador; quan guanya el segon, s'anomena 30 per a aquest jugador; quan guanya el tercer punt, el resultat s'anomena 40 per a aquest jugador, i quan guanya el quart punt el resultat és joc per a aquest jugador.

  La pilota trepitja una línea

  Si la pilota trepitja una línea, es considera que ha botat dins del camp limitat per aquesta línea.

  El nombre màxims de sets

  El nombre màxim de sets en un partit és de 5, però en els partits femenins són 3.

  Els jutges

  El jutge de cadira:

  La seva decisió és inalterable

  El jutge àrbitre:

  S'hi pot apel.lar per que es pronuncïi sobre unna decisió del jutge de cadira, i en aquests casos la decisió del jutge àrbitre és definitiva.

  El temps de descans

  El joc ha de ser continu des del primer servei fins al finaldel partit, d'acord amb:

  Els canvis de camp, nomès pot passar un màxim d'un minut i mig desde el moment en que s'acaba l'ultim punt fins que se servei la primera pilota del joc següent.

  El joc no es pot suspendre ni ajornar o alterarmai amb la intenció de permentre que un jugador recuperi les forces, la respiració o la condició física.

  Si per causa de cirmstàncies alienes a la voluntat del jugador, es fa malbé l'equip (excepte la raqueta),de tal manera que es poc recomanable que continui jugant, el jutge de cadira pot suspendre el partit fins que haguin estat canviants.

  Despres del 3º set, els jugadors tenen dret a un descans de 10 min.

  El tennis, és un esport que també pot ser practicat per gent discapacitada, com la gent paraplègica.

  Les excepcions que han de tenir-se en compte per a ser jugat un partit de tenis amb cadira de rodes són:

  1.La pilota pot botar dues vegades.

  2.La primera vegada la pilota ha de botar dins dels limits de la pista.

  3.El servei s'ha de començar amb les dues rodes posteriors darrera de la línia de fons.

  4.La cadira es considera part del cos. S'hi ha d'aplicar totes les regles que fan referència a aquesta qüestió.
  Descargar
  Enviado por:Valeria scrp
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar