Educación y Pedagogía


Televisión


ANALISI DEL CONTEXT

L´acció educativa que es planteja en aquest projecte és una experiència relacionada amb el món de la televisió, concretament, amb el món de la televisió escolar ja que l´acció mateixa es desenvoluparà dins d´una escola.

És una escola de caire públic, que es troba en una ciutat dormitori a les afores de Barcelona. És una ciutat on bàsicament el que impera és la societat de classe mitjana obrera i que per tant no té per què ser una ciutat pobre o marginal com tampoc necessàriament l´escola ha de presentar unes caracterìstiques del tipus marginal o de situació en risc.

En aquesta escola hi assisteixen alumnes des de 3 a 12 anys, és a dir, es podria dir que seria una escola d´educació infantil i primària.

Pel que fa a l´acció educativa pròpiament dita, cal dir que en l´activitat hi participaran tant els alumnes com els professors, i fins i tot, en algun cas excepcional hi podria participar la familia dels alumnes.

ANÀLISI DE NECESSITATS

Aquesta experiència està pensada un cop s´han detectat una sèrie de necessitats que tenen a veure amb les noves tecnologies en l´educació. La necessitat més important per l´escola és veure i conèixer millor el món de la televisió, que a l´hora és un mitjà que influeix moltíssim en l´alumnat de l´escola. Els/Les nens/nes miren molta televisió i consumiesen els seus constants missatges i informació ignorant el seu llenguatge específic i cal dir que un major consum no garantitza una interpretació i comprensió més òptima.

Parlant de la influència de la televisió, quasi m´atreviria a assenyalar que s´ha convertit en una mena “d´escola paral.lela”. Com que l ´alumnat està absorbint i s´està educant d´aquest mitjà, la televisió, és importantissim que des de l´escola es pugui crear una conciencia crítica per poder-li “plantar cara”.

Per començar, tenint en compte que la televisió és una realitat social que no es pot amagar, no és qüestió de voler-la atacar ni intentar prohibir-ne el seu consum, sinó que els nens i les nenes han de conviure amb ella. Per tant, del que es tracta és d´aprofitar-la didàcticament i trobar estratègies que serveixin per rentabilitzar els seus valors educatius dins l´aula.

L´escola es un dels agents socialitzadors que també sofreix els rapídissims i contants de la societat i per tant, cal actualitzar la labor educativa del professorat amb els mitjans que aquesta època històrica i aquesta societat anomenada com “societat de la informació” ens ha donat, intentant d´aquesta manera, que l´escola no es trobi desfasada davant els canvis accelerats i continus que es produeixen en la nostra societat.

Aixa doncs, és essencial introduir a l´aula les Noves Tecnologies relacionades amb el món de la Informació i la Comunicació, ja que l´escola no en pot quedar exclosa. L´escola ha de formar persones capacitades i preparades pels canvis actuals.

Dins d´aquest projecte hi ha una conciència crítica davant de la por televisiva. I això es pretén realitzar a través del fet que els i les alumnes manipulin els aparells tecnològics i que el fet de fer-ho els porti a conèixer el seu llenguatge. Aquesta manera d´experimentar els permetrà adonar-se´n que poden tenir la oportunitat de tallar, canviar, moure l´ordre del rodatge, etc i poc a poc podran arribar a la conclusió de que es pot manipular la realitat per passar més endavant de la manipulació tecnològica a la manipulació ideològica.

S´intenta que tant l´alumnat com el profesor s´acostin al món de la televisió d´una manera oberta i lliure de prejudicis.

En definitiva, el que es busca és que aprenguin de la televisió fent televisió.

OBJECTIUS

Els objectius que ens hem plantejat arribar a cumplir amb aquest projecte són els següents: Generals i Especifics.

 • OBJECTIUS GENERALS

  • Comunicar-se a través dels mitjans d´expressió verbal, corporal, visual, plàstica, musical i matemàtica, desenvolupant la sensibilitat estètica, la creativitat i la capacitat per a disfrutar de les obres artístiques.

  • Identificar, plantejar i tractar de resoldre interrogants i problemas de l´experiència diària, utilitzant diverses fonts d´informació, coneixements, recursos materials…així com la col.laboració d´altres persones per a resoldre´ls de forma creativa.

  • Que comprenguin que aquesta manera de fer televisió no té per què ser la única. Que tinguin en compte la constant renovació i moviment tecnològic en les ciències tecnològiques.

 • OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Educar a l´alumnat en la percepció i interpretació crítica dels documents audiovisuals.

  • Manejar de manera adequada els aparellis tecnològics audiovisuals.

  • Ensenyar a l´alumnat a expresar-se de manera creativa en el llenguatge audiovisual.

  • Millorar la qualitat de l´ensenyament impartit a l´escola.

  • Exercir de servei públic i integrar l´escola al seu entorn sociocultural.

METODOLOGIA

Tenint en compte que l´experiència de la televisió escolar emet programes en un canal de televisió i que aquests programes bàsicament es preocupen de l´ensenyament de la lectura d´imatges, s´intenta que no es estiguin gaire influenciats pels programes que ofereixen les televisions comercials.

El projecte d´aquesta nova televisió escolar es planteja que sigui una activitat complementària i extraescolar.

Aquesta activitat s´organitzarà de la manera següent.

Els i les alumnes es dividiran en diferents grups:

- Un grup s'encarregarà de la informàtica.

 • L'altre grup s´ocuparà dels mitjans tecnològics audiovisuals

 • Un altre grup s´ocuparà de la construcció de màquines simples.

A nivell general, cal dir que aquests grups de treball aniran rotant setmanalment.

El fet d'emetre per televisió necessita d'unes tècniques qualificades: es pretén que sigui l'alumnat el que s'encarregui de donar forma a la programació a través dels mitjans tecnològics.

Amb l´ajuda i formació dels monitors que s´encarreguen de l´activitat, el que es farà serà ensenyar el maneig de diferents aparells relacionats amb el món de les tecnologies i que també tenen molt a veure amb el món de la televisió com ara el radiocassette, el compact disk, el vídeo i la càmera.

Cal dir, però, que es tracta d´una activitat que es portarà a terme d´una manera bàsica, ja que tampoc es pretén que els alumnes siguin “directors de cine” com també cal tenir en compte que aquesta no és la única manera de fer televisió. Avui en dia també es pot fer televisió a través de la digitalitat, és a dir, amb càmeres digitals amb les quals el treball està molt més simplificat.

Un cop tinguin ben interioritzat aquests usos, se´ls formarà amb el coneixement del llenguatge de la imatge, grabació de programes, muntatge i sonorització en vídeos. També estudiaran el maneig d'una taula de mescles. Tot això amb l´ajuda dels monitors qualificats que vindran a realitzar l´activitat, que probablement siguin professionals del món de la imatge i el so.

A mida que vagin realitzant aquestes formacions d´una manera progressiva, els/les alumnes estaran constantement enfocats per una càmara fixa a l´aula. El motiu pel qual es farà això és que es vol que l´alumne s´acostumi a la presència de la càmara, que sigui per ell un element més de la seva activitat. Per això, sempre estaran éssent enfocats/des i apareixeran en el monitor per tal que es comportin amb naturalitat. Així, aquest instrument deixarà de ser una novetat i acabarà sent una part de l'aula. Això els permetrà una gran comoditat a l´hora de emetre per la televisió escolar els seus programes.

Més tard, se'ls dóna un quadern amb les instruccions per tal que utilitzin els diferents aparells. Així podran tenir la teoria a l´abast seu per tal que si algun dia volen realitzar alguna activitat, sàpiguen quins recuros poden utilitzar.

El fet d'aconseguir que l'alumnat analitzi de manera crítica la imatge, s´entén com un fet global, és a dir, integrat com una eina de treball i inclòs en les seves finalitats educatives. Es pretén buscar que el nou llenguatge s'interioritzi lentament i a partir de la utilització dels diferents aparells. Una vegada que els i les alumnes hagin experimentat amb les càmeres i hagin utilitzat totes les seves funcions, serà quan se'ls ensenyin els noms tècnics de cada funció. Com s´ha dit abans, aquesta activitat es realitzarà d´una manera bàsica.

Poc a poc, els i les alumnes aniran coneixent la complexitat d'un rodatge en vídeo i anirà desmitificant el mitjà en sí, ja que serà ell o ella el/la que decidirà desfer les imatges, canviar el so, etc... D'aquesta manera, es creu que l´alumne anirà coneixet i assimilant la idea de la manipulació, que de moment és només tècnica i teòrica. Quan l'alumne avanci en les altres etapes educatives, li serà molt més fàcil comprendre la manipulació ideològica, ja que serà capaç d´establir i formar els seus propis criteris.

A l ´hora d´establir la programació s´haurà de tenir en compte el currículum de les etapes de Infantill i Primària. Totes les àrees hauran d´estar contemplades en les diferents emissions. Les àrees seran:

 • ETAPA INFANTIL: identitat i autonomia personal, medi físic i social, comunicació i representació.

 • ETAPA DE PRIMÀRIA: expressió oral i expressió escrita ( literatura, lectura de la imatge, matemàtiques, coneixement del medi, educació artística, educació física, anglès).

TEMPORALITZACIÓ

Al mateix temps que les noies i nois coneixen els diferents elements de l'emissora, s'aniran produïnt els programes.

El professorat prepararà un programa per trimestre: elaboraran els guions i realitzaran els assatjos amb la classe. Mentre, l'alumnat de tercer cicle es farà càrrec del montatge, rodatge, etcètera.

Els nois i noies que estiguin més motivats per l'experiència, es convertiran en els reporters o reporteres del canal televisiu, el qual tindrà per finalitat retransmetre en directe les diferents activitats que realitza el centre, així com els actes culturals que es realitzi fora de l'escola.

En aquesta televisió escolar, participen tots els i les alumnes: en els cursos més baixos, com a protagonistes dels programes i en els cursos superiors, com a protagonistes i com a elaboradors/es de tot el procés. Això fa que des de petits i petites, els nens i nenes ja es posin en contacte i es familiaritzi amb els mitjans de comunicació.

Pel que fa al professorat podem dir que una part d'aquest només treballarà en l'aula i una altra s'encarregarà juntament amb els monitors d´imatge i so que vindran a formar als alumnes de tot el procés de producció d'un vídeo. El director del centre s'encarregarà de les relacions públiques de l'emissora, així com de la gestió informàtica del text. La cap d'estudis portarà la coordinació de l'experiència i es responsabilitzarà de l'activitat complementària de tecnologia de Mitjans de Comunicació. El monitor del centre s'ocuparà de les instal.lacions i el manteniment de les màquines. I es comptarà amb la col.laboració esporàdica de grups de mares i pares, la policia municipal...

L´activitat durarà tot l´any ja que els professors s´encarregaran de preparar un programa cada trimestre i s´intentarà mantenir l ´emissora al llarg de cada curs que passi per tal de poder-ne aprendre cada cop més i per tal de poder-la millorar any rera any.

RECURSOS I ESPAIS

Respecte els mitjans tècnics, l'emissora del centre disposa de dos càmeres de vídeo de 8 mm. I una altra de format VHS, dos vídeos domèstics, una taula de mescles, un ordinador, un vídeo d'emissió en el qual es posen les cintes ja muntades i que està conectat a un emissor d'enllaç que envia el senyal a un repetidor de 4 W, el qual la distribueix a tota la localitat.

A l´hora de realizar l´activitat i de muntar els programes per la emisora es dotarà l´aula de Noves Tecnologies i la Sala d´Actes de l´escola de tot aquell material necessari per aconseguir portar endavant l´emissora. En el cas de la Sala d´Actes, és allà on es poden grabar els programes diversos de l´emissora, aprofitant l´acústica de la sala i el petit teatre del qual disposa.

Pel que fa a la financiació del canal de televisió escolar, la major inversió s'haurà de fer al principi i al llarg dels anys s'haurà d'anar ampliant el material de l'emissora. Es poden rebre subvencions de la Conselleria d'Educació de projectes d'innovació educativa. A la vegada, qualsevol entitat del poble pot ajudar econòmicament a l'emissora, però sempre deixant-li ben clar que el canal escolar no emetrà publicitat

AVALUACIÓ/CONCLUSIÓ

Respecte a l´avaluació dels propis alumnes, cal dir que serà una avaluació contínua des del moment en què es comença a fer l´activitat televisiva, tant la teòrica com la pràctica i s´encarregaran d´aquesta avaluació els professors de cada grup amb l ´ajuda dels monitors d´imatge i so. També aquesta avaluació servirà per veure les deficiències, les errades i les millores que es podrien portar a terme l´any següent, ja que s´intentaria que cada any no hi haguessin sempre els mateixos programes a la televisió.

Concloent doncs, podem dir que la creació d'aquesta televisió escolar té una sèrie de principis que cal no oblidar: tot el que es fa en l'aula i fora d'ella és televisió. A la vegada, serveix com ajuda en la labor docent dels i les professionals. Per una altra banda, dóna informació no només a l'alumnat sinó que també a tota la comunitat educativa. Fomenta l'autonomia creativa de les noies i nois que participen en el projecte. Finalment afegirem que és molt més important el procés que el resultat final.

BIBLIOGRAFIA

 • ANDREOLA, B.A. Dinámica de grupo, editorial Sal Tarrae

 • ÁLVAREZ MASSI, P. Una educación experiencial para desarrollar la democracia en las instituciones educativas. Biblioteca Virtual de la OEI. Santafé (Bogotá), 1995.

 • PARCERISA, A. Didáctica en la educación social. Enseñar y aprender fuera de la escuela.Editorial Graó 2000.

Facultat de Pedagogia Universitat de Barcelona 2003-2004

LA TELEVISIÓ ESCOLAR:

CONSCIENCIA I APRENENTATGE

Assignatura: Noves Tecnologies Aplicades a l´Educació Social
Descargar
Enviado por:Petita
Idioma: castellano
País: España

Te va a interesar