Arte


Técnicas milenarias


ÍNDEX

INTRODUCCIÓ Pàg. 2

ORÍGENS DEL FENG SHUI Pàgs. 3 i 4

REGLES I ELEMENTS BÀSICS Pàgs. 5-42

L'escola de la brúixola Pàgs. 5-32

Lo Shu Pàgs. 6 i 7

La brúixola Pa Kua Pàg. 7

Fòrmules Pàgs. 7-32

Fòrmula de les vuit mansions Pàgs. 8-14

Fòrmula de l'estel fugaç Pàgs. 15-22

Fòrmula de les nou aspiracions Pàgs. 22-26

Fòrmula dels quatre pilars Pàgs. 27-32

L'escola de les formes Pàgs 33-42

El Pa Kua de les tres portes Pàgs. 33-36

El Feng Shui del paisatge Pàgs. 36-42

ENTREVISTA Pàgs. 43-51

DISSENY Pàgs. 52-65

Els consultors Pàgs. 52-53

Habitacions Pàg. 53

Emplaçament Pàgs. 53-55

Quadrícula Lo Shu de l'habitatge Pàgs. 55-57

Distribució de les habitacions i consells Pàgs. 58-65

CONCLUSIÓ Pàg. 66

BIBLIOGRAFÍA Pàg. 67

ANNEX Pàgs. 68-92INTRODUCCIÓ

Considerat molt cops com una ciència i, fins i tot, com un art, el Feng Shui és una tècnica mil.lenària d'origen xinès que harmonitza i equilibra les energies de diferents espais. El terme Feng-Shui literalment significa “vent i aigua”, tot i que en alguns contextos es pot traduir com a “sensació” o “medi ambient”.

La seva aplicació permet l'obtenció de millores en la vida de qualsevol persona en aspectes econòmics, de salud, en l'aspecte professional, etc. És precisament aquesta capacitat d'atraure la bona sort i el benestar el que ha fet que arquitectes, decoradors, interioristes i empreses importants comencin a aplicar aquests coneixements en edificis i negocis fent que l'és del Feng Shui es popularitzi més enllà de les fronteres xineses.

En aquest treball s'intenta donar uns coneixements bàsics per tal d'aplicar el Feng-Shui a qualsevol habitatge de manera senzilla tot donant informació sobre diferents mètode i exemplificant la seva aplicació amb un cas pràctic en el que s'analitza un habitatge buit per tal d'adaptar-lo a les necessitats d'una familia.

Dins de la part teórica es contemplen aspectes de dues escoles del Feng-Shui: l'escola de la brúixola i l'escola de les formes. Així mateix, dins de cadascuna d'aquestes escoles es distingeixen diferents mètodes que també seran exposats. A més, s'adjunten diferents gràfics i esquemes per tal de fer més entenedores les explicacions així com també taules que indiquen la correspondència d'elements propis de la cultura xinesa amb l'occidental per tal de poder dur a terme l'aplicació dels diferents mètodes d'harmonització.

Tot i que la informació exposada en aquest treball és més que suficient per tal d'obtenir un bon Feng-Shui, aquest és un tema molt extens i complicat el coneixement total del qual està reservat a un nombre reduit de persones.

ORÍGENS DEL FENG SHUI

L'origen del Feng Shui prové d'un antic llibre anomenat I Ching o Llibre dels canvis en el que es fonamenten gairebé tots els coneixements que agrupa la cultura xinesa.

L'emperador Fu Hsi, que va viure aproximadament 6000 anys, va ser el creador de l'I Ching. Fu Hsi va ser el descobridor dels Pa Kua ('Técnicas milenarias'
) tot i que existeix quelcom misterios al voltant d'aquest fet ja que existeixen dues versions per explicar l'origen d'aquestes figures. Malgrat tot, totes dues coincideixen en una mateixa afirmació: Fu Hsi va passar seixanta quatre dies i seixanta quatre nits observant els diferents elements de la natura des d'un punt elevat anomenat Hua Kua Tai ('Técnicas milenarias'
) i a la fi d'aquest període va inventar les vuit figures de Kua. A més d'això també les va haver d'ordenar de manera que va crear el Fu Xi Pa Kua ('Técnicas milenarias'
) o Xien Tien Pa Kua ('Técnicas milenarias'
) , termes que signifiquen: “Pa Kua del cel anterior” que s'aplica dins el Feng Shui per a estudiar tridimensionalment un espai.

Al principi, només es coneixia l'existència d'aquests símbols Kua, les aplicacions dels quals no van arribar a conéixer-se fins l'aparició de l'I Ching que probablement va ser escrit per Zhou Wen Wang fa uns 2800 anys. Destaca els vincles essencials entre el destí i la natura, i considera l'univers com quelcom especial en el qual tot existeix en un estat ininterromput procés d'evolució. Es diu que Fu Hsi mirava cap amunt per tal de contemplar les imatges del cel i cap abaix per observar les pautes de la terra; d'aquesta manera va arribar a comprendre les lleis de la natura i la influència de les forces còsmiques sobre la qualitat de vida. Aquesta font de saber li va permetre descobrir una pràctica relativament similar al que avui coneixem com a Feng-Shui. Aquest llibre formava part d'un altre anomenat Zhou I. L'altra part d'aquest llibre va ser I Zhuang, escrita més tard per Confuci, un famós filòsof xinès. A partir d'aquesta època l'I Ching es va convertir en un llibre molt important. De fet és la font de les bases del pensament xinès, de la seva filosofia, idees i conceptes posterior a la seva creació, moment des del qual la seva consulta per part del poble xinès es va convertir en un fet quotidià i regular.

La teoria del Feng Shui va sorgir de l'I Ching. Al principi, només tenien accés a la seva aplicació els membres de les cases imperials i la noblesa, ja que aquesta font de coneixement es mantenia en secret i només era a l'abast dels més poderosos i rics de l'imperi. A més, els mestres de Feng Shui tenien uns criteris molt exigents a l'hora d'escollir un alumne a qui transferir els seus coneixements. Va ser fa uns 2000 anys quan un emperador va enviar part dels seus experts en Feng Shui a ensenyar les bases d'aquest coneixement als pobles que pretenien enveir la Xina per tal de que poguessin millorar les seves condicions de vida dins el seu propi territori i dissuadir-los d'enveir el seu imperi, que tenia un clima més suau i uns terrenys més fèrtils. Per tant, els xinesos de l'època van conéixer el Feng Shui a través dels seus viatges i intercanvis de cultura, van comprobar els seus efectes i es va popularitzar la seva aplicació.

REGLES I ELEMENTS BÀSICS

Dins els Feng Shui es distingeixen dues escoles tradicionals: la de la brúixola i la de les formes. A més de les anteriors, existeix una altra escola anomenada l'escola intuitiva que va sorgir a mitjans del segle XX a occident degut a l'expansió del Feng Shui en aquest territori. Cadascuna d'aquestes escoles té en compte diferents aspectes per tal d'orientar l'habitatge i determinar l'emplaçament dels diferents espais que el componen.

El fet de que hi hagi diferents escoles no ha de provocar necessàriament que hi hagi contradiccions entre elles, de fet, a finals del segle XIX i principis del XX totes dues escoles es van fusionar i van passar a considerar-se complementàries. Aquesta combinació tingué gran èxit tant a Hong Kong com a Taiwan, dos llocs fora de les fronteres xineses on el Feng Shui arrelà amb força durant aquella època, tot i que existeixen diferencies en els mètodes d'aplicació de les formules que fan servir els uns i els altres.

L'ESCOLA DE LA BRÚIXOLA

L'escola de la brúixola va tenir el seu origen al nord de la Xina i treballa amb una brúixola especial de vuit direccions anomenada Pa Kua que prové de l'I Ching i la quadrícula Lo Shu.

Les formulacions d'aquest mètode parteixen dels símbols anomenats “trigrames” col·locats al voltatnt del Pa Kua octgonal i també hi tenen molta importànica els números situats en el Lo Shu, també anomenat “quadrícula màgica dels nou sectors”.

Imatge 2

Lo Shu

La quadrícula Lo Shu conté nou quadres numerats. Vuit d'aquests números es refereixen als vuit punts cardinals principals i secundaris de la brúixola i el que es troba al centre està relacionat amb el centre d'energia de la casa. Aquesta quadrícula s'ha de superposar sobre el plànol de la casa per tal de realitzar l'anàlisi de Feng Shui.

La seva utilització permet determinar els vuit sectors de l'habitatge d'acord amb les direcccions de la brúixola, delimitar-ne el sector central i localitzar-hi qualsevol racó perdut o vèrtex sobresortint.

Com utilitzar la quadrícula

Per tal de realitzar l'anàlisi s'han de seguir quatre parts al procés:

 • S'ha d'obtenir un plànol arquitectònic o tècnic de la vivenda. En cas de que no es pugui diposar de cap plànol, es pot fer un dibuix intentant reproduir amb el major grau d'exactitud possible la distribució dels diferents espais interiors.

 • S'ha de traçar la quadrícula Lo Shu sobre un tros de paper vegetal per tal de solocar-la sobre el plànol fent coincidir l'orientació de la casa amb els sectors de la quadrícula. L'amplada i la llargària de la quadrícula han de coincidir amb la forma de l'habitatge. Cal tenir en compte que antigament segons la norma xinesa, que encara es manté en la pràctica del Feng Shui, el Sud es situava a la part superior dels mapes i, per tant, el secotr sud de la quadrícula Lo Shu ha d'estar també a la part superior. Un cop superposada la quadrícula sobre el plànol s'han d'identificar les àrees negatives, els sectors desfavorables i les zones defectuoses d'acord amb les fòrmules que seran explicades posteriorment.

 • Finalment, s'han de delimitar amb molta cura els sectors de la quadrícula de l'habitatge i etiquetar-los amb la direcció corresponent.

 • La brúixola Pa Kua

  La brúixola Pa Kua prové de l'antic llibre de l'I Ching. És un símbol ortogonal que es fa servir per determinar el trigrama i l'element relacionat amb cada direcció preestablerta mitjançant la quadrícula Lo Shu.

  Existeixen dos traçats diferent de Pa Kua dins el Feng Shui: el Pa Kua Yin, o traçat celest matutí, i el Pa Kua Yang, o traçat celest vespertí. Només ens centrarem en la utilització d'aquest últim que s'aplica als interiors dels habitatges, ja que el Pa Kua Yin està específicament relacionat amb les sepultures.

  La brúixola Pa Kua s'ha de situar a sobre de la quadrícula Lo Shu fent coincidir els números de la quadrícula amb les direccions que marca la brúixola per tal d'esbrinar quin és l'element dominant a cada sector de la casa. Amb aquesta informació es poden començar a aplicar les diferents fòrmules existents.

  Fòrmules

  Les diferents formes de fer l'anàlisi de l'habitatge reben el nom de fòrmules. Cadascuna proposa un mètode diferent per tal de trobar la orientació adequada i per determinar els diferents sectors de la casa, dotant a cadascun d'ells de diferents propietats. Aquestes fòrmules es poden classificar en quatre grups: fòrmules de l'espai, fòrmules de la dimensió temporal, formules astrològiques i formules de l'aigua. Cadascuna d'elles té en compte diferents aspectes relacionats amb l'habitatge i el seu entorn i es combinen entre elles per tal d'obtenir un resultat òptim.

  Per tal de definir les diferents característiques que ha de tenir la vivenda en funció de les característiques de les persones que hi viuran, el seu emplaçament, etc. Seguint l'escola de la brúixola, els mètodes clàssics són quatre: la fòrmula de les vuit mansions, la fòrmula de l'estrella fugaç, la fòrmula de les nou aspiracions i la fòrmula dels quatre pilars. Aquestes dues últimes són les més senzilles i menys utilitzades, tot i que són igualment eficaces i ens poden servir per complementar l'ús de qualsevol de les altres.

  Fòrmula de les vuit mansions

  La fòrmula de les vuit mansions és un mètode personalitzat que es basa en l'any de naixement i el sexe de la persona practicant per tal d'esbrinar el número Kua. Aquest mètode proporciona uns resultats excel·lents i té moltes aplicacions.

  Per tal de fer el càlcul del nombre Kua, el practicant ha de conéixer el seu any lunar de naixement, ja que les fòrmules del Feng Shui parteixen del calendari lunar que fan servir els xinesos. Per tal se saber l'any lunar de naixement segons aquest calendari s'ha de consultar un calendari vàlid per a un segle.

  Càlcul del número Kua

  Tot i que el càlcul del número Kua ja està fet al calendari, es pot calcular de forma molt senzilla. Existeix un mètode de càlcul diferent per als homes i les dones que és vàlid per a totes les persones nascudes abans de l'any 2000, ja que posteriorment la fòrmula canvia.

  Homes

  S'han de sumar els dos últims dígits del seu any lunar de naixement de manera continuada fins que es redueixi a una única xifra. Després s'ha de restar aquesta xifra de 10, obtenint com a resultat el número Kua.

  A continuació s'exemplifica el càlcul del número Kua d'un home nascut el 1987.

  8+7=15 ; 1+5=6; 10-6=4 El seu número Kua és el 4

  Dones

  S'han de sumar els dos últims dígits del seu any lunar de naixement de manera continuada fins que es redueixi a una única xifra. Després s'ha de sumar 5 a aquesta xifra i el resultat obtingut serà el número Kua.

  A continuació s'exemplifica el càlcul del número Kua d'una dona nascuda el 1931.

  3+1=4; 4+5=9 El seu número Kua és el 9.

  En cas de que en sumar 5 a la xifra obtinguda en reduir els dos últims dígits de la data de naixement obtenim un nombre superior o igual a 10, sumem els seus dos dígits per tal de reduir-lo a una sola xifra, que serà el número Kua.

  A continuació s'exemplifica el càlcul del número Kua d'una dona nascuda el 1932.

  3+2=5 ; 5+5=10 ; 1+0= 1 El seu número Kua és l'1.

  Persones nascudes l'any 2000 o posteriorment

  Per les persones nascudes l'any 2000 o posteriorment, la fòrmula varia. En el cas del sexe masculí, s'ha de restar de 9 en comptes de restar de 10 i en el cas del sexe femení s'ha de sumar 6 en comptes de cinc.

  A continuació s'ofereix un exemple de càlcul del número Kua d'un nen nascut el 2003.

  9-3=6 El seu número Kua és el 6.

  Determinació de l'orientació

  GRUP ORIENTAL I OCCIDENTAL

  NÚMERO KUA

  GRUP

  1

  Oriental

  2

  Occidental

  3

  Oriental

  4

  Oriental

  5

  Occidental

  6

  Occidental

  7

  Occidental

  8

  Occidental

  9

  Occidental

  Taula 1

  Un cop esbrinat el número Kua, es poden determinar quines direccions són les més adequades. Cada ésser humà, segons aquesta fòrmula de les vuit mansions, té quatre direccions favorables i quatre de desfavorables. Per tal d'identificar-les cal determinar si es pertany al grup oriental o occidental tal i com es mostra a la taula 2.

  Les direccions favorables per les persones del grup oriental són l'est, el sud-est, el nord i el sud. Per altra banda, les direccions favorables per al grup occidental són: l'oest, el sud-oest, el nord-est i el nord-oest.

  Si les persones del grup oriental orienten el seu habitatge i els seus espais personals cap a qualsevol d'aquestes direccions favorables, gaudiran de bona sort, però han d'evitar orientar la casa cap a qualsevol de les altres direccions favorables al grup occidental, que exerceixen una influència negativa sobre ells.

  De la mateixa manera, els que pertanyin al grup oriental hauran d'orientar la seva vivenda cap a una de les direccions que s'han determinat com a favorables evitant fer-ho en qualsevol altra direcció favorable al grup oriental, cosa que comporta la vinguda d'infortunis.

  De tota manera, també cal determinar, a partir del número Kua propi de la persona, quin serà el tipus de sort o d'infortunis que comportarà cadascuna de les direccions. Per tal de fer-ho s'han de consultar unes taules que s'adjunten més endavant que determinen l'emplaçament de cadascuna de les direccions segons el número Kua.

  Un cop conegudes les diferents orientacions favorables, hem de procedir a orientar la casa. L'habitatge es considera orientat cap a la direcció oposada a la de l'orientació de la porta principal. És a dir, si la porta principal està orientada cap al sud, es considera que la seva orientació és cap al nord, de tal manera que seria del grup oriental.

  Direccions i situacions favorables

  Tot i que cada grup té quatre direccions favorables, cadascuna d'elles atrau un tipus de sort, de manera que aquest factor s'ha de tenir en compte també a l'hora de determinar l'orientació de l'habitatge i la situació de cada sector i cal fer una distinció entre aquests dos factors. Entenem com a direcció aquella que pren la porta principal de la casa o a la que assenyala el seu cap quan dorm. Per altra banda, entenem com a situació, el sector específic de l'habitatge que correspon a una direcció específica, tal i com queda determinat en superposar el plànol de l'habitatge i la quadrícula Lo Shu.

  Direcció Sheng Chi

  La direcció Sheng Chi és considerada com la més favorable, de fet, es tradueix com a “alè creador”. És recomanable estar orientat en aquesta direcció mentre es treballa, es fan engocis o es realitza una presentació en públic i també a la que hauria d'assenyalar el cap mentre es dorm. Si el que es vol és guanyar diners i tenir sort en qüestions professional, aquesta direcció és indispensable.

  També es poden obtenir resultats extraordinaris dormint en aquell sector de la casa que correspon a la direcció Sheng Chi.

  Direcció Tien Yi

  La direcció Tien Yi es tradueix com a “el metge del cel” i simbolitza la bona salut i la longevitat. És considera la segona millor direcció per a la riquesa, encara que també és increïblement efectiva i poderosa en els casos en que es volen tractar malalties inexplicables. Si es tenen problemes de salut, és convenient ubicar-hi la cuina o, en cas de cuinar amb tetera, procurar que aquesta estigui orientada cap a aquesta direcció de tal manera que els aliments coguin amb l'energia procedent d'aquesta.

  Direcció Nien Yen

  La direcció Nien Yen es pot traduir com a “longevitat amb molts descendents” i porta bona sort al matrimoni , a les relacions de parella i a la descendència. És molt recomanable fer servir aquesta direcció si es tenen problemes per aconseguir tenir fills i també si es pretén que els nens siguin més obedients i s'integrin millor dins l'àmbit familiar.

  Direcció Fu Wei

  La direcció Fu Wei afavoreix una excel·lent formació i molt bona sort en el terreny del desenvolupament personal. Molts mestres la identifiquen com a “direcció de la saviesa”. Per tal de que els més joves de la casa obtinguin bons resultats acadèmics i bona sort als exàmens, la porta principal de la casa hauria d'orientar-se cap a la seva direcció Fu Wei, així com també el seu escriptori hauria d'estar-ho.

  UBICACIÓ DE LES DIRECCIONS FAVORABLES SEGONS EL NÚMERO KUA

  Kua

  Sheng Chi

  Tien Yi

  Nien Yen

  Fu wei

  1

  Sud-est

  Est

  Sud

  Nord

  2

  Nord-est

  Oest

  Nord-oest

  Sud-oest

  3

  Sud

  Nord

  Sud-est

  Est

  4

  Nord

  Sud

  Est

  Sud-est

  5 masculí

  Nord-est

  Oest

  Nord-oest

  Sud-oest

  5 femení

  Sud-oest

  Nord-oest

  Oest

  Nord-est

  6

  Oest

  Nord-est

  Sud-oest

  Nord-oest

  7

  Nord-oest

  Sud-oest

  Nord-est

  Oest

  8

  Sud-oest

  Nord-oest

  Oest

  Nord-est

  9

  Est

  Sud-est

  Nord

  Sud

  Taula 2

  Direccions i situacions desfavorables

  És important també conéixer quines són les direccions desfavorables i quins poden ser els efectes que poden causar a les nostres vides. Com en el cas anterior, cadascuna d'aquestes direccions té les seves pròpies característiques i el seu propi grau d'influència negativa.

  Direcció Ho Hai

  La direcció Ho Hai és la menys perjudicial de totes quatre i si es tradueix literalment significa “accidents i contratemps”. Provoca desastres que poden ser solucionats i la mala sort que pot comportar no és mai definitiva. Per tant, si es dorm amb el cap orientat cap a la direcció Ho Hai, podria contraure alguna malaltia o ser acusat de que alguna cosa no funciona bé.

  Direcció Wu Kei

  La direcció Wu Kei es tradueix com a “cinc espectres” i és considerara la tercera pitjor d'aquestes quatre orientacions desfavorables. Fer-la servir atrau persones al seu costat que poden ser causants de moltes dificultats i problemes.

  Si la porta principal està orientada en al direcció Wu Kei del cap de familia, hi abundaran els conflictes entre els diferents membres de la família.

  D'altra banda, es considera una magnífica orientació per a la cuina ja que és molt eficaç atenuant la mala sort que comporten els “cinc espectres” del Wu Kei.

  Direcció Lui Sha

  La direcció Lui Sha es tradueix literalment com a “sis assassins” i és més negativa que l'anterior. Ocasiona grans problemes dins l'àmbit familiar i professional, fracassos financers són inevitables. En alguns casos també pot ser causant de la mort de la persona. Per a les persones que dormen amb el cap assenyalant capa aquesta direcció o la porta principal dels quals estigui encarada cap aquesta mateixa, patiran sis tipus diferents de mala sort. Tot i això, és una idea excel·lent situar els banys i la cuina en aquest emplaçament de la quadrícula Lo Shu, ja que això atenuarà eficaçment les desgràcies que causa.

  Direcció Chueh Ming

  La direcció Chueh Ming és la pitjor de totes quatre. Significa sinistre total i en determinades circumstàncies pot provocar la mort de tots els membres de la família. Quan la casa està orientada en aquesta direcció o si quan es dorm el cap apunta cap a aquesta mateixa, es provoca un greu infortuni, per tant, cal evitar tant la direcció com l'emplaçament Chueh Ming. Aquesta influència negativa només desapareix durant els períodes en els quals els estels fugaços són favorables.

  UBICACIÓ DE LES DIRECCIONS DESFAVORABLES SEGONS EL NÚMERO KUA

  Nombre Kua

  Ho Hai

  Wu Kei

  Lui Sha

  Chueh Ming

  1

  Oest

  Nord-est

  Nord-oest

  Sud-oest

  2

  Est

  Sud-est

  Sud

  Nord

  3

  Sud-oest

  Nord-oest

  Nord-est

  Oest

  4

  Nord-oest

  Sud-oest

  Oest

  Nord-est

  5 masculí

  Est

  Sud-est

  Sud

  Nord

  5 femení

  Sud

  Nord

  Est

  Sud-est

  6

  Sud-est

  Est

  Nord

  Sud

  7

  Nord

  Sud

  Sud-est

  Est

  8

  Sud

  Nord

  Est

  Sud-est

  9

  Nord-est

  Oest

  Sud-oest

  Nord-oest

  Taula 3

  Fòrmula de l'estel fugaç

  La fòrmula de l'estel fugaç o Fey Sin Feng Shui és més complexa que les altres i és un mètode més avançat. Es basa en la utilització de la quadrícula Lo Shu i tracta els aspectes temporals del Feng Shui, fent que sigui important la lectura de la carta natal de la casa per tal de saber quins són els seus sectors favorables i desfavorables durant un període de temps determinat.

  Cicles temporals

  CICLE ACTUAL DE 180 ANYS

  Període superior

  1864 - 1883

  1

  1884 - 1903

  2

  1904 - 1923

  3

  Període intermedi

  1924 - 1943

  4

  1944 - 1963

  5

  1964 - 1983

  6

  Període inferior

  1984 - 2003

  7

  2004 - 2023

  8

  2024 - 2043

  9

  Taula 4

  Dins d'aquesta fòrmula, els períodes de temps de la sort es consideren com a cicles, cadascun dels quals dura 180 anys i estan dividits en nou períodes de vint anys. Cadascun d'aquests períodes està governat per un número. Per tal de saber en quin període ens trobem i quin és el número que li correspon, hem de consultar el Tong Shu, un almanac xinès del qual tenim un extret a la taula 4. El número que correspon al període de vint anys que s'està vivint, és el que s'ha de col·locar al centre de la quadrícula Lo Shu.

  La quadrícula Lo Shu en el Feng Shui de l'estel fugaç

  Un cop situat el número corresponent al centre de la quadrícula, la posició dels restants es determina segons la seqüència indicada en la figura.

  'Técnicas milenarias'
  Aquest moviment de les diferents xifres és conegut com a “vol” i cada nombre s'anomena “estel”. És per aquesta raó que anomenen aquesta fòrmula com la de l'estel fugaç.

  El Feng Shui de l'estel fugaç és també una ciència endevinatòria, ja que es pot arribar a desenvolupar complexos diagrames d'estels fugaços a partir dels quals es poden predir de manera exacta els moments de felicitat i els esdeveniments tràgics del futur.

  Imatge 3

  Per tal d'aplicar aquesta fòrmula tan complexa s'han de tenir en compte els passos següents:

 • Aprendre a elaborar una carta natal d'una casa.

 • Conéixer les quadrícules Lo Shu de cada any segons el calendari xinès.

 • Interpretar els significats de les combinacions d'estels o números de la carta natal i al calendari.

 • En cas de que es detectessin estels negatius, saber com contrarestar la mala sort que comporta.

 • Càlcul de la carta natal

  La confecció de la carta natal és un element molt important, ja que aquesta proprciona molta informació útil que es pot fer servir per tal d'aportar prosperitat a tots els membres de la família i a evitar la mala sort. A continuació es proporciona un mètode senzill de càlcul de la carta natal en diferents fases.

  Fase 1: Determinació del període

  La primera dada que caldrà tenir en compte és l'any en que va ser construit l'habitatge per tal de poder determinar el període i el nombre que la governa. Per tal d'obtenir aquesta dada, cal fer servir un almanac xinès ja mencionat anteriorment. Un cop fet això ja es pot elaborar la quadrícula Lo Shu col·locant el nombre rector al seu centre i distribuint els nombres restants segons l'esquema mostrat anteriorment.

  Cal tenir en compte també si s'han fet reformes o redecoracions en la vivenda ja que, en aquest cas, hauríem de prendre com a any de referència per esbrinar el nombre rector l'any en el qual es van portar a terme aquestes reformes o redecoracions.

  Fase 2: Determinació de la direcció i emplaçament exactes de la porta principal

  Per tal de continuar amb la confecció de la carta natal, primerament s'ha de determinar la direcció exacta que haurà de tenir la porta principal de l'habitatge i superposar la quadrícula Lo Shu confeccionada anteriorment sobre el plànol.

  Per determinar la posició de la porta principal es poden fer servir diversos criteris. Alguns prenen l'orientació general de l'edificació com la direcció adient mentre altres fan servir el costat amb més enrgia Yang, és a dir, la zona on es produeix més activitat com per exemple una carretera; l'àrea més iluminada de la casa o la orientació de la porta principal mirant cap a l'exterior. Aquest últim mètode és el més fàcil d'aplicar i de determinar.

  Fase 3: Determinació de l'emplaçament de les estrelles da l'aigua i de la muntanya

  La direcció de la porta principal determina els nombres corresponents a l'estel de l'aigua i de la muntanya que es troben situats a dreta i esquerra del nombre rector en la quadrícula Lo Shu, respectivament.

  Primerament hem de col·locar la porta principal a la quadrícula Lo Shu. A aquesta porta li farem correspondre el nombre associat al quadre on es troba. Un cop fet això, s'ha d'escriure el nombre corresponent a aquesta porta principal a la dreta del nombre rector, aquest serà l'estel de l'aigua. Per tal de determinar quin serà l'estel de muntanya només hem de mirar el nombre que es troba en el costat oposat a la porta principal en la quadrícula i escriure'l a l'esquerra del nombre rector.

  L'estel de l'aigua es considera “l'estel encarat” o sian sin, mentre que la de la muntanya és “l'estel assegut” o chor sin. D'aquesta manera, es diu que l'habitatge està encarat en la direcció corresponent a l'estel de l'aigua, i assegut en la direcció corresponent a l'estel de la muntanya.

  Fase 4: Determinació dels nombres restants de l'estel de l'aigua

  Per fer la distribució del nombres restants, hem de completar les caselles restants seguint el mateix ordre que s'utilitza per completar la quadrícula Lo Shu. Hem de tenir en compte, però, si l'ordre serà ascendent o descendent. Per determinar el tipus d'ordre, s'ha de mirar la direcció en la que està orientada la porta principal. Si el número del sector de la porta principal és imparell i es troba en una de les quatre direccions principals (nord, sud, est i oest), l'ordre serà ascendent si aquesta porta es troba en la subdirecció 1, mentre que si està orientada en les subdireccions 2 o 3, l'ordre serà descendent. D'altra banda tenim que si està orientada en una de les quatre direccions secundàries (sud-est, sud-oest, nord-est i nord-oest), l'ordre serà ascendent en el cas de que estigui orientada cap al segon o el tercer subsector i serà descendent si ho està cap al primer subsector.

  Fase 5: Determinació dels nombres restants de l'estel de la muntanya

  En aquest cas, per determinar si l'ordre és ascendent o descendent, hem de tenir en compte si el nombre rector, situat a la casella central de la quadrícula Lo Shu, és parell o imparell. En el cas de que aquest fos imparell, l'ordre seria ascendent si la porta principal apunta cap a la primera subdirecció i descendent en cas contrari. Si, pel contrari, el nombre rector és parell, el moviment és ascendent si la porta mira cap a la segona o la tercera subdirecció, mentre que és descendent si ho fa cap a la primera.

  Fase 6: Lectura de la carta natal

  Un cop distribuits tots els nombres en la quadrícula, la situació d'aquests ens aporta informació molt detallada de la sort que pot portar cadascun dels sectors de la casa i per això se n'ha de fer una interpretació.

  Existeixen 81 combinacions de l'estel de l'aigua i l'estel de la muntanya situats en una mateixa quadrícula i totes tenen diferents graus de bona i mala sort segons el període en que es troben, ja que una mateixa combinació pot ser extremadament beneficiosa en un període pero nefasta en un altre.

  També cal tenir en compte els elements corresponents als nombres i les direccions i la seva interactuació. A cada nombre i a cada sector se li assigna un element tal i com es mostra en la taula. Disposant d'aquestes dades, podem comprobar si algun dels vols efectuats pels diferents nombres pot ser perjudicial per a nosaltres. Per exemple, en el cas de que hi hagués un 9, corresponent a l'element foc, que fes un vol cap a l'est, que es correspon amb l'element fusta, seria perjudicial, ja que en el cicle de destrucció dels cinc elements, el foc destrueix la fusta.

  Durant tot el procés es pot observar que l'emplaçament de la porta principal és un factor molt important i per això també ha de tenir protagonisme en el procés d'anàlisi. Primerament s'ha d'observar quins tres nombres apareixen en la quadrícula on està situada. Si els tres dígits són favorables, l'emplaçament serà excel·lent, mentre que si són desfavorables, aportarà mala sort. Aquesta condició, però pot variar si en canviar de període es fan reformes a la casa ja que la quadrícula canviaria la seva numeració. També es possible utilitzar la fòrmula per determinar una direcció més favorable per la porta i canviar-la de lloc o investigar acuradament quins són els sectors desfavorables i utilitzar diferents accessoris per atenuar els efectes negatius. Si es troba una combinació desfavorable en un dormitori és necessari que el seu ocupant canviï d'habitació, ja que un doble 5 significa greu malaltia i un 2 i un 5 indiquen desastre. En cas de que es donés aquesta darrera combinació, l'habitació ha de ser desallotjada i fer-se servir com a bodega o rebost. Si no es pot realitzar aquest canvi ni tampoc modificar la situació de la porta principal, llavors es pot posar un carrilló de sis tubs metàlics que són un poderós medi per controlar els efectes dels estels desfavorables.

  Els colors dins el Feng Shui de l'estel fugaç

  El en Feng Shui de l'estel fugaç se li asigna un color a cadascun dels nou nombres de la quadrícula Lo Shu segons s'indica a la taula.

  Els dígits més positius són l'1, el 6 i el vuit que es corresponen amb el color blanc i són anomenats “estels blancs”. La seva presÈncia en qualsevol sector atrau forces intangibles que generen una extraordinària bona sort. Són també molt eficaces a l'hora de suprimir els efectes negatius i perjudicials causats per altres nombres. Els estels blancs s'anomenen en conjunt “estels triples” i quan coincideixen en el sector de la porta principal porten molt bona sort durant un període complet de vint anys.

  CORRESPONDÈNCIA

  DE NOMBRES I COLORS

  Nombre

  Color

  1

  Blanc

  2

  Negre

  3

  Verd intens

  4

  Verd pàl·lid

  5

  Groc

  6

  Blanc

  7

  Marró

  8

  Blanc

  9

  Morat

  Taula 5

  Els nombres assassins són el dos, corresponent al color negre, i el cinc, associat al groc. Quan aquests dos color es combinen, l'infortuni és extrem.

  Altres nombres com el tres i el quatre es corresponen tots dos amb diferents intensitats del color verd. No són ni bons ni dolents, tot i que si el tres es combina amb el dos, l'hostilitat i les baralles estaran assegurades.

  El nombre set, associat al color marró, és favorable dins el període set, tot i que aquesta bona sort s'esvaeix en entrar dins el període següent, que és l'actual.

  Finalment, el número nou, corresponent al color morat, és un indicador de bona sort, tot i que passarà un llarg període de temps fins que aquesta es manifesti.

  El Feng Shui de l'estel fugaç com a mètode endevinatori

  El Feng-Shui de l'estel fugaç té una dimensió temporal molt significativa i , per tant, es pot fer servir com a mètode endevinatori. Per tal de practicar-lo es necessita un calendari Hsia de cent anys que proporciona les quadrícules Lo Shu per cada any, mes i setmana. Observant aquestes combinacions es pot arribar a predir amb exactitud diferents esdeveniments com, per exemple: un robatori, un incendi, una malaltia, etc.

  Aquesta, però, és una pràctica que necessita molta experiència per ser duta a terme correctament degut a que és necessària una elaboració més minuciosa i dificultosa de la carta natal per tal de fer-ne la interpretació, així com també és necessari un ampli coneixement del funcionament del calendari xinès.

  Per tal d'adquirir els coneixements necessaris per portar a terme aquesta pràctic es recomana fer una consulta a un mestre expert en Feng Shui i que aquest exerceixi de professor durant un període aproximat d'un any fins que el consultant adquireixi els coneixements suficients. Pot semblar que el període d'aprenentatge és massa llarg, però cal tenir en compte que els mestres no acostumen a explicar els seus secrets immediatament, si no que l'alumne ha de saber guanyar-se la seva confiança.

  Fòrmula de les nou aspiracions

  La fòrmula de les nou aspiracions és un dels mètodes més senzills i, per tant, un dels més populars. No requereix cap tipus de càlcul quantitatiu i es basa exclusivaments en les diferents característiques atribuides als diferents sectors numerats de la quadrícula Lo Shu. Cada cantó de la quadrícula està associat a una aspiració i també a un dels cinc elements (terra, fusta, metall, foc i aigua).

  Aquest mètode és molt similar al Pa Kua de les tres portes que pertany a l'escola de la brúixola.

  Identificació dels cantons de les nou aspiracions

  Les nou aspiracions són:

  • Èxit profesional

  • Amor

  • Formació acadèmica

  • Mecenatge

  • Reconeixement

  • Prosperitat

  • Longevitat i salut

  • Descendents amb bona estrella

  • Sort familiar

  Per tal d'aplicar aquesta fòrmula només hem d'assignar una aspiració a cada sector de la quadrícula Les aspiracions poden potenciar-se si es concentren a un sector rellevant i incrementant les energies del seu element.

  Aplicació de la fòrmula

  Cadascun dels sectors, és a dir, cadascun dels números es correspon amb una determinada aspiració de la manera següent:

  Sud-est

  Aquesta és la cantonada de la riquesa i la prosperitat.

  Sud

  Aquest sector està relacionat amb la bona reputació de la persona. És especialment beneficiós per aquells qui tenen una professió que implica popularitat i relació amb masses de gent.

  Sud-oest

  Aquesta cantonada s'associa a la sort en el matrimoni i altres vincles emocionals. Si es potencia l'energia d'aquesta es pot millorar el matrimoni o ajudar als solters a trobar parella. També beneficia la sort en les relacions socials.

  Oest

  La posició oest beneficia la descendència. Potenciant la seva energia s'aconsegueix que les següents generacions gaudeixin d'un excel·lent Feng Shui, així com també pot ajudar a tenir descendència a aquells que hi trobin dificultats.

  Nord-oest

  Aquesta posició correspon al cap de família. A més d'això, també representa el cel, rao per la qual aquesta secció està considereada com una de les més importants de tot l'habitatge. No és recomanable que la cuina o el bany ocupin un espai excessiu d'aquesta cantonada.

  Nord

  Aquesta cantonada és molt recomanable a l'hora de situar-hi les portes principals, ja que d'aquesta manera s'afavoreix l'àmbit professional. Donat que en Feng Shui la sort dins l'àmbit professional està relacionada amb el poder i la influència, la seva potenciació és molt recomanable per als polítics i els empresaris.

  Nord-est

  Aquesta posició afavoreix els aspectes relacionats amb la formació o la investigació. Per tant, la potenciació d'aquesta posició és molt recomanable per als estudiants.

  Est

  Aquesta cantonada està relacionada amb unes de les més importants manifestacions de bona sort segons la cultura xinesa: la longevitat i la salut, ja que el fet de posseir-les proporciona l'oportunitat de veure com prosperen els descendents i honoren la família.

  'Técnicas milenarias'

  Centre

  Aquesta posició està considerada com el cor de la llar. No ha de quedar mai buida i no ha de ser ocupada per un bany o una cuina. El més apropiat és colocar-hi la sala d'estar, de manera que es crearia un ambient i una harmonia molt favorable per a tota la família.

  Imatge 4

  Com potenciar cada aspiració

  Per tal de transmetre energia a cadascuna de les nou cantonades hem de combinar els elements propis d'aquestes amb diferents objectes, formes o colors. S'ha de procurar no sobrepotenciar cap sector de la casa, ja que la creació d'un desequilibri entre l'energia Yang i l'energia Yin pot comportar greus problemes. A continuació s'explica com potenciar cadascun dels sectors.

  Sud-Est i Est

  Aquest són els sectors corresponents a la riquesa i a la salut. Són els sectors de la fusta i les millors representants d'aquest element són les plantes, per tant, la seva presència serà important. S'ha de procurar que les plantes escollides estiguin sanes i tinguin flors o fulles amples. Tambés se'n poden utilitzar d'artificials, sobretot abans que no pas posar-ne de seques, ja que aquestes representen l'energia letal Yin, que pot ser molt perjudicial. També s'han d'evitar els cactus i les plantes atrofiades com els bonsai.

  Els colors més adequats per aquest sector són el blau i el verd, ja que representen l'aigua la qual, segons el cicle de creació dels cinc elements, produeix fusta. Per tant, una combinació dels colors de les parets o de la moqueta del terra de color blau i verd és excel·lent.

  Sud-Oest, Nord-est i centre

  Aquests sectors s'associen al matrimoni, la formació i l'entorn familiar i es corresponen amb l'element terra., que significa abundància. Per tal de generar harmonia en aquests sectors s'han de col·locar cristalls de quars natural, roques, objectes de cerámica o argil·la, granit, cristall,còdols o qualsevol altra cosa que provingui de la terra.

  Els colors més indicats són el vermell combinat amb el groc i els ocres o ataronjats, ja que segons el cicle dels cinc elements, el foc produeix terra.

  Nord

  Aquest sector és el que proporciona sort en el terreny laboral i es correspon amb l'element aigua. S'ha d'evitar potenciar en excés aquest sector, ja que al llibre de l'I Ching s'adverteix contra l'aigua que arriba fins al zènit i vessa. Un excés d'aigua pot comportar destrucció, patiment i, fins i tot, mort. No obstant, en petites dosis, pot atraure molta fortuna i, a més, simbolitza els diners.

  Sud

  Aquest sector s'associa al reconeixement i la fama i pertany a l'element foc. Els millors representants d'aquests elements són els llums i les aranyes de cristall. Per tal d'activar la secció sud, és convenient crear una lluminositat càlida. Això pot aconseguir-se pintant les parets de color marró o taronja, pintant les portes amb un vermell brillant o posant cortines de tonalitats vermelloses mats.

  Els colors recomanats són el vermell i el verd, ideals per als teixits.

  Oest i Nord-Oest

  Aquests sectors exerceixen bona influència sobre la descendència i el cap de família, i corresponen a l'element metall. Els carrillons metàlics són objectes ideals per a situar en aquest sector ja que redueixen la mala sort i activen la bona fortuna. Són uns dels millors activadors d'energia ja que expressen els moviments del vent i els sorolls que produeixen generen energia Yang. A l'oest es pot col·locar un carrilló de set tubs metàlics i al nord, un de sis que siguin una mica més grans.

  Els carrillons fabricats amb metalls preciosos són encara més eficaços. Els que estan fets d'or o plata representen l'abundància de la terra i porten una increíble fortuna.

  Els teixits d'aquests sectors han de ser de tons blancs i també hi poden haver combinacions de blanc i color metàlics o tons terra.

  Fòrmula dels quatre pilars

  Els quatre pilars són l'hora, el dia, el mes i l'any de naixement. Amb aquestes quatre dades es pot confeccionar una carta natal que descrigui els elements que influeixen en la personalitat. Els pilars de l'any i l'hora són fundamentals ja que determinen l'equilibri de la barreja d'energia Yin i energia Yang, així com també l'equilibri que s'ha de mantenir amb aquestes dins la casa. També és possible activar l'àrea de la casa que es correspon amb el seu animal rector d'acord amb el calendari astrològic xinès.

  A diferència de l'astrologia occidental, la cultura xinesa no fa servir la posició dels astres i les constel·lacions per tal de confeccionar la carta natal, si no que fa servir les dates, els temps i les taules d'un calendari específic per calcular els cinc elements dominants.

  Aquest és un mètode utilitzat a l'Extrem Orient i és molt popular a Hong Kong. Es considera una técnica molt personalitzada que es fa servir molt en casos en els quals la persona que fa la consulta ha patit molt infortunis de manera continuada enun període de temps relativament reduit, ja que ens permet un diagnòstic ràpid i precís.

  Els vuit caràcters

  Amb els quatre pilars i un calendari xinès vàlid per cent anys es poden determinar els vuit caràcters de qualsevol persona. Per a cadascun dels quatre pilars hi ha un element que representa la tija celestial i un altre que representa la branca terrenal.

  Descobrir els vuit caràcters requereix moltes verificacions i contraverificacions així com també l'ús de referències i referències creuades. És per això que tots els llibres d'astrologia xinesa dediquen gairebé la meitat de les seves pàgines a les taules de consulta. El calendari xinés té un alt grau de complexitat i confeccionar una carta natal comporta molta feina. Per aquesta raó actualment a Hong Kong i Taiwan els endevins actuals utilitzen complexos programes informàtics per a fer-les.

  Tijes celestials i branques terrenals

  El calendari xinès consta de cicles de seixanta anys que es diferencien d'acord amb les tijes celestials i les branques terrenals. Hi ha 10 tijes i 12 branques en total. Les tijes es corresponen amb els cinc elements, tant en el seu costat Yin com Yang, mentre que les branques es corresponen amb els 12 animals del Zodíac xinès amb cinc aspectes diferents que es corresponen alhora amb els cinc elements.

  Per efectuar l'anàlisi dels quatre pilars, s'ha de procedir a la investigació dels elements simbolitzats per tots dos caracters de cada pilar, ja que els elements de les branques terrenals i de les tijes celestials tenen la mateixa rellevància a l'hora d'aplicar el Feng Shui a la llar. També tenim la possibilitat de potenciar cadascun dels aspectes per separat per tal de gaudir de sort terrenal i sort celstial.

  La forma més senzilla d'aplicar aquest mètode és esbrinar, mitjançant el calendari xinès, quin és es pilar de l'any i, a continuació, activar l'energia dels elements de la tija celestial i la branca terrenal corresponents de la casa. Aquest mètode només és útil per als adults.

  Pilar de l`hora

  A més de determinar el pilar de l'any, també és convenient esbrinar el de l'hora, ja que ens proporciona informació adicional que pot ser molt útil i beneficiosa. A cadascuna de les 12 franjes horàries de dues hores li correspon un animal de zodíac xinès tal i com es mostra a la taula 6 de la pàgina següent. Cadascuna de les franjes es correspon amb la dimensió Yin o la dimensió Yang segons si la persona ha nascut durant el dia o durant la nit.

  Hora

  Element

  Barnca terrenal

  Ying o Yang

  Colors i dissenys

  23:00 a 1:00

  Aigua

  Hora rata

  Yin

  Blau, negre, motius aquàtics

  1:00 a 3:00

  Terra

  Hora bou

  Yin

  Pedres, cerámica, atuells

  3:00 a 5:00

  Fusta

  Hora tigre

  Yin

  Verd, plantes, mobiliari

  5:00 a 7:00

  Fusta

  Hora conill

  Yin

  Flors, motius florals

  7:00 a 9:00

  Terra

  Hora drac

  Yang

  Cristall, pedres

  9:00 a 11:00

  Foc

  Hora serp

  Yang

  Llums, sol

  11:00 a 13:00

  Foc

  Hora cavall

  Yang

  Vermell, marró, groc

  13:00 a 15:00

  Terra

  Hora ovella

  Yang

  Groc, ocre

  15:00 a 17:00

  Metall

  Hora mico

  Yang

  Blanc, daurat, platejat

  17:00 a 19:00

  Metall

  Hora gall

  Yang

  Metàlic, equips estéreo

  19:00 a 21:00

  Terra

  Hora gos

  Yin

  Testos de fang, marbre

  21:00 a 23:00

  Aigua

  Hora porc senglar

  Yin

  Motius aquàtics, blau

  Taula 6

  Pilar del mes

  També es pot procedir a l'anàlisi del pilar del mes, ja que no requereix un nombre excessiu de càlculs. Només s'ha de determinar l'estació de l'any en la qual va néixer la persona i, a continuació, investigar la influència de les estacions en els seus elements tal i com es mostra a la taula 7.

  Les dades que ens proporciona aquest anàlisi serveixen per saber quin és l'element que enfortirà el Feng Shui de la persona, fent possible potenciar l'element dominant al pilar de l'any.

  ELEMENTS DEL PILAR DEL MES

  ESTACIÓ

  METALL

  FUSTA

  AIGUA

  FOC

  Primavera

  Mor

  Prospera

  Es debilita

  Neix

  Estiu

  Neix

  Es debilita

  Mor

  Prospera

  Tardor

  Prospera

  Mor

  Neix

  Es debilita

  Hivern

  Es debilita

  Neix

  Prospera

  Mor

  Taula 7

  El Yin i el Yang de la decoració

  Crear un equilibri a l'entorn és un requisit fonamental per tal de viure en harmonia i fomentar el bon Feng Shui. Entre els principis bàsics referents a la decoració de la llar s'inclou l'equilibri dels aspectes Yin i Yang o la potenciació d'algun dels dos segons el desig de la persona de fomentar un ambient relaxat (Yin) o més aviat vibrant i estimulant (Yang).

  Els caracters associats al Yin són els colors foscos, les formes suaus i corvades, els colors apagats com el blau, el gris o el negre, els objectes que fomenten la relaxació com ara els coixins, les flors i les plantes i el cristall

  Per altra banda tenim que els caracters que s'associen al Yang són: l'activitat, els objectes angulosos, la llum, l'estil sever, els color vius com ara el vermell, la decoració i els objectes estimulants com escultures de cavalls, ja que el cavall es considera un animal Yang.

  Seccions astrològiques

  Existeix un altre mètode que utilitza també la data de naixement com a instrument per tal de descobrir quines seccions de l'habitatge haurien de ser potenciades per tal d'evitar la mala sort. Només cal identificar l'animal de l'horòscop xinès corresponent a l'any de naixement. Cadascun d'aquests animals governa una secció astrològica de la llar, l'energia de la qual s'ha d'activar evitant situar-hi la cuina o un bany per tal d'evitar la mala sort. La taula número 8 ens mostra quines són les seccions corresponents a cadascun del animals.

  ANIMAL

  SECCIÓ ASTROLÓGICA EN SEGMENTS DE 15 GRAUS

  POSICIÓ ASTROLÓGICA SEGONS LA BRÚIXOLA

  Rata

  32,5 a 7,5 graus

  Nord

  Bou

  22,5 a 37'5 graus

  Nord-Nord-oest

  Tigre

  52,5 a 67,5 graus

  Est-Nord-est

  Conill

  82,5 a 97,5 graus

  Est

  Drac

  112,5 a 127,5 graus

  Est-Sud-est

  Serp

  142,5 a 157,5 graus

  Sud-Sud-est

  Cavall

  172,5 a 187,5 graus

  Sud

  Ovella

  202,5 a 217,5 graus

  Sud-Sud-oest

  Mico

  232,5 a 247,5 graus

  Oest-Sud-oest

  Gall

  262,5 a 277,5 graus

  Oest

  Gos

  292,5 a 307,5 graus

  Oest-Nord-est

  Porc senglar

  322,5 a 337,5 graus

  Nord-Nord-oest

  Taula 8

  Aplicació de la fòrmula

  Per tal d'alpicar aquesta fòrmula, hem de diposar d'un cercle dividit en 24 sectos iguals de 15 graus cadascun. En aquest cercle hi ha de figurar els noms dels dotze animals del zodíac xinès en la seva posició correcta segons la taula anterior. Un cop tinguem això hem de seguir el següent procediment:

 • Localitzar el centre de la casa sobre un plànol a escala

 • Fent servir una brúixola occidental s'ha de procedir a la localització del nord magnètic. És preferible fer servir una brúixola que indiqui les orientacions en graus per tal de fer una lectura més precisa.

 • Un cop localitzat el nord, s'ha de traçar l'eix nord-sud passant pel punt central localitzat anteriorment.

 • Traçar l'eix est-oest passant també pel punt central

 • Sobre aquests dos eixos es superposa el cercle anteriorment mencionat per tal de delimitar cada secció astrológica dels deu animals del zodíac.

 • En cas que l'habitatge tingui més d'una planta, s'ha d'aplicar el mateix procediment d'anàlisi a cadascuna d'elles.

  Si la secció astrològica corresponent a algun membre de la família hi hagués un bany o una cuina, es produiria un efecte negatiu sobre aquesta persona. La millor solució a aquest problema és la reubicació d'aquests espais però, en cas de que no fos possible, es pot col·locar un mirall a la part exterior de la porta del bany o de la cuina o també es pot pintar la cara interior de la porta de color vermell per tal de contrarestar l'energia negativa.

  L'ESCOLA DE LES FORMES

  Dins l'escola de les formes, es considera que és precisament la forma dels elements que conformen el nostres entorn les que exerceixen una influència sobre nosaltres i, per tant, són objecte d'estudi dins d'aquesta escola del Feng Shui. De fet, si traduim de forma literal la paraula que s'utilitza en xinès per denominar aquesta escola, trobem que significa: “escola dels cims de les muntanyes i la materialització viva”. Dins d'aquesta escola, trobem que els mètodes clàssics i més populars són el Pa kua de les tres portes i el Feng Shui del paisatge.

  Pa kua de les tres portes

  Aquest mètode té com a punt de partida el moviment de les energies dins la mateixa vivenda i la situació de la porta de l'entrada principal. Cadascun dels sectors de la brúixola Pa Kua no té res a veure amb punts cardinals, si no que hem de tenir en compte l'element amb el qual es correspon cadascuna de les seves divisions. Tot i que no forma part dels mètodes clàssics utilitzats el en Feng Shui i té molts detractors, és molt efectiu i fácil d'utilitzar.

  Aplicació

  Per tal de portar a terme l'anàlisi de l'habitatge segons el mètode del Pa Kua de les tres portes necessitem, com en casos anteriors: un plànol de la casa i una brúixola Pa kua especial que tingui forma de quadrat. Amb aquests dos elements, el primer que haurem de fer serà superposar la brúixola Pa Kua sobre el plànol i dibuixar-hi els 8 sectors de la brúixola. La superposició es farà tal que els sectors dominats pels trigrames Ken, K'an i Chi'en es trobin a la paret on està situada la porta d'entrada a la casa. Per tant, la porta només podrà tenir tres ubicacions diferents; per aquesta raó la fòrmula rep el nom de “Pa Kua de les tres portes”.

  Un cop fet això hem d'observar les delimitacions i determinar quines zones haurem de potenciar d'acord amb les nostres preferències, ja que cada sector té unes característiques pròpies i es troba sota la influència d'un determinat element. La potenciació es farà per mitjà de la manipulació de la influència dels cinc elements.

  Sector del treball i la carrera professional

  Aquest sector es correspon amb el trigrama Kan i també pot rebre el nom de “Nous projectes i progressos”. Representa les possibilitats i el talent de la persona i la llibertat d'elecció que posseim pel que fa a fer allò que resulti més apropiat segons el nostre punt de vista. L'energia d'aquest sector ens ajuda a trobar un lloc en la societat i ens ajuda a fer una de les eleccions més importants de les nostres vides, la que fa referència ala nostra professió o vocació.

  No cal que les diferents estàncies es corresponguin amb les caràcterístiques que comporta cada sector de la brúixola. Per exemple, no és estrictament necessari que en el sector dels fills i la creativitat hi ubiquem una habitació per a la descendència.

  Sector de la saviesa

  Aquest sector es troba sota el trigrama Ken i la seva energia està marcada per l'anhel d'obtenir el saber tant interior com exterior i afavoreix la interiorització i assimilació de qualsevol tipus d'informació que poguem arribar a rebre. És, per tant, un sector important a tenir en compte si es pretén jugar un paper important en la societat ja que representa la fase de preparació necessària. Serà favorable, llavors, pels estudiants, els opositors i per a totes aquelles persones que pretenen un coneixement més ampli de sí mateixos a través de la contemplació en silenci.

  Sector de la família i la salut

  Aquest sector està dominat pel trigrama Chen i l'energia que produeix està orientada cap a un objectiu concret. Totes les necessitats pròpies de la família, la seva unió i el seu creixement es poden estimular amb aquest sector. També es pot asociar amb la voluntat d'emprendre nous projectes o de tornar a començar, per això serà apropiada per aquells que s'hagin de recuperar d'alguna crisi o iniciïn un canvi en la seva vida.

  Sector de la riquesa i els diners

  Es troba sota la influència del trigrama Sun i hi predomina una energia emprenedora i activa que es vincula amb la perseverància. Propicia l'obtenció de riquesa fruit de les nostres accions i energia. Tots els projectes que s'inicien es desenvoluparan ordenadament i amb harmonia, per això és recomanable activar aquest sector quan s'esperen canvis importants.

  Sector de la fama i l'èxit

  Aquest es troba dominat pel trigrama Li i està vinculat al foc i, per tant, la seva energia fa de guia cap a l'èxit i la fama. Propicia que talents fins al moment ocults de la persona es manifestin, per això afavoreix els bons contactes i el reconeixement social. Després d'un període de formació que transcorre després de la seva potenciació, s'arriba a assolir el punt màxim de la seva eficàcia i es comença a disfrutar del plaer que comporta l'èxit.

  Sector de les relacions de parella

  Aquest sector es correspon amb el trigrama Kun i és on es desenvolupen les relacions i hi domina un ambient harmònic. La seva energia uneix i propicia l'intercanvi i aquesta actitud de compartir beneficia molt la relació de parella. Tot i això, també afavoreix altres tipus de relacions no necessàriament amoroses, com, per exemple, la que es pot mantenir amb un company de feina, els amics o els veïns.

  Sector dels fills i la creativitat

  Sota el trigrama Tui, aquest sector és el de la manifestaicó, el de la collita. L'energia que se'n desprén afavoreix tot allò que podem arribar a crear i repercuteix en el nostre futur. Per aquesta raó protegeix els fills i també totes les nostres creacions pel que fa a la nostra activitat intel·lectual.

  Sector de les persones benefactores

  Corresponent al trigrama Chien que representa el pare, aquest sectores relaciona amb la direcció, l'organització i la planificació. És per aquesta raó que la seva influència ens proporcionarà grans ajudes durant la nostra vida en forma de persones que ens donaran suport com, per exemple, mestres, amics o simplement proporcionant-nos la sort de trobar-nos en el lloc oportú en algun moment de la nostra vida.

  Sector Tai Chi

  Aquesta zona és el centre de la brúixola i, per tant, serà també la zona central de la casa que estarà dotada d'una gran quantitat d'energia. Proporciona nombroses possibilitats ja que qualsevol cosa en pot sorgir. És el lloc on l'energia Chi s'acumula i també es regenera i normalment hauria d'estar desocupada, per això les parets que ocupen aquesta zona són molestes. És molt recomanable marcar aquesta zona col·locant-hi un cercle al terra, tot i que seria ideal que hi poguéssim ubicar una llar de foc i la seva xemeneia.

  El Feng Shui del paisatge

  Els orígens d'aquesta tècnica del Feng Shui els trobem a uns antics llibres de la dinastia Tang (618-907) a la Xina en els quals es detalles els seus principis bàscis i es van convertir en textos fonamentals per les generacions posteriors de mestres i practicants.

  El Feng Shui del paisatge dóna una especial importància als perfils de les muntanyes i a la direcció dels corrents d'aigua i a partir d'aquests paràmetres desenvolupa una sèrie de normes associades a la figura del drac. A més del drac també hi trobem altres criatures com el tigre blanc de l'oest que fa de complement del drac verd de l'est,l'ocell vermell del sud i la tortuga negra del nord. D'aquesta manera, el bon Feng Shui resideix, segons aquesta tècnica, al posicionament ideal dels diferents elements i formes que representen cadascun dels quatre animals.

  Les direccions i les criatures celestials

  Criatura

  celestial

  Estació de

  l'any

  Punt

  cardinal

  Drac

  Primavera

  Est

  Ocell

  Estiu

  Sud

  Tigre

  Tardor

  Oest

  Tortuga

  Hivern

  Nord

  Taula 9

  En el Feng Shui del paisatge, cadascuna de les quatre direccions principals es correspon amb un animal celestial i una estació de l'any tal i com s'indica a la taula.

  Quan la part frontal de la casa mira cap al Sud, les quatre criatures celestials es corresponen amb les quatre direccions amb les que s'associen, però en qualsevol altra direcció això no s'acompleix. Per tal de comprendre això, cal tenir en compte que cadascuna d'aquests símbols s'associa a una part de l'habitatge en concret: l'Ocell representa el costat que conté la porta principal; la Tortuga, el costat oposat a l'Ocell; el Drac és el costat que queda a la dreta si mirem l'habitatge des de l'exterior en el costat corresponent a l'Ocell, i, per últim, el Tigre és el costat oposat al Drac. D'aquesta manera també s'associa, al mateix temps, cadascuna de les parets interiors de la casa amb una criatura, de manera que la paret interior oposada al costat de l'animal rep el nom d'aquest.

  Els elements i les seves correspondències

  Les característiques que presenta un terreny determinen quin serà el seu element i, per tant, les seves influències seran diferents en cada cas tal i com es mostra en la taula n i en les explicacions posteriors de manera més detallada.

  ELS CINC ELEMENTS I LES SEVES CORRESPONDÈNCIES

  Elements

  Fusta

  Foc

  Terra

  Metall

  Aigua

  Estació

  Primavera

  Estiu

  Estiu tardà

  Tardor

  Hivern

  Hora del dia

  Matí

  Migdia

  Principis de la tarda

  Vespre

  Nit

  Punt cardinal

  Est

  Sud

  Centre

  Oest

  Nord

  Color

  Tons verdosos, blau cel

  Tons vermellosos

  Tons groguencs, marró i beix

  Blanc, argentat, marró i or

  Blau, negre

  Forma

  Alt, recte, cilíndric

  Punxegut, triangular

  Pla, quadrat

  Rodó, oval, esfèric

  Irregular, ondulat

  Entorn

  Boscos, muntanyes altes i rectes

  Cims punxeguts

  Mesetes, muntanyes baixes

  Muntanyes de cims arrodonits

  Mar, llacs, rierols, canals

  Característiques de l'edifici

  Gratacels, torres, xemeneies de fàbriques, columnars

  Teulades amb punxes, torres d'esglésies

  Teulades planes, línies horitzontals marcades

  Cúpules, arcs

  Formes constructives irregulars, edificis amb molt cristall

  Materials

  Fusta, vímet, bambú, suro

  Pell artificial, plàstics

  Fang cuit, ceràmica, porcellana

  Or, plata, coure, llautó, ferro

  Cristall

  Taula 10

  Fusta

  Donat que els arbres són alts i verticals, l'element Fusta suggereix estructures columnars com ara grans muntanyes o estructures construides per l'home com, per exemple, pilars, minarets, obeliscs, altes pagodes, pilars, xemeneies de fàbriques o gratacels estrets.

  Els edificis Fusta són molt adequats per a la relaització de tot tipus d'activitats relacionades amb la creació, la nutrició i el creixement. És per això que seran una localització favorable per a escoles bressol, hospitals, residències i establiments relacionats amb l'alimentació. Pel que fa a l'interior de la casa, zones com el menjador, l'habitació dels fills i el dormitori conjugal es veuen beneficiats per la seva influència.

  Foc

  Les formes punxegudes recorden a les flames d'un foc i per això aquest element està representat pels cims aguts de les muntanyes, per les teulades de gran inclinació, les agulles de les esglésies i edificis amb teulades punxegudes. Cal destacar també que el color vermell és el seu millor representant, fet que també suggereix la seva relació amb la sang i, per tant, amb la vida animal.

  El fet de que el Foc està relacionat amb els processos químics suggereix que aquest element regeix els materials fets per l'home. A més també es relaciona amb la intel·ligència i és per això que els edificis ubicats en terrenys Foc són adequats per a la ubicació de biblioteques i escoles. És favorable també per al comerç, el disseny i la moda. Dins de la casa els fogons de la cuina i els punts de llum són els seus representants.

  Terra

  Ja que el terra és generalment pla, l'element Terra es manifesta el muntanyes i edificis llargs i plans, altiplans, mesetes, superfícies planes i sense decoració i edificis amb terrasses en comptes de teulades inclinades.

  Donat que la terra és la matèria primera per a la fabricació de maons, en qualsevol edifici construit amb aquest material hi és present aquest element. Les construccions de tipus Terra són sòlides, resistents i segures, però no tenen influències estimulants, per això són adequats per a l'emmagatzematge. Dins de la llar, es recomana que les zones que es troben sota la influència d'aquest element s'utilitzin poc i es facin servir com a rebost, garatge o hivernacle.

  Metall

  El fet de que els miralls de bronze i les monedes siguin rodones fa que l'element Metall suggereixi formes corbes com cims de muntanyes arrodonits i edificis amb cúpules, teulades corbes o arcs.

  La relació d'aquest element amb els diners serveix com a explicació al fet de que moltes sucursals d'importants bancs disposin de vestíbuls amb cúpules al sostre. Segons el Feng Shui, la cúpula és més adequat pera l'activitat comercial. També són favorables eñs arcs i altres tipues d'elements decoratius rodons.

  Tot i que el Metall és molt favorable per als negocis, dins de la llar, qualsevol zona sobre la seva influència hauria de ser destinada per a la ubicació d'un taller o quelcom semblant, ja que és cert que afavoreix els beneficis econòmics però deixa de banda els processos quptidians i de creixement.

  Aigua

  L'aigua no té cap forma definida i és per això que aquest element es veu representat en muntanyes ondulades i irregulars i en edificis que tene complexes o estranyes estructures més aviat arrodonides que no pas rectes.

  L'Aigua és l'element de la comunicació i és per això que un edifici que es trobi sota la seva influència serà adequat per a la realització d'activitats relacionades amb la transmissió d'idees, la literatura, les arts i la música en particular.

  El cristall és un material molts representatiu de l'element Aigua, de manera que un edifici que tingui moltes finestres o tingui una coberta d'aquest material estarà sota la seva influència.

  Les propietats relacionades amb la neteja d'aquest element fan que les zones de la casa que més el representen siguin: el bany, el safareig i el rebost, tot iq ue si anem més enllà de les seves característiques evidents trobem que la seva influència és molt positiva per a una habitació destinada a l'estudi.

  L'entorn ideal

  Segons la teoria del Feng Shui del paisatge, el millor lloc possible per a la construcció d'una casa és aquell en el que els quatre símbols són clarament distingibles en la forma del paisatge. Si no es fan patents tots quatre, es considera que poder discernir-ne almenys tres és molt positiu. En cas de que no es puguin veure clarament tres, llavors és suficient si es pot distingir la figura del Drac, que és la primera prioritat, i, en cas de que aquest símbol no fos localitzable, només el Tigre servirà per establir la presència de les quatre criatures.

  El Drac i el Tigre són inseparables i sempre coexisteixen, tot i que el primer és sempre superior al segon. Si hi ha un Drac, forçosament hi haurà un Tigre encara que aquest no sigui visible. Es considera que si un dels dos es distingeix, l'altre ha d'estar present per omissió, tot i que no es faci evident.

  El lloc ideal ha de tenir dues muntanyes, o element arquitectònic que s'elevi sobre el terreny, una situada a l'Est, que representarà el Drac, i l'altra, a l'Oest, representant al Tigre. El fet de que una d'aquestes muntanyes continuï per la part poterior de l'altra es considera molt beneficiós, ja que llavors es diu que representen una abraçada entre el Tigre i el Drac. També és molt positiu que el perfil de la muntanya s'assembli a la figura del Drac o que hi hagin altres elements que facin que la seva imatge es distingeixi millor.

  La muntanya oriental ha de ser lleugerament més alta i més escarpada que la de la zona occidental. Al sector Nord, simbolitzat per la Tortuga, poden haver-hi unes muntanyes més llunyanes i altes o un bosc de coníferes. Finalment, és recomanable que la zona Sud estigui oberta o que hi hagi una depressió. És molt favorable posar un pati o un estany en aquesta zona.

  ENTREVISTA

  'Técnicas milenarias'
  El Feng Shui és una pràctica que influencia en la vida de les persones a través de l'entorn. És important conéixer l'experiència personal relacionada amb el Feng Shui, saber què pot aportar a la vida de la persona i també conéixer la seva dimensió més comercial, tal i com es pretén amb aquesta entrevista realitzada el cinc de gener del 2005 a Elisabet Silvestre, una consultora de Feng Shui que treballa a la botiga Divino Sabat, una franquícia de la cadena World of Feng Shui situada al carrer Comte d'Urgell de Barcelona.

  Imatge 5

  Quan va conéixer per primer cop l'existència del Feng-Shui? Quan va començar a interessar-te pel tema?

  Fa com vuit o deu anys, mentre treballava en el món de la salut, vaig sentir a parlar de l'aplicació del Feng Shui en la millora de la salut i a partir d'aquí vaig començar a llegir sobre el tema.

  Quines creus que van ser les coses que et van cridar més l'atenció?

  L'harmonia i el benestar. El Feng Shui fa que l'harmonia i el benestar de les persones es reflexi en l'ambient en què viuen Això és el que em va cridar més l'atenció. El que busca el Feng Shui és introduir la naturalesa dins de casa teva per a no alllunyar tant l'home dels seus orígens en aquesta societat en la que la gent viu a les grans ciutats, la societat de la industrialització. Aquesta seria bàsicament la filosofia del Feng Shui, allò que em va captar.

  Quin grau de coneixement té del tema? Ha fet algun curs sobre Feng-Shui? Quan? On?

  Quan vaig introduir-me en el món del Feng Shui vaig començar de la manera més típica, llegint llibres, informant-me, buscant articles... i a partir d'aquí, com que vaig veure que el tema m'interessava, vaig començar a fer cursos aquí a Espanya i a l'estranger. En tots ells vaig tenir un professor xinès, evidentment, ja que aquesta és la font principal d'informació a part dels llibres. Aquest professor és el mestre Yu que està afincat al Canadà i dóna cursos per tota América. D'ell em vaig formar directament, vaig anar als seus cursos al Canadà, als EEUU, a la seva escola, etc.

  Encara continua assistint a cursos?

  Això és com qui fa una carrera, que tinguis el títol no vol dir que ho sàpiguis tot; cada cop sorgeixen més coses noves, has d'anar aprofundint...Des del moment en que vaig decidir començar a dedicar-me professionalment al Feng Shui mai he deixat d'estudiar ni de fer cursos.

  Com definiria el Feng-Shui?

  Tot i que molts cops es diu que és una ciència, jo diria que és més aviat un art, un art milenari. Dins l'àmbit d'una ciència, qualsevol fet es pot reproduir diversos cops i sempre s'obté el mateix resultat. El Feng Shui funciona, ja que jo i molts clients l'hem experimentat i té unes pautes generals que serveixen per tothom però això, penso jo, no és suficient com per a dir que és una ciència. Jo diria que és un art

  Aplica el Feng-Shui a la seva vida?

  Sí, tant a casa meva com al meu lloc de treball. Sempre.

  Què creu que la descoberta del Feng-Shui ha aportat a al seva vida?

  El Feng Shui canvia la manera de veure l'entorn. Abans veia els objectes com a objectes, sense veure-hi res més, però després de conéixer el Feng Shui, les coses tenen vida. Per exemple, hem entrat en aquesta habitació i tot estava desendreçat i, evidentment no tens la mateixa impresió de l'habitació si està desendreçada que si està ordenada. La informació que inconscientment reps et fa canviar la percepció del teu entorn, això és el que et fa veure que els entorns són importants: no és el mateix veure una habitació pintada de negre que una de color vermell; no és el mateix entrar en una botiga en la que es sent una música suau com aquesta que en una botiga en la que posen música heavy metal que serà més adient per a una botiga de roba per a gent jove, més radical i extremadament moderna. Tot això ens fa entendre que l'entorn és molt important, que ens transmet una sèrie d'informació i que cada entorn necessita una sèrie de característiques.

  Com va decidir dedicar-s'hi professionalment?

  A mi el Feng Shui em va ajudar molt i em va fer veure la vida d'una altra manera i vaig pensar que també hi haurien persones que necessitessin això. Vaig pensar que era com una manera d'ajudar a les persones, de fer que visquessin amb d'una manera més equilibrada, amb més harmonia, més benestar..., d'ajudar-les a tenir la casa segons les directrius del Feng Shui i també el seu lloc de treball.

  Quan va començar a treballar en això?

  Compagino la meva vida laboral anterior amb aquesta relacionada amb el Feng Shui des de fa uns quatre o cinc anys.

  Quins productes es comercialitzen en aquesta botiga?

  En aquests moments a la botiga tenim una línia de productes anomenada WOF, que és l'abreviació de World of Feng Shui, importada directament desde Malàisia que està integrament dissenyada per una mestra xinesa de Feng Shui que és la Llillian Too. Són bàsicament productes de la tradició xinesa. Si t'has fixat quan has entrat tenim molts budes, animals de la seva mitologia... Aquests articles, com que venen recomanats per aquesta mestra xinesa, doncs són de la gamma més influenciada per la cultura oriental. Potser aquests objectes no són del gust de tothom i per molt que tu en posis un a casa teva, si no t'agrada i no creus en els seus afectes, no funcionarà. També tenim productes més occidentals com fonts, espelmes, boles. Aquests articles es poden posar a qualsevol lloc i no es nota que són Feng Shui. La idea del Feng Shui és precisament aquesta, posar coses sense que es noti que hi estan posades, que tot sembli normal tot i que hi hagi un treball al darrere que és harmonitzant

  Oferiu altres tipus de serveis als clients? Quins?

  Aquesta botiga en concret treballa amb altres línies com el tarot, la màgia, els àngels, l'astrologia i també amb el Feng Shui. A part de tots els productes que es poden comprar s'ofereixen cursos, seminaris i, a més, la consultoria personal. Si algú vol fer un estudi de casa seva doncs contacta amb nosaltres i hi anem i en fem un estudi.

  Quins són els tipus de consultes més habituals?

  En un estudi de Feng Shui a nivell professional el que es fa és examinar tots els aspectes de la vida de la persona perquè el que es pretén no és potenciar només un aspecte i deixar els altres de banda, si no que es tracta d'harmonitzar el conjunt. Tot i això sempre hi ha els típics tòpics quan es demana al consultant el que vol sempre demana el típic “salut, dinero y amor”, però és clar, aquest no és sempre l'ordre. Molts posen primer la parella, després els diners i d'altres demanen primer pels diners i després per la parella. Bàsicament són aquests tres aspectes els que apareixen més sovint en les consultes.

  La distribució i la decoració de la botiga segueixen regles del Feng-Shui?

  Tot està fet segons el Feng Shui: la distribució dels mobles, de la caixa registradora, de tot. Per exemple, si t'hi fixes, veuràs que hi ha un tros de la botiga pintat en color ocre, perquè admeten terra i no pas foc, i la resta són vermelles.

  Quins creu que són els principals avantatges que pot trobar una persona del carrer en la pràctica del Feng-Shui? Com em convenceria a mi de que he d'aplicar el Feng-Shui a la meva vida?

  Diria que el Feng Shui és una eina molt bona i molt poderosa i alhora fàcil d'aplicar que ajuda a crear harmonia i equilibri a casa teva o al teu entorn. És el que estava dient abans, no et sents igual en un entorn que en un altre, i cada dia has d'estar a casa teva. Per tant, depenent dels teus gustos personals i del que la casa demani segons el Feng Shui es busca una harmonia amb els colors de l'ambient, amb les formes, amb la disposició...per notar aquest equilibri i aquest benestar en la teva vida. És com un plus de qualitat de vida, el Feng Shui no és la teva vida. La vida és esforç personal, hi ha moltes coses que t'has de guanyar, el Feng Shui no és la panacea, no canvia la teva vida cent per cent; qui et digui això t'està enganyant. El Feng Shui és una part de la teva igual que ho pot ser portar una dieta sana per trobar-te millor; deixar de fumar per millorar la salut; fer exercici per millorar el teu cos, tenir una mentalitat positiva per canviar la teva vida... tot això són esglaonets que hem d'anar superant per arribar a tenir més qualitat de vida i ser una persona més equilibrada, el Feng Shui és un trosset dins un conjunt.

  Els productes comercialitzats tenen bona acollida per part de la gent? Quins són els més venuts?

  Els productes que tenen més sortida són els que tenen a veure amb la potenciació de les relacions i la prosperitat. Aquestes són les demandes més típiques i que entren dins els tòpics.

  Per què es fa servir tant el color vermell en els llibres sobre Feng Shui i altres tipus d'objectes que hi estan relacionats?

  El color vermell simbolitza el foc. A la Xina es considera que aquest és el color que dóna més properitat de tots. Un dels vestits que fan servir les núvies xineses el dia del seu casament és sempre vermell, cosa que aquí a occident es inconcebible ja que associem cada color amb conceptes diferents. Dins el Feng Shui el vermell s'associa amb la prosperitat, amb el foc, cal tenir en compte que el foc és creixement, fama, expansió, etc. i s'associa molt amb el món dels negocis. És per això que molts llibres, sobretot els de la Lillian Too, són vermells, busquen la prosperitat des del primer moment. A més, han de buscar ser impactants en el seu disseny i atractius per al públic. Tot i això, quan es decora una casa cal tenir en compte que no totes les zones admeten foc.

  Quins col·lectius són els més representatius de la teva clientela?

  La clientela és absolutament diversa. Aquesta botiga, per exemple, està molt relacionada amb tot allò que té a veure amb la màgia i es pot arribar a pensar que el Feng Shui només interessa a persones relaiconades amb l'esoterisme i no és així. Pensa que el Feng Shui s'aplica Imatge 6 desde fa molts anys per part d'arquitectes molt famosos com Norman Foster i per gent important com, per exemple Madonna, Truman. Hi ha tot una sèrie de persones que apliquen en Feng Shui a casa seva i que basen els seus negocis en la filosofia del Feng Shui. Et parlo de persones reconegudes per a que vegis clarament que no tenen res a veure. Podem trobar gent que es troba a la cúpula de la societat, gent com nosaltres i persones més esotèriques que practiquen el Feng Shui. De fet, a Barcelona, per exemple, hi ha molts restaurants i negocis que estan decorats segons el Feng Shui. El que passa és que la gràcia del Feng Shui és precisament aquesta, que tu entris en un lloc, t'hi sentis a gust però que no notis que allà s'hi ha fet res especial. És invisible però et fa sentir a gust.

  Quins són els països no orientals en els quals aquesta pràctica està més desenvolupada?

  Principalment a Amèrica del Nord. Pensa que dos o tres grans mestres xinesos es van afincar molt aviat als EEUU. A Europa el Feng Shui ha arribat força més tard.

  En quin nivell de desenvolupament creu que es troba la implantació d'aquesta pràctica dins Espanya?

  'Técnicas milenarias'

  Crec que a Espanya molt poca gent sabria dir què és el Feng Shui actualment. Ara està més de moda tot el que té a veure amb la cultura oriental: el ioga, la filosofia Zen, el Tai-Chi i tot això fa que hi hagi més curiositat per aquest tema

  Quines dimensions té aquesta empresa? Abarca mercats internacionals?

  Aquesta botiga és una franquícia de l'empresa de Lillian Too que va començar a Malàisia. Abans de ser mestra de Feng Shui era directora d'un dels bancs més importants de Hong Kong i era molt bona en els negocis. Va aprofitar la seva experiència en el món dels negocis i els seus coneixements de Feng Shui per Imatge 7 crear aquesta empresa i fer que funcioni.

  Realment la combinació d'aquests dos factors ha aportat gran èxit a l'empresa que actualment té franquícies per tota Europa i els EEUU i va arribar fa un any i mig a Espanya amb aquesta botiga a Barcelona i una altra a Madrid.

  Quines creu que són les millors fonts d'informació que es poden trobar actualment al nostre país sobre el Feng-Shui?

  S'estan publicant moltíssims llibres i sobretot cal destacar com a autora la Lillian Too que és molt prolífica a nivell de publicació de llibres. A més dels seus llibres aquí a Espanya també se n'estan publicant molts altres. A part d'això es pot assistir a conferències o fins i tot l'altre dia a l'última part del telenotícies es parlava del Feng Shui i també es poden trobar articles publicats i nombroses pàgines web que en parlen. Actualment és fàcil trobar informació a molts llocs tot i que abans no ho era.

  Creu que l'augment de popularitat de la pràctica del Feng-Shui és resultat d'una simple moda o creus que hi ha raons de pes que justifiquen aquesta popularitat?

  Jo penso que en aquests moments és una moda i evidentment d'aquesta moda s'en poden fer molts diners. Totes les modes produeixen negocis, per exemple, si es posen de moda les samarretes vermelles i tu poses una botiga on només es venen samarretes vermelles, faràs molts diners en aquell moment però passat un temps tothom s'oblidarà d'aquest producte. L'actual és un moment en que la popularitat del Feng Shui és molt alta a causa d'aquesta moda que existeix, la gent ha passat de ser molt “yupis” a ser més esperituals. Tot això és producte d'una moda. Jo crec que d'aquí no masses anys aquesta popularitat es reduirà i el Feng Shui serà aplicat per aquelles persones que realment creguin en la importància del benestar i la qualitat de vida que aporta viure en un ambient equilibrat tal i com passava abans que es popularitzés tant

  Creu que actualment a occident es frivolitza massa amb el concepte del Feng Shui i la seva pràctica?

  El cas del Feng Shui és comparable al de qualsevol altra moda. Hi ha persones que el practiquen de manera seriosa i n'hi han altres que no i intenten atribuir una série d'efectes a aquesta pràctica que no es corresponen amb la realitat i s'aprofiten d'aquesta moda. És imporant, però, tenir en compte que quan es frivolitza amb el Feng Shui no s'obtenen bons resultats. Quan una persona decora casa seva sense tenir en compte els preceptes del Feng Shui ni cap altre doctrina, simplement segons els seus gustos, està projectant el seu interior. Actualment, però molts cops es ven una part del Feng Shui molt més comercial i si realment es vol arribar a quelcom més profund cal assegurar-se de tractar amb professionals seriosos, s'ha se saber seleccionar mentre duri aquesta moda.

  Creu que la pràctica del Feng-Shui és compatible amb la vida occidental?

  Sí perquè no té res a veure amb els budes, els mòvils i altres objectes. El Feng-Shui treballa amb la màgia i l'equilibri dels cinc elements que són: l'aigua, el foc, la terra, el metall i la fusta. Per simbolitzar, per exemple, el metall podríem fer servir un buda de color daurat o un gerro o una figura de metall. Si vols simbolitzar l'element aigua i no t'graden les fonts, doncs pots posar una peixera. Si t'agrada funciona ja que t'has d'identificar amb l'objecte que estàs posant. S'ha de saber treballar amb els elements, s'han de conéixer bé per poder fer-ne una correcta distribució de manera que es pot fer qualsevol objecte comú en la cultura occidental. El més important és conéixer les bases del Feng Shui i saber com utilitzar-les.

  DISSENY

  Un cop coneguts els principis bàsics de cada tècnica d'aplicació del Feng Shui, és possible fer un estudi de qualsevol habitatge o altre tipus d'edificació o fer un disseny original.

  En aquest cas, per tal d'oferir un exemple clar i visual de l'aplicació del Feng Shui, s'ha realitzat un disseny de l'interior i de l'elecció d'un bon emplaçament d'una vivenda ideal Imatge 8 segons els rpeceptes d'aquest art partint d'una estructura de 100m2 com la que es mostra de manera esquematitzada en la imatge 8. Tal i com es pot observar és un disseny senzill sense cap tipus d'influència oriental.

  En el disseny de l'interior d'aquest habitatge s'utilitzarà la fòrmula de l'estel fugaç per tal de distribuir l'espai interior i part de la teoria de l'escola de les formes i el Feng Shui del paisatge per determinar les característiques del seu emplaçament. A més, la fòrmula de les nou aspiracions servirà com a complement per tal de potenciar diferents aspectes.

  ELS CONSULTORS

  La finalitat del Feng Shui és millorar la vida de les persones i per això s'ha d'adaptar a les seves necessitats. És per això que abans de començar a fer el disseny, hem de definir un perfil a partir del qual treballar.

  En aquest cas, la casa serà ocupada per una família de quatre membres: un matrimoni i les seves dues filles.

  En Ricard,el marit, serà considerat com a cap de família. Posseeix una empresa de telecomunicacions i ha de destinar algunes hores a controlar el negoci, per això necessitarà una habitació especial per treballar.

  La Làia, la dona, és periodista i molts cops treballa des de casa relaxadament, fet que comporta que hi romangui moltes hores treballant en els seus articles.

  La Mata és la filla més gran i té 16 anys. Estudia 1r de batxillerat i, en un futur, vol anar a la universitat per estudiar Medecina.

  Finalment, la Maria, de 12 anys, estudia 1r d'ESO i no és una bona estudiant.

  HABITACIONS

  La casa disposarà de set habitacions en total: 2 dormitoris, un bany, una cuina, un rebost, un estudi i un menjador.

  Un dels dormitoris estarà ocupat per les dues filles i l'altre, pel matrimoni.

  El rebost es fa necessari ja que la casa està situada a uns 10km de la població més propera. El fet de que tant en Ricard com la Marta treballin fa que no tinguin prou temps per anar a comprar aliments cada dia, per això necesiten un lloc on emmagatzemar-ne, d'aquesta manera també redueixen despeses en transport.

  El matrimoni dormirà en una amteixa habitació i els dos fills també junts en una altra.

  EMPLAÇAMENT

  Un altre dels aspectes més importants a tenir en compte en el Feng Shui és l'orientació de l'habitatge que, en aquest cas, serà cap a l'est. Aquesta elecció ens determina el punt cardinal en el qual es troben les quatre criatures celestials (tortuga, tigre, drac i ocell) .

  Un cop determinada l'orientació, hem de determinar quina serà la posició de les quatre criatures celestials segons el Feng Shui del paisatge. En aquest cas, el posicionament serà el que es mostra a la imatge 9 de la pàgina següent.

  'Técnicas milenarias'

  Imatge 8

  Un cop determinades les posicions de les criatures celestials tal i com es mostra a la imatge 9, hem de buscar un emplaçament ideal per a la casa. En aquest cas, un paisatge com el de la imatge 10 seria ideal.

  'Técnicas milenarias'

  Imatge 10

  Tal i com podem veure en el dibuix anterior, el drac es troba representat per unes muntanyes altes i escarpades a la part nord, a la dreta de la imatge i al costat oposat tenim també unes muntanyes més baixes i menys predominants que les anteriors que representen en tigre. A la part frontal de la casa, hi ha una zona plana en la qual hi han uns conreus i a la part posterior, representant la tortuga, tenim unes petits turons. Així, doncs, les quatre criatures celestials queden definides

  QUADRÍCULA LO SHU DE L'HABITATGE

  El procés que segueix la fòrmula de l'estel fugaç per determinar els números de la quadrícula Lo Shu és força complicat, per això es farà una explicació detallada de cada pas.

  El primer pas és determinar quin és el període actual consultant una taula com la número 4 que apareix en la pàg 15 en la que podem observar que actualment ens trobem en el període inferior del cicle actual de 180 anys que es correspoon amb el número 8. Llavors, serà aquest nombre el que ocuparà la posició central de la quadrícula.

  Un cop determinat el número central, podem procedir a la col·locació dels restants seguint el vol de l'estel fugaç tal i com s'indica a la imatge 3 de la pàgina 16.

  El següent pas és determinar quina serà la col·locació dels números de l'estel de l'aigua. Primerament, hem de col·locar el nombre del sector on es troba la porta principal, que en aquest cas és el 6, a la dreta del número central. Un cop identificat el número, hem de determinar la posició dels altres. Primer ens hem de fixar en quin subsector de la direcció est està la porta, el 2. Llavors, com que el nombre del sector on es troba la porta principal és parell, la porta està en una de les direccions principals i es troba en el subsector 2, l'ordre en la col·locació dels números segons el vol de l'estel fugaç serà ascendent.

  Finalment, només ens queda determinar la posició dels números de l'estel de la muntanya. El primer que hem de col·locar és el del centre, que es correspondrà amb el número que apareix en el sector oposat al de la porta principal, que en aquest cas él'1. Després, com en el cas anterior, hem de determinar si l'ordre de col·locació dels nombres segons el vol de l'estel fugaç es fa en ordre ascendent o descendent. En aquest cas, l'ordre serà ascendent perquè el nombre rector és parell i aquesta es troba en la segona subdirecció.

  Seguint aquest procediment obtenim una quadrícula Lo Shu com la que es mostra en la imatge 11.

  'Técnicas milenarias'

  Imatge 11

  Ara el que cal fer és identificar les combinacions numèriques resultants i esbrinar el seu significat tal i com s'indica a continuació:

  Sector 7: 9,5 > Mala sort, mal humor, estrés i infelicitat. Es pot atenuar amb l'ús de carrillons

  Sector 3: 5,1 > Problemes auditius. Risc de malalties sexuals. Es pot combatre amb l'ús de carrillons.

  Sector 5: 7,3 > Greus problemes de lesions a les extremitats. Fer servir aigua.

  Sector 6: 8,4 > Matriarcat amb excés de poder. La vida amorosa de les generacions joves patiran a causa de les estratagemes maternes. Es pot combatre amb l'element foc o el color vermell

  Sector 8: 1,6 > Favorable. Intel·ligència amb habilitats relaciondes amb el comerç. Es pot potenciar amb metall.

  Sector 1: 3,8 > No és bo per a nens mnors de 12 anys. Fer ús de llums brillants.

  Sector 2: 4,9 > Temps de preparació. Favorable pels estudiants. Potenciar amb Fusta o plantes.

  Sector 4: 6,2 > Molt favorbale. Molta riquesa. Tot va bé. No cal qu es potenciï.

  Sector 9: 2,7 > Fatal en el període 8. Potenciació de l'element aigua.

  A més d'això també hem de tenir en compte els vols dels diferents números per determinar si poden portar mala sort en funció dels elements que representen. Trobem aquestes combinacions i la seva valoració:

  Estel de l'aigua

  6!9 > Es considera negativa (Metall!Foc, cicle del mal)

  7!1 > Es considera positiva (Metall!Aigua, cicle de creació)

  8!2 > Es considera neutra (Terra!Terra)

  9!3 > Es considera negativa (Foc!Fusta, cicle d'esgotament)

  1!4 > Es considera negativa (Aigua!Terra, cicle del mal)

  2!5 > Es considera neutra (Terra!Terra)

  3!6 > Es considera negativa (Fusta!Metall, cicle del mal)

  4!7 > Es considera positiva (Terra!Metall, cicle de creació)

  5!8 > Es considera neutra (Terra!Terra)

  Estel de muntanya

  1!9> Es considera positiva (Aigua!Foc, cicle de control)

  2!1> Es considera positiva (Terra!Aigua, cicle de control)

  3!2> Es considera positiva (Fusta! Terra, cicle de control)

  4!3> Es considera negativa (Terra ! Fusta, cicle del mal)

  5!4> Es considera neutra ( Terra!Terra)

  6!5> Es considera negativa (Metall! Terra, cicle d'esgotament)

  7!6> Es considera neutra(Metall ! Metall)

  8!7> Es considera positiva (Terra! Metall, cicle creació)

  9!8> Es considera positiva (Foc! Terra, cicle de creació)

  DISTRIBUCIÓ DE LES HABITACIONS I CONSELLS

  Un cop observades les diferents influències que existeixen en les zones de la casa, es pot procedir a la distribució de les habitacions. En aquest cas, el disseny és el de les imatges 12 i 13

  'Técnicas milenarias'

  Imatge 12

  'Técnicas milenarias'

  Imatge 13

  Aquesta distribució determinarà les característiques que ha de tenir la decoració i condicionarà l'ús de cada habitació tal i com s'indica en les pàgines següents en les que es marquen una sèrie de paràmetres que s'han de complir per tal de crear un ambient harmònic, tot i que la decoració final de l'espai ha de ser escollida pels consultors d'acord amb la seva personalitat i els seus gustos.

  Dormitori de les filles

  Aquesta habitació ocupa la major part del secotr número 2 en el qual trobem que la combinació 4,9 exerceix una influència molt positiva pels estudiants, cosa que beneficiarà sobretot a la Maria que té problemes amb els estudis. A més, aquesta situació es veu afavorida pel fet de que, segons la fòrmula de les nou aspiracions, el sector Nord-Est és el de la Imatge 14 formació acadèmica.

  Pel que fa a la influència dels vols del estels, trobem que el de l'estel de la muntanya es correspon amb el cicle de control i, per tant, és una combinació favorable, mentre que el vol de l'estel de l'aigua exerceix una influència neutra però que reforça l'element propi d'aquest sector segons la fòrmula de les nou aspiracions, la Terra.

  El mobiliari d'aquesta cambra es compon de dos llits individuals, un armari de tres portes per col·locar-hi la roba, una tauleta de nit i escriptori amb una cadira per a que les dues noies puguin estudiar a la seva habitació i així poder aprofitar l'afavoriment cap als estudis que exerceix la influència de la combinació numèrica del sector que ocupa.

  Per tal d'afavorir l'harmonia en aquest dormitori, farem servir pintura taronja per a pintar les parets ja que aquest color és símbol de foc i, en el cicle de creació, produeix terra, que és l'element que es correspon amb el sector Nord-Est. A més també podem incorporar uns cristalls de quars o unes roques com a element decoratiu, però és important no excedir-se, ja que l'energia d'aquest sector és força positiva i si es potencia en excés es pot crear un desequilibri, per això es col·locarà una única finestra en la paret que figura a l'esquerra de la imatge 13, ja que la llum representa l'energia Yang, que ja té una presència important.

  Dormitori del matrimoni

  Aquest dormitori ocupa els sectors 4 i 9, i, per tant, a l'hora de fer la distribució i la decoració haurem de dividir l'habitació en dues parts tal i com s'indica a la imatge 14 amb una línia vermella.

  Imatge 15

  La part que es correspon amb el sector 4 té una influència molt positiva que aportarà riquesa i benestar i que no cal potenciar. És per això que el llit ha d'estar situat en aquesta part del dormitori, per tal de que el matrimoni es beneficiï d'aquesta bona sort. A més, el fet de que el cap de família estigui sota una influència tan positiva beneficia de retruc a la seva dona i les seves filles, ja que es considera que aquest és el membre més important de la família. Cal observar que aquesta zona no rep cap influència negativa de cap de les combinacions numèriques dels estels, totes dues són neutres, cosa que ens facilitat la feina.

  El sector 9, però, és fatal durant el període actual. Per això en aquesta zona hi ubicarem un ampli vestidor per tal de que hi hagi la menor quantitat d'activitat possible. Tot i això, cal destacar que tant el vol de l'estel de la muntanya com el de l'estel de l'aigua aporten energia positiva ja que es corresponen amb fases del cicle de control i de creació, respectivament, cosa que atenua aquesta energia Yin.

  Per tal d'atenuar l'energia negativa del sector 9 es pot col·locar una àmplia finestra a la paret que apareix a la part inferior de la imatge 15 per tal de que la llum ompli d'energia Yang tota aquesta zona i mantenir un equilibri. Al mateix temps, ha calgut situar-la molt cap a l'esquerra per tal d'evitar que la llum incideixi molt directament en el sector 4 que ja té prou energia positiva. A més, per contrarestar aquest influència de l'energia Yin també haurem de pintar les parets de color blau per simbolitzar l'element aigua que combat els efectes de la com combinació numèrica del sector.

  Estudi

  L'estudi es troba al sector 1 en el qual trobem que la combinació numèrica 3,8 no és recomanable per a nens menors de 12 anys, cosa que no representa un problema, ja que cap dels membres de la família compleix aquesta característica i, encara que el matrimoni tingui més fills, això no seria cap problema ja que aquesta habitació només és utilitzada pel Ricard.

  El vol de l'estel de la muntanya es correspon amb el cicle de control i, per tant, és positiva, de la mateixa manera que ho és la combinació numèrica de l'estel de l'aigua que es correspon amb el cicle de creació.

  Imatge 16

  El més profitós en aquest cas és potenciar la presència dels elements Metall i Aigua, ja que la fase del cicle de creació que ve representada pel vol de l'estel de l'aigua es correspon amb aquests dos element. Per tal de potenciar la presència de l'aigua, pintarem les parets de la cambra de color blau clar, mentre que el mobiliari serà de color fosc. Pel que fa al metall, podem fer servir accessoris d'oficina metàlics o elements decoratius de coure o algun metall preciós. No cal excedir-se en els elements decoratius ja que és una habitació destinada al treball i tampoc cal potenciar gaire la bona energia ja que la finestra situada a la dreta de la imatge 15, darrere de l'escriptori fa una aportació d'energia positiva.

  Menjador-sala d'estar

  Aquesta és l'estància més gran de l'habitatge i no els integrants de la família hauran de passar més temps. El sector dominant d'aquesta cambra és el centre qu és, precisament, la zona relaiconada amb la sort familiar.

  En observar els vols dels estels, veiem que la combinació de

  Imatge 17 l'estel de l'aigua és neutra, mentre que la de l'estel de la muntanya, que es correspon amb el cicle de creació, és positiva. A més, cal tenir en compte que la influència de l'element Terra en aquesta zona és molt forta ja que és l'element propi del sector central i apareix en els dos vols dels estels.

  A la decoració hi hauran de dominar els tons ocres o marrons i el mobiliari haurà de ser més aviat baix. Aquest predomini de la representació de la Terra aportarà estabilitat i unió a la família. A més, la presència del foc també és important, ja que així es representa el cicle de creació entre terra i foc. Per tal de fer això, es pot col·locar una gran catifa vermella a la zona que apareix més buida a la part inferior esquerra de la imatge 16. El més recomanable és pintar les parets d'un color beixe clar per contrarestar la falta de llum natural i col·locar elements decoratius vermells o mobles amb cantonades pronunciades, d'aquesta manera els dos elements quedaran representats i perfectament harmonitzats.

  Bany

  El sector in es troba ubicat el bany és desfavorable i aquesta és precisament la raó per la qual s'hi ubica.

  La combinació 7,3 comporta problemes de salut que es poden atenuar amb la utilització de l'element aigua, un dels més presents als banys.

  Imatge 18

  La combinació del vol de l'estel de l'aigua és neutra, mentre que la de l'estel de la muntanya és desfavorable perquè es correspon amb el cicle d'esgotament. A més, la presència del nombre cinc és sempre, per sí sola, força negativa.

  Com que aquesta és una zona de la casa que és força freqüentada però on no s'hi passen llargues estones, la seva influència no serà massa important. A més, la presència de l'aigua és l'únic remei per atenuar la influència de les combinacions numèriques i aquest element és sempre present en un bany, Tot i això, s'haurà d'utilitzar força el color blau en la decoració de l'interior. També s'ha de procurar que hi hagi una bona entrada de llum i per això s'ha col·locat una finestra en la part inferior dreta de la imatge que portarà energia Yang i crearà un equilibri.

  Cuina i rebost

  La cuina ocupa la totalitat del sector 7 que comporta estrés i infelicitat, mentre que el rebost es troba al sector 3, qu és realment desfavorable.

  El rebost és un lloc exclusivament destinat a l'emmagatzematge d'aliments i altres productes, per això la seva influència negativa no afectarà a cap membre de la família, ja que en aquesta cambra no s'hi duu a terme cap activitat. Tot i això, s'hi pot col·locar un carrilló per tal d'atenuar una mica l'energia Yin.

  Pel que fa a la cuina, tot i que la combinació numèrica inicial no és favorable, tant el vol de l'estel de l'aigua com el de l'estel de la muntanya es corresponen amb la mateixa part del cicle de creació: la Terra crea Metall.

  Dins d'aquesta habitació posarem una taula rodona per a que la família pugui menjar a la cuina o prendre-hi l'esmorzar. La forma de la taula afavoreix la presència del metall i per tal de potenciar més la influència d'aquest element, l'accés al rebedor no tindrà porta i tindrà forma d'arc. A més, el fet de que els estris de cuina siguin metàlics també afavoreix la seva potenciació.

  Per representar l'element Terra s'haurà d'utilitzar molt el color marró en la decoració i, a més, s'hauran d'utilitzar elements decoratius com per exemple recipients fets d'argil·la per augmentar-ne la seva presència.

  Finalment, per tal d'aportar més energia Yang, hi haurà un gran finestral tal i com s'indica a la part superior esquerra de la imatge.

  'Técnicas milenarias'

  Rebedor

  Aquesta zona de la casa no és gaire important, tot i que per tal d'afavorir la família en aspectes econòmics s'hauria de pintar en un to vermell per potenciar la presència de l'element Foc. També seria convenient que no hi hagués cap porta i que els accessos a la cuina i al menjador tinguessin forma d'arc per representar l'element Metall, que afavorirà el negoci.

  CONCLUSIONS

  El Feng Shui és un art xinès que va sorgir a la Xina fa milers d'anys i que ara ha assolit una gran popularitat en el món occidental gràcies a la seva utilitat i també a la moda cada cop més present de tot allò que està relacionat amb la cultura oriental.

  L'objectiu del Feng Shui és crear un equilibri en l'entorn per tal de que aquest exerceixi una influència positiva sobre les persones que hi interactuen. Per tal de fer-ho hi ha una sèrie de mètodes que ofereixen una série de principis que cal tenir en compte a l'hora de decorar o distribuir un determinat espai. L'elecció del mètode és important, ja que cadascun d'ajusta a una sèrie de propòsits i, tot i que sembla que puguin ser contradictori entre sí, la combinació entre dos mètodes diferents és molt més efectiva que no pas la utilització d'un procediment d'anàlisi, ja que es poden complementar per tal d'assolir un resultat més òptim.

  El mètode, però, no ho és tot. Cal que la persona que fa la consulta o que vol redecorar casa seva faci la seva aportació personal, ha de deixar la seva empremta en l'entorn, ja que si no es veu identificada en els elements que la rodejen, si no li agrada allò que l'envolta, els efectes de la combinació poden ser molt negatius per molt que s'ajustin a les normes preestablertes de cada mètode. És per aquesta raó que es considera el Feng Shui com un art, ja que la creativitat de la persona hi juga un paper important, no es pot dir que és una ciència perquè no és exacte ni és sempre igual. El període de temps, l'estat d'ànim de la persona, etc. condicionen els efectes de la distribució de l'entorn.

  És cert que el Feng Shui pot arribar a assolir un alt grau de complicació i que el seu coneixement complet està només a l'abast dels grans mestres xinesos, però això no vol dir que qualsevo persona no pugui millorar la seva vida amb la seva aplicació. Alguns del mètodes de Feng Shui són realment senzills de fer servir i el millor de tot és que, tot i ser d'origen oriental, és compatible amb la cultura occidental ja que es poden utilitzar elements decoratius compatibles amb qualsevol àmbit.

  BIBLIOGRAFIA

  LLIBRES

  TOO, L. 2000. Fórmulas para el éxito.Oniro.1a edició.144 pàgs.

  FRÖHLIN, T i MARTIN, K. 2001. El gran libro del Feng Shui. Grupo editorial CEAC. 1a edició.288 pàgs

  WALTERS. D. 1997. El gran libro del Feng Shui. Ediciones Obelisco. 6a edició

  ARTICLES

  SILVESTRE. E, 2004, Feng Shui: una écnica milenaria muy actual. 8 la revista del nuevo periodo. Pàgines 10-12.

  WEBS

  http://www.laborrufa.com/pag/articles/horosxi/horsoxin.html

  http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/infantil/rata.jpg

  http://www.interarteonline.com/Barcala/Altas/Jabali.jpg

  http://www.editorialbitacora.com/bitacora/mas_alla/perro/perro.jpg

  http://www.euroveterinaria.com/graficos_plantillas/gallo.jpg

  http://estaticos.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2004/01/sida-historia/imagenes/mono.jpg

  http://www.bib.uc3m.es/~mendez/imgimg/oveja.jpg

  http://images.google.es/images?hl=es&lr=&q=caballo&btnG=B%C3%BAsqueda

  http://images.google.es/images?q=SERPIENTE&hl=es&lr=&start=340&sa=N

  http://www.personal.psu.edu/users/j/w/jwl178/mm/Small-Dragon.jpg

  http://www.lladro.com/sp/index.asp?page=/sp/20__catalogues/20__sugerencias/20__chineseZodiac/zodiac_intro.htm

  http://www.losastros.com/chineseastro/

  http://www.portaltarot.com/zodiaco/signos-del-zodiaco-chino.htm

  http://clio.rediris.es/images/a_buey.GIF

  http://hypnos.blogs.sapo.pt/arquivo/Tigre.jpg

  http://www.euroveterinaria.com/graficos_plantillas/conejo.jpg

  http://www.geocities.com/fengshui_genuine/

  http://www.angelfire.com/ab/fengshui/

  http://www.losastros.com/chineseastro/

  http://www.sitiohispano.com/fenshui.htm

  http://www.soloellas.com/fengshuicincoelementos.html

  http://www.mantra.com.ar/contenido/zona1/frame_fengshui4.html

  http://www.fengshuinatural.com/5elementos.html ANNEX

  Annex 1

  Brúxiola Pa Kua

  'Técnicas milenarias'
  Annex 2

  Calendari xinès que indica l'animal corresponent a cada any del calendari lunar i el número Kua femení i masculí des del 18 de febrer de 1913 fins al 6 de febrer del 2008.

  CALENDARI XINÈS PER A 100 ANYS

  Data del calendari occidental

  Animal

  Kua masculí

  Kua femení

  18 febrer 1912 - 5 febrer 1913

  Rata

  7

  8

  6 febrer 1913 - 25 gener 1914

  Bou

  6

  9

  26 gener 1914 - 13 febrer 1915

  Tigre

  5

  1

  14 febrer 1915 - 2 febrer 1916

  Conill

  4

  2

  3 febrer 1916 - 22 gener 1917

  Drac

  3

  3

  23 gener 1917 - 10 febrer 1918

  Serp

  2

  4

  11 febrer 1918 - 31 gener 1919

  Cavall

  1

  5

  1 febrer 1919 - 19 febrer 1920

  Ovella

  9

  6

  20 febrer 1920 - 7 febrer 1921

  Mico

  8

  7

  8 febrer 1921 - 27 gener 1922

  Gall

  7

  8

  28 gener 1922 - 15 febrer 1923

  Gos

  6

  9

  16 febrer 1923 - 4 febrer 1924

  Porc senglar

  5

  1

  5 febrer 1924 - 23 gener 1925

  Rata

  4

  2

  24 gener 1925 - 12 febrer 1926

  Bou

  3

  3

  13 febrer 1926 - 1 febrer 1927

  Tigre

  2

  4

  2 febrer 1927 - 22 gener 1928

  Conill

  1

  5

  23 gener 1928 - 9 febrer 1929

  Drac

  9

  6

  10 febrer 1929 - 29gener 1930

  Serp

  8

  7

  30 gener 1930 - 16 febrer 1931

  Cavall

  7

  8

  17 febrer 1931 - 5 febrer 1932

  Ovella

  6

  9

  6 febrer 1932 - 25 gener 1933

  Mico

  5

  1

  26 gener 1933 - 13 febrer 1934

  Gall

  4

  2

  14 febrer 1934 - 3 febrer 1935

  Gos

  3

  3

  4 febrer 1935 - 23 gener 1936

  Porc senglar

  2

  4

  24 gener 1936 - 10 febrer 1937

  Rata

  1

  5

  11 febrer 1937 - 30 gener 1938

  Bou

  9

  6

  31 gener 1938 - 18 febrer 1939

  Tigre

  8

  7

  19 febrer 1939 - 7 febrer 1940

  Conill

  7

  8

  8 febrer 1940 - 26 gener 1941

  Drac

  6

  9

  27 gener 1941 - 14 febrer 1942

  Serp

  5

  1

  15 febrer 1942 - 4 febrer 1943

  Cavall

  4

  2

  5 febrer 1943 - 24 gener 1944

  Ovella

  3

  3

  25 gener 1944 - 12 febrer 1945

  Mico

  2

  4

  13 febrer 1945 - 1 febrer 1946

  Gall

  1

  5

  2 febrer 1946 - 21 gener 1947

  Gos

  9

  6

  22 gener 1947 - 9 febrer 1948

  Porc senglar

  8

  7

  10 febrer 1948 - 28 gener 1949

  Rata

  7

  8

  29 gener 1949 - 16 febrer 1950

  Bou

  6

  9

  17 febrer 1950 - 5 febrer 1951

  Tigre

  5

  1

  6 febrer 1951 - 26 gener 1952

  Conill

  4

  2

  27 gener 1952 - 13 febrer 1953

  Drac

  3

  3

  14 febrer 1953 - 2 febrer 1954

  Serp

  2

  4

  3 febrer 1954 - 23 gener 1955

  Cavall

  1

  5

  24 gener 1955 - 11 febrer 1956

  Ovella

  9

  6

  12 febrer 1956 - 30 gener 1957

  Mico

  8

  7

  31 gener 1957 - 17 febrer 1958

  Gall

  7

  8

  18 febrer 1958 - 7 gener 1959

  Gos

  6

  9

  8 febrer 1959 - 27 gener 1960

  Porc senglar

  5

  1

  28 gener 1960 - 14 febrer 1961

  Rata

  4

  2

  15 febrer 1961 - 4 febrer 1962

  Bou

  3

  3

  5 febrer 1962 - 24 gener 1963

  Tigre

  2

  4

  25 gener 1963 - 12 febrer 1964

  Conill

  1

  5

  13 febrer 1964 - 1 febrer 1965

  Drac

  9

  6

  2 febrer 1965 - 20 gener 1966

  Serp

  8

  7

  21 gener 1966 - 8 febrer 1967

  Cavall

  7

  8

  9 febrer 1967 - 29 gener 1968

  Ovella

  6

  9

  30 gener 1968 - 16 febrer 1969

  Mico

  5

  1

  17 febrer 1969 - 5 febrer 1970

  Gall

  4

  2

  6 febrer 1970 - 26 gener 1971

  Gos

  3

  3

  27 gener 1971 - 14 febrer 1972

  Porc senglar

  2

  4

  15 febrer 1972 - 2 febrer 1973

  Rata

  1

  5

  3 febrer 1973 - 22 gener 1974

  Bou

  9

  6

  23 gener 1974 - 10 febrer 1975

  Tigre

  8

  7

  11 febrer 1975 - 30 gener 1976

  Conill

  7

  8

  31 gener 1976 - 17 febrer 1977

  Drac

  6

  9

  18 febrer 1977 - 6 febrer 1978

  Serp

  5

  1

  7 febrer 1978 - 27 gener 1979

  Cavall

  4

  2

  28 gener 1979 - 15 febrer 1980

  Ovella

  3

  3

  16 febrer 1980 - 4 febrer 1981

  Mico

  2

  4

  5 febrer 1981 - 24 gener 1982

  Gall

  1

  5

  25 gener 1982 - 12 febrer 1983

  Gos

  9

  6

  13 febrer 1983 - 1 febrer 1984

  Porc senglar

  8

  7

  2 febrer 1984 - 19 febrer 1985

  Rata

  7

  8

  20 febrer 1985- 8 febrer 1986

  Bou

  6

  9

  9 febrer 1986- 28 gener 1987

  Tigre

  5

  1

  29 gener 1987 - 16 febrer 1988

  Conill

  4

  2

  17 febrer 1988 - 5 febrer1989

  Drac

  3

  3

  6 febrer 1989 - 26 gener 1990

  Serp

  2

  4

  27 gener 1990 - 14 febrer 1991

  Cavall

  1

  5

  15 febrer 1991 - 3 febrer 1992

  Ovella

  9

  6

  4 febrer 1992 - 22 gener 1993

  Mico

  8

  7

  23 gener 1993 - 9 febrer 1994

  Gall

  7

  8

  10 febrer 1994 - 30 gener 1995

  Gos

  6

  9

  31 gener 1995 - 18 febrer 1996

  Porc senglar

  5

  1

  19 febrer 1996 - 6 febrer 1997

  Rata

  4

  2

  7 febrer 1997 - 27 gener 1998

  Bou

  3

  3

  28 gener 1998 - 15 febrer 1999

  Tigre

  2

  4

  16 febrer 1999 - 4 febrer 2000

  Conill

  1

  5

  5 febrer 2000 - 23 gener 2001

  Drac

  9

  6

  24 gener 2001 - 11 febrer 2002

  Serp

  8

  7

  12 febrer 2002 - 31 gener 2003

  Cavall

  7

  8

  1 febrer 2003 - 21 gener 2004

  Ovella

  6

  9

  22 gener 2004 - 8 febrer 2005

  Mico

  5

  1

  9 febrer 2005 - 28 gener 2006

  Gall

  4

  2

  29 gener 2006 - 17 febrer 2007

  Gos

  3

  3

  18 febrer 2007 - 6 febrer 2008

  Porc senglar

  2

  4

  Annex 3

  Aquesta és una brúixola Luo Pan.Cadascuna de les vuit direccions es subdivideix en 3 sectors que es numeren en ordre ascendent en sentit horari de l'1 fins al 3 dins de la direcció a la que pertanyen

  'Técnicas milenarias'
  Annex 4

  Taula que indica les ubicacions de cada subsector de la brúxila en graus segons els sistema que segueixen les brúixoles occidentals.

  DIRECCIONS SEGONS LES LECTURES DE LA BRÚIXOLA

  Sector

  Número de subsector

  Orientació en graus

  SUD

  1

  157,5 - 172,5

  2

  172,5 - 187,5

  3

  187,5 - 202,5

  NORD

  1

  337,5 - 352,5

  2

  352,2 - 007,5

  3

  007,5 - 022,5

  EST

  1

  067,5 - 082,5

  2

  082,5 - 097,5

  3

  097,5 - 112,5

  OEST

  1

  247,5 - 262,5

  2

  262,5 - 277,5

  3

  277,5 - 292,5

  SUD-OEST

  1

  202,5 - 217,5

  2

  217,5 - 232,5

  3

  232,5 - 247,5

  SUD-EST

  1

  112,5 - 127,5

  2

  127,5 - 142,5

  3

  142,5 - 157,5

  NORD-OEST

  1

  022,5 - 037,5

  2

  037,5 - 052,5

  3

  052,5 - 067,5

  NORD-EST

  1

  292,5 - 307,5

  2

  307,5 - 322,5

  3

  322,5 - 337,5

  Annex 5

  Taula que indica el significat de les combinacions dels números de l'estel de l'aigua i l'estel de la muntanya en la fòrmula del Feng Shui de l'estel fugaç.

  SIGNIFICAT DE LES COMBINACIONS NUMÈRIQUES ESTELARS

  Estel de la muntanya

  Estel de l'aigua

  Pronòstics i resultats de la combinació

  Activadors de les combinacions favorables o remeis per les desfavorables

  1

  2

  Problemes conjugals i perill d'accidents.

  L'aigua a la muntanya també és un senyal de greu perill, com si la muntanya es precipités en l'aigua.

  Fer servir plantes per drenar l'aigua i enfortir l'element terra

  2

  1

  El matriarcat és massa fort i ocasiona greus problemes conjugals

  Fer servir metall per tal d'eliminar aquesta influència.

  1

  3

  Riquesa i fama

  Fer servir aigua i plantes aquàtiques per activar

  3

  1

  Grans auguris de prosperitat

  Plantar un bambú per potenciar la bona sort

  1

  4

  Sort en la política, la publicitat, els mitjans de comunicació i en l'amor

  Fer servir un accessori d'aigua.

  4

  1

  Sort en l'amor, tot i que l'excés d'aigua provoca escàndols sexuals, relacions que desemboquen en la infelicitat i ruptura familiar

  Col·locar una estatua Kuan Yin

  1

  5

  Problemes de salut relacionats amb els ronyons

  Fer servir un carrilló

  5

  1

  Problemes auditius. Malalties sexuals

  Fer servir un carrilló

  1

  6

  Favorable. Intel·ligència amb habilitats relaciondes amb el comerç

  Potenciar amb metall

  6

  1

  Sort financera i triomfadors en la família

  Potenciar amb metall

  1

  7

  Bona sort financera només en el període 7; en el 8 significa pèrdua de riquesa

  Potenciar amb cristalls de quars o un arbre de pedres precioses

  7

  1

  Posperitat il·limitada

  Potenciar amb un accessori d'aigua

  1

  8

  Extraordinaria sort en qüestions de salut al període 8

  Potenciar amb cristalls de quars

  8

  1

  Sort extraordinària i favorable. Sort financera i familiar

  Potenciar amb aigua

  1

  9

  És una bona combinació tot i que pot convertir-se en dolenta si hi apareix un 5.

  No potenciar

  9

  1

  Igual que l'anterior

  No interferir

  2

  3

  Discussions i litigis molt greus. Traicions, disputes legals. Desfavorable

  Fer servir una urna gran o un recipient d'aigua estancada per refredar els ànims. No posar música ni fer servir carrillons.

  3

  2

  Tan negatiu com l'anterior. Perillós per als polítics. Tendència a l'obesitat.

  Es recomana l'or i el foc.

  2

  4

  Baralles entre dones i sogres. Falta d'harmonia.

  Fer servir aigua

  4

  2

  Malalties d'òrgans interns. El marit té aventures amoroses.

  Fer servir aigua

  2

  5

  Extremadament desfavorable. Sinistre total i catàstrofe.

  Fer servir molts carrillons. No col·locar elements de foc ni cap arbre, ja que poden atraure la mort.

  5

  2

  Infortunis. Mala sort il·limitada. Les malalties poden ser fatals.

  Fer servir un carrilló

  2

  6

  Vida de plaer. Aquesta combinació no funciona si es col·loca un carrilló de 5 tubs

  Fer servir un carrilló

  6

  2

  Molta riquesa. Tot va bé.

  No fa falta potenciar

  2

  7

  Riquesa i diners durant el període 7, encara que comporta mala sort pels fills, ja que es produeixen problemes de fecunditat. És fatal en el període 8.

  Fer servir elements metall com per exemple campanes durant el període 7 i elements aigua en el 8

  7

  2

  Poca sort financera. Es modera la sort amb els fills.

  Fer servir un carrilló

  2

  8

  Riquesa i fortuna, però mala salut, tot i que sense gaire importància, s'hi pot posar remei.

  Fer servir aigua per véncer la mala salut.

  8

  2

  Millor que l'anterior. Sort financera.

  Aplicar el principi de la muntanya

  2

  9

  Molta mala sort. Res surt bé fora que s'hi posi remei.

  Fer servir plantes aquàtiques

  9

  2

  Millor sort que l'anterior

  Fer servir aigua

  3

  4

  Perill d'inestabilitat mental. Tendència a l'estrés.

  Fer servir llums brillants.

  4

  3

  Tensió emocional causada per problemes de parella.

  Fer servir el color vermell per superar-ho.

  3

  5

  Pèrdua de la riquesa. Greus problemes econòmics. Si hi ha una cuina, la malaltia serà inevitable. Si hi ha un dormitori, la crisi financera serà greu. És millor no romandre en aquesta àrea de la casa.

  Eliminar el 5 amb metall però sense fer servir carrillons i campanes, millos objectes de coure.

  5

  3

  Problemes econòmics. Disputes. Mala sort amb els negocis.

  Fer servir aigua

  3

  6

  Període de creixement lent

  Fer servir aigua.

  6

  3

  Guany imprevist. Sort especulativa.

  Potenciar amb pedres precioses o semiprecioses.

  3

  7

  Robatori o atracament. Violència. No és tan desfavorable dins del període 7 però en el 8, l'atracament serà inevitable.

  Fer servir aigua

  7

  3

  Greu perill de lesions en extremitats. Vagi amb compte.

  Fer servir aigua.

  3

  8

  No és bo per a nens menors de 12 anys.

  Fer servir llums brillants.

  8

  3

  Allunyi els nens d'aquest sector.

  Fer servir vermell o groc.

  4

  5

  Propens a malalties contagioses. Càncer de mama.

  Fer servir elements aigua

  5

  4

  Igual que l'anterior

  Fer servir elements aigua

  4

  6

  Mala sort per les dones que portin càrregues pesants

  Enfortir l'element terra

  6

  4

  Beneficis imprevistos per les dones

  Potenciar amb un carrilló

  4

  7

  Mala sort en l'amor. El sexe oposat l'enganyarà.

  Fer servir aigua.

  7

  4

  Viatge amb algú de sexe contrari.

  Fer servir aigua.

  4

  8

  Desfavorable pels nens molt petits.

  Fer servir llums per combatre-la.

  8

  4

  Matriarcat amb excés de poder. La vida amorosa de les generacions joves patiran a causa de les estratagemes maternes.

  Fer servir elements foc o el color vermell per véncer-ho.

  4

  9

  Temps de preparació. Favorable pels estudiants.

  Fer servir fusta o plantes.

  9

  4

  Bona sort per a qui inicïi un nou negoci o una nova feina.

  Fer servir aigua per potenciar.

  5

  7

  Problemes a causa de les excessives xafarderies. Perill d'intoxicació o quelcom relacionat amb la boca.

  Fer servir metall al període 7 i aigua al període 8.

  7

  5

  Igual que l'anterior

  Igual que l'anterior

  5

  8

  Problemes associats amb les extremitats, articulacions i óssos. Compte amb els esports.

  Fer servir aigua per apaivagar

  8

  5

  Igual que l'anterior

  Igual que l'anterior

  5

  9

  Mala sort i mal humor. Excessius trastorns mentals o estrés. Infelicitat.

  Fer servir un carrilló

  9

  5

  Igual que l'anterior

  Igual que l'anterior

  6

  7

  Mal alè.

  Fer servir aigua

  7

  6

  Igual que l'anterior

  Igual que l'anterior

  6

  8

  Riquesa, popularitat, prosperitat. Enorme fortuna.

  Potenciar amb aigua i procurar que hi hagi una finestra o una porta.

  8

  6

  Igual que l'anterior

  Igual que l'anterior

  7

  9

  Gravíssims problemes durant el període 8, causats per una excessiva vulnerabilitat a les insinuacions sexuals. Perill d'incendi.

  Fer servir aigua o terra per atenuar la mala sort.

  9

  7

  Igual que l'anterior

  Igual que l'anterior

  SIGNIFICAT DE LES PARELLES I ELS TRIOS FAVORABLES

  Combinació

  Significat

  Doble 1

  Augura una generació brillant i la continuitat de la fortuna durant seixanta anys. És extremadament positiu, sobretot quan es troba al sector nord. Es pot potenciar amb aigua per tal de tenir bona sort a la carrera professional.

  Doble 6

  Si es troba al sector de la porta principal, significa extraordinaria riquesa. Els fills seran magnífics estudiants.

  Triple 6

  Potenciar aquest sector amb un carrilló de sis tubs metàlics que no tingui un disseny de pagoda. No instal·lar-hi mai un bany o una cuina, ja que desapareixeria la bona sort que comporta.

  Doble 7

  És un auguri de bona sort económica financera durant el període 7. És convenient instal·lar en aquest sector una de les habitacions més importants de la casa. En el període 8, però, la situació d'un doble 7 a la porta principal serà desfavorable.

  Doble 8

  Dins el sector nord-est és una combinació molt poderosa. En aquest cas els fills destacaran en la societat, portant prosperitat i honor a la família. Si es troba en el sector de la porta principal, augura propsperitat per a tota la familia. Els diners aniran en augment a partir del 2004.

  Doble 9

  És una combinació molt favorable, en especial per als polítics. Les cases amb aquesta característica a al carta natal seran prosperes com a mínim durant seixanta anys.

  Triple 9

  Quan trobem un 9 en el sector sud es considera que es converteix en un triple 9, ja que el nombre corresponent al sector sud a la quadrícula Lo Shu original és el 9. Aquesta combinació comporta una fama inimaginable.

  Annex 6

  Taula en la qual s'indiquen la branca celestial, la tija celestial i els sectors favorables corresponents a les persones nascudes entre el 5 de febrer de 1925 i el 18 de febrer de 1986.

  BRANCA TERRENAL I TIJA CELESTIAL 1924-1960

  Data de naixement

  Branca celestial

  Tija celestial

  Sectors

  5 febrer 1924 - 23 gener 1925

  Rata d'aigua

  Fusta

  S, SE, E

  24 gener 1925 - 12 febrer 1926

  Bou de terra

  Fusta

  SO, NE, SE, E

  13 febrer 1926 - 1 febrer 1927

  Tigre de fusta

  Foc

  SE, E, S

  2 febrer 1927 - 22 gener 1928

  Conill de fusta

  Foc

  SE, E, S

  23 gener 1928 - 9 febrer 1929

  Drac de terra

  Terra

  SO, NE

  10 febrer 1929 - 29gener 1930

  Serp de foc

  Terra

  S, SO, NE

  30 gener 1930 - 16 febrer 1931

  Cavall de foc

  Metall

  S, O, NO

  17 febrer 1931 - 5 febrer 1932

  Ovella de terra

  Metall

  SO, NE, O, NO

  6 febrer 1932 - 25 gener 1933

  Mico de metall

  Aigua

  O, NO, N

  26 gener 1933 - 13 febrer 1934

  Gall de metall

  Aigua

  O, NO, N

  14 febrer 1934 - 3 febrer 1935

  Gos de terra

  Fusta

  SO, NE, SE, E

  4 febrer 1935 - 23 gener 1936

  Porc senglar d'aigua

  Fusta

  S, SE, E

  24 gener 1936 - 10 febrer 1937

  Rata d'aigua

  Foc

  N, S

  11 febrer 1937 - 30 gener 1938

  Bou de terra

  Foc

  SO, NE, S

  31 gener 1938 - 18 febrer 1939

  Tigre de fusta

  Terra

  SE, E, SO, NE

  19 febrer 1939 - 7 febrer 1940

  Conill de fusta

  Terra

  E, SE, SO, NE

  8 febrer 1940 - 26 gener 1941

  Drac de terra

  Metall

  SO, NE, O, NO

  27 gener 1941 - 14 febrer 1942

  Serp de foc

  Metall

  S, O, NO

  15 febrer 1942 - 4 febrer 1943

  Cavall de foc

  Aigua

  S, N

  5 febrer 1943 - 24 gener 1944

  Ovella de terra

  Aigua

  SO, NE, N

  25 gener 1944 - 12 febrer 1945

  Mico de metall

  Fusta

  NO, O, E, SE

  13 febrer 1945 - 1 febrer 1946

  Gall de metall

  Fusta

  O, NO, E, SE

  2 febrer 1946 - 21 gener 1947

  Gos de terra

  Foc

  SO, NE, S

  22 gener 1947 - 9 febrer 1948

  Porc senglar d'aigua

  Foc

  N, S

  10 febrer 1948 - 28 gener 1949

  Rata d'aigua

  Terra

  N, SO, NE

  29 gener 1949 - 16 febrer 1950

  Bou de terra

  Terra

  SO, NE

  17 febrer 1950 - 5 febrer 1951

  Tigre de fusta

  Metall

  SE, E, O, NO

  6 febrer 1951 - 26 gener 1952

  Conill de fusta

  Metall

  SE, E, O, NO

  27 gener 1952 - 13 febrer 1953

  Drac de terra

  Aigua

  SO, NE, N

  14 febrer 1953 - 2 febrer 1954

  Serp de foc

  Aigua

  S, N

  3 febrer 1954 - 23 gener 1955

  Cavall de foc

  Fusta

  S, SE, E

  24 gener 1955 - 11 febrer 1956

  Ovella de terra

  Fusta

  SO, NE, SE, E

  12 febrer 1956 - 30 gener 1957

  Mico de metall

  Foc

  O, NO, S

  31 gener 1957 - 17 febrer 1958

  Gall de metall

  Foc

  O, NO, S

  18 febrer 1958 - 7 gener 1959

  Gos de terra

  Terra

  SO, NE

  8 febrer 1959 - 27 gener 1960

  Porc senglar d'aigua

  Terra

  SO, NE, N

  28 gener 1960 - 14 febrer 1961

  Rata d'aigua

  Metall

  N, O, NO

  15 febrer 1961 - 4 febrer 1962

  Bou de terra

  Metall

  SO, NE, NO, O

  5 febrer 1962 - 24 gener 1963

  Tigre de fusta

  Aigua

  SE, E, N

  25 gener 1963 - 12 febrer 1964

  Conill de fusta

  Aigua

  SE, E, N

  13 febrer 1964 - 1 febrer 1965

  Drac de terra

  Fusta

  SO, NE, SE, E

  2 febrer 1965 - 20 gener 1966

  Serp de foc

  Fusta

  S, SE, E

  21 gener 1966 - 8 febrer 1967

  Cavall de foc

  Foc

  S

  9 febrer 1967 - 29 gener 1968

  Ovella de terra

  Foc

  SO, NE, S

  30 gener 1968 - 16 febrer 1969

  Mico de metall

  Terra

  NO, O, SO, NE

  17 febrer 1969 - 5 febrer 1970

  Gall de metall

  Terra

  NO, O, SO, NE

  6 febrer 1970 - 26 gener 1971

  Gos de terra

  Metall

  SO, NE, NO, O

  27 gener 1971 - 14 febrer 1972

  Porc senglar d'aigua

  Metall

  N, NO, O

  15 febrer 1972 - 2 febrer 1973

  Rata d'aigua

  Aigua

  N

  3 febrer 1973 - 22 gener 1974

  Bou de terra

  Aigua

  SO, NE, N

  23 gener 1974 - 10 febrer 1975

  Tigre de fusta

  Fusta

  SE, E

  11 febrer 1975 - 30 gener 1976

  Conill de fusta

  Fusta

  SE, E

  31 gener 1976 - 17 febrer 1977

  Drac de terra

  Foc

  SO, NE, S

  18 febrer 1977 - 6 febrer 1978

  Serp de foc

  Foc

  S

  7 febrer 1978 - 27 gener 1979

  Cavall de foc

  Terra

  S, SO, NE

  28 gener 1979 - 15 febrer 1980

  Ovella de terra

  Terra

  SO, NE

  16 febrer 1980 - 4 febrer 1981

  Mico de metall

  Metall

  O, NO

  5 febrer 1981 - 24 gener 1982

  Gall de metall

  Metall

  O, NO

  25 gener 1982 - 12 febrer 1983

  Gos de terra

  Aigua

  SO, NE, N

  13 febrer 1983 - 1 febrer 1984

  Porc senglar d'aigua

  Aigua

  N

  2 febrer 1984 - 19 febrer 1985

  Rata d'aigua

  Fusta

  N, SE, E

  20 febrer 1985- 8 febrer 1986

  Bou de terra

  Fusta

  SO, NE, SE, E

  9 febrer 1986- 28 gener 1987

  Tigre de fusta

  Foc

  SE, E, S

  29 gener 1987 - 16 febrer 1988

  Conill de fusta

  Foc

  SE, E, S

  17 febrer 1988 - 5 febrer1989

  Drac de terra

  Terra

  SO, NE

  6 febrer 1989 - 26 gener 1990

  Serp de foc

  Terra

  S, SO, NE

  27 gener 1990 - 14 febrer 1991

  Cavall de foc

  Metall

  S,O, NO

  15 febrer 1991 - 3 febrer 1992

  Ovella de terra

  Metall

  SO, NE, NO, O

  4 febrer 1992 - 22 gener 1993

  Mico de metall

  Aigua

  O, NO, N

  23 gener 1993 - 9 febrer 1994

  Gall de metall

  Aigua

  O, NO, N

  10 febrer 1994 - 30 gener 1995

  Gos de terra

  Fusta

  SO, NE, SE, E

  31 gener 1995 - 18 febrer 1996

  Porc senglar d'aigua

  Fusta

  N, SE, E

  Annex 7

  Petita explicació sobre la teoria xinesa del Ying i el Yang

  Ying-yang

  La dualitat del Ying-yang és el tema de la filosofia xinesa més difós i tractat al món occidental.

  L'anomenada escola del ying-yang es va originar a partir de les primitives arts ocultes xineses, però va significar un progrés respecte al pensament, ja que va ajudar a alliberar la cultura xinesa de la superstició i la màgia en el procés de comprensió de la natura. Això és degut a que la teoria del ying-yang es recolza només en aspectes que puguin ser reconegts al món dels fenòmens naturals, no pas en forces sobrenaturals, de manera que va apropar el pensament a la objectivitat, atrubuida també a la ciència.

  El Ying-yang és una polaritat dinámica complementària i harmònica. Ambdós elements es combinen per tal de formar un perfecte equilibri. El predomini d'un no anul·la un altre, ja que l'existència d'aquest un mateix depen de l'existència d'aquest altre.

  Generalment, s'associa el Yang amb l'activitat, el moviment, la llum i , per tant, amb tot allò que suggereix qualsevol d'aquests aspectes. Alguns elements associats al Yang són: el sol, el dia, el color vermell, la veu forta, l'estrés, la vigília, el foc, el soroll, l'estiu i tot allò masculí.

  De la mateixa manera, els conceptes associats al Yin són generalment la profunditat, la tranquilitat, la foscor i tot allò relacionat amb aquests conceptes com poden ser: la lluna, la nit, l'aigua, tot allò femení, el color negre o blau, la veu suau, els moviments tranquils, la terra, la son, la mort i la tardor.

  El símbol utilitzat per expresar aquesta dualitat i aquest moviment d'energia és conegut com a símbol del Tai Chi (imatge N). Aquest es troba dividit en dues parts, una de color blanc o clar (l'energia Yang) i l'altra de color fosc o negre (l'energia Yin), una línia corba en forma d' “S” divideix les dues seccions de manera que quan creix la part Yang la part Ying decreix, i al contrari en decréixer la part Yin la part Yang creix. A la part Yin apareix un petit cercle de color clar o blanc que indica que a les profunditats de l'energia Yin es troba l'energia Yang, de la mateixa manera que a la part Yang apareix un petit crecle que conté l'energia Yin.

  Imatge N

  Annex 8

  Petita explicació de la teoria dels cinc elements de la cultura xinesa

  Els cinc elements (Wu Xing)

  Els cinc elements representen les diferents fases del Qi o Chi. Aquests són agents còsmics concebuts com a poders bàsics o forces que participen en el canvis que es produeixen al món oposant-se, complementant-se o afavorint-se entre sí de manera que aquests elements són els que produeixen totes les coses i situacions.

  Aquesta teoria és la base d'altres pràctiques xineses com la medecina, les arts marcials i el Feng Shui. Existeixen cinc elements simbòlics de la natura: el Foc, la Terra, el Metall, l'Aigua i la Fusta, cadascun dels quals representa un estat diferents del Chi.

  La traducció original dels termes “Wu Xing” no significa cinc elements, si no que més aviat fa referència a cinc moments o estats de l'energia. Aquesta matització evita que s'identifiquin els diferents elements amb quelcom físic, tot i que per consens es parla normalment de cinc elements. El canvi en la traducció es deu a l'adaptació de la filosofia xinesa al pensament occidental i al pas del temps.

  A cada element li corresponen una sèrie d'atribucions de manera que podem fer una lectura dels esdeveniments futurs en un espai, de les energies que produeix, etc. si savem quin és l'element predominant.

  Segons la teoria xinesa, els elements han d'estar en equilibri, ja que la presència en excés d'un d'ells pot comportar greus conseqüències. És per aquesta rao que en el Feng Shui també s'intenta mantenir aquest equilibri. Per tal de fer-ho hem de conéixer els diferents cicles pels quals es relacionen aquests cinc elements sempre de manera simbòlica.

  Cicle d'alimentació o creació

  En aquest cicle es reflecteix com un element és ajudat per un altre per tal de poder manifestar-se. Aquest que és ajudat, al mateix temps, també ajuda a un altre, i així successivament fins a completar la seqüència:

  La fusta alimenta el foc;

  el foc produeix la terra;

  la terra genera metall;

  el metall produeix aigua;

  l'aigua alimenta la fusta.

  Cicle de control

  Aquest cicle representa la forma en què un element controla la manifestació d'un altre. Mostra com de manera natural es controla el sistema i es permet un equilibri, ja que tots els elements són, a la vegada, controlats i controladors. Si un dels elements exerceix un control excessiu, llavors es pot convertir en un cicle destructiu. La seqüència corresponent és la següent:

  El foc fon el metall;

  el metall talla la fusta;

  la fusta debilita la terra;

  la terra estanca l'aigua;

  l'aigua apaga el foc.

  Cicle d'esgotament

  Aquest cicle també es coneix amb el nom de “mare-fill”. Consisteix en la inversió del cicle de creació i mostra com un element que descendeix d'un altre, pot debilitar el seu creador. La seqüència és la següent:

  El metall debilita la terra;

  la terra debilita el foc;

  el foc debilita la fusta;

  la fusta debilita l'aigua,

  l'aigua debilita el metall.

  El cicle del mal

  Aquest cicle és l'invers al cicle de control. Amb aquest cicle es mostra com la presència excesiva d'un element controlat perjudica al seu controlador corresponent el qual perdrà energia en intentar controlar-lo. La seqüència és la següent:

  La fusta perjudica el metall;

  el metall perjudica el foc;

  el foc perjudica l'aigua;

  l'aigua perjudica la terra;

  la terra perjudica la fusta.

  'Técnicas milenarias'
  Annex 9

  Petita explicació del funcionament del zodíac xinès i de les característiques dels animals que representen cada signe.

  Zodíac xinès

  El Zodíac Xinès té milers d'anys d'antiguitat, i és molt més antic que el sistema que es fa servir en la cultura occidental.

  A diferència de l'Astrologia occidental, que es basa en els mesos de l'any, el sistema xinès està basat en els cicles lunars de 12 anys. El signe de cada persona es correspon amb un determinat animal en funció de l'any en que va néixer seguint el calendari xinès. Cadascun d'aquests animals té unes determinades qualitats assignades pels xinesos que representen la naturalesa de cadascun d'ells.

  La raó per la qual són aquests i no uns altres els animals que conformen el Zodíac ve donada per una llegenda segons la qual Buda, a punt de morir, va convidar a tots els animals a visitar-lo, però només hi van acudir aquests dotze: la rata, el bou, el tigre, el conill, el drac, la serp, el cavall, la cabra, el mico, el gall, el gos i el porc senglar. Buda, agraït per la seva visita, va concedir-los l'honor de ser els dotze animals representants de les diferents fases del Zodíac.

  Un dels usos més habituals i interessants d'aquest sistema astrològic és l'estudi de compatibilitat entre persones basant-se en el seu signe. Determinant el signe de cadascuna de les persones de les quals se'n vol saber la compatibilitat podem estudiar si són bons com a parella sentimental, com a socis, com a amics o, fins i tot, com a parella sexual.

  Signes i característiques

  Drac

  Nom xinès: Long

  Número d'ordre: cinquè

  Estació i mes: primavera-Abril

  Correspondència amb zodíac occidental: Àries

  El drac és una criatura protagonista de nombroros mites i llegendes. És fantàstic i exòtic i a més, un senyal de fortuna i un emblema de poder i de l'Emperador. Està dotat de poder sobrenaturals.

  Les persones que es corresponen amb aquest animal són egoïstes, excèntriques, dogmàtiques, capricioses, altament exigents i raonables. Són persones amb molta vitalitat i força, raó per la qual es troben continuament actius. El seu carácter obert fa que sempre estiguin rodejats de gent. A més, són molt sincers a l'hora d'espressar els seus sentiments i opinions i es senten responsables davant els altres. Ja que són extrovertits i amants de la natura, sovint es veuran relacionats amb el esports, els viatges i qualsevol ofici que impliqui relació directa amb la gent. Pels nascuts sota aquest signe és imprescindible tenir un propòsit a complir, una raó que doni sentit a les seves accions i aixó poder mantenir un esforç fins a assolir-lo.

  Serp

  Nom xinès: Shé

  Número d'ordre: sisè

  Estació i mes: Primavera - Maig

  Correspondència amb zodíac occidental: Taure

  Segona l'antiga saviesa xinesa, trobar una serp dins la llar era un presagi que la família mai tindria problemes d'abastiment de menjar, a més, aquest animal simbolitza l'enigma, una critura sobrenatural sinistra.

  Les persones que es corresponen amb aquest signe, posseeixen gran saviesa i intel·ligència; són excèptiques, tenaces, molt exigents, responsables, constants, desconfiades i supersticioses. També poden presentar poders relacionats amb la parapsicologia o un sentiment religiós molt profund. Reflexionen molt sobre tot allò que els envolta per tal de formular la seva propia opinió, tot i que no són bons comunicadors. S'estimen les coses bones de la vida, i, per tant, són uns amants apassionats i sovint porten una vida plena d'emocions i riscos. A més, són molt perseverants a l'hora de perseguir un objectiu i tenen sentit de l'humor. Les activitats amb les quals es solen identificar són la filosofia, la teologia, la política, les finances, etc.

  Cavall

  Nom xinès: Ma

  Número d'ordre: setè

  Estació i mes: Estiu - Juny

  Correspondència amb zodíac occidental: Bessons

  En la cultura xinesa el cavall és l'amic de l'home i un animal de gran força i vitalitat, fet que comporta que es consideri un signe sobretot masculí.

  Les persones que neixen l'any del cavall són agradables, fet que comporta que tinguin molts amics a més de proporcionar-los popularitat; són aventurers i amants de la llibertat i per això no senten respecte cap als procediments establerts i són inconformistes; tenen un temperament explosiu i provoquen una gran atracció sexual, fet que, unit amb la facilitat d'enamorar-se i desenamorar-se ràpidament, comportarà que tinguin moltes relacions amoroses. Aquestes persones destaquen en àmbits dinàmics com el món de la publicitat.

  Ovella

  Número d'ordre: vuitè

  Estació i mes: Estiu - Juliol

  Correspondència amb zodíac occidental: Càncer

  Aquest és considerat l'animal més bondadós del Zodíac xinès i és símbol de tendresa i d'amor filial, cosa que fa que se'l consideri com al signe més femení.

  Els nascuts sota aquest signe són molt sentimentals, romàntics i molt influenciables, cosa que els incapacita per prendre decisions. Necessiten amor, atenció i acceptació per part dels qui els rodejen i s'estimen molt els nens, la natura i al família, amb la qual són molt protectors. Fan servir mètodes subtils i insinuacions per tal d'aconseguir els seus objectius. Per últim, tenen una gran capacitat creativa i artística, fet que relaciona a aquestes persones amb activitats com el disseny, la decoració, l'escenografia, etc.

  Mico

  Nom xinès: Hóu

  Número d'ordre: novè

  Estació i mes: Estiu - Agost

  Correspondència amb zodíac occidental: Lleó

  A la Xina, el mico simbolitza la intel·ligència, l'ingeni i la gràcia.

  Tots aquells nascuts en l'any del mico són astuts, molt intel·ligents, pràctics, innovadors i encisadors. Són molt ràpids en l'aprenentatge i tenen una gran capacitat per resoldre problemes amb facilitat. Són uns grans triomfadors i tenen gran fe en si mateixos, a més d'un accentuat complex de superioritat. Són també egoïstes i vanitosos, fet que comportarà que no tinguin gaires amics, ja que tenen una personalitat complicada. Són grans competidors i estan disposats a treballar dur. Destaquen en oficis relacionats amb la borsa, els esports, el dret, la diplomàcia, l'escriptura, el món empresarial, l'ensenyament, etc.

  Gall

  Nom xinès: Ji

  Número d'ordre: desè

  Estació: Tardor

  Correspondència amb zodíac occidental: Verge

  Els nascuts a l'any corresponent al gall gaudeixen de l'èxit des de la seva joventut i, tot i que transmeten seguretat i agressivitat, en realitat són conservadors i antiquats. Són en general atractius, aguts, pulcres, perfeccionistes, decidits, honrats poc diplomàtics i divertits. Els agrada discutir per mostrar totes les seves habilitats i coneixements davant de qui els observen, ja que els agrada cridar l'atenció i sovint tenen deliris de grandesa. Són hàbils amb la paraula i l'escriptura i tenen una gran energia. Les seves emocions són molt canviants . En el terreny sexual i amorós són molt puritans. Són susceptibles de sofrir moltes decepcions a la vida donat el seu carácter somiador i la seva ambició. No els agrada admetre els seus errors i fan tot allò que poden per tal de desacreditar els seus enemics. Normalment se li associen feines relacionades amb les finances.

  Gos

  Nom xinès: Gou

  Número d'ordre: onzè

  Estació: Tardor

  Correspondència amb zodíac occidental: Lliura

  El signe del gos està considerat com el més agradable del Zodíac Xinès i és símbol de justícia.

  Les persones nascudes sota aquest signe són humanitàries, sinceres, intel·ligents, directes, lleials, fidels i respectuoses amb la justícia i el joc nét, pràctiques, intrèpides, pessimistes i atractives física i sexualment. Són molt observadores i tenen una mentalitat oberta. No són exigents i això fa que s'entengui bé amb tothom. Són altruistes i protegeixen els interessos d'altres persones que l'envolten abans que els seus. Són uns bons líders i a més són influents i tenen gran capacitat per enfrontar-se a qualsevol situació i poden suportar molta tensió sense ensorrar-se. No s'enamoren bojament si no que desenvolupen un gran afecte cap a les persones que l'estimen. Les professions més comuns són. Metge, mestre, militar, missioner, advocat, directors d'indústries, etc.

  Porc senglar

  Nom xinès: Zhu

  Número d'ordre: dotzè

  Estació: Tardor

  Correspondència amb zodíac occidental: Escorpí

  Aquest és l'animal que tanca el cicle de dotze anys del Zodíac Xinès i està associat a les següents qualitats: senzillesa, gentilesa, conformisme, sociabilitat, sensualitat i voluptuositat.

  La persona nascuda sota el signe del senglar és triomfadora, sap escoltar, té molta energia, una gran fortalesa, és indulgent, pacient, bondadosa, leial, i valenta. Un dels seus millors trets és la defensa de la veritat i la sinceritat. També són molt materialistes i molt dedicades al treball, ja que tenen una gran persistència. Tot i que exteriorment pot semblar molt dura i basta, en el seu interior hi podem trobar una molt bona persona que es fa estimar. Són molt afavorides per la fortuna en molts aspectes. No s'espanten dels compromisos tot i que es centren molt en viure el present i sempre van a la recerca del plaer. Són persones populars a les qui els agraden molt les festes i la vida social.

  Rata

  Nom xinès: Shu

  Número d'ordre: primer

  Estació: hivern

  Correspondència amb zodíac occidental: Sagitari

  La rata ocupa el primer lloc en el cicle dels dotze anys perquè va ser a aquest mateix animal a qui Buda va demanar que convoqués tots els altres i per això va premiar la rata per la seva tasca.

  En general, les persones nascudes sota aquest signe són encisadores, directes, sinceres, actives, estalviadores, intel·ligents, sociables i felices. Són, a més, generoses amb tots aquells als quals estima i a la seva sociabilitat va lligada al fet que els agradin les festes i reunions en les quals hi participa molta gent. Són molt afectuoses amb les persones del seu entorn més pròxim i, sobretot, amb la seva parella, cosa que fa que no li sigui fàcil allliberar-se de vincles emocionals intensos. Sap guardar molt bé els seus secrets tot i que no dubta en utilitzar els secrets dels altres. També tenen molta memòria i són molt curioses, a més de tenir un sentit innat per detectar el perill. La professió d'escriptor els és molt adient.

  Bou

  Nom xinès: Niú

  Número d'ordre: segon

  Estació i mes: Hivern - Gener

  Correspondència amb zodíac occidental: Capricorn

  El bou és el símbpol del treball, de l'esforç, la tenacitat, la mansuetud i el sacrifici.

  Tots aquells nascuts a l'any del bou són confiats, tranquils, metòdics, orgullosos, intransigents i treballadors. Saben fer judicis imparcials i saben també escoltar , tot i que tenen molts prejudicis i són molt obstinats, per això es fa molt difícil aconseguir que canviïn d'opinió. Tenen un caràcter ferm i són dignes de confiança, ja que a més són molt sincers i ferms en els seus principis. També posseeixen un gran respecte per la tradició i són molt sistemàtics. Pel que fa a l'àmbit amorós, són molt ingenus i necessiten molt temps per intimar amb una altra persona. Degut a la seva capacitat tant per rebre ordres com per donar-les, són persones adients per càrrecs en els que s'hagi d'exercir una autoritat i s'hagin d'assumir responsabilitats.

  Tigre

  Nom xinès: Hu

  Número d'ordre: tercer

  Estació i mes: Hivern- Febrer

  Correspondència amb zodíac occidental: Aquari

  A la Xina, el tigre és símbol de poder i la seva aparició és un bon averany, perquè espanta els mals esperits, els lladres i els incendis, considerats com els tres desastres principals.

  La persona nascuda en l'any del tigre és sincera, rebel, impulsiva, sensible, compassiva, desconfiada, inquieta, temerària i enèrgica, a més de tenir un gran amor per la vida. Té un gran sentit de l'humor i imposa respecte per part de tothom a tot arreu i és per això que té capacitat per influir sobre les multituds. A més, li agrada ser el centre d'atenció i té un ego exagerat i per això no li agrada que l'ignorin. Donat el seu caràcter enèrgic, pren decisions amb pressa. No confia fàcilment en altres persones i li és difícil controlar les seves emocions. És amant de tot allò que estimula la seva imaginació i necessita expresar-se. És molt romántica, apassionada i sentimental.

  Conill

  Nom xinès:

  Número d'ordre: quart

  Estació i mes: Primavera - Març

  Correspondència amb zodíac occidental: Piscis

  A la Xina es creu tradicionalment que el Conill és l'ànima de la Lluna. Aquest és un símbol de pau, benevolència, ventura i molts cops, també de longevitat. A més, es considera que aquest és el signe més afortunat de tot el zodíac. Les persones que es corresponen amb aquest signe són bondadoses i sensibles, sovint amb temperament artístic i força reservades i discretes, cosa que fa difícil que es facin notar i poder saber què pensen. Són amants de la vida tranquil·la i no els agrada que els molestin ja que solen ser respectuoses amb els altres i també els agrada que ho siguin amb elles. També són molt intel·lectuals i observadores, cosa que facilitarà els seus estudis i destacaran sobretot en l'àmbit del dret, la política i el govern, ja que són molt diplomàtiques i molt astutes en les negociacions.

  Brúixola magnética xinesa del segle X

  N'hi ha una a la pàg 17 (imatge 3)

  Nord, Sud, Est i Oest

  Nord-est, Nord-oest, Sud-est, Sud-oest

  No ha de ser necessàriament quadrada, es pot prolongar horitzontal o verticalment per tal d'adaptar-se al traçat.

  N'hi ha una a l'annex 1, pàg 68

  Consultar l'annex per obtenir més informació sobre aquesta classificació

  Se n'adjunta un a l'annex 2, pàgs 69-71

  El cap de familia és sempre un home, normalment el marit

  Quadrícula Lo Shu amb els moviments del números indicat

  Per tal de determinar els subsectors s'ha de consultar l'annex 3, pàg 72 i l'annex 4 a la pàg 73

  Aquestes 81 combinacions i els seus efectes venen detallats a l'annex 5 a les Págs. 74-77, així com també les parelles i els trios més favorables.

  Aquest i els altres cicles dels elements figuren a un dels apartats de l'annex

  Són favorables els següents nombres: 1, 6, 7 i 8

  Són desfavorables els següents nombres: 5 i 2

  Dibuix en la que s'indica l'element, el nombre, la direcció i l'aspecte amb el qual es troba relacionat cada sector de la quadrícula Lo Shu.

  Se n'inclou un a l'annex 6 a la pàg 78

  Cal tenir en compte que a la Xina només es considera adult a aquell qui està casat.

  Consultar l'annex 7, pàg 80 per obtenir-ne una informació més àmplia.

  Consultar l'annex 7 pàg. 80 per obtenir-ne una informació més àmplia.

  Cal tenir molta cura en fer les activacions dels sectors, ja que si incorporem massa elements potenciadors podrien exercir una influència negativa. Es recomana, per tant, introduir diferents canvis de manera gradual i observar quines conseqüències provoquen.

  Nord, Sud, Est i Oest

  En temps antics cap material excepte les pells de les tendes dels nòmades es considerava pertanyent a l'element Foc.

  Drac, Ocell, Tortuga i Tigre

  Cal recordar que aquestes direccions només coincidiesen amb les de la brúixola quan la porta principal i que en els altres casos, els noms de les direccions venen determinats per les criatures que simbolitzen cadascun dels costats de la casa.

  Entrada de la botiga de la cadena World of Feng Shui situada al carrer Comte d'Urgell de Barcelona

  Aeroport d'Stansted a Essex, Gran Bretanya, dissenyat per Norman Foster

  Arquitecte Britànic, un dels més famosos del panorama internacional a partir de la dècada de 1980.

  Nom artístic de la cantant Pop i actriu nord-americana Madonna Louise Veronica Ciccone.

  Harry S, Truman fou president dels Estats Unit d'Amèrica desde 1945 fins al 1953.

  Detall de la decoració interior de la botiga World of Feng Shui de Barcelona

  'Técnicas milenarias'

  'Técnicas milenarias'

  'Técnicas milenarias'
  Descargar
  Enviado por:NATT
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar