Tecnología Industrial


Sistemes de fabricació


Sistemes de fabricació

Els sistemes de fabricació son el conjunt de tècniques i operacions destinades a la transformació de materials mitjançant processos tecnològics.

Els processos de conformació son el conjunt d'operacions realitzades dins un sistema de fabricació que estan destinades a canviar de forma els materials per tal que adquireixin la que els cal per fer la seva funció

Extrusió

Conformació del plàstic Injecció

Buit

Processos de conformació

Fosa (estat líquid o fos)

Conformació dels metalls Deformació plàstica (pressió o força al metall)

Arrencament de ferritja (eines)

Algunes de les mes usuals son l'extrusió, la injecció i el buit.

Insuflació d'aire a pressió

'Sistemes de fabricaci'

Injecció de plàstics.

'Sistemes de fabricaci'

Emmotllament de plàstics al buit

'Sistemes de fabricaci'

Conformació de metalls per fosa

La conformació per fosa consisteix a fondre el metall i introduir-lo dins un motlle per, desprès d'un temps de refredament, extreure'n la peça ja solidificada amb la forma desitjada.

Fosa amb caixes de sorra

Es fabrica un model de la peça que es vol obtenir, però emprant un altre material, normalment la fusta, que sigui mes fàcil de treballar que no pas els metalls. El model és, doncs, una peça de forma i dimensions idèntiques a la que necessitem, però d'un altre material. Es talla el model en dues parts aprofitant algun dels eixos de simetria i s'obtenen, d'aquesta manera dos semimodels.

Amb un semimodel situat damunt una superfície plana, es col·loca una caixa de fusta sense fons al seu voltant, de manera que hi quedi contingut. S'omple la caixa amb sorra, ja que aquest es un material capaç de suportar les altres temperatures del metall fos. La sorra ha de ser molt fina, perquè s'adapti a la perfecció a la forma del model, i ha d'estar humida, perquè es compacti molt bé quan s'hi apliqui pressió amb una maça. Un cop compactada la sorra, es dóna la volta a la caixa.

Se situa l'altre semimodel damunt del primer i es posen uns bastonets que formaran els canals d'entrada de metall fos, o canal de colada, i de sortida d'aire i gasos, o respirador. S'acobla una altra caixa de fusta sense fons damunt la primera i es posa una fina capa de sorra seca cobrint tota la superfície per evitar que les dues caixes quedin enganxades. S'omple la resta amb sorra humida i es compacta.

Se separen les dues caixes amb cura perquè no caigui sorra, s'extreuen curosament els semimodels i els bastonets i es tornen a acoblar les caixes una damunt de l'altra. A partir d'això s'obté el motlle preparat amb el canal de colada, el respirador i una zona buida amb la forma de la peça que es vol obtenir.

S'aboca el metall fos per la canal de colada fins que surt una mica (el curull) pel respirador, amb la qual cosa es pot assegurar que tot el motlle esta ple de metall. S'espera que es refredi el metall perquè se solidifiqui i s'extreu la peça separant les caixes i trencant el motlle de sorra.

'Sistemes de fabricaci'

Amb aquesta tècnica es poden obtenir peces com ara estàtues, blocs de motors, fanals, radiadors de calefacció.

Fosa injectada

Quan es tracta de fer moltes peces de metalls amb un baix punt de fusió, es fan servir motlles d'acer.

El motlle d'acer consta de dues parts, que encaixen perfectament per rebre el metall fos i s'obren per extreure la peça d'un cop solidificada. Te uns petits forats per on surten l'aire i els gasos i uns altres canals de refrigeració per evitar l'escalfament excessiu quan s'utilitza de manera continua.

'Sistemes de fabricaci'
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar