Publicidad y Relaciones Públicas


Sistema de organización


SIST. D'ORG:

ENTORN: influència en empresa, medi ambien…

ORG: tipus d'org, de producció, estructuració, composició, imatge i prestigi…

PRODUCCIÓ I MANTENIMENT: com ens mantenim, acords estratègis, identitat corporativa…

ADAPTACIÓ: canvis k hi ha i modificar obj., com. de canvi…

DISPONIBILITAT: recursos, cap. de les pers. i la propensió, compromís explícit.

ASSESSOR: coordina tts akets puns...x axò ha destà estretamen lligat am DIRECCIÓ.

Les RRPP corporatives es planteja 1 estrat: públics d ref. (què som?què volem ser?) qan tenim estrat s'apliqn tècniqs.

L'ORG DE L'AVUI EN CONTRAST AMB LA D'AHIR: REPTES DE LA COM. ACTUAL

ENTORN:

 • PERMEABILITAT:

 • Info. a labast de tthom (xarxes info.imp.entre proveïdors, empreses, dep.…) q facilitin 2 nivells : - procedimens o operatiu / - corporatiu o institucional. Dóna info.xk de+ confiin am nos.=> COMPARTIR COSES CLAU (de tipus confidencial i estrat.). tb.utilitzar OFF THE RECORD (explik.coses a period.sns ser publicades)

 • RESPONSABILITAT o compromís davan les coses. Respons.social comença am PÚBLICS INTERNS i tts nivells q composen empresa (p.interns i externs). P.interns=>intern cap org. / p.extern=>empresa cap a entorn / Respons.corporativa=> empresa cap empleats.

 • IDIRECCIONALITAT s'imposa (two-way). Diàleg, entesa mútua. Bidirecc: assimètrica / simètrica (utopia a la q s'ha d tendir). Mod. LILI (listen inform,lead,involve). Valors corporatius amèrica dif. Valors corp.europa.

 • SOBRESATURACIÓ: SOBREINFO. Sobre tt. D'1 mat. Aspecte tnim visions dif.(MC)

 • MASSA INFO = - COMPRENSIÓ I DESINFO (i rebuig). Limit. molta info/poca info = mètodes avaluació. Utilitzat x propagandistes sobrett en errors. GLOBALITZACIÓ:dif. Mis x dif públics (n es pot globalitz mis, xo si mín.identitables)_GLOB en COM= NO ÈXIT!

 • DEMOCRATITZACIÓ: PARTICIPACIÓ. He dinfo, xo públic ha dinformarse.(tu = públic = contacte am org) IMPLICACIÓ AM INTERÈS COMÚ PREESTABLERT=> ENTORN ÈTIC.

 • INVESTIGACIÓ tb mol imp!avaluació i valoració (x millorar, x innovar).º de satisf.de l'entorn i poss.d millora. Tècniqs: qalitatives (entrevista) / qantitatives(enqsta).

  ORG: (concepte sistèmic d managment[Grunig])

 • SISTEMA: TANCAT: n hi ha interrel.entre dif.sist.

 • OBERT: viuen daportacions dels altres (tts els sist.necessita laltre)

  • holístic=>tts subsist.interrel.

  • innovació=> necessaria.

  • Obj.preestablert=> n defuig dels obj.dels públics.

  • Tecniqs aplicables=> necessaries x aconseguir bidirec.

  • Coneix.altres sist=> tts a tts.

 • COMPORTAMENT: - reactiu: reacció davan fets.

  • proactiu: planificar actuacions dsp d'haver analitzat lentorn ia través d'estrat.

  • Vertical: de dalt a baix / saltant esglaons (contacte directe de dalt a baix).

   • Centalització gestió.

   • Formailtzació processos.

   • Estrtificació.

   • Poc dinàmiqs.

  • Horitzontal: dep.d mat.nivell comunicats entre si. Contacte mat.nivell encara q n siguin mat.dep.

   • Entorn dinàmic.

   • Gestió multifuncional.

   • Tracte am públics dif.

   • Mob. Física.

   • Metodologia diversa o variable.

  • Grup multi-àrea: evolució vertical-horitzontal-diagonal. Grups d treb.d dif.àrees dins 1 org (x millorar)

  DISPOSICIÓ: característiqs de lentitat. Distribució de l'area de negoci o activitat productiva dentitat. (nuclis de prod.,%treballadors,funciuons daq.

  MANTENIMENT:

  FORMACIÓ.

  ATENCIÓ (al públic, a empleats).1-to-1.

  RENNOVACIÓ: - gestió de canvis / resposat a demandes /- etc.

  ADAPTACIÓ:

  DIÀLEG: ajuda a lentesa. Adaptació mútua. Descobrir inquietuds dels públics.

  GESTIÓ PREVENTIVA: de confl.potencials=>programes estrat. De reacció davan poss.crisis.

  LA CULTURA DE LES ORG:

  DEFINICIÓ: SHEIN=> actitud col·lectiva, sentiment compartit, el llegat hª i/o normativa no escrita q regeix lactuació duna entitat x resoldre problems. [ha destar cohesionat!!]

  CAUSES: - estil d direcció=> sist.horitzontal, participatiu i obert [ideal:multiàrea]

  - distrib.geogràf=> distrib?, nº agències?model a cada lloc?…

  - sector=> depèn del sector_º de cohesió.

  ELEMENTS Q CAL TENIR EN COMPTE:

  - llenguatge argot=> n ha dhaver confusions.llenguatge x tts.

  - hª=> “captem idees bones del passat x portar-les al present”.

  - supracultura=> tenir en compte dif.culturals de cada lloc.

  FUNCIONS:

  - efectivitat laboral=> maj.involucració, implicar, involucrar [LILI].

  - complementar activitats=> + innovacions, - repeticions.

  - increment de reputació i imatge pública.

  LA IMATGE PÚBLICA I LES RRPP

  DEFINICIÓ: percepció, concepte d'1 entitat o org., el prestigi golbal d les sevs actuacions donats en part x 1 conj d vincles (imputs) q sestableixen entre org i els seus públics. [" i.conceptual+i.física]

  IMATGE CONCEPTUAL: concepte gral.q sintenta transemetre en cada 1 d les act.i actituds q es volen canviar. [molt lligat a prestigi]

  " mis+idees+actituds.

  IMATGE FÍSICA: gràfics, distrib.física, edificació. Rel amb estètica i protocol.

  SUBJECTES

  ELEMENTS CLAU X CONSIDERAR 1 SUBJ. COM A TAL:

  - q sactivi 1 rel.=>q es provoqi rel, vincle.

  - q es formi part de procés de RRPP [d ppi a final].

  - entitat amb cap. de com.=> cap.x emetre mis.,inicials o de resposta…

  TIPUS DE SUBJECTE:

  - s.promotor=>inicia i finança el procés[detecta la necessitat]

  - s.executor=>porta a terme el procés.

  - s.receptor=> rep acció d RRPP.

  SUBJECTE PROMOTOR

  1. Detecta necessitat [x influència o x iniciativa pròpia]

  2. Desenvolupa una idea=> vies estrat x poss solució, marcant paràmetres.[briefing]

  3. Finança el procés=> finança directament (propi) o busca $ x fer-ho (compartit).

  TIPOLOGIA:

  1. Persones físiques=> entitats d personalització única.

  Pers.físiqs públiqs=> representen adm.,partit polític o institució.[tb àmbit públic]

  Pers.físiqs privades=> basats en projecte empreserial o proj.institucional privat.

  Característiques:

  a) són pers.públiques am dimensió pública. Representen 1 institució pública o privada.

  b) són 1 única pers.q representen 1 activitat en concret i q finança 1 procés d RRPP.

  c) són líders d'opinió.

  2. Persones jurídiques=> són entitats abstractes. Adopta dif.formes legislatives i estructurals q disposen generalmen d pers.físiqs q la governen.

  Pers.jurídiqs públiqs=> propietat de lentitat és d lestat, govern o adm.pública.

  Pers.jurídiqs privades=> d pers indiv.o empreses privades.

  Pers.jurídiqs mixtes=> mig capital públic i mig privat

  Característiques:

 • és 1 conj.d pers.[les implik en la seva creació i en la seva activitat]

 • té una raó social=> obj.pot gnerar $ o no.

 • Propietat=> pública, privada, mixta, o de socis.

 • Tenen una estatuts escrits, reconeguts legalment=> està tt escrit.

 • TIPOLOGIA SEGONS LA SEVA FINALITAT:

 • assossiacions=> ens sns ànim d lucre q té finalitat social, cultural o política x provocar, defensar, desenv.idees, plantaj.lligats a uns interessos concrtes q poden ser particulars o socials.

 • Fundacions=> capital q prové gneralmen d1 entitat privada am la finalitat d desenv.accions socials i cíviqs. Té loblig.d reinvertir els seus guanys, en la pròpia fund.o activitats. Gestió acom 1 empresa.

 • Cooperativa=> unitat eco.d prod.., d comercialització o d consum q pertany als mat.usuaris del servei [treballadors=> + sensibilitat social / procediments + democ. x pendre desicions.

 • Empresa=> org.d pers.am recursoso propis q desenv. 1 activ.concreta a partir d recursos, activ i tpècniqs q provoqin beneficis.

 • Partit polític=> assossiació am finalitat política (gestionar l'adm.pública) am ideologia.

 • Administració=> entitat q gov.1 unitat territorial, q gstionen polítics i tècnics am la intenció d reinvertir els $ gnerats x impostos a la societat q els aporta. Articular el territori x eqilibrar-lo: socialmen, eco., adm.

 • FUNCIÓ I COMPROMÍS SOCIAL:

  Funció pot n existir, si és axí=> entitat sns compromís social (no+ prod.= beneficis).

  Finalitats socials bàsiques:

 • vincle dentitat am territori(diàleg o com.=> VINCLE / punt dhumanització).

 • Complir am qalitat el servei q es compromet desenv.

 • Gestió ètica o força moral davan la societat[compromís am m.ambient, cultura…]

 • EL SUBJECTE EXECUTOR

  DEFINICIÓ=> org.recursos, planif.estart.i utilitza tècniqs xq el procés d RRPP sigui efectiu. Soluciona problems d s.promotor i det.públics “stakeholders” [n'hi ha q no+ executen i n'hi ha q no+ planif.]

  FUNCIONS=>

  1. vehicular les necessitats del s.promotor xk arribin al s.receptor i viceversa.

  2. dotar lorg deines i tècniqs q demana el mercat. [en funció a la dmanda dl mercat=> ens adaptem i responem]

  3. formar lorg.en temes culturals i socials_implicació_codi ètic.

  TIPOLOGIES...

  EL DEP.D RRPP (intern)

  DEFINICIÓ: grup d pers.am dinàmica de treb.pròpia, q són respons.del desenv.i dls processos d RRPP dins d1 org.i estan dotats d1 infraestruct.i pressup.propi. gneralmen=> respons.compartida am direcció gral.

  FUNCIONS:

  1. aconsellar, assessorar [tb.pot ser complementat x empresa externa]

  2. gestiona la info.=> canalitza info.xq a vegads es divulga x sectors.

  3. programació i estrat.=> pla estart.adaptat a caracter.d cada col·lectiu. [2 parts: a) procedimen a seguir en cada activ. / b) anàlisi dels col·lectius_investig.

  4. execució=> funció ppal.portar a la pràctica.

  TIPOLOGIES: depèn del º dimplikció i compromís dentitat.

  1. Petit=> “ajudes adm.” _cap.executiva reduida.[gnerar idees i vetllar x aplikció pla estrat.]

 • documentació escrita o lite.institucional=> info.a través llenguatge descrip. [explikció dl xk dls plantaj.]

 • suport d les activ.d direcció=> activ.q rpresenten entitat davan públics. 2 funcions: 1. mis(discurs) / 2. el cerimonial i el protocol.

 • Planif.i program.

 • RRPP internes=> poqs…

 • 2. Mitjà=> + tasqs executives.

 • publicacions i docum.=> redactar mat.corporatiu, docum (org.dinfo d competència i pròpia), disseny corporatiu (coherència visual de lempresa).

 • M.C.=> canèixer grals i sectorials. Funcions: 1. info., divulgar continguts (activ.dempresa) / 2. conèixer info dl sector / 3. establir vincles am periodistes (confiança).

 • Relacions instituacionals=> vincles am: adm.pública / univers. O entitats densenyamen / cerimonial i protocol / entitats socials i culturals (patrocini).

 • Relacions internes=> activ. Extralab. (festes típiqs) / activ.lligades a recursos humans (canvis en política_explicar-los a treb.) / com. (direcció &empleats _horitzonlat-vertical-diagonal)

 • Program.i planif. Implícit en cada subdep.

  3. Gran=> = q mitjà, xo: + pers. I …

 • accionistes=> com. am accionistes. Minoritaris (butlletins, informes…) i majoritaris (actes d reunió d direcció…

 • rel.internacionals=> vincles am: entitats públiqs govern.estrangeres (molt imp!_EX: UE, ONU…), o entitats privades int. (conèixer L.O. en zona interess.

 • REL.DEL DEP. DE RRPP AM ORG:

  - adjunt a direcció gral. [casi mai ho és]_ tasqs estrat.assessoria…

  - si depen d dep.MKT=> perd influència, no+ tasqs tècniqs.

  RESUM DE DEP.: infraestrust.i org.pròpia / dinàmica d treb.pròpia / respons.compartida am direcció i resta dactors d la com.

  Funcions: consell-assess. / gestió dinfo.prod. d lite.institucional / invetig.i anàlisi de públics / program.i estrat. / execució dactiv.i desenv.d tècniqs.

  SUBJECTE EXECUTOR EXTERN:

  CONSELLER O CONSULTOR: dóna consell o assess.sobre dinàmik i activ.d RRPP en 1 org._es dedica a + d1 empresa_veu els problems dsd fora.

  PREJUDICIS DEL CONSELLER=> - cada vegada + gralista, tot i q am alguna especialitat.

  • n és respons.final d les estrat.q assess.ni dls problems dempresa. Execució: empresa.

  • Tb.fa seguimen d campanyes_avalua resultats.

  REQUISITS PROFESSIONALS=> - creatiu [en funció valors identitat i estrat.dempresa]

  • coneix.dentorn[info.,docu.,inqiet…]

  • honest, obert i respectuós [coneix.d codis deon.]

  • am dots com.

  • convictiu[transm.confiança i seg.]

  • am certs dots acadèmiqs davan clients.

  • Cap.d gestió (ràpid,eficient,realista i pràctic)

  • Adaptable a entorn.

  • Coneix.doport. (xo n oportunista)

  • Ser proctiu, n reactiu.

  PROCÉS D TREB.=> 1. 1r contacte: plantaj.problem.

  2. poss solucions (previ contacte dactiv.mútua)

  3. immersió temàtica. (impíssim=> eix.identitat, obj., estrat., accions o campanyes)

  4. avaluació i seguimen (imp=> pressupst)

  GESTIÓ DEL CONSELLER=> educació d client / cap.negocietiva i d convèncer / planif.correcta d feina.

  L'AGÈNCIA: empresa q ofereix tts ls serveis i espec. d RRPP dsd fora org.x donarli 1reforç a activ.executiva o estrat (poqs vegades). Agències am especialista d cada àrea o dep. Poden ajudara al dep.intern.

  CARACTERÍSTIQUES=> - dóna suport a activ.d RRPP d1 dep.

  • desenv.tècniqs i eines de com.

  • Innova en la rutina (noves maneres d difondre mis.)

  ESTRUCTURA=> - comptes=> client [cap de comptes(d1 a 4 clients) / àrea d comptes (rel.am tts els clients)]

  • especialitats=> pers.expertes en àrea concreta. Smpre mat.espcial. [EX: MC, com.interna, crisi…]

  • producció=> executiu d comptes.

  ESPECIALITATS ELEMENTALS=> - com.interna [gestió cultural corporativa, respons.social corporativa)

  • rel.institucionals.

  • afers legals / lobbying

  • com.d crisi.

  • Afers culturals. (mecenatge i patrocini)

  • Com.corporativa (als clients, als proveïdors, als treb._orals i escrits) " com.d direcció (x guanyar reput.)

  • MC i publicity

  • Celebrity

  • Org.dactes, cerimonial i protocol.

  • Planif., investig.i recerca.

  FUNCIONS=> 1. màx.obj.i coneix.dl mercat en processos d RRPP.(no fer la pilota_dir les coses, ser obj.)

  2. conèix.el món d la gestió adm.[tècniqs d management]

  3. conèix.pla estrat.d RRPP i d gestió gral.

  AGÈNCIA VS CONSELLER

  AGÈNCIA

  • Activ.+ tècnica.

  • Activ.+ executiva.

  • Tendeix a desenv.accions puntuals (ho fa tt)

  • + infraestructura laboral.

  CONSELLER

  • activ.+estrat.

  • funció bàsica dassessoria.

  • Rel.am clients=> + periòdica i permanent.

  • - infraestructura laboral.

  AVENTATGES I INCONVENIENTS DE DEP. I AGÈNCIA

  DEP.

  • Coneix.dentitat.

  • Generalistes (coneix.tts públics)

  • Visió estrat.

  • Coneix.presa d desicions i prosessos d + aprop (recursos dispon.i limit)

  • Detecta problems essencials.

  • + seg.eco.i pers. (am contracte)

  • n es guia x interessos eco.

  • Coneix el sector on treb.

  • Rel.ct.am problems.

  AGÈNCIA / CONSELLER

  • objectivitat en processos i en implic.d pers.

  • Especialistes en proced. I tècniqs.

  • Coneix + eines i processos (+ experiències variades)

  • + àgils i té + recursos disponibles.

  • + credibilitat, obj., exp...

  • accés a direcció gral.

  • Rutina=>pot matar innovació.

  • Perill q els aspectes pers.estiguin x damun els prof. (EX: nuclis d poder...)

  • Àmbit d rel. relativament restringit(pocs vincles am LO)

  • Credibilitat limit.

  • - coneix.deines i tècniqs en RRPP

  • Seg.pers.i eco.limit.

  • Preu dhora elevat.

  • Seguimen limit dls processos.

  • Coneix.dentitat i sector limit.

  • Especialització=>aventatge, xo tb inconvenient!!!

  VINCLES ENTRE INTERN I EXTERN:

  Intern info.extern (qan aq.és d suport, o ha d saber tt el q envolta a entitat.

  1. extern=>actua tan en temes grals.(estrat.)com puntuals(tècniqs).

  2. agències=> esforç despecial.x sectors, + q x eines.(EX: salut, automòbils…)

  3. RRPP en dep.han d dependre d direcció gral i disposar d recursos i mitjans necessaris.

  EL SUBLECTE RECEPTOR

  "públic=>rel.públiques=>vinculació am públics.

  PÚBLIC

  DEFINICIÓ=> “subj.rec.és el destinatari bàsic d RRPP col·lectiu d pers.q tnen caract.afins en rel.als vincles q establ.am 1 org”

  • N tts ls públics són consc. D pertànyer a 1 públic(rel.n oficialit)

  • Distància geograf. N det. Tipologia d públ.=>tipus de rel/activ.!!am org.

  • Públics poden ser Passius (gralmen extern=>diàleg x implicar model LILI), o Proactius (implicats en dinàmica dempresa_interns)

  CARACTERÍSTIQ.X BONS CONDUCTA AMB EL PÚBLIC=>

  • Com q és destinatari=>rep conseqüències=>han d ser Bones (si no xq rel?)

  • Confiança mútua previa x beneficis (eq. Rel.am " públ.)

  • Diàleg i democ.portada al màx=>implik.d pers. poss.

  • Gestió del coneix.inqietuds d gen x millorar lloc x cadascú.

  TIPOLOGIES:

  • Sector serveis: (intern i extern)

  • Sector industrial: (intern i extern)

  P.INTERN: provoqn la dinàmik d treb., la gestionen i la modif.(n té xk haver-hi nòmina x mig). Rel.laborals constants, continuades. [org.permeables=>en rígides presa d desicions + estricta].influeix en presa d desicionsi incideix en dinàmica laboral.

  • Capital humà=>empleats [els q tnen vincles am sindicats=>shan d cuidar +!]

  • Accionistes=>(maj)

  • Junta directiva=>interlocutor bàsic=>dr.gral.

  • Treb.temporals=>poden influir en dinàmik…(tractamen com interns)

  • Serveis permanents integrats a lorg.=>com treb.temp.

  P.EXTERN: n depèn del subj.promotor,xo sta en rel.periòdica am org. / sta format x col·lectius i subcol.q alhora stan frmats x LO=>nos tenim accés a LO, n a pers.directamen, ells els ho eplikaran. / n són cosc.d ser públ.[nos.com entitat ho org.x tipus d vincle…]

  • Proveïdors=>preferents o serveis integrats (=intern) / altres (permanents o esporàdics (ex:cadires)

  • Adm.pública=>marcada x prox.tenir en compte=> llei d protocol!!!

  • Clients=>actuals (consumidor, client) o potencials (competència, n consumidor)

  • MC=> sectorials o grals.[seccions temètiqs, suport…]

  • La competència=>rel.cordial a través org.prof.i sectorials.

  • Sindicats am representativitat=> deleg.locals, secret.gral.

  • Comunitat=> veïns físics (interrelació) / àmbit regional o estatal / entitats socials i culturals (fundacions) / altres org.

  PARTICULARITATS SECTOR INDUSTRIAL:

  1. distribuidors=>representants=>cara visible empresa[P.E.]

  2. filials/empreses del grup=>p.intern.dif.tracte x dif.cultures org.

  3. proveïdors d mat.físic.

  4. empleats=>2 col·lectius=> oficines / producció.

  PARTICULARITATS DEL SECTOR SERVEIS:

  1.n distrib.=>oficines(punt dinfo am clients)

  2. accionistes=>+fructuants en tan q dpenen dl sector i dls inversors.[+ al cas]

  3. empleats=>qualificats àmbit atenció al client[mat.llenguatge q client]

  4. families d treb.i clients=>n oblidar-se'n.-

  5. partits polítics=>adm![P.E.]

  IMPORTÀNCIA DE FEEDBACK AMB=> p.intern / p.amb conflicte / MC i clients.

  CATEGORIES PROFESSIONALS

  DEFINICIONS:

  Catagoria=>activ.portada a la pràctik a partir d det.aptituds i nivell de respons.

  Especialització=>àmbnits dact.q depenes dl sector o d les eines i tècniqs desenv.

  ESPECIALITZACIONS=>

  • RRPP internes [procés i gestió deines x aconseguir implicar als col·lectius q composen 1org.

  • Rel.MC [creació, divulgació i atenció d notícies x crear ressò a MC]

  • Afers públics [construeix i manté rel.dinterès mutuo am gov.i comunitat local_tb.am univ.i entitats socials i culturals]

  • Lobbying [gestió d rel.x aconseguir tnir influència en la legislació d det.temes. 2 tipus:grups d'interès / grupa privats.

  • RRPP financeres [gestió info.d la situsció eco.d1 org(enfoc.a MC espec. O accionistes)]

  ACTIVITATS TÍPIQUES:

  • Escriure i editar

  • Org.esdev.públics

  • Entrevistes pers.amb pers.molt concretes (LO)

  • Traçar plans estrat.

  • Atendre demandes dinfo.

  CATAGORIES:

  • Perfils i coneix.bàsics:

   • Ser gestor d coneix:

    • Satisfer inqietuds d col·lectius en contact.

    • Utilització deines i llenguatge adeqat x explicar el xq d les coses.

    • Defensar posicionament x demostrar línia estrat.marcada.

    • Eina d recursos humans=>definir llocs d treb.en funció competències pers.

   • Gestió d pers=>treb.en eqip, implicació (sist.LILI)

   • Gestió deines

  • Tipologia de cat.

   • Assessor o conseller=>+ respons. / aconsella sobre trets bàsics vinculats en la filosofia de RRPP de lorg. / capaç d dona obj.en funció d tendències i interessos dorg. / pers.oberta, àgil, ràpida, am bon domini dl llenguatge i mlta formació. / funcions:canalitza desicions, dóna valor afefit a activ.comun.d lorg, deriva cap especialistes, planifica accions, reforça lña MISSIÓ i VISIÓ, assessora i aconsella.

   • Director=>dep.integrat./ funcions: estruct.estrat.les RRPP d1 org., aconseguir lexecució dactiv., planif.i avalua processos, supervisor, detecta LO dinterès d companyia, assisteix a reunins d junta direct.defensant els plantaj.estart.

   • Estratega=>eq.a planificador (aq.funció lacostuma a assumir el director). / funcions: planif.estrat., estratega tècnic (expert en alguna eina tècnica en concret=>orientados), estratega planificador (org.temps, recursos, espais, funcions i accions=>executiu)

   • Tècnic=>coneix tècniqs de RRPP x aconseguir obj.(tècniqs pròpies (congrés, jornades, simposium…)i no pròpies (discurs, entrevista pers…))

   • Executor=>porta a treme la planif.(tècnic i executor=>mat.pers)

   • Auxiliar=>pers.en contacte directe am LO det.qan sorg.reunions grupals…(hostesa, informador…)

  TENDÈNCIES ACTUALS DE RRPP

  CANVIS GRALS=> coneix.amplis de comunicació / societat interconnectada àmpliament / creix.àmpli d la prof / reconeix.gral d necessitat destablir diàleg am els grups.

  TENDÈNCIES=> imp.considerar els p.interns i p.externs (1r prescriptor=p.intern) / com.tu a tu (1-to-1)(lligams x preveure conflictes) / increment d lús d noves tecnos.

  LES RRPP INTENTEN TRANSMETRE CONFIANÇA I TRANSAPÈNCIA EN LES REL.ENTRE PÚBLICS I ORG.EN LA MESURA Q TINGUIN INTERÈS COMPARTIT.

  RRPP estrat (mis de fons) lligades a RRPP tècniqs (cara al públic).

  N tan líders coercitius am autoritat dictatorial ainó líders carismàtics amb autoritat moral

  MANI: incidir en OOPP i formar part d'AGENDA MEDIÀTICA =>forma de lobbing=>campanya RRPP.

  Eina d RRPP lligada a entitats públiqs o adm.

  Mis definit i ajustat a ideologia.

  PRODUCCIÓ: efectivitat: bidirec/coneix.org/=>recursos!

  Empreses q prioritzen la seva funció social=> aguanten i arrelen en situacions d crisi xq tenen el suport dls seus públics. (EX: empreses públiqs)

  PLA ESTART:

  1.situació/probl./2.eixos identitat./3.obj./4.anàlisi públics./5.estart.bàsiqs./6.accions/campanyes

  7.avaluació
  Descargar
  Enviado por:Aran
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar