Electrotecnia y Electrónica


Tecnología


Joan Josep Ferre Valverde

Tecnologia 3er E.S.O.

Qüestionari 4ª avaluació (Com, Electricitat, Administració i Gestió, Automatismes, Tecnologia i Societat)

1.- Agrupar segons el tema que pertoqui (seguint el guió del llibre) i definir:

Administració i Gestió:

Album: A manera de diari dona a conèixer els acords més importants de les autoritats.

En efectiu: O pecuniària. S'abona en metàl·lic el que indica la factura. És el sistema usualment emprat per particulars quan realitzen compres, rares vegades és usat entre dues empreses o societats.

Proveïdor: Empreses que ens subministren productes.

Publicitat: Tècnica d'informació i persuasió més emprada. Es dona a conèixer un producte o servei, a la vegada que fomenten, acreixen i estimulen el desig i la necessitat d'adquirir-lo i consumir-lo.

Marketing: O tècnics de publicitat basen els seus dissenys en estudis psicològics del públic a qui va dirigit, anàlisis de comportament i motivació, etc...

Rebut: Document que omple i signa la persona o empresa que cobra certa quantitat de doblers i que entrega al que paga com justificadament d'haver pagat.

Talonari de xecs: conjunt de xecs en el que figura el nº de compte del titular i un nº de sèrie identificatiu del xec.

Empresa: Entitat que proporciona bens i serveix a la societat, remuneració als treballadors/es i beneficis als empresaris/es.

Libellus: Semblant al cartell actual, fou emprat pels romans com element d'informacio i publicitat per comunicar els jocs i lluites de gladiadors, les vendes i subhastes i altres actes d'interes.

Pecuniària en efectiu. S'abona en metàl·lic el que indica la factura. És el sistema usualment emprat per particulars quan realitzen compres, rares vegades és usat entre dues empreses o societats.

Xec: Document legal que funciona de la següent manera:

 • Quan una persona o empresa obre un COMPTE CORRENT en una entitat bancària qualsevol, aquesta li entrega un TALONARI DE XECS per a que pugui disposar dels fons prèviament dipositats al banc.

 • El banc o caixa d'estalvis haurà enregistrat la firma dl titular del compte (en cas d'una empresa, la signatura de la persona autoritzada per disposar dels xecs).

Automatismes:

Circuit integrat: Mena de pastilla amb diverses potes de connexió que equival a multitud de components i pistes conductores.

Maquina automàtica: Diem que una maquina te una resposta automàtica quan, en detectar algun fenomen extern o intern, el tradueix en un canvi de funcionament.

Maquina cíclica: Alliberen a l'home d'algunes tasques més pesades monòtones i repetitives.

Robot: Maquines que fan algunes tasques a partir d'un programa.

Programa: Maquines que quan funcionen duen a terme una seqüència d'operadors de manera autònoma.

Microprocessador: Circuit integrat o “microxip” te milers de components elèctrics que el constitueixen components en una pastilla de silici de menys d'un centímetre quadrat de superfície.

Programador: Determina la seqüència d'operadors de les màquines.

Electricitat:

Diferencia de potencial: La tensió indica la diferencia de potencial (alçada) que hi ha entre dos conductors o cossos carregats elèctricament. La seva unitat es el volt (V).

Ió negatiu: Àtom carregat negativament.

Motor elèctric: Operador que transforma l'energia electrica en energia mecanica, en moviment.

Polímetre: Instrument que pot mesurar voltatge, intensitat i resistencia, com altres magnituds.

Volt: V. Unitat en que es mesura la diferencia d potencial.

Amper: Unitat electrica d'intensitat, amb la que es medeix la quantitat de culoms per segon que circulen en un conductor, Abreviatura A. 1A= 1culomb/1s.

Comptador d'energia: instrument que permet enregistar l'energia consumida en un circuit durant un tems determinat.

Diode: Operador fabricat amb materials semiconducors que es caracteritzen per emetre llum quan son atravesats pel corrent electric.

Energia elèctrica: Ió Positiu: Àtom carregat positivament.

Ohm: Unitat de resistencia. Representada mitjançant la lletra grega majúscula omega (ððð

Potencia: Quantitat d'energia electrica consumida per unitat de temps.

Voltatge: Voltatge o tensió valor de la força electromotiu o diferencia de potencial expressada.

Amperímetre: Mesura l'intentat del corrent.

Corrent electric: Transmissió de les careges d'àtom a àtom.

Electricitat: Forma d'energia que s'obté de la transformació d'un altra.

Galvanòmetre: Instrument de mesura que detecta el pas del corrent electric, determinat en el seu sentit de flux.

Led: Operador fabricat amb materials semiconducors que es caracteritzen per emetre llum quan son atravesats pel corrent electric.

Ohmímetre: Instrument destinat a la mesura de resistències.

Voltímetre: Mesura la diferencia de potencial o tensió electrica entre dos punts d'un circuit.

Carrega: Electrica quantitat d'electricitat.

Culomb: Unitat que mesura el nº `electrons que circula per un conductor sol ésser altíssim.

1 culomb = 6'24 · 10 ^18 electrons.

Intensitat: Quantitat de corrent (electrons)que circula per un conductor per unitat de temps.

Relé: Utilització més important en l'acció de comandament que realitzen, amb petits senyals de control poden governar grans potencies d'utilització, poden funcionar com ha interruptor ho commutador (activa dos o més circuits).

Tensió: Indica la diferencia de potencial que hi ha entre dos conductors o cossos carregats elèctricament. Unitat Volt (V).

Tecnologia y societat:

RSU: Residus Sòlids Urbans. Materials resultants dels processos de producció i de consum de bens que no tenen, cap valor econòmic, i els qui els generen decideixen desfer-se d'ells.

2.- Indica les expressions de: 1 culomb, 1 amper.

1 culomb: Unitat que mesura el nº `electrons que circula per un conductor sol ésser altíssim.1 culomb = 6'24 · 10 ^18 electrons.

1 amper: Unitat electrica d'intensitat, amb la que es medeix la quantitat de culoms per segon que circulen en un conductor, Abreviatura A. 1A= 1culomb/1s.

3.- Explica la llei d'Ohm.

En els circuits la intensitat, la resistencia i la tensió es relacionaven segons la llei.

Intensitat = Tensió / Resistència

4.- Quin és el sentit del corrent elèctric?

Sentit “real” de circulació del corrent elèctric sempre va de pol negatiu (-) al pol positiu (+).

5.- Com s'han de connectar els aparells per realitzar mesures d'intensitat?

En sèrie.

Per que?

Així circula el corrent a traves de l'aparell.

6.- Com s'han de connectar els aparells per realitzar mesures de voltatge?

En paral·lel .

Per que?

Per evitar que l'aparell s'espenyi.

7.- Explica el concepte de potencia demandada?

La companyia elèctrica marca un cànon en funció de la potencia que demanda l'usuari (sigui o no consumida). La companyia ha de garantir el subministre a cada usuari.

9.- que cal tenir en compte a l'hora d construir un programador?

 • El programador es el mecanisme encarregat de proporcionar l'arrossegament, lectura i traducció de les distintes ordres transmeses pel programa.

 • Els programes o conjunt d'instruccions ordenades, l'execució de les quals permet resoldre un problema seguit una seqüència i els temps de durada prèviament establerts.

10.- De que han de ser capaços els programes?

Han de ser capaços de llegir i traduir les distintes ordres que contengui el programa d'una forma senzilla i eficaç.

11.- Quins tres tipus de bàsics programadors podem construir?

 • Programador mitjançant lleves aplicat a un semàfor.

 • Programador mitjançant dics perforant

 • Programador mitjançant tarjeta

 • 12.- Explica el gràfic de les activitats i documents que normalment intervenen en les relacions comercials entre empreses (pàgina 106).

   • Els proveïdors ens subministren: albarans juntament amb la mercancia; pressupostos; factures, transferències i xecs; rebuts; notes d'abonament; publicitat i marketing; cartes comercials i saluts protocol·laris.

   • La nostra empresa subministra als proveïdors: Fulles d'en comandament, Pacs “contraenrembolso”; targetes de crèdit.

   • La nostra empresa subministra als clients: Publicitat i marketing; cartes comercials i saluts protocol·laris; Pressupostos, albarans junt amb mercancia; rebuts i notes d'abonament.

   • Els clients demanden: Cartes comercials i saluts protocol·laris; Fulles d'en comandament; factures, transferències i xecs; Pacs “contraenrembolso”; targetes de crèdit.

  13.- Indica cinc avantatges de la publicitat?

 • Es dona ha conèixer un producte o servei.

 • Es fomenten, acreixen i estimulen el desig i la necessitat d'adquirir-lo i consumir-lo

 • Reforça i apoïa la actuació dels venedors

 • Minva el potencial dels productes similars de la competència.

 • Amb la Tv i la radio en un curt període de temps el producte el pot conèixer gran quantitat de gent.

 • 14.- Explica les característiques de les distintes classes de xecs.

  Xec al portador: A continuació de la frase: “PAGUEU AL PORTADOR PER AQUEST XEC A”, s'escriurà: “PORTADOR”.

  Xec nominatiu: Hi figuren els noms i llinatges de la persona autoritzada per cobrar-lo.

  L'entitat bancària exigirà el D.N.I. . Cal signar-lo.

  Xec creuat:

  Xec creuat general: Figuren dues línies diagonals al xec i el l'interior esta escrit “i cia” o “i companyia”. Només pot ésser cobrat abonant-lo en el compte corrent de la persona portadora del xec.

  Xec creuat especial: Com el cas anterior, però en el interior de les línies porta escrit el nom de l'entitat o banc que el pot presentar a cobrament.

  Xec conformat: El titular del compte ha rellenat prèviament i presenta en la sucursal de la seva entitat bancària que l'avalin. El banc estampa en la part posterior un segell indica la quantitat i data límit per cobrar-lo.

  15.- Quines son les formes de pagament més usuals entre proveïdor i client?

  Amb xecs o transferència bancària.

  16.- En que consisteix una transferència bancària?

  Enviar diners, a traves d'una entitat bancària, al compte corrent que te la persona o empresa, en la mateixa entitat ho qualsevol.

  17.- Quins elements intervenen en una funció automàtica?

  En aquests processos automàtics intervenen els sensors, que recullen, els senyals externs i els dispositius o circuits de control, que en rebre senyals corresponents modifiquen el funcionament i produeix un efecte de sortida diferent.

  18.- Quan diem que una maquina té una resposta automàtica?

  Quan, en detectar algun fenomen extern o intern, el tradueix en un canvi de funcionament.

  19.- Què és l'àrea de la informació?

  La possibilitat d'emmagatzemar, modificar, transportar i reproduir tota mena d'informacions mitjançant impulsos electrònics.

  20.- Quines son les fonts primàries d'obtenció d'energia elèctrica? Explica en que consisteixen.

  Energia hidràulica: La pressió de l'aigua, continguda en una presa, fa girar una turbina que arrossega un alternador.

  Energia Calorífica: S'obté del carbó, fuel-oil o del gas natural.

  Energia nuclear: Prové d'una fissió de l'urani U235, desprenen gran quantitat de calor.

  Energies alternatives: Les més importants són: l'eòlica i la solar.

  21.- Explica breument l'evolució de les energies.

  • Primer va ésser l'energia muscular o química.

  • Desprès l´home prehistòric va descobrir el foc lo que va suposar la primera revolució energètica.

  • Posteriorment es va utilitzar l'aigua com mitja de transport de persones i mercaderies; i invenció de la roda hidràulica.

  • L'energia eòlica o el vent ha estat emprada durant molt de temps per moure molins o embarcacions; en l'actualitat per obtenir energia.

  Amb l'extracció de carbó i el descobriment del petroli, s'obté la major part d'energia consumida per l'home. Els combustibles.

  • L'electricitat s'obté fonamentalment de les energies hidroelèctriques i tèrmiques

  • En l'actualitat s'aprofiten energies que parteixen directament dels recursos naturals. Son els recursos nuclears.

  • La fissió de nuclis atòmics pesants i la fusió de nuclis petits fan que s'alliberi gran quantitat d'energia. Es la forma d'energia més potent, l'energia nuclear.

  22.- Indica les principal mesures que convé prendre per la conservació de l'energia.

  • Temps d'intensitat.

  • Utilització residual.

  • Rendibilitat de les maquines.

  23.- Quins tipus de residus es produeixen normalment en una poblacio?

  • Residus domiciliaris.

  • Residus domestics voluminosos.

  • Residus de construccio y demolició.

  • Residus comercials.

  • Residus sanitaris.

  • Residus industrials.

  8.- Indica les expressions per calcular la resistencia total dels circuits en sèrie i en paral·lel, a l'igual que les característiques de voltatge o tensió i d'intensitat?
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar