Tecnología Industrial


Tecnología industrial


RESUM DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

El procés industrial

Disseny ==== Preparació industrial ==== Fabricació ==== Distribució i venda

Disseny:

 • Enginyeria del producte

 • Aspecte i dimensions

Preparació de la fabricació:

 • Enginyeria de procés

 • Matèries primeres

 • Mètodes de producció

Fabricació:

 • Gestió de la producció

 • Control de qualitat

 • Gestió d'estocs

Distribució i venda:

 • Comercialització

Model virtual ==== Prototipus ==== Eines informàtiques (CAD, CAM, CAE, CIM)

 • Oficina tècnica:

  • Externa

  • Interna

 • Projecte tècnic

  • 1,2,3,4

 • Documents

  • Memòria

  • Plànols

  • Pressupost

  • Plec de condicions

   • Qualitat material

   • Terminis d'execució

ELS RECURSOS ENERGÈTICS

Energia: Capacitat que tenen els casos per realitzar un treball

Principi de conservació de l'energia: L'energia no es pot crear, ni destruir, només es transforma

o transmetre d'uns cossos a uns altres

Energia mecànica:

 • Em = EP + Ec

 • E. Potencial: Posició: Ep = m·g·h

 • E. Cinètica: moviment: Ec = ½ m·v2

Treball (J) : W= F·%x, amb F en la incrementació de %x

Potència (W): P= W/t, si la v és constant, P= F·v

Manifestacions energètiques

Mecànica: (Ep + Ec)

Interna o tèrmica: Deguda a l'energia que posseeixen les seves molècules. L'augment del moviment de la matèria augmenta la seva energia: Augmenta la temperatura del cos.

Transferència d'energia:

 • Conducció: contacte sòlids

 • Convecció: Propagació en els fluids

 • Radiació: Ones electromagnètiques

Química: Reaccions químiques:

 • Exotèrmiques: Desprèn calor

 • Endotèrmiques: Necessiten calor

Elèctrica: Deguda als electrons en moviment

 • E = p·t = v·I·t (J)

Nuclear: Energia que mante juntes les partícules del nucli dels àtoms en un espai molt reduït

 • E = m·c2 (c = moviment de la llum 3·108

Radiant: Ones electromagnètiques = Sol

Sonora: Moviment de vibració que es desplaça a través de les molècules d'un medi natural

TRANSFORMACIONS ENERGÈTIQUES

 • Energia tèrmica en:

  • Energia mecànica: Turbina

  • Energia elèctrica: Convertidors termoelèctrics

  • Energia química: Termòlisi

  • Energia radiant: Làmpades incandescents

 • Energia mecànica en:

  • Energia elèctrica: Generadors

  • Energia tèrmica: Fricció

 • Energia química en:

  • Energia mecànica: Home

  • Energia tèrmica: Combustió

  • Energia elèctrica: Piles i acumuladors

  • Energia lluminosa: Combustió de les substàncies

 • Energia elèctrica en:

  • Energia mecànica: Motors elèctrics

  • Energia tèrmica: Efecte Joule

  • Energia química: Electròlisi i bateries d'acumuladors

  • Energia radiant lluminosa: Làmpades de descàrrega de gas

  • Energia sonora: Altaveus

 • Energia radiant en:

  • Energia tèrmica: Captadors solars

  • Energia elèctrica: Cèl·lules solars

  • Energia química: Fotosíntesis

 • Energia sonora en:

  • Energia elèctrica: Micròfons

 • Energia nuclear en:

  • Energia tèrmica i energia radiant: Fusió i fissió

RENDIMENT D'UNA MÀQUINA

Treball consumit Wc Wu = Treball útil

Potenica consumida Pc Pu = Potencia útil

Wp = Treball perdut Pp = Potencia perduda

 = Wu / Wc

 = (Wu / Wc) · 100 (%)

 = Pu / Pc

 < 1

Wc = Wu + Wp

Pc = Pu + Pp

Fonts d'energia (de més a menys antiguitat)

 • Muscular de l'home i la del animals

 • Sol, foc, llenya

 • Vent == Vaixell == Molins

 • Aigua == Roda hidràulica

 • Revolució industrial == Màquina vapor (carbó vegetal o mineral)

 • Motor d'explosió == Benzina == Petroli

 • Gas natural

 • Energia nuclear

CLASSIFICACIÓ

En funció de la seva naturalesa:

 • Primària: Es troba a la natura com la llenya, l'aigua, el carbó i el petroli

 • Secundaria: S'obtenen a partir de les primàries, com l'electricitat o la benzina

En funció de les reserves disponibles:

 • Renovables: Solar, eòlica, hidràulica, geotèrmica, biomassa, residus sòlids urbans, mareomotriu, de les ones

 • No renovables: Carbó, petroli, gas natural i energia nuclear

MATERIALS COMBUSTIBLES

Materials combustibles + O = E. Calorífica

Combustibles fòssils:

 • Sòlids: carbó

 • Líquids: petroli (benzina, querosè, gasoil)

 • Gasosos: Gas natural, butà, propà

Poder calorífic: És l'energia que es desprèn en la combustió completa de la unitat de massa o volum d'un combustible (Pca)

MATERIALS COMBUSTIBLES

Unitats SI MJ/kg MJ/m3 kcal/kg kcal/m3

Per calcular l'energia s'ha de multiplicar la quantitat total de massa o volum pel poder calorífic

E = Pca · m

E= V · Pca

Condicions normals (CN)

101300 Pa

0º C temperatura

En altres condicions (AC)

Pca = Pca (CN) · p · 273/273+ t

MATERIALS COMBUSTIBLES

CAPACITAT CALORÍFICA

Quantitat de calor que ha de tenir una substància per elevar la seva temperatura 1º K o 1º C

Q = m · Ce (T1 - T2 )

MATERIALS COMBUSTIBLES:

La llenya i el carbó vegetal: Bàsic per la meitat de la humanitat per escalfar-se, il·luminar i cuinar

Piròlisi (combustió parcial) de la llenya: Pesa 5 o 6 vegades menys

Carbó mineral

Origen: Descomposició orgànica d'extensos boscos que cobrien la terra submergits sota sorra durant milions d'anys

Tipus

Origen

% C

Pca

Utilització

Extracció

Torba

Recent

- 60%

Pobre

Consum domèstic

A cel obert

Lignit

Recent

55-70%

Baix

A prop de l'extracció

A cel obert

Hulla

Antic

75-94%

Alt

Carbó de coco Alt forn

Subterrani

Antracita

Més antic

93-97%

Més alt

Combustible siderúrgica

Subterrani

COMBUSTIBLES GASOSOS

 • 1r família: gas ciutat o manufacturat. Pca entre 17-23 MJ/m3

 • 2n família: gas natural i aire propagat. Pca entre 45-55 MJ/m3

 • 3r família: gas butà i propà. Pca entre 94-120 MJ/m3

TOTES LES FÓRMULES:

Q = m · Ce (T1 - T2)

m= v · d

1 l = 10-3 m3 = 1 dm3

Ce H20 = 4,18 KJ/kg ºC

W = F · d

E = mgh

P = F · v

Potència cotxe: 1CV = 736 W

Potència elèctric: P = V · I

Energia elèctrica: E = V · t · I

 = Pu / Pc

Si es al mateix temps

 = Eu / Ec

Ec = Ec / 

Eu = Ec · 

E = P · t

P = E / t

E = P · t

Pca (CN): 1 atm = 101300 Pca == 0º C = 273 K

Pca = Pca(CN) = p/101300 Pa · 273/T(ºK)

Pca = Pca(CN) · p/1 atm · 273/273 + T (ºC)

K = 273 + ºC

Ec = m · Pca

1 cal = 4,18 J

 = rendiment

del cotxe
Descargar
Enviado por:Javi
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar