Sistemas de representación técnicos y gráficos


Sistemas de representación técnicos y gráficos


Pàg. 105.

1) Indica la font d'energia que utilitza cadascun dels següents sistemes tècnics i assenyala si es tracta d'una font renovable o no renovable.

Un vaixell de vela - Energia cinètica del vent, renovable

Un avió - Motors elèctrics, no renovable

Una carreta tirada per bous - Energia mecànica, renovable

Un molí eòlic - Eòlica, renovable

Un automòbil - Motors tèrmics, no renovables

Una bicicleta - Energia mecànica, renovable

Un panell de cèl·lules solars - Energia radiant

3) Classifica en el teu quadern les fonts d'energia que apareixen a continuació en un quadre de doble entrada com el que apareix al marge.

Renovables

No renovables

Convencionals

Eòlica

Hidràulica

Nuclear

Tèrmica

Alternatives

Biomassa

Fotovoltaica

Geotèrmica

Heliotèrmica

Hidrotèrmica

Mareomotriu

Pàg.113

9) La seqüència d'imatges que apareix a continuació mostra amb detall l'entrada i sortida del vapor en la caixa de distribució i el moviment de la corredora.

A partir de les imatges, explica la circulació del vapor en la màquina i, de manera concreta, el funcionament d'aquests dispositius.

Primer entra el vapor per la caixa de distribució, la corredora sobre i passa el vapor fins a l'èmbol, fa un moviment d'anada i tornada i, aquest moviment fa girar la biela i per tant es mou la manovella, això amb un moviment continuat fa que es mogui contínuament.

18) Identifica els operadors mecànics que apareixen en els objectes i mecanismes de la figura següent.

Claviller de guitarra: Mecanisme caragol sense fi-corona

Direcció d'un automòbil: mecanisme pinyó-cremallera

Timbre de bicicleta: Engranatges cilíndrics

Llevataps: Engranatges cònics

Trepant de columna: Varis mecanismes.

19) La politja del motor d'una rentadora té 8 cm de diàmetre i el volant acoblat al tambor, 40 cm.

a) Calcula la relació de transmissió del sistema.

I = n1/n2. I = 40/8 = 5

b) Analitza el valor obtingut i indica si es tracta d'un sistema multiplicador o reductor. Raona la resposta.

Reductor, la relació de transmissió i és menor que la unitat.

c) Determina el nombre de voltes que donarà el tambor de la rentadora si el motor gira a 300rpm.

I = n1/n2 I = 300/8 = 37.5

d) Calcula les revolucions per minut que donarà el motor en el programa de centrifugació si el tambor gira a 600 rpm.

A 400 rpm.

20) Calcula la relació de transmissió d'un sisetma de rodas de fricció sabent que la roda motriu té 120 mm de diàmetre i la roda conduïda, 150 mm. Indica si es tracta d'un sistema multiplicador o reductor.

I = n1/n2 I = 120/150 = 0,8 mm.

Multiplicador, la relació de transmissió es menor que la unitat.

21) La roda motriu d'un sistema d'engranatges té 36 dents i gira a 200 rpm mentre que la roda conduïda té 144 dents. Calcula la relació de transmissió del sistema i la velocitat de gir de la roda conduïda. Indica si es tracta d'un sistema multiplicador o reductor.

I = n1/n2 I = 144/36 = 4.

Sistema reductor, la relació de transmissió i és menor que la unitat.

Pàg. 155

1) Indica si els automatismes següents estan formats per un sistema en llaç obert o en llaç tancat. Justifica la resposta.

a) Els despertadors electrònics disposen d'un mecanisme que permet d'ajustar l'hora a la qual ha de sonar l'alarma. En el moment previst, l'alarma sona.

Llaç obert, el sistema funciona encara que la resposta que produeixi no s'ajusti a l'esperat.

b) Les planxes elèctriques disposen d'un termòstat que permet de regula la temperatura de planxat. Quan aquesta s'assoleix, el termòstat desconnecta automàticament la planxa. Quan la temperatura descendeix, la torna a connectar.

Llaç tancat, termòstat s'encarrega de connectar o desconnectar el sistema segons la temperatura que assoleix l'aigua.

c) El sistema d'enllumenat elèctric d'una població disposa d'un rellotge programador. A les hores indicades, les làmpades de l'enllumenat públic s'encenen i s'apaguen automàticament.

Llaç obert, el sistema funciona encara que la resposta que produeixi no s'ajusti a l'esperat.

d) Els ordinadors disposen d'un mecanisme d'estalvi energètic programable. Si transcorre un cert temps sense que l'usuari actuï sobre el teclat o el ratolí, l'ordinador es desconnecta automàticament.

Llaç tancat, l'ordinador s'encarrega de connectar o desconnectar el sistema segons l'energia que gasti.

e) El sistema d'obertura i tancament automàtic de la porta d'un ascensor disposa d'un sensor òptic que detecta la presència de persones que entren i surten. Mentre hi hagi moviment de persones, les portes romanen obertes.

Llaç tancat, l'ascensor s'encarrega de connectar o desconnectar el sistema segons el sensor que detecti si hi ha algú.

2) Enumera les característiques bàsiques d'un robot.

* Està capacitat per a executar una o diverses feines, segons un programa preestablert.

* És capaç de captar canvis en las variables del procés i modificar la seqüència d'accions.

* Pot ser reprogramat.

3) Les rentadores automàtiques disposen d'un microprocessador intern capaç d'establir la seqüència d'accions i el temps de cadascuna, sense que només calgui seleccionar un programa de rentar.

- Indica si es port considerar un robot o no. Raona la resposta.

Si, perquè compleix les característiques bàsiques d'un robot.

4) Classifica els operadors components d'un robot segons que siguin mecànics, elèctric o electrònics.

Operadors mecànics

Operadors elèctric

Operadors electrònics

Arbre, biela-manovella, eix, embragatge, engranatge, junta de cardan, lleva, roda, roda excèntrica.

Bateria, fre, làmpada, molla, ressort, xarxa elèctrica.

Condensador, commutador, díode, font d'alimentació, interruptor, LDR, pila polsador, relé, resistència, transistor, termistor, varistor.

5) Analitza els operadors de la taula anterior i digues quins poder formar part del elements següents:

Motor elèctric: Arbre, biela-manovella, eix, embragatge, engranatge, junta de cardan, lleva, roda, roda excèntrica.

Sensor òptic: Condensador, commutador, díode, font d'alimentació, interruptor, LDR, pila polsador, relé, resistència, transistor, termistor, varistor.

Microprocessador: Bateria, fre, làmpada, molla, ressort, xarxa elèctrica.

Pàg.167

1) Fixa't en les fotografies següents. Representen els dispositius electrònics que identifiquen cada generació d'ordinadors.

a) Busca en el diccionari o en una enciclopèdia tot el que torbis sobre:

Transistors: Dispositiu electrònic d'estat sòlid basat en les propietats conductores dels semiconductors, degudes a la presència dels portadors majoritaris i minoritaris.

Microprocessador: Unitat de procés d'un ordinador construïda segons l'arquitectura o sobre la base del microordinador.

2) Observa les imatges següents.

- Indica en cada cas, a quin tipus de tractament se sotmet la informació.

1. Automàtic

2. Manual

3. Mecànic

3) Observa l'esquema del circuit i completa en el teu quadern la taula en veritat.

L : 000000001

4) En el codi ASCII, la lletra R majúscula ve representada pel byte 01001010. La figura representa la sèrie d'impulsos elèctrics.

- Dibuixa al teu quadern aquests impulsos.

A E I

O U

5) Realitza els càlculs necessaris i indica el nombre de bytes, quilobytes i megabytes que requeriries per a introduir en un ordinador un llibre de 100 pàgines impreses. Suposa que la mitjana per pàgina que és de 3000 caràcters, entre lletres, signes ortogràfics, xifres i espais.

2.400.000 bytes

2343 quiilobytes

2 Kilobytes Megabytes

7) Completa l'esquema següent en el teu quadern amb els noms del elements que componen el hardware d'un ordinador.

8) Relaciona els components de la placa base amb la funció que desenvolupa cadascun.

Component

Funció

Microprocessador o CPU

Executa totes les ordres i controla el funcionament general.

Memòria RAM

Guarda els programes i les dades amb els quals es treballa.

Memòria ROM

Conté informació bàsica perquè l'ordinador funcioni.

Ranures d'expansió

Connecten entre si tots els components de la placa base.

Disc Dur

Conté els programes instal·lats o els arxius i fitxers generats.

Busos

Permeten la inserció de targetes que milloren les prestacions.

10) En la publicitat d'un ordinador apareix informació següent.

-Explica cadascuna d'aquestes dades.

  • Procesador Pentium 4 a 1.3 Ghz.

Fa 1.300.000 milions d'accions per segon.

  • Disc dur de 20 Gb.

Almacena 20 Gb.

  • Modem intern a 128.000 Bps.

Va a una velocitat de 128.000 bites per segon.

  • Memoria RAM

Pot arribar a fer a l'hora 128 Mb.

  • Monitor de 17”

Monitor de 17 polsades.

  • Altaveus estereo de 16 W.

Altaveus que tenen 16 waths.

11) Completa l'esquema següent en el teu cuadern.

Hardware

La placa base

Perifèrics

* Microprocessador

* Memoria RAM

* Memoria ROM

* Ranures d'expansió

* Busos

* Disc Dur

Entrada

* Teclat

* Ratolí

* Escáner

* Microfon

*Llapis òptic

Sortida

*Monitor

*Impresora

*Altaveus

Entrada/sortida

*Modem

*Disquetera

*Unitat ZIP

* Lector

El Software

Sistema operatiu

Llenguatges de programació

Programes d'aplicació

Programes

De nucli

P. Utilitat

Baix

nivell

Alt nivell

Fets a mida

D'àmbit general
Descargar
Enviado por:Carlos
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar