Documentación


Sistema Bibliotecari D'Aragó


SISTEMA BIBLIOTECARI D'ARAGÓ

Sumari

Introducció


Introducció

A principi de curs se'ns va plantejar fer dos treballs al llarg d'aquest segon quadrimestre. El primer era un treball específic, s'havia de recopilar un mínim de sis articles de revistes especialitzades en la nostra temàtica, sobre un tipus de biblioteques concret.

El segon, que és aquest, s'havia de triar entre un país de la Unió Europea o una Comunitat Autònoma i explicar el seu sistema bibliotecari.

En principi aquest treball havia d'estar fet amb la Laura Espert, però degut a les circumstàncies, l'he acabat fent sola. En principi volíem fer França. De fet, ja havíem començat a buscar informació, i ens començàvem a preparar per fer-lo quan la Laura va plegar.

Vaig decidir que no continuaria el treball ja començat amb ella, perquè comportava molta feina traduir tota la informació una persona sola i també perquè d'alguna manera era una cosa que m'hauria agradat molt fer amb ella.

Així que vaig canviar de tema i vaig decidir fer Aragó. Els motius són ben senzills: geogràficament som veïns, la llengua no és cap impediment i en algun moment de la història havíem compartit rei.

Fet això, vaig començar la cerca de la informació. Tot el que hi ha en aquest treball està tret íntegrament d'internet, tal i com es pot observar a la bibliografia. El motiu que ha fet que només busqués a internet és que per una banda és una gran font d'informació, i d'alguna manera “hi és tot”, i de l'altra, perquè amb la informació que he trobat amb aquest recurs ha estat suficient per a la realització d'aquest treball.

Alhora de separar els apartats, he seguit l'esquema donat per la professora a principi de curs, amb petites variacions, segons els casos.

Com que no hi hagut la possibilitat d'anar a la Comunitat d'Aragó un dia no festiu, no he pogut posar exemples pràctics. També cal tenir en compte, que tal i com s'explica en el treball, les biblioteques d'Aragó no tenen gaires continguts al web, i per tant, tampoc he pogut fer a distància cap “visita virtual” a cap biblioteca.

La informació cabdal com per exemple la llei de biblioteques i totes les ordres que se'n deriven, es troben als annexos. En total hi ha set annexos per què el qui es llegeixi aquest treball pugui verificar, complementar i/o ampliar la informació donada. S'ha de tenir present, que els annexos estan en l'idioma oficial d'Aragó, ja que he cregut que no era convenient traduir textos produïts per organismes oficials, i més si aquests són en una llengua que, qui més qui menys, tothom entén.

Hi ha notes a peu de pàgina per aclarir conceptes, i per dirigir a la persona que tingui aquest treball a les mans, en els casos que he cregut convenients, als annexos o a altres apartats del treball perquè pugui, com ja he dit abans, verificar, complementar i/o ampliar la informació.


 • Marc Jurídic

 • La llei que regula el sistema bibliotecari d'Aragó, és la Llei 8/1986, de 19 de desembre, de Biblioteques d'Aragó (BOA de 26 de desembre de 1986, BOE de 16 de gener de 1987).

  A més a més d'aquesta llei també hi ha el Decret 81/1990, de 5 de juny, de la Diputació General d'Aragó, pel que s'estableix l'estructura i funcionament de la Biblioteca d'Aragó.

  També hi ha un decret per al desenvolupament parcial de la llei. Aquest decret és el Decret 65/1987, de 23 de maig, de desenvolupament parcial de la Llei de Biblioteques d'Aragó (BOA, de 5 de juny de 1987)

  Aragó, com a tota comunitat Autònoma també té la llei del Dipòsit Legal. En aquest cas és l'Orde de 26 de novembre de 1984, del Departament de Cultura i Educació, pel que s'amplia el número d'exemplars a ingressar en Dipòsit Legal de les oficines de tramitació establertes a Aragó, i es regula el seu destí (BOA de 29 de novembre de 1984).

  Tal i com diu la llei de biblioteques, aquestes poden tenir un reglament de règim intern. Aquest, ha estat l'Orde de 8 de març de 1996, del Departament de Educació i Cultura, pel qual s'aprova el Reglament de Funcionament i Règim Intern de les Biblioteques Públiques d'Aragó.

  L'any 2001 es va aprovar un Decret pel qual s'estableixen els preus públics relatius a la prestació de determinats serveis. Aquest, és el Decret 135/2001, de 3 de juliol.

  1.1. Llei 8/1986, de 19 de desembre, de Biblioteques d'Aragó.

  La llei comença fent referència a l'article 35º.1.16 de l'Estatut d'Autonomia d'Aragó pel qual s'atribueix la competència exclusiva en matèria de biblioteques, sempre que no siguin de titularitat estatal.

  Estableix les línies generals del que ha de ser el sistema de biblioteques d'Aragó, atenent tant a l'organització dels serveis bibliotecaris com a la seva planificació i interconnexió, de manera que quedi garantit el dret de tots els ciutadans a accedir i gaudir dels fons culturals recollits.

  Segons l'article 3, les biblioteques poden ser Privades, Públiques o D'interès Públic. Les primeres són de titularitat privada i destinades a l'ús del seu propietari. Les segones, són les creades i mantingudes per organismes públics amb la finalitat de prestar un servei públic. I finalment les terceres, són aquelles creades per persones privades que presten un servei públic.

  Segons l'article 4, formen part del sistema de biblioteques totes aquelles ubicades a la Comunitat Autònoma de titularitat Pública, excepte les de l'Estat, no gestionades per la Comunitat Autònoma.

  Així també, en formaran part les biblioteques que, essent de titularitat privada rebin ajudes o subvencions, en quantitat igual o superior al vint-i-cinc per cent del seu pressupost.

  Es crea la biblioteca d'Aragó com a primer centre bibliogràfic de la Comunitat Autònoma, tenint com a funcions les pròpies d'una biblioteca Nacional, és a dir, recollir, conservar i difondre tota creació impresa, sonora, visual d'Aragó i dels autors aragonesos produïda a la Comunitat Autònoma o que faci referència a ella.

  Es creen també les biblioteques provincials, que poden ser una o varies tal com diu l'article 6.

  Hi ha d'haver una biblioteca per cada municipi de 5.000 habitants, els que no entrin dins la normativa, estaran atesos per un servei de biblioteca mòbil o mitjançant biblioteques filials.

  Tot i que els municipis que no entrin dins la normativa han d'estar atesos per altres mitjans, 5.000 habitants és molt per ser el mínim de població requerida per a tenir una biblioteca Pública.

  Totes les biblioteques integrants del sistema tenen l'obligació de col·laborar entre sí i amb del Departament de Cultura i Educació, això com de participar en les activitats de cooperació interbibliotecària.

  El Departament de Cultura ha de formalitzar una relació de les biblioteques integrants del sistema, en el que constaran les característiques materials, personals i tècniques de les mateixes.

  La Comissió Assessora de Biblioteques és l'òrgan consultiu i assessor del Departament de Cultura i educació en les matèries relacionades amb el sistema de Biblioteques d'Aragó, tal i com diu l'article 9.

  També, dins el mateix article es diu alguns càrrecs que han de formar part d'aquesta comissió i deixa per definir alguns membres, el quals són mencionats en la llei 65/1987 de 23 de maig.

  El Departament de Cultura i Educació formalitzarà una relació de les biblioteques integrant del sistema, en el que constaran les característiques materials, personals i tècniques de les mateixes.

  El Departament de Cultura i Educació ha de formalitzar una relació de les biblioteques integrants del sistema, en el qual hi constaran característiques materials i tècniques de les mateixes, tal i com diu l'article 11.

  Segons l'article 14, les biblioteques que formin part del sistema han d'estar ateses per personal suficient, amb qualificació, nivell tècnic, i, en el seu cas, amb titulació específica que determini la reglamentació.

  Dins el mateix article, el Departament de Cultura i Educació s'obliga a donar formació continuada al personal del servei del sistema.

  L'article 17 diu que tots els ciutadans tindran accés gratuït al conjunt de serveis i instal·lacions del sistema, excepte al préstec interbibliotecari, reprografia i préstec a domicili.

  Segons aquesta llei, el temps màxim per a l'aplicació de la llei és de dos anys a partir de la seva entrada en vigor.

  Per últim, la llei ens diu que les biblioteques integrades dins el sistema podran tenir una normativa interna pròpia, sotmesa a l'aprovació del Departament de Cultura i Educació.

  1.2. Ordre 65/1987, de 23 de maig, de desenvolupament parcial de la llei de Biblioteques d'Aragó.

  Aquest Decret pretén desenvolupar la llei de Biblioteques, fonamentalment l'estructura organitzativa del Sistema entenent com un tot coordinat i estructurat al voltant de la unitat de gestió que proporciona la pròpia Comunitat Autònoma en compliment del mandat constitucional que encomana als poders públics promoure i tutelar l'accés de tots els ciutadans a la cultura.

  Segons l'article 3 el Sistema de Biblioteques d'Aragó està integrat pels següents centres bibliotecaris:

 • Totes les biblioteques i serveis bibliotecaris de titularitat pública existents a la Comunitat Autònoma.

 • Totes les biblioteques de titularitat privada que rebin subvencions, ajudes o beneficis fiscals en quantitat igual o superior al 25% del seu pressupost.

 • Les biblioteques de titularitat privada que s'incorporin al Sistema mitjançant conveni amb el Departament de Cultura i Educació.

 • Es torna a repetir els serveis bibliotecaris en municipis, es diu quins són els òrgans de gestió.

  A l'article 6 trobem que la comissió assessora de biblioteques és un òrgan consultiu i assessor del Departament de Cultura i Educació en matèria de biblioteconomia, i que està adscrit a la Direcció General del Patrimoni Cultural. A més, s'especifica la Composició de la comissió assessora de biblioteques:

  • President: Ostentarà al càrrec el Director General del Patrimoni Cultural i podrà delegar un vicepresident.

  • Vicepresident: El cap del Servei d'Arxius, Biblioteques i Museus.

  • Vocals: El Director de la Biblioteca d'Aragó, un tècnic en biblioteconomia adscrit a alguna de les biblioteques estatals gestionades per la Comunitat Autònoma, tres representants dels centres integrants del Sistema de Biblioteques d'Aragó, tres vocals designats pel ser prestigi i competència professional en aquest àmbit.

  Els càrrec de vocal té una durada de dos anys, i es té l'opció de tornar a ser elegit.

  Tal i com l'article 8, aquesta comissió s'ha de reunir com a mínim un cop per semestre en sessió ordinària, i en sessió extraordinària quant ho sol·liciti la meitat més un dels seus membres o per decisió del president.

  També podrà demanar sol·licitar a especialistes i institucions els informes tècnics que consideri necessaris per exercir les seves funcions.

  1.3. Ordre de 26 de novembre de 1984, del Departament de Cultura i Educació pel qual s'amplia en nombre d'exemplars a ingressar en Dipòsit Legal a les oficines de tramitació establertes a Aragó, i es regula el seu destí.

  Un cop acabada l'obra, i abans de posar-se a la venda, el sol·licitat tindrà de constituir el dipòsit de:

  - Cinc exemplars quan es tracti d'obres subjectes al número d'ISBN

  - Quatre per la resta d'obres impreses.

  - Tres si són produccions sonores realitzades per qualsevol procediment o sistema utilitzat ara o al futur.

  - Dos en cas de produccions cinematogràfiques, incloses les de videotape i les pel·lícules destinades a la venda al públic, sigui quin sigui el seu mil·limetratge.

  - Un exemplar de l'obra impresa amb sistema Braille.

  El destí dels cinc exemplars d'obres subjectes a ISBN, rebudes a les oficines del Dipòsit Legal establertes a Aragó són:

  a) Tres exemplars a l'Institut Bibliogràfic Hispànic

  b) Un exemplar a la Biblioteca Pública de l'Estat de la Localitat respectiva

  c) El cinquè va a la Biblioteca d'Aragó.

  Dels quatre exemplars d'obres impreses no subjectes a ISBN:

  a) Dos van a l'Institut Bibliogràfic Hispànic

  b) Un exemplar a la Biblioteca Pública de l'Estat de la Localitat respectiva

  c) I l'últim va a la Biblioteca d'Aragó.

  Dels tres exemplars de produccions sonores dipositades:

  a) Un s'envia a la Biblioteca Nacional

  b) Un altre a la Fonoteca Provincial de Barcelona

  c) I l'últim a la Biblioteca d'Aragó.

  Dels dos exemplars de produccions cinematogràfiques:

  a) Un a la Biblioteca Nacional

  b) L'altre a la Biblioteca d'Aragó.

  L'únic exemplar dipositat de l'obra impresa en Braille s'envia a la Biblioteca Nacional.


 • Òrgans de Gestió i Competències

 • Els Òrgans de gestió són:

  • El Departament de Cultura i Educació, dins de l'àmbit de competències de la Diputació General d'Aragó, exerceix la superior direcció, coordinació i inspecció dels centres que integren el Sistema Bibliotecari.

  • El Servei d'Arxius, Biblioteques i Museus de la Direcció General del Patrimoni Cultural, és l'òrgan encarregat d'aplicar la política bibliotecària assignada pel Departament de Cultura i Educació d'acord amb la llei de Biblioteques

  És competència del Departament de Cultura i Educació:

  a) L'execució de la política bibliotecària d'Aragó.

  b) La coordinació dels centre que integren el sistema de biblioteques d'Aragó

  c) L'estudi, planificació i programació de les necessitats bibliotecàries en l'àmbit de la Comunitat Autònoma.

  d) L'extensió del sistema de biblioteques d'Aragó.

  e) El recolzament i inspecció tècnica de la seva organització i serveis, i totes les mesures que siguin necessàries per assegura el seu correcte funcionament.

  Correspon al Servei d'Arxius, Biblioteques i Museus:

 • L'estudi, planificació i programació de les necessitats bibliotecàries.

 • L'informe i proposta de distribució dels crèdits que el Departament de Cultura i Educació destini per l'extensió bibliotecària i foment de la lectura

 • Proposar al Departament de Cultura i Educació les normes generals sobre organització, condicions tècniques d'instal·lació i utilització dels centres del Sistema.

 • Recollir i proporcionar dades estadístiques en àrees a una millor planificació i extensió del Sistema de Biblioteques d'Aragó.

 • Inspeccionar l'organització tècnica dels centres bibliotecaris, procurant la màxima coordinació entre tots els serveis que ofereixi el conjunt del Sistema.

 • Programar la celebració d'activitats culturals pels centres del Sistema en ordre al foment i difusió de la lectura.

 • En general, totes les activitats que es derivin de la gestió del Sistema i qualsevol que li pugui ser expressament encomanda.

 • La comissió Assessora de Biblioteques és l'òrgan consultiu i assessor del Departament de Cultura i Educació en les matèries relacionades amb el sistema de biblioteques d'Aragó.

  Correspon a la comissió assessora:

 • Conèixer els programes d'actuació i distribució de fons econòmics destinats al Sistema de Biblioteques d'Aragó.

 • Informar dels projectes anuals de pressupost elaborat pels titulars de centres integrats en el Sistema, en particular a les partides destinades al seu manteniment i foment.

 • Informar dels de normes d'organització i funcionament intern que elaboren els centres del Sistema.

 • Assessorar sobre les qüestions que concernin a l'organització científica i funcionament tècnic dels centres integrats al Sistema de Biblioteques d'Aragó i sobre els mitjans personals i materials adequats a la naturalesa específica dels mateixos.

 • Col·laborar amb el Departament de Cultura i Educació en la fixació dels programes de formació del personal adscrit a les biblioteques del Sistema.

 • Assessorar sobre els programes d'exposició, difusió i foment de la lectura que dugui a terme el Departament de Cultura i Educació.

 • Qualsevol altra qüestió relacionada amb el Sistema de Biblioteques d'Aragó.

 • Pel que fa a les biblioteques de titularitat Estatal ubicades dins el territori Aragonès estaran gestionades per la Comunitat Autònoma, segons diu la llei 8/1986 de 19 de desembre.

  La Biblioteca d'Aragó s'enquadra en el Departament de Cultura i Educació i estarà adscrita a la Direcció General de Patrimoni Cultural i Educació, tal i com diu l'article 1 del Decret 81/1990, de 5 de juny.


 • Associacions bibliotecàries

 • Ha costat molt trobar alguna associació bibliotecària aragonesa. De fet, pròpiament bibliotecària, sense intervenció del Govern no n'he trobat, si que hi ha una seu de l'associació de bibliotecaris ANABAD.

  El que també existeix és l'Associació d'Amics del Llibre (Asociación Aragonesa de Amigos del Libro). Aquest grup és una reunió de persones voluntàries que els agrada llegir llibres. La seva preocupació per la difusió dels llibres a la Comunitat d'Aragó tot intentant estimular a tots els professionals vinculats al llibre, és la seva gran preocupació.

  Tenen com a finalitat l'estudi, la difusió i el foment del llibre, la literatura i la cultura en general. Tenen la seu a la Biblioteca d'Aragó. A més, també editen una revista virtual sobre el llibre i les biblioteques anomenada Las bibliotecas.net.

  Existeix la Red de bibliotecas Escolares de Aragón que vetlla perquè millori la qualitat i la quantitat de les biblioteques que hi ha en els centre d'educació de la comunitat.

  Aquesta red depèn del Departament d'Educació i Ciència del Govern d'Aragó. S'han portat a terme programes per avaluar l'estat actual de les biblioteques escolars.


  4. Estructura bibliotecària

  4.1. Biblioteca d'Aragó

  La biblioteca cap del sistema és la biblioteca d'Aragó, creada a la llei8/1986, de 19 de desembre, segons la qual, es crea la biblioteca d'Aragó com a primer centre bibliogràfic de la Comunitat Autònoma, tenint com a funcions:

  a) Recollir, conservar i difondre tota creació impresa, sonora, visual d'Aragó i dels autors aragonesos produïda a la Comunitat Autònoma o que faci referència a ella.

  b) Ser dipositària dels fons bibliogràfics que siguin donats o entregats en dipòsit legal a l'Administració.

  c) Elaborar i difondre la informació bibliogràfica amb la resta de biblioteques del sistema el Catàleg Col·lectiu i les formes de consulta del mateix.

  d) Elaborar en coordinació amb la resta de les biblioteques del sistema el Catàleg Col·lectiu i les formes de consulta del mateix.

  e) Establir relacions de col·laboració i intercanvi amb altres sistemes bibliotecaris nacionals o estrangers.

  La Biblioteca d'Aragó està integrada per les següents unitats:

  - Biblioteca Pública de l'Estat

  - Institut Bibliogràfic Aragonès

  - Centre Coordinador de Biblioteques

  La Biblioteca de l'Estat de Saragossa i la Biblioteca d'Aragó es gestiona com una unitat integrada a la Biblioteca d'Aragó.

  Al capdavant de la Biblioteca d'Aragó i amb nivell orgànic de Cap del Servei hi ha un Director-Gerent, que dependrà directament del Director General del Patrimoni Cultural i Educació.

  Actualment aquest Director-Gerent és Ramon Sabaté Ibarz. Va prendre possessió del càrrec l'11 de novembre de 2003. Fins llavors tenia el càrrec de Director del Servei Provincial d'Educació i Ciència de Saragossa.

  Són funcions del Director-Gerent:

 • Dirigir l'administració de la Biblioteca d'Aragó

 • Gestionar els mitjans personals i materials requerits per al seu funcionament

 • Coordinar les activitats de les diferents Seccions que configuren la Biblioteca d'Aragó

 • Proposar un programa d'activitats de la Biblioteca per a cada exercici

 • Presentar una memòria anual de les activitats a desenvolupar per la Biblioteca d'Aragó

 • Qualsevol altre cosa que li sigui encomanada pel Director Gerent de patrimoni Cultural i Educació.

 •  

  4.1.1.Historia

   

  La Biblioteca Pública de Saragossa té els seus orígens al 1920, quan es va crear una biblioteca popular a Saragossa. A l'any 1923 es va instal·lar en la que seria la seva seu definitiva fins al 1990, en una part d'uns edificis construïts en motiu de l'Exposició Hispano-Francesa de 1908 a la Plaça “de los Sitios”.

  Aquesta nova Biblioteca Pública de Saragossa es va configurar com una biblioteca central, funcionant sota un règim de Patronat Municipal, amb participació de l'Administració Central i Local.

  Amb l'adveniment de l'estat de les autonomies i les transferències en matèria de cultura a les comunitats autònomes, es va projectar per part del Ministeri de Cultura entre 1986 i 1990, un nou edifici de biblioteca, seu de la Biblioteca Pública de l'Estat a Saragossa, ja que era inexistent.

  Al 1990 es va inaugura la Biblioteca d'Aragó, primer centre bibliogràfic de la Comunitat d'Aragó i cap del seu sistema bibliotecari.

  4.2. Biblioteques escolars

  Tot i que les Biblioteques Escolars han de ser un element essencial en el procés d'ensenyament i aprenentatge, en aquesta Comunitat Autònoma, s'ha fet poc per oferir un bon servei de biblioteques escolars.

  Segons enquestes fetes als centres escolars per part de la Red de bibliotecas Escolares de Aragón, la majoria d'aquestes consten d'una superfície de més de 50 m2 mentre que són poques les que tenen una superfície entre 40 i 50 m2. Tot i això cal tenir present que algunes tenen una superfície inferior als 20 m2.

  Pel que fa a la gestió bibliotecària, totes les biblioteques que van omplir el formulari tenen responsable de biblioteca, però només a 17 centres (de Secundària), és a temps complet. Els models de gestió són molt variats depenent en general de la disposició de les juntes directives i del voluntarisme dels professors i professores.

  Respecte a l'horari d'obertura, una part de les biblioteques escolars obren al matí, gairebé la meitat matí i tarda i una altra part només l'hora d'esbarjo.

  Pel que fa al pressupost de manteniment que hi dedica cada centre, el centres d'Infantil i Primària, s'hi dedica entre 60 i 1.200€ depenent de cada centre. Si bé la quantitat mitja que s'hi destina és d'entre 120 i 300€.

  La immensa majoria de centres no respon la pregunta sobre la informatització de la biblioteca, i els pocs que ho fan, la meitat no la tenen informatitzada, i l'altra meitat vol començar a fer-ho.

  De pàgines web de biblioteques escolars a Aragó gairebé no n'hi ha, i les poques que hi ha no especifiquen cap característica de la biblioteca. La majoria tan sols esmenten que fan servei de préstec i estan sense actualitzar.

  4.3. Biblioteques especialitzades

  Disposen de biblioteques especialitzades la majoria de museus que hi ha a la província d'Aragó, cadascun especialitzat en la temàtica respectiva que es pot contemplar al museu.

  A més també, alguns ajuntaments, com el de Saragossa, tenen una biblioteca especialitzada en una temàtica concreta, com és en aquest cas especialitzada en la localitat.

  Les biblioteques de Facultat de la Universitat de Saragossa també ofereixen especialització, com per exemple la Biblioteca de la E.U. d'Estudis Socials, que ofereix una especialització en discapacitat.

  4.4. Biblioteques universitàries

  L'estructura bibliotecària de l'única universitat existent a Aragó consta d'una biblioteca central i una biblioteca per a cada facultat.

  La biblioteca central l'anomenen Biblioteca General Universitària, d'aquesta en depenen tota la resta de biblioteques de facultats. A més a més, Aragó té escoles universitàries, i les seves biblioteques depenen de la Universitat de Saragossa.

  Les biblioteques de facultat de la Universitat de Saragossa són:

    • Secció de Física i Química

    • Secció de Geològiques

    • Secció de Matemàtiques

  A més a més també en depenen les següents Biblioteques d'escoles universitàries:

  Des de fa poc, disposa d'un catàleg col·lectiu automatitzat que s'anomena ROBLE.

  4.5. Biblioteca parlamentària

  La biblioteca Parlamentària, és la de les Corts d'Aragó. Es troba situada al Palau de La Aljafería.

  Ofereix servei de consulta, a més, no cal ser soci per poder accedir-hi. Aquesta biblioteca no disposa d'un espai d'estudi.

  El fons que ofereix són llibres sobre dret públic, Butlletins oficials (BOE, Butlletins oficials de totes les Comunitats Autònomes, BOA -Boletín oficial de Aragón-, els butlletins de les tres províncies aragoneses i Diaris oficials de les Comunitats Europees).

  4.6. Sistema de Lectura Pública.

  Les lleis que regeixen el sistema de lectura pública, ja està explicat als apartats 1.1. i 1.2., per tant no cal tornar a repetir-los.

  En aquest apartat hi ha una petita valoració dels recursos bibliotecaris aragonesos trobats a internet, el Reglament de Règim intern de les biblioteques públiques i els preus del que no es considera gratuït segons la llei de biblioteques.

  4.6.1. Valoració dels recursos que hi ha a internet sobre les biblioteques públiques

  Tot el que és legislació bibliotecària i informació relacionada amb les biblioteques es troba al web, però el que no es troba tant fàcilment és l'organització i composició de cada biblioteca en particular.

  Segons una pàgina del govern d'Aragó, el sistema de biblioteques públiques l'integren unes 209 biblioteques. He pogut observar com la majoria d'elles no disposen de pàgina web ni de correu electrònic, per la qual cosa dedueixo que no deuen estar informatitzades.

  De les poques biblioteques que disposen de pàgina web i/o correu electrònic, la majoria són de Saragossa. Cosa que vol dir que aquesta ciutat ha promogut una informatització de les seves biblioteques de la seva localitat, o si més no d'una part.

  Consultant les pàgines web de l'administració, s'observa que hi ha poca involucració per part de l'administració pel que fa a la digitalització de les biblioteques i creació d'OPACs. La majoria de recursos que tenen les biblioteques els hi facilitat l'ajuntament, però encara falta molt per fer en aquest camp.

  De fet, això ja es fa palès a l'article 4 del Decret 65/1987, de 23 de maig, on diu que el Departament de Cultura i Educació establirà convenis amb la Diputació Provincial i Ajuntaments la creació de centres i el manteniment d'aquests.

  Per això crec que en aquest sentit, a la Comunitat d'Aragó li falta posar-se al dia en noves tecnologies, per les biblioteques més accessibles a tots els públics en general.

  4.6.2. Reglament de Règim intern de les biblioteques públiques.

  En el primer article fa una definició de Biblioteques Públiques d'Aragó, i continua dient el mateix que en les passades lleis.

  A l'article 2 hi trobem les funcions de les Biblioteques Públiques d'Aragó:

  • Reunir, organitzar i oferir al públic una col·lecció suficient i equilibrada de materials documentals, que permetin al ciutadà l'accés general a la informació, la formació i la cultura.

  • Promoure i estimular l'ús dels seus fons per part dels ciutadans, fonamentalment mitjançant la consulta a la sals dels seus fons i el préstec dels mateixos, així com també a través de l'organització d'activitats culturals relacionades amb el món del llibre i de la cultura en general.

  • Conservar especialment els fons de índole local o regional.

  • Cooperar amb la resta de les biblioteques d'Aragó en aspectes tècnics i en l'intercanvi d'informació.

  Dels recursos econòmics dels centres de la xarxa estan constitutius per:

  • Les quantitats consignades pels ajuntaments.

  • Les quantitats assignades per la Direcció General de Cultura i Patrimoni, o organisme competent del Govern d'Aragó, mitjançant Convenis amb els ajuntaments o amb les Diputacions Provincials.

  • Altres recursos llegats per organismes, persones físiques, fundacions, entitats públiques o privades, etcètera.

  • Les Biblioteques de titularitat estatal depenen directament dels recursos pressupostaris assignats per la Direcció General de Cultura i Patrimoni o organisme competent.

  • Els recursos econòmics d'altres biblioteques s'ajustaran a partides pressupostàries pròpies.

  Pel seu correcte funcionament les biblioteques públiques s'estructuren en les següents àrees:

   • Direcció.

   • Procés Tècnic: Selecció, adquisició, selecció negativa, registre, catalogació i classificació.

   • Informació i Referència: Ordenació de fons, informació bibliogràfica i atenció als usuaris.

   • Serveis bibliotecaris.

  Els fons propis de cada biblioteca hauran de rebre el tractament que permeti la seva identificació i quantificació excepte els fons en dipòsit, o els que les biblioteques obtinguin temporalment, tal i com diu l'article 6.

  S'ha de fer un recompte dels fons com a mínim cada 5 anys. A més, es pot expurgar obres que no resultin d'interès cultural.

  Per llei, estan obligades a tenir un catàleg per a la consulta dels seus fons, ja sigui en suport imprès o digital.

  L'accés a les biblioteques és lliure i gratuït, les instal·lacions s'han d'adaptar a les mesures necessàries per facilitar l'accés de les persones amb minusvalies.

  L'entrada de lectors amb material propi de consulta i estudi només pot ser autoritzat si es compta amb locals suficients, ja que s'estableix com a norma que els llocs de lectura es reserven per consulta exclusiva del fons bibliogràfic propi de cada centre.

  Està prohibit menjar, beure i fumar dins de les biblioteques. Tot aquell que incompleixi aquestes normes o que incompleixi algunes de les normes d'aquest reglament, podrà ser expulsat.

  A l'article es fixen els horaris mínims d'obertura al públic:

  • Públiques d'Estat: 35 h/setmana

  • De Tutela Autonòmica: 25 h/ setmana

  • De Tutela Provincial: 10 h/ setmana

  Els serveis que ofereixen són:

 • Lectura a la Sala

 • Servei de préstec

 • Servei d'informació i referència

 • Serveis de promoció i difusió bibliotecària

 • Activitats culturals

 • 4.6.3. Preus públics relatius a la prestació de determinats serveis a les biblioteques d'Aragó, les provincials de Terol, Osca i Saragossa.

  L'accés a les Biblioteques d'Aragó, Públiques Provincials d'Osca, Terol i Saragossa és gratuït, però no tenen perquè ser-ho determinats serveis:

  • Reprografia de documents obrants a la Biblioteca.

   • Fotocòpia autoservei (DIN A-4): 0,06 €/unitat

   • Fotocòpia desde microfilm o microfitxa (DIN A-4): 0,15 €/unitat

   • Escanejar o digitalització (DINA A-4): 0,15 €/unitat

  • Impressió en paper d'informació obtinguda a través de la Xarxa Internet.

   • En paper (DIN A-4): 0,06 €/unitat

  • Expedició de duplicats del carnet de soci

   • 3,01 €/unitat

  • Gravació en disquet d'informació obtinguda a través de la Xarxa Internet.

   • Gravació de disquets proporcionats per la biblioteca: 0,40 €/unitat

  • Préstec interbibliotecari.

   • La quantitat ha de ser abonada als organismes i entitats prestatàries.


  Conclusió

  El sistema bibliotecari d'Aragó està integrat per múltiples varietats de biblioteques, com qualsevol altre sistema bibliotecari.

  El fet de fer el treball sobre aquesta comunitat, m'ha acostat una mica a altres realitats bibliotecàries diferents a la que jo conec com a usuària.

  Fent aquest treball m'he adonat d'algunes coses que tot i que poden semblar molt beneficioses, en realitat no ho són tant. En aquest cas, la gran quantitat de legislació que hi ha a Aragó referent a biblioteques, en un principi em va fer pensar que el seu sistema bibliotecari estaria molt ben organitzat, i que estaria al corrent de les noves tecnologies, etc. Però de seguida em vaig adonar que això no era així, que tot i tenir bastants decrets i ordres, l'administració no s'involucra directament sobre les biblioteques públiques que no siguin de titularitat estatal o Provincial.

  He observat que el govern d'Aragó deixa que siguin els ajuntaments qui facin les biblioteques públiques desentenent-se en part del seu manteniment. Em sembla que l'excusa de la llei de biblioteques ja els justifica una involucració suficient en aquesta matèria, i pel jo he vist, no ho crec pas així.

  Això no vol dir que les biblioteques estiguin insuficientment equipades o que es destinin pocs recursos econòmics i materials al manteniment d'aquestes.

  Només em queda dir que tot i això el sistema bibliotecari de Catalunya i el d'Aragó, en els punts fonamentals són bastant coincidents.


  Bibliografia

  • GOVERN D'ARAGÓ. BIBLIOTEQUES. (on-line) disponible a: <http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4518&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=867&_fid=1313265&_fnavbarid=1326823&_fnavbarsiteid=867&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=7&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=p_id%3D%3E1313468%2Cp_inframe%3D%3E1%2Cp_currcornerid%3D%3E1313265%2Cp_settingssetid%3D%3E1198951%2Cp_settingssiteid%3D%3E0%2Cp_siteid%3D%3E867%2Cp_type%3D%3E'text'%2Cp_textid%3D%3E1313469 >[27/04/04]

  • BIBLIOTECAS DE SARAGOSSA. (on-line) disponible a: http://www.cipaj.org/bibliot.htm [28/04/04]

  • BIBLIOTECAS EN ARAGON. (on-line) disponible a: http://www.lasbibliotecas.net/bpzservicios.htm [4/5/04]

  • GOVIERNO DE ARAGON. BOA. (on-line). Disponible a:

  http://otal.aragob.es/cgi-bin/bzht2/BRSCGI?CMD=VERLST&BASE=BOLE&DOCS=1-50&OPDEF=%26&FMT=BOLEPORTAL.ptf&SEPARADOR=&@PUBL-GE=19780101&OP1=Y&@PUBL-LE=20040512&OP2=Y&NUMB-C=&OP3=Y&RANG-C=&OP4=Y&TITU-C=&OP5=Y&ORGA-C=&OP6=Y&TEXT-C=biblioteca&OP7=Y&*-C=bibliotecas [3/5/04]

  • CORREO BIBLIOTECARIO. (on-line) Disponible a: http://www.bcl.jcyl.es/correo/plantilla_seccion.php?id_articulo=568&id_seccion=4&RsCorreoNum=71 [13/5/04]

  • LAS CORTES DE ARAGÓN. (on-line). Disponible a: http://www.cortesaragon.es/ [14/05/04]

  • EDUCARAGON. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CIÈNCIA. (on-line). Disponible a: http://www.educaragon.org/arboles/arbol.asp?strseccion=FA85&arrpadres=&arrides=&arridesvin=&lngArbol=&lngArbolvinculado=&guiaeducativa=3&titpadre=Programas [1/05/04]

  • APROXIMACIÓN AL ESTADO ACTUAL DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES EN LOS CENTROS PÚBLICOS DE INFANTIL Y PRIMARIA DE ARAGÓN. (on-line). Disponible a: http://www.educaragon.org/files/Mariano_Coronas.doc [6/05/04]

  • IES RAMÓN PIGNATELLI. (on-line). Disponible a: http://centros5.pntic.mec.es/ies.ramon.pignatelli/biblio.htm [18/5/04]

  • MUSEO PROVINCIAL DE TERUEL. (on-line). Disponible a: http://www.aragoneria.com/teruel/museopte.htm [19/5/04]

  • MUSEOS DE ARAGÓN. (on-line). Disponible a: http://www.redaragon.com/cultura/museos/list3.asp [17/5/04]

  • AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. (on-line). Disponible a: http://www.ayto-zaragoza.es/azar/ayto/archivo/archivo.htm [19/5/04]

  • DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS EN ESTADÍSTICA. (on-line). Disponible a: http://www.aragob.es/eco/estadistica/biblioteca/ [20/5/04]

  • REVISTA VIRTUAL SOBRE LIBROS Y BIBLIOTECAS. (on-line). Disponible a: http://www.lasbibliotecas.net/index1.htm [17/5/04]

  • GOBIERNO DE ARAGÓN. AGENDA ADMINISTRATIVA. (on-line). Disponible a: http://otal.aragob.es/cgi-bin/agen2/BRSCGI?CMD=VERLST&BASE=AGEN&DOCS=1-100&OPDEF=%26&FMT=AGENPORTAL.ptf&SORT=MUNI,CENT&SEPARADOR=&GENE-C=centro&OP1=Y&GENE-C=biblioteca [16/5/04]


  Webgrafia

  • BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES MUNICIPALS. (on-line) http://www.educazar.org/bm/

  [5/5/04]

  • EDUCARAGON.(on-line) Disponible a: http://www.educaragon.org [10/5/04]

  • PÁGINA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. (on-line). Disponible a: http://portal.aragob.es [20/5/04]


  Annex 1. Llei de Biblioteques d'Aragó

  LEY 8/1986, de 19 de diciembre, de Bibliotecas de Aragón (BOA de 26 de

  diciembre de 1986, BOE de 16 de enero de 1987)

  El Presidente de la Diputación General de Aragón, hago saber que las Cortes de Aragón han aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.

  El artículo 35º.1.16 del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de bibliotecas, siempre que éstas no sean de titularidad estatal.

  Asimismo, la acción que desarrollen los poderes públicos de la Comunidad Autónoma en el ámbito de sus respectivas competencias debe encaminarse preferentemente a promover y facilitar la libertad, igualdad y participación de todos los aragoneses en la vida cultural y social, procurando la corrección de los desequilibrios culturales dentro del territorio de Aragón y fomentando su mutua solidaridad, de acuerdo con el artículo 6º.2 a) y c) del Estatuto.

  Por tanto, esta Ley establece las líneas generales de lo que ha de ser el sistema de bibliotecas de Aragón, atendiendo tanto a la organización de los servicios bibliotecarios -que se conciben como un todo a los efectos de gestión- como a su planificación e interconexión, de modo que quede garantizado el derecho de todos los ciudadanos a acceder y disfrutar los fondos culturales recogidos en bibliotecas.

  En relación con las bibliotecas de titularidad privada que no se integren en el conjunto del sistema, la Ley garantiza el derecho a su libre creación, dirección y mantenimiento, siempre que aseguren a los usuarios unas mínimas condiciones técnicas y de instalación cuando ofrezcan sus servicios al público en general.

  De otro lado, respetando los convenios de gestión que se establezcan sobre las bibliotecas de titularidad estatal, se incluyen en el ámbito de esta Ley tanto las bibliotecas de titularidad pública como las que, sin serlo, tienen el carácter de servicio de interés público y pueden por ello integrarse en el tratamiento conjunto del sistema de bibliotecas de Aragón.

  Cada una de las bibliotecas que integran el sistema ha de ofrecer, actuando en estrecha conexión con el resto de los órganos y centros del sistema, un conjunto organizado de registros culturales y de información adecuados a las demandas de la sociedad actual.

  Sólo desde esta perspectiva pueden cumplirse los objetivos que deben perseguir, de acuerdo con el mandato estatutario, una política coherente de bibliotecas para todo Aragón.

  TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

  Artículo 1º-1. Se entiende por bibliotecas los conjuntos y colecciones de libros,

  manuscritos, revistas y demás materiales gráficos, informáticos, sonoros y visuales al servicio de la información, educación, investigación y de la cultura en general, así como los servicios de personal para atender y facilitar el uso de tales materiales.

  2. Asimismo, se entiende por bibliotecas las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden los conjuntos o colecciones determinados en el apartado anterior.

  Artículo 2º-La Diputación General, a través del Departamento de Cultura y Educación, velará por la conservación, protección y mejora de los bienes que, reunidos o no en bibliotecas, formen parte del patrimonio bibliográfico, de acuerdo con la legislación vigente. Asimismo creará y fomentará la creación de bibliotecas cuando las necesidades sociales y culturales así lo requieran.

  Artículo 3º-Sea cual sea su carácter en cuanto a volumen, contenido y vinculación, las bibliotecas aragonesas pueden ser:

  a) Privadas: las de titularidad privada destinadas al uso de su propietario.

  b) Públicas: las creadas y mantenidas por organismos públicos con finalidad de prestar un servicio público.

  c) De interés público: las creadas por personas privadas que prestan un servicio público.

  TITULO II

  DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE ARAGON

  Artículo 4º-1. Forman parte del sistema de bibliotecas de Aragón todas aquéllas

  radicadas en la Comunidad Autónoma que sean de titularidad pública, salvo las del Estado, no gestionadas por la Comunidad Autónoma.

  2. Asimismo, forman parte del sistema de bibliotecas de Aragón las que, siendo de titularidad privada, reciban de los poderes públicos subvenciones, ayudas o beneficios fiscales en cuantía igual o superior al veinticinco por ciento de su presupuesto ordinario.

  3. Las bibliotecas de titularidad privada, mediante acuerdo de sus titulares con el Departamento de Cultura y Educación, podrán integrarse en el sistema de bibliotecas de Aragón.

  Artículo 5º-Se crea la Biblioteca de Aragón como primer centro bibliográfico de la Comunidad Autónoma, teniendo como funciones propias, sin perjuicio de las que puedan atribuírsele por otras disposiciones, las siguientes:

  a) Recoger, conservar y difundir toda creación impresa, sonora, visual de Aragón y de los autores aragoneses producida en la Comunidad Autónoma o que haga referencia a ella.

  A tal fin recibirá, al menos, un ejemplar de las obras sujetas a depósito legal, en la forma que reglamentariamente se determine.

  b) Ser depositaria de los fondos bibliográficos que sean donados o entregados en depósito a la Administración.

  c) Elaborar y difundir la información bibliográfica sobre la producción editorial

  aragonesa.

  d) Elaborar en coordinación con el resto de las bibliotecas del sistema el Catálogo Colectivo y las formas de consulta del mismo.

  e) Establecer relaciones de colaboración e intercambio con otros sistemas bibliotecarios nacionales o extranjeros.

  Artículo 6º-1. El Departamento de Cultura y Educación designará, o en su caso creará, en cada provincia, una o varias bibliotecas, que además de las funciones propias de todo servicio bibliotecario, asumirán, dentro del ámbito territorial que se les asigne, las siguientes:

  a) Centro bibliográfico y hemerográfico. b) Centro de préstamo interbibliotecario. c) Dirección, inspección y apoyo técnico de las bibliotecas que se encuentren en su ámbito territorial. d) Servicio de cooperación interbibliotecaria. e) Organización del Catálogo Colectivo en la provincia. f) Cuantas otras puedan serles encomendadas.

  2. De igual modo designará en aquellas áreas geográficas donde razones de índole territorial o poblacional lo aconsejen, una biblioteca pública que realice, en su ámbito territorial y en coordinación con las bibliotecas señaladas en el apartado primero las funciones mencionadas en el mismo.

  Artículo 7º-1. Todos los municipios de más de 5.000 habitantes contarán con un servicio bibliotecario.

  2. Aquéllos que tengan una población menor estarán atendidos, cuando menos por un servicio bibliotecario móvil o mediante bibliotecas filiales.

  3. La Diputación General de Aragón establecerá convenios con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales en orden al mantenimiento de estos servicios.

  Artículo 8º-Es competencia del Departamento de Cultura y Educación:

  a) La ejecución de la política bibliotecaria de Aragón. b) La coordinación de los centros que integran el sistema de bibliotecas de Aragón. c) El estudio, planificación y programación de las necesidades bibliotecarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma. d) La extensión del sistema de bibliotecas de Aragón. e) El apoyo e inspección técnica de su organización y servicios, y cuantas medidas sean necesarias para asegurar su correcto funcionamiento.

  Artículo 9º-La Comisión Asesora de Bibliotecas es el órgano consultivo y asesor del Departamento de Cultura y Educación en las materias relacionadas con el sistema de bibliotecas de Aragón. Su composición y funciones se determinarán reglamentariamente.

  En todo caso formarán parte de la misma:

  a) El Jefe del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Museos de Aragón. b) El Director de la Biblioteca de Aragón.

  El resto de los vocales serán designados por el Consejero de Cultura y Educación entre personas de especial competencia en la materia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.

  Artículo 10º-Sin perjuicio de la naturaleza y funciones propias de cada una de ellas, todas las bibliotecas integrantes del sistema tienen la obligación de colaborar entre sí y con el Departamento de Cultura y Educación, así como de participar en las actividades de cooperación interbibliotecaria.

  Artículo 11º-El Departamento de Cultura y Educación formalizará una relación de las bibliotecas integrantes del sistema, en el que constarán las características materiales, personales y técnicas de las mismas.

  Los titulares y personal encargado de dichas bibliotecas están obligados a comunicar cualquier alteración que se produzca.

  Artículo 12º-La exportación de bienes integrantes del patrimonio bibliográfico y los derechos de expropiación, tanteo y retracto se regirán por lo dispuesto en la legislación vigente.

  TITULO III:

  DE LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

  Artículo 13º-1. En el presupuesto de la Diputación General se consignará las partidas destinadas a la creación, mantenimiento y ayuda de las bibliotecas integrantes del sistema.

  2. Las entidades públicas y privadas, titulares de bibliotecas de uso público integradas en el sistema, deberán consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas destinadas al mantenimiento y fomento de las mismas. De tal consignación se dará cuenta al Departamento de Cultura y Educación.

  3. Los poderes públicos, de conformidad con los criterios básicos establecidos por el Departamento de Cultura y Educación y en coordinación con éste, incentivarán a aquellas entidades públicas o privadas, titulares de bibliotecas de uso público, que en sus proyectos y programas de actuación promuevan más eficazmente la consecución de los objetivos que persigue esta Ley.

  Artículo 14º-Todas las bibliotecas y centros comprendidos en el sistema estarán atendidos por personal en número suficiente, con la cualificación, nivel técnico y, en su caso, titulación específica que determine la reglamentación establecida por la Diputación General de Aragón.

  El Departamento de Cultura y Educación atenderá a la formación permanente del personal al servicio del sistema de bibliotecas de Aragón.

  Artículo 15º-Los edificios o terrenos en que vayan a instalarse bibliotecas de titularidad autonómica podrán ser expropiados de acuerdo con la legislación vigente.

  Artículo 16º-El Departamento de Cultura y Educación, oída la Comisión Asesora de Bibliotecas, determinará reglamentariamente las condiciones técnicas de instalación y número mínimo de volúmenes en cada tipo de biblioteca de las que integran el sistema, las secciones y servicios que deben contener o prestar, los horarios mínimos de apertura al público y los sistemas de préstamos interbibliotecarios.

  Las bibliotecas de titularidad privada abiertas al público, aunque no formen parte del sistema de bibliotecas de Aragón, habrán de cumplir los requisitos mínimos de instalación, personal y mantenimiento que reglamentariamente se establezcan.

  Artículo 17º-Todos los ciudadanos tendrán acceso gratuito al conjunto de los servicios e instalaciones del sistema de bibliotecas de Aragón. No obstante, en los servicios de préstamo interbibliotecario y en los de reprografía, podrá exigirse a los usuarios el pago del coste de los mismos, y en los de préstamos a domicilio una fianza, todo ello en los casos y cuantía que reglamentariamente se determine.

  DISPOSICION ADICIONAL

  Las bibliotecas de titularidad estatal radicadas en Aragón serán gestionadas por la Comunidad Autónoma en los términos de los convenios que, en su caso, se suscriban y de conformidad con la legislación que les sea aplicable.

  DISPOSICION TRANSITORIA

  Los centros que en virtud de esta Ley queden integrados en el sistema de bibliotecas de Aragón se adecuarán a lo dispuesto en la misma en un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de las oportunas normas reglamentarias.

  DISPOSICIONES FINALES

  Primera.-Los titulares de bibliotecas integradas en el sistema podrán establecer normas internas para el funcionamiento de las mismas, que serán sometidas a la aprobación del Departamento de Cultura y Educación previo informe de la Comisión Asesora de Bibliotecas.

  Segunda.-La Diputación General desarrollará reglamentariamente en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley la composición y funciones de la Comisión Asesora de Bibliotecas.

  Tercera.-En el plazo de dos meses desde la constitución de la Biblioteca de Aragón el Departamento de Cultura y Educación aprobará el reglamento orgánico de la misma, elaborado con participación de la Comisión Asesora de Bibliotecas.

  Cuarta.-Se autoriza a la Diputación General para dictar cuantas disposiciones

  reglamentarias requiera el desarrollo de la presente Ley.

  DISPOSICION DEROGATORIA

  Queda derogada la Orden del Departamento de Cultura y Educación de 7 de octubre de 1983, por la que se creaba la Comisión Asesora de Bibliotecas.

  Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, Tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley.

  Zaragoza, a diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y seis.

  El Presidente de la Diputación General de Aragón, SANTIAGO MARRACO SOLANA


  Annex 2. Estructura i funcionament de la Bibloteca d'Aragó.

  DECRETO 81/1990, de 5 de junio, de la Diputación General de Aragón, por el que se establece la estructura y funcionamiento de la Biblioteca de Aragón.

      La Ley 8/1986, de 19 de diciembre, de Bibliotecas de Aragón, de conformidad con la competencia exclusiva atribuida a esta Comunidad Autónoma por el artículo 35.1.16 del Estatuto de Autonomía de Aragón, estableció las líneas generales del Sistema de Bibliotecas de Aragón, atendiendo tanto a la organización de los servicios bibliotecarios como a su planificación e interconexión, a fin de garantizar el derecho de todos los ciudadanos al acceso y disfrute de los fondos culturales recogidos en las bibliotecas.

      Dicha Ley, en su artículo 5º, creó la Biblioteca de Aragón atribuyéndole las funciones propias de primer centro bibliográfico de la Comunidad Autónoma, cabecera del Sistema de Bibliotecas de Aragón, así como las de colaboración e intercambio con otros sistemas bibliotecarios.

      La puesta en funcionamiento de la Biblioteca de Aragón hace preciso desarrollar la Ley de Bibliotecas de Aragón en lo referente a aquélla, determinando su estructura básica y las funciones a desarrollar por las unidades creadas dentro de la misma.

      En su virtud, a propuesta del Consejero de Cultura y Educación, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, en su reunión del día 5 de junio de 1990.

      DISPONGO:

      Artículo 1.-La Biblioteca de Aragón se encuadra en el Departamento de Cultura y Educación y estará adscrita a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Educación.

      Artículo 2.-La Biblioteca Pública constituye el primer centro bibliográfico de la Comunidad Autónoma, y tendrá como funciones propias las establecidas en el artículo 5º de la Ley 8/1986, de 19 de diciembre, de Bibliotecas de Aragón.

      Artículo 3.-La Biblioteca de Aragón estará integrada por las siguientes unidades:

      a) Biblioteca Pública del Estado. b) Instituto Bibliográfico Aragonés. c) Centro Coordinador de Bibliotecas.

      Artículo 4.-La Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza se gestionará como unidad integrada en la Biblioteca de Aragón.

      Artículo 5.--Corresponderá al Instituto Bibliográfico Aragonés:

      a) La atención a los investigadores de temas aragoneses. b) El inventario, catalogación y difusión del Patrimonio Bibliográfico Aragonés. c) La elaboración de la Bibliografía Aragonesa. d) Los servicios de información y documentación de carácter especializado. e) La organización de un centro de restauración del libro.

      Artículo 6.--Corresponderá al Centro Coordinador de Bibliotecas:

      a) La estructuración del Sistema de Bibliotecas de Aragón. b) El asesoramiento, control e inspección de las Bibliotecas integrantes del Sistema de Bibliotecas de Aragón. c) La organización de actividades de formación bibliotecaria. d) El desarrollo de los sistemas informáticos aplicados a las bibliotecas de la comunidad Autónoma. e) El establecimiento de colaboración e intercambios profesionales con centros similares de otras Comunidades Autónomas.

      Artículo 7.-Al frente de la Biblioteca de Aragón y con nivel orgánico de Jefe de Servicio figurará un Director-Gerente, que dependerá directamente del Director General de Patrimonio Cultural y Educación.

      Artículo 8.--Son funciones del Director-Gerente:

      a) Dirigir la administración de la Biblioteca de Aragón. b) Gestionar los medios personales y materiales requeridos para su funcionamiento. c) Coordinar las actividades de las distintas Secciones que configuran la Biblioteca de Aragón. d) Proponer un programa de actividades de la Biblioteca de Aragón para cada ejercicio. e) Presentar una memoria anual de las actividades a desarrollar por la Biblioteca de Aragón. f) Cualquiera otras que le sean encomendadas por el Director General de patrimonio Cultural y Educación, de conformidad con la legislación vigente.

      DISPOSICIONES FINALES


  Primera.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".

      Segunda.-Se faculta al Consejero de Cultura y Educación para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Decreto.

      Dado en Zaragoza, a cinco de junio de mil novecientos noventa.

      El Presidente de la Diputación General, HIPOLITO GOMEZ DE LAS ROCES El Consejero de Cultura y Educación, ENRIQUE CALVO CABELLO


  Annex 3. Desenvolupament parcial de la Llei de Biblioteques d'Aragó

  DECRETO 65/1987, de 23 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Bibliotecas de Aragón (BOA, de 5 de junio de 1987)

  La Comunidad Autónoma de Aragón, en uso de las competencias exclusivas conferidas por el Artículo 35.1.16 del Estatuto de Autonomía, ha venido a propiciar, mediante la Ley 8/1986, de 19 de diciembre, la implantación de un Sistema Bibliotecario coordinado y estable, capaz de aglutinar a aquellas bibliotecas cuyos objetivos principales son la conservación, organización y difusión de nuestro patrimonio bibliográfico y la voluntad de prestación de un servicio público de lectura, con independencia de que sus titulares sean personas de derecho público o privado.

  El presente Decreto viene a desarrollar la citada norma perfilando, fundamentalmente la estructura organizativa del Sistema entendido como un todo coordinado y estructurado en torno a la unidad de gestión que proporciona la propia Comunidad Autónoma en cumplimiento del mandato constitucional que encomienda a los poderes públicos promover y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a la cultura, entendida ésta en su más amplio sentido del término.

  En su virtud, a propuesta del Consejero de Cultura y Educación y previa eliberación de la Diputación General en su reunión del día 23 de mayo de 1987

  DISPONGO

  TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

  Artículo 1. Ambito

  1. De conformidad con lo establecido en el Artículo 3 de la Ley 8/1986, de 19 de

  diciembre, las bibliotecas aragonesas sea cual sea su carácter en cuanto a volumen, contenido y vinculación, pueden ser:

  a) Privadas: Las de titularidad privada destinadas al uso de su propietario.

  b) Públicas: Las creadas y mantenidas por organismos públicos con finalidad de

  prestar un servicio público.

  c) De interés público: Las creadas por personas privadas que prestan servicio al

  público.

  2. Quedan fuera del ámbito de este Decreto las bibliotecas privadas.

  Artículo 2. Creación de bibliotecas

  1. La creación de bibliotecas cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma de Aragón o la asunción por ésta, como titular, de bibliotecas ya existentes, se realizará porDecreto de la Diputación General de Aragón, a propuesta del Consejero de Cultura y Educación.

  2. Para la creación de bibiotecas que sean de interés público y de bibliotecas públicas que no sean de titularidad autonómica o estatal, sus promotores deberán solicitar la previa autorización del Departamento de Cultura y Educación, acompañando a su instancia la siguiente documentación:

  a) Título jurídico, descripción y características del inmueble en que se pretenda

  ubicar.

  b) Proyecto técnico de instalación y descripción de los servicios a prestar.

  c) Personal y fondos con los que se pretende dotar.

  d) Fuentes de financiación previstas.

  e) Reglamento o normas de funcionamiento interno si los hubieren.

  Examinada la solicitud y previas las oportunas comprobaciones e informes, se elevará al Consejero de Cultura y Educación para su aprobación, si procede, mediante Orden del Departamento.

  3. Las Entidades y personas a que hace referencia el apartado anterior podrán concertar con el Departamento de Cultura y Educación las condiciones de creación, y en el caso de las bibliotecas de interés público, su integración en el Sistema de Bibliotecas de Aragón. El acuerdo requerirá la aprobación del Consejero de Cultura y Educación.

  TITULO II. DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE ARAGON

  Artículo 3. Centros

  1l Sistema de Bibliotecas de Aragón, está integrado por los siguients centros

  bibliotecarios:

  a) Todas las bibliotecas y servicios bibliotecarios de titularidad pública existentes en la Comunidad Autónoma. Las bibliotecas de titularidad estatal quedan integradas en el Sistema en los términos establecidos con el Ministerio de Cultura mediante convenio.

  b) Todas las bibliotecas de titularidad privada que reciban de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma o de las Entidades Locales de su territorio, subvenciones, ayudas o beneficios fiscales en cuantía igual o superior al 25 % de

  su presupuesto ordinario.

  c) Las bibliotecas de titularidad privada que se incorporen al Sistema mediante

  convenio con el Departamento de Cultura y Educación.

  2. Todas las bibliotecas de titularidad privada que formen parte del Sistema de

  Bibliotecas de Aragón en virtud de los cauces establecidos en el apartado anterior,

  prestarán servicio al publico en los términos convenidos con el Departamento de

  Cultura y Educación.

  Artículo 4. Servicios bibliotecarios en municipios

  1. Todos los municipios de más de 5.000 habitantes contarán con una biblioteca pública estable y aquellos que tengan una población menor estarán atendidos, cuando menos, mediante bibliotecas filiales o por un servicio bibliotecario móvil.

  2. El Departamento de Cultura y Educación establecerá las condiciones mínimas de instalación, número de volúmenes y prestaciones para cada tipo de centros y convendrá con las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos su creación y/o mantenimiento.

  Artículo 5. Organos de gestión

  1. El Departamento de Cultura y Educación, dentro del ámbito de competencias de la Diputación General de Aragón, ejerce la superior dirección, coordinación e inspección de los centros que integran el Sistema Bibliotecario de Aragón.

  2. El Servicio de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Dirección General del

  Patrimonio Cultural, es el órgano encargado de aplicar la política bibliotecaria señalada por el Departamento de Cultura y Educación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Bibliotecas de Aragón.

  3. Corresponde al Servicio de Archivos, Bibliotecas y Museos:

  a) El estudio, planificación y programación de las necesidades bibliotecarias.

  b) El informe y propuesta de distribución de los créditos que el Departamento de

  Cultura y Educación destine para la extensión bibliotecaria y fomento de la

  lectura.

  c) Tramitar las peticiones de creación de bibliotecas que se formulen al

  Departamento de Cultura y Educación y realizar, en los supuestos contemplados

  en el Artículo 2.3, la concertación previa sobre su organización, funcionamiento y

  prestaciones.

  d) Proponer al Departamento de Cultura y Educación las normas generales sobre

  organización, condiciones técnicas de instalación y utilización de los centros del

  Sistema.

  e) Recoger y proporcionar datos estadísticos en aras a una mejor planificación y

  extensión del Sistema de Bibliotecas de Aragón.

  f) Inspeccionar la organización técnica de los centros bibliotecarios, procurando la

  máxima coordinación entre todos los servicios que ofrezca el conjunto del

  Sistema.

  g) Planificar los programas de perfeccionamiento dirigidos al personal de los centros del Sistema, de acuerdo con la Comisión Asesora de Bibliotecas.

  h) Programar la celebración de actividades culturales para los centros del Sistema en orden al fomento y difusión de la lectura.

  h) En general, todas cuantas actividades se deriven de la gestión del Sistema y

  cuantas otras puedan serle expresamente encomendadas en relación al mismo.

  TITULO III. LA COMISION ASESORA DE BIBLIOTECAS

  Artículo 6. Composición

  1. La Comisión Asesora de Bibliotecas como órgano consultivo y asesor del

  Departamento de Cultura y Educación en materia de biblioteconomía, estará adscrita a la Dirección General del Patrimonio Cultural y su composición será la siguiente:

  a) Presidente: Ostentará dicho cargo el Director General del Patrimonio Cultural

  quien podrá delegar en el Vicepresidente.

  b) Vicepresidente: El Jefe del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Museos.

  c) Vocales: -El Director de la Biblioteca de Aragón cuando ésta se constituya

  formalmente. -Un técnico en biblioteconomía adscrito a alguna de las bibliotecas

  estatales gestionadas por la Comunidad Autónoma. -Tres representantes de los

  centros integrantes del Sistema de Bibliotecas de Aragón. -Tres vocales designados en atención a su reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de la biblioteconomía, de la documentación, de la bibliografía o de la edición.

  2. Los vocales serán nombrados por el Consejero de Cultura y Educación, a propuesta del Director General del Patrimonio Cultural salvo el Director de la Biblioteca de Aragón que será vocal nato a tenor de lo dispuesto en la Ley de Bibliotecas de Aragón.

  3. El cargo de vocal tendrá una duración de dos años, salvo remoción o sustitución

  anterior. Las personas que ostentaren dicha condición podrán ser nuevamente

  designadas para el cargo.

  4. Todos los cargos tendrán carácter honorífico y gratuito.

  5. Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario adscrito a Servicio de Archivos, Bibliotecas y Museos designado por el Director General del Patrimonio Cultural.

  Artículo 7. Funciones

  Corresponde a la Comisión Asesora de Bibliotecas:

  a) Conocer los programas de actuación y distribución de fondos económicos

  destinados al Sistema de Bibliotecas de Aragón, con cargo a los presupuestos

  generales de la Comunidad Autónoma.

  b) Informar los proyectos anuales de presupuesto elaborados por los titulares de

  centros integrados en el Sistema, en particular las partidas destinadas a su

  mantenimiento y fomento.

  c) Informar los proyectos de normas de organización y funcionamiento interno que

  elaboren los centros del Sistema.

  d) Asesorar sobre las cuestiones que conciernan a la organización científica y

  funcionamiento técnico de los centros integrados en el Sistema de Bibliotecas de

  Aragón y sobre los medios personales y materiales adecuados a la naturaleza

  específica de los mismos.

  e) Colaborar con el Departamento de Cultura y Educación en la fijación de los

  programas de formación del personal adscrito a las bibliotecas del Sistema.

  f) Asesorar sobre los programas de exposición, difusión y fomento de la lectura a

  acometer por el Departamento de Cultura y Educación.

  g) Cuantas otras cuestiones relacionadas con el Sistema de Bibliotecas de Aragón y con los programas de desarrollo bibliotecario le sean sometidas a consulta por el

  Presidente de la Comisión.

  Artículo 8. Funcionamiento

  1. La Comisión Asesora de Bibliotecas se reunirá como mínimo una vez al semestre en sesión ordinaria y en sesión extraordinaria cuando lo solicite la mitad mas uno de los miembros o por decisión de su Presidente.

  2. La Comisión Asesora, a través de su Presidente, podrá solicitar a especialistas e

  instituciones los informes técnicos que considere necesarios en el ejercicio de sus

  funciones.

  3. La Comisión podrá constituir en su seno una Ponencia Técnica encargada de preparar los asuntos que hayan de someterse a su conocimiento o informe, bajo la dirección del miembro que designe su Presidente.

  4. La Comisión ajustará su funcionamiento interno a lo establecido en la Ley de

  Procedimiento Administrativo para los órganos colegiados.

  DISPOSICIONES FINALES

  Primera. Se autoriza al Departamento de Cultura y Educación para dictar las

  disposiciones necesarias en orden al desarrollo de este Decreto.

  Segunda. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".

  Dado en Zaragoza, a veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y siete.

  El Presidente de la Diputación General, SANTIAGO MARRACO SOLANA

  El Consejero de Cultura y Educación, JOSE RAMON BADA PINILLO


  Annex 4. Dipòsit Legal

  ORDEN de 26 de noviembre de 1984, del Departamento de Cultura y Educación, por la que se amplia el número de ejemplares a ingresar en Depósito Legal en las oficinas de tramitación establecidas en Aragón, y se regula su destino (BOA de 29 de noviembre de 1984)

  El Real Decreto 3.529/1981, de 29 de diciembre, transfiere a la Diputación General de Aragón la tramitación de las solicitudes de asignación del número de Depósito Legal de libros, y establece la retención por aquélla de una de las obras impresas sujetas al número ISBN, así como un ejemplar de las producciones cinematográficas, previa modificación -en este último caso- del artículo 39 del Reglamento del Instituto Bibliográfico Hispánico, en el sentido de aumentar a dos el número de ejemplares a depositar.

  La constitución de un fondo bibliográfico y audiovisual en la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de los ejemplares que debe recibir y distribuir el Instituto

  Bibliográfico Hispánico, aconseja aumentar también el número de ejemplares de obras no sujetas al número ISBN y el de producciones sonoras a depositar en las oficinas de tramitación establecidas en Aragón.

  Por Decreto 12/1984, de 9 de febrero, de la Diputación General de Aragón, se distribuyen las competencias transferidas a ésta en materia de cultura por el Real Decreto 3.529/1981, de 29 de diciembre; se asignan a esta Consejería las relativas a Depósito Legal de libros e ISBN, y se faculta al Consejero de Cultura y Educación para dictar las normas necesarias para su desarrollo y aplicación.

  En uso de esta facultad, he tenido a bien disponer lo siguiente:

  Primero.-Terminada la obra, antes de procederse a su publicación o venta, el solicitante deberá constituir el depósito de cinco ejemplares, cuando se trate de obras sujetas al número ISBN; de cuatro ejemplares si se trata del resto de las obras impresas; de tres ejemplares tratándose de producciones sonoras realizadas por cualquier procedimiento o sistema utilizado ahora o en el futuro; de dos ejemplares en caso de producciones cinematográficas, incluidas las de videotape y las películas destinadas a la venta al público, sea cual fuere su milimetraje, y de un ejemplar de la obra impresa por el sistema Braille.

  Segundo.-Los cinco ejemplares de obras sujetas al ISBN, recibidos en las oficinas del Depósito Legal establecidas en Aragón, tendrán el siguiente destino:

  a) Tres ejemplares se enviarán al Instituto Bibliográfico Hispánico.

  b) Un ejemplar se entregará a la Biblioteca Pública del Estado de la localidad

  respectiva.

  c) El quinto ejemplar quedará en el Departamento de Cultura y Educación, destinado a la futura Biblioteca de la Comunidad Autónoma de Aragón.

  Tercero.-Los cuatro ejemplares de obras impresas no sujetas al número ISBN tendrán el siguiente destino:

  a) Dos ejemplares se enviarán al Instituto Bibliográfico Hispánico.

  b) Un ejemplar se entregará a la Biblioteca Pública del Estado de la localidad

  respectiva.

  c) El cuarto ejemplar quedará en el Departamento de Cultura y Educación, destinado a la futura Biblioteca de la Comunidad Autónoma de Aragón.

  Cuarto.-De los tres ejemplares de producciones sonoras depositadas, uno será enviado a la Biblioteca Nacional; otro a la Fonoteca Provincial de Barcelona, dependiente de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, y el tercero quedará en el Departamento de Cultura y Educación de la Diputación General de Aragón.

  Quinto.-De los dos ejemplares de producciones cinematográficas, incluidas las de videotape, uno será enviado a la Biblioteca Nacional y el otro quedará en el Departamento de Cultura y Educación de la Diputación General de Aragón.

  Sexto.-El único ejemplar depositado de la obra impresa por el sistema Braille será

  enviado a la Biblioteca Nacional.

  Séptimo.-La presente Orden modifica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de

  Aragón los artículos 27, 30, 36, 37, 38 y 39 del Reglamento del Instituto bibliográfico Hispánico, aprobado por la Orden Ministerial de 30 de octubre de 1971 y modificado por la Orden Ministerial de 20 de febrero de 1973.

  Octavo.-La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

  "Boletín Oficial de Aragón".

  Dado en Zaragoza, a veintiséis de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro.

  El Consejero de Cultura y Educación, JOSE RAMON BADA PANILLO

  Ilustrísimo señor Director General de Cultura y Educación.

  Señor Jefe del Servicio de Patrimonio Cultural.


  Annex 5. Reglament de Funcionament i Règim intern de les Biblioteques Públiques d'Aragó.

  ORDEN de 8 de marzo de 1996, del Departamento de Educación y Cultura, por la que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interno de las Bibliotecas Públicas de Aragón.

      El objetivo básico de la política bibliotecaria del Departamento de Educación y Cultura es garantizar el derecho de todos los ciudadanos al acceso y disfrute de los fondos culturales recogidos en las bibliotecas aragonesas. Para poder cumplirlo adecuadamente a las circunstancias actuales, en las que esa demanda ciudadana es cada vez más fuerte, se ha elaborado un Reglamento, de obligado cumplimiento en todos los centros que se indica, y que pertenecen al Sistema de Bibliotecas de Aragón.

      El Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de bibliotecas (artículo 35. Uno. 16 del Estatuto de Autonomía de Aragón).

      La Ley 6/1986, de 28 de diciembre, de Bibliotecas de Aragón, en su artículo 8, atribuye al Departamento de Educación y Cultura la ejecución de la política bibliotecaria de Aragón y la coordinación de los centros que integran el Sistema de Bibliotecas de Aragón; por otra parte, su artículo 16 establece que dicho Departamento, "oída la Comisión Asesora de Bibliotecas, determinará reglamentariamente las condiciones técnicas de instalación y número de volúmenes en cada tipo de biblioteca, de las secciones y servicios que deben contener o prestar, los horarios mínimos de apertura al público y los sistemas de préstamos interbibliotecarios".

      El Decreto 65/1987, de 23 de mayo, de la Diputación General de Aragón, de desarrollo parcial de la Ley de Bibliotecas de Aragón, asigna al Servicio de Bibliotecas la función de proponer al Departamento de Educación y Cultura las normas generales, sobre organización, condiciones técnicas de instalación y utilización de los centros del Sistema (artículo 5 d), correspondiendo a la Comisión Asesora de Bibliotecas informar los proyectos de normas, organización y funcionamiento interno que elaboren los centros del Sistema (artículo 6 c) y asesorar sobre las cuestiones que conciernen a la organización científica y funcionamiento técnico de los centros integrantes del Sistema de Bibliotecas de Aragón (artículo 6 d).

      Mediante el presente Reglamento, se pretende, de acuerdo con la normativa anterior, establecer las normas de organización y funcionamiento de las bibliotecas de titularidad pública previstas en el artículo 4.1 de la Ley 8/1986 de 19 de diciembre de Bibliotecas de Aragón y artículo 3.1. a) del Decreto 65/1987 de 23 de marzo de desarrollo parcial de la Ley de Bibliotecas de Aragón.

      Así pues, con objeto de unificar criterios de funcionamiento y permitir la armonización de las actuaciones en orden a la mayor eficacia en la gestión y uso de las Bibliotecas Públicas de Aragón, oída la Comisión Asesora de Bibliotecas, resulta necesario aprobar el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interno de dichos Centros, por lo que este Departamento ha tenido a bien disponer:

      Primero.-- Se aprueba el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interno de las Bibliotecas Públicas de Aragón, cuyo texto forma parte de esta Orden como anexo.

      Segundo.--La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".

      Dada en Zaragoza, a ocho de marzo de mil novecientos noventa y seis.

      El Consejero de Educación y Cultura, VICENTE BIELZA DE ORY

  ANEXO
  CAPITULO PRIMERO Disposiciones generales
  Artículo 1º.--Definición de Bibliotecas Públicas de Aragón.

      A los efectos del presente Reglamento se entiende por Bibliotecas Públicas de Aragón todas aquellas de titularidad pública radicadas en la Comunidad Autónoma de Aragón referidas en el artículo 4.1.a) de la Ley 8/1986, de 19 de diciembre, de Bibliotecas de Aragón y en el artículo 3. 1.a) del Decreto 65/1987, de 23 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley de Bibliotecas de Aragón, destinadas esencialmente a garantizar el acceso a la información y la cultura, a la promoción y difusión de la lectura pública, así como también a la conservación de colecciones bibliográficas de fondos locales y del ámbito del Patrimonio.

      Artículo 2º.--Funciones. Son funciones de las Bibliotecas Públicas de Aragón: --Reunir, organizar y ofrecer al público una colección suficiente y equilibrada de materiales documentales, que permitan al ciudadano el acceso general a la información, la formación y la cultura.

      --Promover y estimular el uso de sus fondos por parte de los ciudadanos, fundamentalmente mediante la consulta en sala de sus fondos y el préstamo de los mismos, así como a través de la organización de actividades culturales relacionadas con el mundo del libro y de la cultura en general.

      --Conservar especialmente los fondos de índole local o regional.

      --Cooperar con el resto de las bibliotecas pertenecientes a la red de Bibliotecas de Aragón en aspectos técnicos y en el intercambio de información.

      Artículo 3º.--De los fondos.

      Los fondos pertenecientes a las colecciones de las distintas bibliotecas están constituidos por las obras depositadas y registradas en cada una de dichas bibliotecas, independientemente de su procedencia (compra, canje, donación o Depósito Legal)


  Artículo 4º.--De los recursos.

      Los recursos económicos de los centros de la red están constituidos por: --Las cantidades consignadas por los Ayuntamientos en sus presupuestos.

      --Las cantidades consignadas por la Dirección General de Cultura y Patrimonio, u organismo competente del Gobierno de Aragón, mediante Convenios con los Ayuntamientos (bibliotecas de tutela autonómica) o con las Diputaciones Provinciales (bibliotecas de tutela provincial).

      --Otros recursos allegados por organismos, personas físicas, fundaciones, entidades públicas o privadas, etcétera.

      --Las Bibliotecas de titularidad estatal dependerán directamente de los recursos presupuestarios asignados por la Dirección General de Cultura y Patrimonio u organismo competente, sin perjuicio de las cantidades aportadas por el Ministerio de Cultura como titular de dichos centros.

      --Los recursos económicos de otras bibliotecas se ajustarán a partidas presupuestarias propias, sin descartar convenios específicos.

      CAPITULO SEGUNDO De la organización
  Artículo 5º.--Areas básicas.

      Para su correcto funcionamiento las bibliotecas públicas se estructuran en las siguientes áreas básicas: a) Dirección: Sin perjuicio de las competencias de la Dirección General de Cultura, de los diferentes Centros Coordinadores, y, en las bibliotecas municipales, de la Junta de la Biblioteca Pública Municipal, corresponde al encargado o director de cada biblioteca: --Formar la colección.

      --Organizar y gestionar la prestación de los servicios de la biblioteca.

      --Adoptar las medidas necesarias para una racional explotación de los fondos.

      --Adoptar o proponer las medias necesarias para la preservación y seguridad del Patrimonio Bibliográfico custodiado en la biblioteca.

      --Promover la cooperación técnica con otras bibliotecas y centros culturales.

      --Elaborar la memoria estadística anual del centro.

      --Proponer cuantas medidas estime oportuno para mejorar la el funcionamiento de la biblioteca.

      b) Proceso técnico: El área de proceso técnico engloba las funciones de selección, adquisición, selección negativa, registro, catalogación y clasificación.

      c) Información y referencia: Abarca las tareas de ordenación de fondos, información bibliográfica y atención a los usuarios.

      d) Servicios bibliotecarios: Incluye el tratamiento específico de las distintas secciones de la biblioteca (audiovisuales, adultos, sección infantil, actividades culturales, etcétera), con especial hincapié en los servicios de préstamo en cualquiera de sus modalidades (personal, colectivo e interbibliotecario).

      La organización técnica aquí expresada en estas áreas deberá adaptarse en cada caso a la configuración de las plantillas de cada uno de los centros.

      CAPITULO TERCERO Del funcionamiento
  Artículo 6º.--Registro.

      Los fondos propios de cada biblioteca deberán recibir el tratamiento que permita su identificación y cuantificación (registros, sellados, códigos de barras, etcétera).

      Se exceptuarán los fondos en depósito, o los fondos que las bibliotecas obtengan temporalmente, como fruto del préstamo interbibliotecario, para la celebración de exposiciones, etcétera, los cuales recibirán el tratamiento adecuado a su condición.

      Artículo 7º.--Recuentos.

      Periódicamente y al menos cada 5 años se efectuarán recuentos de todos los fondos que constituyen las colecciones.

      Artículo 8º.--Expurgos.

      Salvo para los fondos considerados bienes de interés cultural y aquellos afectos al Patrimonio Histórico, y los fondos antiguos de los que no haya constancia de su conservación por parte de la Biblioteca Nacional (anteriores al del Depósito Legal), el director o bibliotecario responsable, con la ayuda técnica precisa, podrá
  proceder a expurgar las obras que no resulten de interés en su biblioteca por las razones técnicas que lo justifiquen, transfiriéndolas a una biblioteca de depósito, debiendo dejar constancia de la desafectación de dichos fondos a la colección original.

      Artículo 9º.--Catálogos.

      Las bibliotecas dispondrán de los catálogos precisos para la consulta de sus fondos por el público (catálogos alfabéticos de autores, materias y títulos, catálogo sistemático de C.D.U., etcétera) y de un catálogo topográfico de uso interno, impresos en cartulinas normalizadas o en soporte informático.

      Artículo 10º.--Normalización técnica.

      Las Bibliotecas Públicas de Aragón observarán los procedimientos técnicos reglamentados y normalizados, vigentes en el resto del país, con los requerimientos y bajo las directrices que marque la Sección de Coordinación de Bibliotecas o el organismo técnico competente. Esta sección facilitará también los impresos de recogida de estadísticas sobre instalaciones y prestación de servicios.


  CAPITULO IV Del acceso y de los servicios de las bibliotecas


  Artículo 11º.--Acceso.

      --El acceso a las bibliotecas públicas aragonesas es libre y gratuito para todos los ciudadanos. En determinados servicios podrán hacerse repercutir sobre los usuarios los costes generados por servicios especiales, como son los de préstamo interbibliotecario, consulta a bases de datos, búsquedas bibliográficas especializadas y reprografía, y asimismo los correspondientes a la expedición de carnés de socio.

      --En las instalaciones de las bibliotecas se adoptarán las medidas necesarias para facilitar el acceso de las personas con minusvalías.

      --Con carácter general la entrada de lectores con material propio de consulta y estudio sólo podrá ser autorizada si se cuenta con locales suficientes, quedando establecido como norma que los puestos de lectura se reserven para consulta exclusiva del fondo bibliográfico propio de cada centro.

      --El usuario que no observe un comportamiento correcto o incumpla alguna de las normas contenidas en el presente Reglamento o dictadas por las bibliotecas para asegurar el orden y buen funcionamiento de los servicios, podrá ser expulsado del centro.

      --Queda totalmente prohibido: Comer, beber y fumar dentro de las bibliotecas.

      Entrar o permanecer en las salas con finalidad diferente a la consulta, la lectura o el estudio, fijada para cada sala. Maltratar o dañar el conjunto de bienes muebles e inmuebles que constituyen la biblioteca.

      Dañar o maltratar los materiales informativos de la biblioteca (libros, revistas, audiovisuales, etcétera).

      Alterar el orden y el silencio necesario para la lectura y consulta.

      --Los usuarios podrán manifestar sus quejas o propuestas sobre el funcionamiento del centro a través del Libro de Sugerencias.

      Asimismo se tendrán en cuenta las solicitudes de los usuarios para la adquisición de fondos.

      Artículo 12º.--Horarios.

      Los horarios mínimos de apertura al público quedan fijados en:

      --Bibliotecas Públicas del Estado: 35 h./semana (L-S).

      --Bibliotecas de Tutela Autonómica: 25 h./semana (L-S).

      --Bibliotecas de Tutela Provincial 10 h./semana (L-S).

      --Otras bibliotecas incorporadas por convenio: según la naturaleza y fines de las mismas.

      Los horarios del personal al servicio de las bibliotecas se adaptarán a los fijados para cada centro, de forma que queden adecuadamente atendidos todos los servicios que las bibliotecas ofrecen al público, para lo cual los responsables establecerán en cada caso jornadas continuas de mañana o tarde, partidas, o sistemas de turnos según convenga.

      Artículo 13º.--Servicios.

      a) Lectura en sala: --La lectura en sala es libre y gratuita.

      --Cuando las condiciones físicas y técnicas lo aconsejen, se establecerán secciones separadas, una infantil y juvenil y otra de adultos, así como salas especiales para publicaciones periódicas y audiovisuales.

      --Los materiales en libre acceso se consultarán acudiendo directamente a las estanterías, los materiales del depósito se solicitarán mediante un impreso en el que consten los datos fundamentales de localización de la obra solicitada así como los personales del lector.

      --Al finalizar la consulta los lectores dejarán los materiales utilizados en los lugares señalados para ello.

      b) Servicio de préstamo: El servicio de préstamo puede ser individual, colectivo e interbibliotecario.

      Quedan excluidos de préstamo: --Todas las obras de referencia (enciclopedias, diccionario repertorios, y en general todas las destinadas a consulta en sala).

      --Los ejemplares que tienen carácter de únicos.

      --Los manuscritos, incunables, raros, y todas aquellas obras de particular interés histórico, artístico o bibliográfico.

      --Las publicaciones periódicas, salvo duplicados y casos excepcionales.

      --Las obras donadas a la biblioteca con la condición expresa de su exclusión de préstamo.

      Para poder acceder al servicio de préstamo, el lector interesado deberá proveerse de una tarjeta de préstamo personal e intransferible, proporcionada por la biblioteca. Será necesario aportar dos fotografías recientes tamaño carnet y la correspondiente solicitud, en la que consten los datos personales del lector (nombre, apellidos, DNI/ Pasaporte, dirección, teléfono, profesión) y figure además la firma del lector comprometiéndose a cumplir con las disposiciones vigentes sobre el préstamo. La biblioteca observará la normativa vigente sobre protección de datos personales.

      Los lectores infantiles deberán añadir la autorización del padre/madre o tutor/tutora. Los domiciliados temporalmente en Aragón, su domicilio permanente. Los domiciliados fuera de la Comunidad Autónoma deberán acreditar institución o persona que los avale.

      Las tarjetas de préstamo tendrán validez para el centro que las expida, salvo que conste expresamente la extensión de dicha validez a otros centros. A efectos estadísticos y de control la biblioteca podrá exigir la renovación de dichos carnés cada cinco años.

      Con arreglo a las características y número de volúmenes de la colección y al número de lectores a atender, cada biblioteca con el asesoramiento, si es preciso, de la Sección de Coordinación de Bibliotecas o del organismo técnico competente, establecerá la política de préstamos oportuna, decidirá la existencia de reservas, la inclusión de materiales audiovisuales y los plazos y condiciones de su préstamo.

      La demora en la devolución comporta una sanción de retirada del carnet de préstamo por un periodo equivalente al retraso, o incluso mayor en el caso de materiales muy solicitados, como los audiovisuales. Al tercer requerimiento de devolución, el lector será privado indefinidamente de su condición de socio, pudiendo aplicarse dicha sanción en todas las bibliotecas de la red.

      El lector que recibe una obra en préstamo debe velar por su integridad y buena conservación y advertir al personal bibliotecario de cualquier desperfecto o anomalía que haya observado en la misma.

      El deterioro o pérdida de una obra prestada, obliga al prestatario a la restitución de la misma, bien mediante la adquisición en el comercio de otro ejemplar de la misma edición, bien, si no está disponible en el comercio, al pago de la obra en cuestión, según la tasación efectuada por el personal técnico de la biblioteca (conforme a la legislación vigente: Orden 13 de junio de 1972, Reglamento sobre préstamo de libros en bibliotecas públicas, y Código Civil, arts. 1094 y siguientes).

      Las entidades públicas y los colectivos ciudadanos pueden beneficiarse del préstamo colectivo, y, a través de un representante acreditado, obtener lotes en préstamo en las condiciones generales establecidas por la política de préstamos colectivos de la biblioteca, o en las condiciones pactadas para cada caso concreto.

      Dicho representante podrá ser provisto de un carné de carácter institucional, y en cualquier caso será el responsable del uso de los materiales a él encomendados, de su devolución puntual y en buen estado y de la aportación de datos estadísticos de uso si la biblioteca los solicita.

      El préstamo interbibliotecario es un servicio que permite ampliar los recursos bibliográficos a las bibliotecas, facilitando a sus usuarios el acceso a publicaciones existentes en otros centros y que precisan para fines de investigación o estudio.

      A través de este servicio, las Bibliotecas Públicas gestionan para sus lectores el préstamo temporal y/o la reproducción de documentos de otras bibliotecas que no figuran en su colección.

      Para la utilización del mismo se precisará el carné de usuario.

      Las condiciones de utilización son las marcadas por la biblioteca proveedora, en cuanto a plazos y disponibilidad o no de préstamo domiciliario (normalmente el préstamo de originales se circunscribe a su utilización sólo dentro de las bibliotecas).

      La petición de dichos préstamos se efectuará siempre a través de formulario o solicitud escrita, corriendo por cuenta del usuario los costes de tramitación y en su caso los de reproducción.

      c) Servicios de información y referencia: --Tienen como objeto la atención a los usuarios en materia de información bibliográfica y orientación en el uso de los recursos bibliotecarios.

      --Cada biblioteca está obligada al mantenimiento de una colección básica de obras de referencia, suficiente para atender las necesidades de sus usuarios.

      --Se incluye en este servicio la elaboración de materiales divulgativos, informativos y de difusión sobre las bibliotecas y sus fondos (guías de lectura, hojas informativas, catálogos específicos, boletines de novedades y de sumarios, etcétera) --El servicio ofrecerá información sobre la propia colección y, en la medida de sus posibilidades, sobre los catálogos de otras bibliotecas y catálogos colectivos, y sobre otras fuentes de información (bases de datos externas, CD-ROM, etcétera)


  d) Servicio de reprografía: --En los centros en que exista, tiene como objeto facilitar la copia de documentos existentes en la biblioteca, especialmente los excluidos de préstamo, con fines privados de estudio e investigación.

      --Está a disposición de los lectores para reproducción exclusiva de la colección del centro en que está situado, pudiendo dicho centro excluir de reprografía aquellas obras cuyas características (antigüedad, encuadernación, etcétera) lo desaconsejen.

      --El precio de las copias es establecido por el organismo titular o de gestión de la biblioteca, teniendo en cuenta las características específicas de la copia (fotocopia en papel, fotocopia de lector de microformas, salida de impresora, etcétera).

      --En lo que atañe a derecho de autor y propiedad intelectual se respetará la legislación vigente, siendo en todos los casos el usuario el responsable del cumplimiento de la legalidad.

      e) Servicios de promoción y difusión bibliotecaria: --Se incluyen aquí los prestados en puntos bibliotecarios temporales o móviles (bibliotecas de verano, bibliobuses, aulas de lectura), así como los servicios especiales a domicilio.    

  f) Actividades culturales: --Las bibliotecas, por sí mismas o en colaboración con otras bibliotecas o instituciones, podrán realizar actividades de carácter cultural (reuniones, debates, conferencias, exposiciones, conciertos, etcétera), poniendo especial interés en las relacionadas con el mundo del libro, los propios fondos de la biblioteca, y el público infantil.

      --Los responsables de las bibliotecas y de sus programaciones culturales, podrán hacer valer su derecho a: Limitar si es necesario las edades de los participantes en dichas actividades, así como fijar el aforo máximo de los locales.

      Negar la cesión de salones para actos en los que su finalidad principal sea la publicidad de marcas o casas comerciales o el lucro, así como actos de propaganda política o religiosa.

      Fijar precios de inscripción o cuotas de cursos en las ocasiones que determine su órgano de gestión.


  Annex 6. Decret pel qual s'estableixen els preus públics relatius a la prestació de determinats serveis.

  DECRETO 135/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se establecen los precios públicos relativos a la prestación de determinados servicios por la Biblioteca de Aragón y las Bibliotecas Públicas Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza.

      El artículo 35.1.32ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, y modificado por las Leyes Orgánicas 6/1994, de 24 de marzo, y 5/1996, de 30 de diciembre, atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en materia de bibliotecas que no sean de titularidad estatal.


  Asimismo, el artículo 39.1.14ª atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la ejecución de la legislación general del Estado en materia de bibliotecas de titularidad estatal cuya gestión no se reserve la Administración General del Estado.

      Actualmente, en consonancia con lo expresado en el párrafo anterior, la atención de la Biblioteca de Aragón y las Bibliotecas Públicas Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza corresponde, a través del Servicio del Libro y las Bibliotecas, al Departamento de Cultura y Turismo, en virtud de los artículos 1.3 y 9 del Decreto 202/1999, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
  estructura orgánica de dicho Departamento.

      El acceso a las citadas bibliotecas es gratuito, tal y como señala el artículo 17 de la Ley 8/1986, de 19 de diciembre, de Bibliotecas de Aragón, pero no tiene por qué serlo la prestación de determinados servicios, cuyo coste puede ser repercutido sobre los usuarios en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden de 8 de marzo de
  1996, del Departamento de Educación y Cultura, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interno de las Bibliotecas Públicas de Aragón, de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo 17 de la Ley 8/1986.

      Sin embargo, no todos los servicios especiales que prestan dichas Bibliotecas son objeto hoy en día de una contraprestación económica (como ocurre, por ejemplo, con la reprografía de documentos), pues hay otros servicios especiales que no son objeto de tal contraprestación económica a pesar de generar unos costes para la Administración (expedición de duplicados de carné de socio, préstamo interbibliotecario, etc.). Por otra parte, la implantación en las citadas Bibliotecas de un nuevo servicio para sus socios de navegación por Internet va a demandar la prestación de unos nuevos servicios de impresión y grabación de la información obtenida por los usuarios, cuyo coste es preciso fijar para su repercusión sobre los usuarios.

      Por tales motivos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, es necesario establecer y fijar en una norma de carácter general el importe de los precios públicos que, como consecuencia de los servicios especiales prestados por la Biblioteca de Aragón y las Bibliotecas Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, deben satisfacer los usuarios como contraprestación de tales servicios.

      Por todo lo expuesto, y a propuesta conjunta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo y del Consejero de Cultura y Turismo, previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 3 de julio de 2001.

      DISPONGO:

      Artículo 1.--Establecimiento de los precios públicos.

      El presente Decreto tiene por objeto, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 25 de la Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, el establecimiento de los precios públicos relativos a determinados servicios especiales que prestan la Biblioteca de Aragón y las Bibliotecas Públicas Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza.

      Artículo 2.--Modalidades de servicios especiales prestados por la Biblioteca de Aragón y las Bibliotecas Públicas Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza por los que deben satisfacerse precios públicos.

      1. Para la fijación de las cuantías de los precios públicos que deben satisfacer los usuarios como consecuencia de la prestación de determinados servicios especiales por la Biblioteca de Aragón y las Bibliotecas Públicas Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, se establecen las siguientes modalidades: a) Reprografía de documentos
  obrantes en la Biblioteca.

      b) Impresión en papel de información obtenida a través de la Red Internet.

      c) Grabación en disquete de información obtenida a través de la Red Internet.

      d) Expedición de duplicados del carné de socio.

      e) Préstamo interbibliotecario.

      2. Las cuantías de los precios públicos para cada una de las modalidades previstas se establecen en el Anexo del presente Decreto.

      Artículo 3.--Devengo y gestión de los precios públicos.

      1. Los precios públicos se devengarán en el momento de la solicitud del servicio especial objeto de los precios públicos previstos en el presente Decreto.

      2. La administración y cobro de los precios públicos establecidos en el presente Decreto corresponden a cada una de las Bibliotecas prestatarias de los correspondientes servicios.

      Disposición Final Primera: Autorización para el desarrollo del Decreto y actualización de las cuantías.

      Se autoriza el Consejero de Cultura y Turismo para que desarrollo el presente Decreto y para que actualice con carácter anual las cuantías de los precios públicos fijadas en el Anexo del presente Decreto, así como para que introduzca nuevos apartados en cada modalidad de servicios objeto de contraprestación económica.

      Disposición Final Segunda: Entrada en vigor.

      El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".

      Zaragoza, 3 de julio de 2001.

      El Presidente del Gobierno de Aragón, MARCELINO IGLESIAS RICOU
  El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, EDUARDO BANDRES MOLINE
  El Consejero de Cultura y Turismo, JAVIER CALLIZO SONEIRO

  ANEXO
  CUANTIAS DE LOS PRECIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACION DE DETERMINADOS SERVICIOS ESPECIALES POR LA BIBLIOTECA DE ARAGON Y LAS BIBLIOTECAS PROVINCIALES DE HUESCA, TERUEL Y ZARAGOZA


  Modalidad a): Cuantías de los precios públicos que deben satisfacer los usuarios por la reprografía de documentos obrantes en la Biblioteca de Aragón y en las Bibliotecas Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza: 1. Fotocopia autoservicio (DIN A-4): 10 pesetas (0,06 euros)/unidad.

      2. Fotocopia desde microfilm o microficha (DIN A-4): 25 pesetas (0.15 euros)/unidad.

      3. Escaneado o digitalización (DIN A-4): 10 pesetas (0,06 euros)/unidad.

      Modalidad b): Cuantías de los precios públicos que deben satisfacer los usuarios por la impresión en papel de información obtenida a través de la Red Internet: 1. Impresión papel (DIN A-4): 10 pesetas (0,06 euros)/unidad.

      Modalidad c): Cuantías de los precios públicos que deben satisfacer los usuarios por la grabación en disquete de información obtenida a través de la Red Internet: 1. Grabación de disquetes proporcionados por la Biblioteca: 75 pesetas (0,45 euros)/unidad.

      Modalidad d): Cuantías de los precios públicos que deben satisfacer los usuarios por la expedición de un duplicado del carné de socio: 500 pesetas (3,01 euros)/unidad.

      Modalidad e): Cuantías de los precios públicos que deben satisfacer los usuarios por préstamo interbibliotecario: la cuantía que, en su caso, deba ser abonada a los organismos y entidades prestatarias.


  Annex 7. Relació de Biblioteques Públiques d'Aragó

  Llista de biblioteques Públiques d'Aragó, ordenades per nom i amb la quantitat de volums que posseixen.

  Biblioteca

  Localidad

  volúmenes

  A. Lectura Cartuja Baja

  Zaragoza

  1.550

  A. Lectura de Villamayor

  Zaragoza

  3.268

  A. Lectura Garrapinillos

  Zaragoza

  2.641

  Alcaldía de Monzalbarba

  Zaragoza

  2.457

  Alcaldía S. J. Mozarrifar

  Zaragoza

  1.776

  Aula de Lectura de Movera

  Zaragoza

  2.911

  Aula Lectura Casablanca

  Zaragoza

  3.293

  Aula lectura de Peñaflor

  Zaragoza

  2.911

  Ayuntamienmto

  Castejón de Sos

  1.625

  Ayuntamiento

  Broto

  750

  Ayuntamiento

  Calatorao

  5.480

  Ayuntamiento

  Cariñena

  4.881

  Ayuntamiento

  Epila

  9.447

  Ayuntamiento

  Nuévalos

  850

  Ayuntamiento

  Pina de Ebro

  9.545

  Ayuntamiento

  Quinto

  5.698

  Ayuntamiento

  Sariñena

  7.539

  Ayuntamiento

  Utrillas

  6.599

  Ayuntamiento

  Ayerbe

  2.141

  Ayuntamiento Viejo

  Albalate de Cinca

  4.500

  Ayuntamiento Viejo

  Ainsa Sobrarbe

  4.583

  Ayuntamiento-Pza. Costa

  Calatayud

  12.825

  B.Mpal. Ramón J. Sender

  Huesca

  3.180

  Bibl. CAI-Universidad

  Zaragoza

  5.261

  Bibl. Mariano de Pano CAI

  Zaragoza

  22.455

  Bibl. Ricardo Magdalena

  Zaragoza

  16.589

  Biblioteca Cervantes

  Zaragoza

  6.142

  Biblioteca de Aragón

  Zaragoza

  32.569

  Biblioteca de Aragón

  Zaragoza

  110.000

  Biblioteca de Casetas

  Zaragoza

  7.593

  Biblioteca Infantil

  Fraga

  2.100

  Biblioteca José Sinués

  Zaragoza

  33.411

  Biblioteca Municipal

  Utebo

  4.820

  Biblioteca Municipal

  Tauste

  8.650

  Biblioteca P. Municipal

  Híjar

  9.000

  Biblioteca P. Municipal

  Illueca

  8.750

  Biblioteca P. Municipal

  Maella

  5.556

  Biblioteca P. Municipal

  Santa Eulalia

  3.800

  Biblioteca P. Municipal

  Alhama de Aragón

  3.018

  Biblioteca pública

  Teruel

  62.867

  Biblioteca Pública

  Huesca

  80.418

  Biblioteca Pública Mpal.

  Graus

  9.770

  Biblioteca Publica Mpal.

  Tarazona

  6.843

  Biblioteca Pública Mpal.

  Zuera

  10.716

  Biblioteca Pública Mpal.

  Alagón

  9.427

  Biblioteca Santa Orosia

  Zaragoza

  17.600

  C. Cult. Recr.Vill. Mora

  Mora de Rubielos

  6.500

  C. Cultural Tío Jorge

  Zaragoza

  9.277

  C. Cultural Valdefierro

  Zaragoza

  2.289

  C. de Juventud. Montañana

  Zaragoza

  2.855

  C.C. Oliver

  Zaragoza

  4.122

  C.C.Recr. de Santa Isabel

  Zaragoza

  3.734

  C.S.P. Miguel de Molinos

  Muniesa

  763

  Casa Cult.José Lapayesse

  Calamocha

  11.346

  Casa de Cult. Miralbueno

  Zaragoza

  5.644

  Casa de Cultura

  Alfambra

  950

  Casa de Cultura

  Andorra

  15.886

  Casa de Cultura

  Benabarre

  4.500

  Casa de Cultura

  Binéfar

  11.495

  Casa de Cultura

  Boltaña

  12.810

  Casa de cultura

  Borja

  7.869

  Casa de Cultura

  Calanda

  4.600

  Casa de Cultura

  Cella

  0

  Casa de Cultura

  Daroca

  6.000

  Casa de Cultura

  Grañén

  0

  Casa de Cultura

  Jaca

  17.500

  Casa de Cultura

  Mallén

  6.685

  Casa de Cultura

  Mequinenza

  4.910

  Casa de Cultura

  Monreal del Campo

  12.689

  Casa de Cultura

  Montalbán

  5.180

  Casa de Cultura

  Monzón

  12.550

  Casa de Cultura

  Pedrola

  5.326

  Casa de Cultura

  Ricla

  5.257

  Casa de Cultura

  Sabiñánigo

  10.505

  Casa de Cultura

  Sádaba

  4.527

  Casa de Cultura

  Sástago

  5.658

  Casa de Cultura

  Alcalá de la Selva

  1.188

  Casa de la Cultura

  Barbastro

  16.223

  Casa de la Villa

  Fuentes de Ebro

  0

  Casa Municipal de Cultura

  Albarracín

  8.077

  Casa Palacio Barberán

  Caspe

  17.378

  Centro Cultural

  Almudévar

  7.462

  Centro Cultural Ibercaja

  Zaragoza

  0

  Centro Cultural Teleclub

  Cantavieja

  500

  Centro Es. Universitarios

  Teruel

  30.126

  Centro Poliv. Sta. Lucía

  Ateca

  5.379

  Ctro. Cultural Recreativo

  Belchite

  4.895

  Ctro. de Activ.Cul.y Educ

  Ejea de los Caballeros

  9.114

  Edificio Pignatelli

  Zaragoza

  13.500

  Escuela de Música

  Tamarite de Litera

  13.264

  Escuelas públicas

  Albalate del Arzobispo

  7.300

  Lonja-Ayuntamiento

  Alcañiz

  19.862

  Pabellón Deportivo

  Brea de Aragón

  2.015

  Pabellón Mpal. Juslibol

  Zaragoza

  1.643

  Palacio de San Juan

  La Almunia de Dª God.

  10.479

  Palacio Montcada

  Fraga

  18.000

  Río Ebro Edif.Fco.Fdez.O.

  Zaragoza

  7.374

  Datos de 1994. Departamento de Educación y Cultura.D.G.A.

  Vegeu annex 1.

  Vegeu annex 2.

  Vegeu annex 3. Aquesta llei és molt semblant a llei de biblioteques, es repeteixen molts aspectes que ja es diuen a la llei 8/1986, de 19 de desembre.

  Vegeu annex 4.

  Vegeu annex 5. Per veure els comentaris d'aquesta llei, aneu a l'apartat 4.6. Sistema bibliotecari.

  Vegeu annex 6. El comentari d'aquesta llei es troba també a l'apartat 4.6.

  Hi ha una relació de biblioteques a l'annex 7, però és de l'any 1994. És l'única relació que hi ha penjada a la web.

  Vegeu apartat 2.Òrgans de gestió.

  Aquestes competències les atribuïex l'article 8 de la llei 8/1986 de 19 de desembre.

  Segons Decret 65/1987, de 23 de maig, de desenvolupament parcial de la llei de Biblioteques d'Aragó (BOA, de 5 de juny de 1987). Vegeu annex 3.

  Aquestes funcions s'estableixen a l'article 7 del Decret 65/1987, de 23 de maig, de desenvolupament parcial de la llei de Biblioteques d'Aragó. (Annex 1)

  Aquesta llei es troba a l'annex 1.

  I aquesta al 2.

  Vegeu apartat 4.2 Biblioteques escolars

  Vegeu Decret 81/1990, de 5 de juny, de la Diputació General d'Aragó, pel que s'estableix l'estructar i funcionament de la Biblioteca d'Aragó (annex 2). I també Llei 8/1986, de 19 de desembre, de Biblioteques d'Aragó (annex 1).

  Hi ha una llista de biblioteques i fons que tenen a l'annex 7. Cal tenir present que aquest llistat no està actualitzat, ja que és de l'any 1994 i no se n'ha penjat cap més a la web.

  Decret 135/2001, de 3 de juliol, del Govern d'Aragó pel que s'estableixen els preus públics relatius a la prestació de determinats serveis per la Bilioteca d'Aragó i les Biblioteques públiques Provincials d'Osca, Terol i Saragossa.

  'Sistema Bibliotecari D\'Aragó'

  'Sistema Bibliotecari D\'Aragó'

  'Sistema Bibliotecari D\'Aragó'
  Descargar
  Enviado por:Meritxell Cabo
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar