Ecología y Medio Ambiente


Sol


PEDOSFERA: conjunt de sóls del nostre planeta,sol:sistema obert amb entrades i sortides de matéria i energia,resultat d'un procés causat per la interacció perllongada entre la litosf.i la biosfera sota l'acció del clima,en el seu desenvol. Intervenen mec de naturalesa biquimica i biológica, es un recurs natur.no renovable.Edafologia o pedologia, ciencia que estudia la pedosf.

L'estudi del sól requereix l'obertura d'un escandall fins trobar la roca mare o material originari.Edafografia, estudi que ens dóna una descripció sistemàtica d'1 sol, permet coneixer la forma,la mida, la comp. I disposició de tots els seus comp.Els horitzons constitue. El perfil del sol.Solum la part superior i + transf.es a dir, on hi ha act. Biológica.Aquet est. Afirma que es un sistema de 3 fases;Fase sólida:part.minerals i comp.orgànics/F.líquida:per láigua del sol que omple espais buits entr les part.solides/F.gasosa:pels gasos k omplen tb els buits entr part.minerals.

Es distingeixen 3 horitzons:Horit.A:es la capa + externa i superficial, la + rica en humus i éssers vius, d'un color fosc a causa de la gran quantitat de mat.orgànica,tb anom.zona d'eluviació.H.B:es la capa intermedia, + clara i te - humus que l'anterior però encara hi arriben les arrels,zona d'il·luviació, els materials arrosegats de l'oritzó superior s'hi dipositen.H.C:format per fragments de roca mare,sense humus.Dificilment hi arriben els gasos i les arrels.H.D:es la roca marre inalterada, marca el límit inferior del sol, es poden reconeixer les caracteristiques petrogréfiques originals del sol,mida de pocs cm a uns quants mtres.

COMPONENTS del Sol:<InorgànicS>tenen l'origen en l'alteració de les roques de la capa + superficial de la Terra,causada per la meteorització química i física, processos que actuen d forma simultànea.Ex.Sulfats/coloracións blanques en zones arides.Clorurs;minerals molt solubles es troben en sols afectats per la salinitat.ElsFosfats;material minoritari en els sols,son insolubles, permeten la immovilització de les plantes i un nutrient important.

<OrgànicS>la principal font de matéri org.en els sol es la vegetació.les restes dels essers vius ara morts descompostos en mat.org.Totes les restes organiques sigui quin sigui l'origen, aquestes restes org. Donen lloc al humus.Els fems, adobs, etc.son tb.comp.org.

PROPIETATS DEL SOL;textura;la textura es la proporció relativa en pes de cadascuna d'aquestes fraccions.la mes fina es la fracció de l'argila despres el llim i la mes grossa la sorra.estructura.resultat de `organització en l'espai de les diferents partícules minerals del sól.Agregats:fan que el sol tingui un comportament diferent ja que condiciona l'aireg.Densitat;es basa en la densita de les particules de les seves part. Sólides.Tb esta la porositat que es la quantitat de buit que hi ha en la roca.Quantitat d'aigua:depén de l?aportació de les reserves d'aigua en elcicle general hidrològic de la biosfera.Temperatura;resultat de les aportacions de calor, sobretot de l'energia solar i de les perdues de calor dels serus components.Color;es fa servir per establir diferents classes de sols...L'albedo:la fracció de radiació solar reflectida pel sól,depen del tipu de radiació.Profunditat;propietat dificil d'establir al camp, sovin el pas des de la superficie cap al material originari sol ser gradual .Salinitat;al terra pot haver-hi una serie de de constit.de tipus salí..els clorurs de sodi, de magnesi i sulfats del mateix.Aquestes sals s'acumulen per un proces de salinització.

CLASIFICACIÓ DEL SOL;avui en dia encara no s'ha establert una sistematica clara.Cal referir-se al mapa a escala realitzat per la FAO-UNESCO que dona una idea de la distribució dels diferents tipus de sols.

FORMACIÓ DE SOL:L'acció dels processos anomenats Factor Formadors que son el clima:factor + imp. Interve en la formació del sol depenent de la temp. I el balaç hidric qu condicionen la velocitat de l'alteració dels minerals, la descomposicio de la materia org.roca mare,la influéncia depen dels constituents essencials dels minerals argilosos, i de la seva textura.El temps;sols joves:tenen poc desenvolupats els horitzons caracteristics.Sols madurs:el temps ha pogut actuar suficientment per produir un bon desenvolupament.Els sols vells: es troben en un grau d'evolucio mes avançat,parcialment erosionats han perut l'oritz.AiB.Topografia:el pendent es un factor contrari al desenvolupament del sol...liscament,erosió,transport,deformacions...L'activitat biológica dels animals i de les plantes.Processos edafogenics:les diferents vies per les quals es duu a terme l'evolució del sol.Als canvis introduits per factors externs es el k anomenem meteorització.meteorització física:fragmentació del materials si te lloc en l'ambit d'1a roca o de grans minerals,meteorització quimica:si te lloc en l'ambit de la xarxa cristal·lina mineral o a escala molecular.

EROSIÓ del Sól:Procé geologic natural causat per l'erosió hidrica,glacial,eólica,biologica i antropica.

L'erosivitat es la capacitat erosiva de l'agent geologic predominant en un espai determinat.L'erosionabilitat es la vulneravilitat d'1 sol per ser degradat, factor que depen del tipus de sol,i de la vegetació.EROSIÓ HIDRICA:comença en el moment en que l'aigua arriba a la superficie del sol, o be s'infiltra al subsol.Trenca el terrossos que constitueixen la superf. Del .destruciode la peimera capa..l'aigua que circula per les irregularitats del terreny forma solcs que es van fent + profunds formant xaragalls i finalment barrancs.

DESERTITZACIÓ.proces evolutiu i natural d'una regio cap a unes condicions morfologiques,climàtiques i ambientals,que agrupades reben el nom de desert.FACTORS:-orbitals:l'inclinació de l'eix de rotació-geomorfologics:amb el relleu, la distribució continental.-climatics:precipitacións de diferents zones.-dinamics:deguts a la mateixa activitat geologica i biologica de la Terra.

*Desertització:proces natural de formació d'1 desert.

*Desertificació:proces de degradació del sól, directa o indirectament per l'acció de l'home...Els processos que porten cap a la desertització son:-Degradació física;perdua de l'estruc.del sol per l'us de maquinaria agricola majoritariament.-Degradació química;perdua de la riquesa i de la fertilitat del sol.Degr.Biológica;desaparició de la matéria orgànica del sol i del humus que provoquen una desestructuració.A CAT. Afecta al 36% del terreny .

La desforestació es un fenómen que avança la desertització del terreny, les consequencies globals de la desfor. I de l'increment de zones desertiques son:-canvis climatics-disminució del volum de Oxigen a l'atmosf.-increment de CO2-increment de l'efecte hivernacle-perdua del sol fértil

IMPACTES:Destrucció directa:presenta la perdua definitiva del sol.les causes son l'asfaltatge, les explotacions a cel obert,el moviment de terres o fins i tot l'abocament de runes.Les interferéncies al sol:l'us de la fusta com a recurs d combustible, l'agricultura intensiva,el pasturatge abusiu, l'explotació de recursos minerals...accións humane que han produit la deforestació de grans extensions.La contaminació:Alteració pèrjudicial de les caracteristi. Biológiques del sól, va lligada inevitablement a l'activitat de l'activitat humana,tb es un fet natural.podem distingir 2 classes de cont.;cont.DIRECTA(abús de productes d'us agricola)és deguda per l'us de fertilitzants i pesticides.Sovint s'apliquen als sols dosis de fertilitzants minerals superiors a les necessaries, d'un pricipi n'incrementa la producció, però a la llarga el sól ja es rtoba amb impureses dels mateixos fertilitzants.com que la majoria de adobs minerals son solubles..a causa dels alts preus d'aquests, que contribueixen a deteriorar algunes propiet. Del sol, i a incrementar la contamina.s'utilitzen ara fertilitzants d'origen orgànic.que a la llarga milloern les propietats edàfiques i la infiltració del sol.Són poc rendibles ja que no aporten tots els nutrients necessàris per al sol, sempre s'hi ha de tirar de inorgànic..A les granjes,ara al fem que s'utilitzara com a producció d'adob organic s'efectuen tractaments quimics abans d'usar-los per eliminar-ne els patógens.L'ús de pesticides es una practica molt utilitzada que fa la funció d'eliminar essers vius que competeixen amb l'esser huma.També denominats BIOCIDES. cont.INDIRECTA(de l'activitat indústrial i urbana qu provoca l'eliminació.són residus sólids urbans,i residus industrials, que són catalogats com:sanitaris,ramaders,miners,radioactius...sotmesos a normatives

EL SOL COM A RECURS: Dedicació a conreus herbacis, guarets i terres no ocupades, conreus llenyosos, prats naturals, pastius,per a fusta, muntanya oberta, per a llenya, espartars,rius i llacs.

PAISATGE:recurs natural,la seva percepció consta de dos tipus d'informació.-Elements(del paisatge i visuals)Paisatge;Naturals:/abiòtics/el relleu k condiciona les activitats que s'hi tenen lloc.la litologia on hi han roques dures resisténcia a l'erosió.el cel condiciona la llum, les ombres./bióticds/la vegetació i la fauna.Antròpics.L'ús del sol si es ramader o agricola, les obres, les explotacions com pedreres, o nuclis urbans(camps de futbol,fabriques)Visual:el color, la forma , les linies i la textura.

L'aplicació de mesures correctore que minimitzen els impactes, no introduir formes desproporcionades.

US AGRICOLA:Un terç de la superficie a Cat.està cultivada per dif. Tip.cultius;cereals, sobretot blat i ordi.l'arròs per les característiques de conreu es concentra al Montsià i al baix Ebre.Tb.trobem els conreus d'arbres fruiters.L'olivera es el tercer conreu + imp. De Cat.Despres 4rt lloc als farratges(12%).

US RAMADER:es combina amb l'activitat agrícola, aprofitar les condicions de sol, de relleu i de clima.Pastures o prats d'herba.extencions de terreny amb l'herba tendra, realitzen l'assimilació fotosintética arran de terra.Aquets sofreixen secades, esllavissades o altrres fenomens, els animals contribuexen en regenerar l'herva.Les pastures han sorgit dels boscs.perdua del bosc pel foc.

US FORESTAL:els nostres boscos son diversos, al ser un pais muntanyos al mediterrani hi ha diferents varietats de clima, els boscos que hi trobem son les pinedes a les zones calides i seques.a la muntanya pinassa, carrasquesetc.Els boscos han estat han estat u8na font de fusta per a vaixells,mobles,llenya carbó....La silvicultura hauria de tenir com a principi basic acond¡seguir l'aprofitament i la productivitat forestals,i l'ordenació del bosc,evitant-ne la degradació.

US URBÁ:Al costat de les arees urbanes trobem carreteres, autopistes, ports, aeroports, abocadors...espais que ocupen els indrets on avanç eren boscos,camps,etc.Urbanitzacións que permeten acostar al ciutadà al mig del bosc amb prats,casetes decamp.ocasinant talació d'arbres,amb camins,contaminació...erosió del sol, perills d'incendi,subsitució de la vegetació per especies exoitiques.

MESURES PREVENTIVES:l'ordenació del territori, per evitar la destrucció del sol, el sol es un be escas,i no renovable, aixi cal adequar l'us a les aptituds, fer un us sostenible del sol(no abusar dels fertilitzants),forestals(l'extracció de fusta).

MESURES CORRECTORES:Fer repoblacions,fer coincidir el sentit de les llaurades amb les corbes de nivell,disminuir el pendent de les vessants per afavorir la retenció d'aigua,construcció de marges(bancals), abandonar cultius i dixar-los per a zones de pastura.aplicar mesures de protecció contra l'erosió eólica(barreres vegetals),murs de contenció,minimitzar l'us de fertilitzants.
Descargar
Enviado por:Bonny 23
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar