Tecnología Industrial


Tecnologia


TECNOLOGIA

TEMA 1: El procés tecnologic

1 La tecnologia.

1.1. La tecnologia resol problemes.

Davant de la necessitat de desplaçar-se d'un lloc a un altre, l'ésser humà ha inventat al llarg de la història estris cada vegada més complexos, com l'automòbil, l'avió, el vaixell…

Els descobriments científics i tècnics, el dibuix tècnic, la innovaciò en els materials, les tècniques de treball… tots són factors que han facilitat l'avanç i la innovación tecnològica.

La tecnologia és l'aplicació coordinada d'un conjunt de coneixements i habilitats per a crear una solució que perpetra a l'essér humà satisfer les seues necessitats o resoldre els seus problemas.

2. El procés tecnològic.

2.1. Fases del procés tecnològic.

La tecnologia s'encarrega de resoldre problemas i per a esbrinar-hi la solució més adequada és necessari seguir unprocés que consta de diferents fases.

Fases del procés

Accions que l'integren

Necesitat

*Anàlisi de la necesitat i els condicionants.

*Estudi d'altres casos semblants i de la solución sorresponent.

Idea

*Proposta d'una solució individual

*Presentació al grup i elecció

Desenvolupament de la idea

*Dibuix dels planòls.

*Mesuraments i càlcul del presupost.

*Elaboració d'un planòl de construcció.

construcció

*Construcció

Verificació

*Avaluació

*Elaboració de la memòria final.

Comercialització

Presentació al públic.

2.2. Ferramentes necessàries.

Al llarg de la història, la tecnologia ha utilitzat tota MENA de ferramentes.

Les ferramentes fisiques són les que faràs servir en la fase de construcción del projecte.

Per a fer els dibuixos a mà, s'utilitzen les ferramentes i els materials de dibuix.

4. Empresa, mercat i medi ambient.

4.1. Funcions de l'activitat empresarial.

Té quatre funcions principals, les quals són: direcció, producció, distribución i logística.

4.2. Publicitat i consum.

En un primer moment, podríem pensar que el fet de comprar un objecte depén de la necessitat real que se'n té,i el preu, del cost de fabricació; no obstant això, el funcionament del mercar altera aquest esquema.

Al contrari, hi ha béns que són indispensables: els denominats de primera necessitat, com el pai, en general, els aliments. Aquests productes tenen una demanda constant i fixa que és difícil d'alterar o incrementar.

4.3. Impacte ambiental.

Des de la Revolució Industrial, i particularmente en el segle passat, els avanços tecnològics s'han succeït amb molta rapidesa, i l'home no ha sabut compatibilizar els seus anhels de benestar amb la conservació dels sistemes naturals i la distribución justa de la riquesa. Aquesta situación dona lloc a tres greus problemes: la contaminació, l'esgotament dels recursos energètics i de les matèries primeres i les desigualtats socials entre regions i països.

TEMA 4: Materials d'ús tècnic

1 Els plàstics.

1.1. Origen i transformació.

Els plàstics són materials formats per polímers constituïts per cadenes llargues d'àtoms que contenen carboni.

PLÀSTICS NATURALS: s'obtenen directament de matèries primeres vegetals.

PLÀSTICS SINTÈTICS o ARTIFICIALS: S'elaboren a partir de compostos derivats del petroli, el gas natural o el carbó.

1.2. Propietats.

La majoria dels plàstics no són biodegradables i, per a eliminar-los, se n'opta per la incineració. També hi ha plàstics biodegradables que es descomponen per l'acció de bacteris i agents biològics, com el biopol.

2 Classificació dels plàstics.

2.1. Plàstics termoplàstics.

S'obtenen de compostosn derivats del petroli. Estan constituïts per cadenes unides entre si débilment. S'ablaneixen quan es calfen i es poden modelar. Es pot repetir tantes vegades com es vulga.

2.2. Plàstics termostables.

Són derivats del petroli. Estan formats per cadenes enllaçades fortament en diferents direccions. Quan se sotmeten a el calor, es tornen rígids, per tant, només es poden calfar una vegada.

2.3. Elsatòmers.

S'obté per vulcanització. Consisteix a mesclar sofre i cautxú a 160º C, fet que confereix propietats elàstiques.

Els elastòmers estan formats per cadenes unides lateralmente i plegades sobre si mateixes. Les cadenes es poden estirar.

5 Materials tèxtils.

Els materials tèxtils s'utilitzen en forma de fils per a elaborar teixits. Segons la procedència de les fibres poden ser naturals o sintètics.

5.1. Fibres naturals.

S'extrauen de matèries primeres vegetals, animals o minerals.

FIBRES NATURAL D'ORIGEN VEGETAL

COTO LLI

FIBRES NATURALS D'ORIGEN ANIMAL

LLANA ESPART SEDA

FIBRES NATURALS D'ORIGEN MINERAL

AMIANT METALLS
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar