Educación y Pedagogía


Servicios sociales


Serveis socials coneguts:

 • SAD: Servei d'ajuda domiciliaria

 • CRAE: Centre residencial d'acció educativa

 • EAIA: Equip d'atenció a la infància i adolescència

 • SSAP: Serveis d'atenció primària

 • Residències de gent gran, joves/infants i discapacitats

 • Casals de gent gran, joves i infants

 • Centre Obert Centre ocupacional

Seqüència generativa per aconseguir una millora social

NECESSITATS POLITICA SOCIAL DRETS SERVEIS TREBALL SOCIAL

Per aconseguir: Benestar social

 • Per que hi ha serveis?

Per que hi ha necessitats; allò del qual no podem prescindir. Les necessitats estan en dos grups, unes que estan relacionades amb la subsistència (alimentació, salut, vestir...) i l'altre esta relacionada amb la qualitat de vida (desenvolupament social i/o personal). Aquestes necessitats poden generar una política social (actuació social). “Moltes vegades es perquè hi ha una demanda o una pressió social i per tant pot produir que hi hagin recursos per aquestes necessitats”.

Política social: S'entén per les mesures adoptades per una nació o país amb l'objectiu de millorar la situació del ciutadà, (actuacions del govern per atendre problemàtiques socials). Hi ha un reconeixement públic d'unes determinades necessitats socials. Aquest reconeixement adoptat pel govern està en funció de les necessitats i de la convivència de satisfer-les. Sempre hem de relacionar aquestes necessitats amb l'economia del país. Avui en dia no hi ha polítiques socials pures.

 • Liberal: Es centra en la llibertat de la persona (sentit d'individualisme) amb una mínima intervenció del estat, es a dir, que l'estat intervingui, en cas de vida o mort, i per tant aquesta política té una gran oferta en el mercat (compra/venta), per tant, cada persona s'hauria de autoproveir.

 • Conservadora: Es centra en la seguretat personal i social, aquesta política adopta mesures proteccionistes, que fomenta la implicació d'iniciatives socials (cíviques, religioses, finançaments per activitats...)

 • Socialista: Es centra en la igualtat (valors de la igualtat) i per tant el que es fomenta es una forta intervenció del estat, la igualtat d'oportunitats i redistribució de la riquesa.

 • Segons el tipus de política social que s'apliqui es pot configurar un model diferent d'estat de benestar; la política social comporta el reconeixement de drets socials.

  DRETS SOCIALS: Son aquells drets que impliquen despeses econòmiques per un país, (dret a rebre una pensió, dret a rebre assistència sanitària, dret a l'ensenyament, dret a serveis socials especialitzats) Aquests reconeixements de drets han d'estar plasmats en les lleis per poder ser exigibles per part dels ciutadans.

  Entenem per dret: el conjunt de lleis i normes legals encaminades ha garantir la cobertura d'unes necessitats i que regulen la prestació de serveis.

  SERVEIS DE BENESTAR: Intervenen a fí d'entendre les necessitats. Sis grans àmbits:

 • Educació

 • Sanitat

 • Prestacions de la seguretat social

 • Ocupació

 • Habitatge

 • Serveis social: tenen com a objectiu l'atenció de necessitats relacionades amb la subsistència (gent que no té res) amb la convivència i amb la cohesió social.

 • Aquests serveis son serveis organitzats i es pretén reduir les desigualtats socials i intervenir en els conflictes socials (conflicte de convivència, infants que no estan ben atesos...)

  Exemples: S.A.T, residències (gent gran, joves, infants), centres ocupacionals, casals, centre de dia, centre obert, EAIA, atenció infància i adolescència...

  Aquests serveis afronten les carències, mancances i treballen en les potencialitats i habilitats amb les persones amb allò que poden fer.

  Aquests serveis conten amb el treball de professionals com a intervenció tècnica (activitat professional, dels treballadors socials, psicòlegs, pedagogs...) per poder atendre de forma adequada davant d'una situació.

  TREBALL SOCIAL: es una activitat professional, on els professionals poden comptar amb el voluntari.

  BENESTAR SOCIAL: Aquella situació en que les persones poden tenir oportunitats reals per desenvolupar-se, depenen dels recursos disponibles.

  Necessitats humanes i serveis socials: (tema: 1)

  Necessitats: “Allò del qual no podem prescindir”. Es una tendència natural per aconseguir els mitjans per el manteniment i el desenvolupament personal i per tant la necessitat es manifesta en la carència de mitjans per satisfer les aspiracions humanes, aquestes necessitats poden ser particulars i socials, la diferencia es que la particular només compromet a l'individu i la social compromet a la societat i es d'aquesta societat que ha de rebre la solució adequada. Les necessitats estan vinculades a la forma de vida d'una persona i del seu projecte de vida, de manera que tenim de cobrir aquestes necessitats que varien segons el context social o dels valors d'una determinada societat. D'altre banda perquè una necessitat humana es pugui considerar una necessitat social ha de ser compartida per un conjunt de persones (educació, integració, salut...) Per tant no entrarien els desitjos personals (consumir) o preferències individuals. Exemples: accessibilitat al medi, integració del transport adaptat, protecció d'infants abandonats o maltractats...

  Classificació de necessitat social:

  • Necessitat de subsistència; s'atén en els serveis socials, que es cobreix amb el menjar, el vestir, l'allotjament, altre tipus de necessitats.

  • Necessitat d'informació; coneixença del entorn i mitjans disponibles, per tant cal conèixer els recursos que cada persona necessiti i donar un assessorament adequat. A més de que les persones puguin conèixer el que tenen el seu abast.

  • Necessitat d'accessibilitat; promoure la utilització de recursos generals per a una majoria de la població. Amb això hauríem d'intentar que persones amb discapacitat tinguin accessibilitat com qualsevol altre persona (accessibilitat al medi)

  • Necessitat de convivència; disposar del bon ambient per viure. Això suposa que des de els serveis socials hem de facilitar que hi hagi més bones relacions familiars o facilitar mitjans alternatius de residència, quan continuar en la pròpia família, no es viable.

  • Necessitat de cooperació; potenciar les interrelacions personals d'ajuda. Això es pot fer per exemple, buscant la col·laboració de les persones necessàries i fent servir un voluntariat competent.

  • Necessitat de participació; estaria vinculat amb la realització de projectes, amb l'acció comunitària dels serveis socials. La idea es que sempre ho hem de fer comptant amb la col·laboració d'altres persones o professionals.

  Si analitzem aquestes necessitats es pot observar que es molt important el treball amb grup. Per altre banda es contemplen des de serveis socials no, no més les carències sinó també les potencialitats humanes.

  Vies d'atenció per satisfer les necessitats socials

  Les necessitats socials s'afronten amb recursos socials disponibles (escoles, pensions, residències, casals, hospitals...) el fet que hi hagi recursos organitzats no ens garanteixen que les necessitats es cobreixen del tot i per tant cal comptar amb recursos més informals (família, amics, veïns...)

  Els recursos socials organitzats son una alternativa o complement a les vies normals (família, amics, veïns...) Aquests recursos socials organitzats han de ser flexibles a les transformacions socials, canvis que es produeixen a la societat.

  Dins d'aquests recursos el que tenim son:

  • Recursos humans (professionals, voluntariat...)

  • Recursos materials (econòmics, equipaments....)

  • Recursos institucionals (serveis socials)

  Englobaríem els recursos humans i els materials en forma de serveis i de prestacions econòmiques.

  Exemple: atenció d'un infant recurs informal, família, cangur, llar d'infants, centre d'acollida, família acollidora...

  Exemple: necessitat de subsistència recurs social institucional; treball, pensió, menjador social...

  RMI: renda mínima d'inserció

  PIRMI. Programa interdepartament de la renda mínima d'inserció.

  Vies d'atenció:

  Iniciativa social: inclou les activitats que provenen de la pròpia comunitat, es a dir, la comunitat satisfà les necessitats de la pròpia comunitat i no tenen finalitat lucrativa

  • Ajuda mútua: intercanvi afectiu amb la família o amics interrelació personal, però també dintre de l'ajuda mútua hi ha grups “d'ajuda mútua”, que son les relacions d'ajuda que es produeixen entre persones afectades per una necessitat comú. (grup d'exalcoholics) Quan es constitueixen en un grup més organitzat es quan podem veure un finançament, suport econòmic per part de les administracions.

  • Donació: es una forma de finançament de la iniciativa social, es produeix una donació quan algú esta disponible a donar mitjans econòmics sense rebre res a canvi. L'ajut econòmic a nivell ocasional o permanent, a una entitat o a una persona. També la donació d'una prestació econòmica o també d'un patrimoni amb una finalitat social permanent.

  • Son serveis que depenen d'organitzacions no lucratives, associacions, entitats socials que prestin serveis, algunes d'aquestes entitats no lucratives es coneixen per ONG, caritas...

  Iniciativa mercantil: inclou les empreses comercials, s'ofereix un servei a canvi d'un preu. Podem dir que hi ha un interès econòmic per part del proveïdor del servei. Es genera beneficis econòmics personals. La majoria de necessitats que s'atenen des de serveis socials, no generen un benefici econòmic. Aquesta iniciativa mercantil esta molt present en les residències de gent gran, per que hi ha una gran demanda.

  Iniciativa publica: inclou la intervenció d'organismes públics, quan parlem d'organismes públics ens referim a les administracions. Aquesta iniciativa publica intervé prestant i possibilitant, que d'altres entitats privades d'iniciatives socials els prestin, i aquesta possibilitat es fa via, subvencions econòmiques o el foment de la iniciativa social. La prestació de serveis socials públics, es pot fer de dos maneres.

 • de forma directe: l'administració gestiona i presta el servei directament, a traves d'un organisme o entitat publica. I per tant, vol dir que els treballadors del servei poden ser funcionaris o treballadors de l'administració.

 • De forma indirecte: (contractada o prestacions de serveis públics) L'administració utilitza una entitat privada per gestionar com si fos un servei públic.

 • Exemples: SAD. Servei d'ajuda a domicili de bcn, es un servei públic que ofereix l'ajuntament. Té un conveni amb dues entitats privades que gestionen tots els SAD de bcn.

  Exemple: ABD: associació de benestar, la casa d'acollida de dones maltractades del ajuntament de bcn. L'edifici, l'equipament es del ajuntament en canvi el funcionament es d'una entitat privada.

  Aquestes iniciatives atenen les necessitats amb una motivació diferent:

  La iniciativa publica: atent necessitats socials mitjançant serveis i la seva motivació es l'obligació, perquè hi ha una responsabilitat publica, si hi ha una obligació hi ha un dret al servei per part del ciutadà.

  La iniciativa social. Atent necessitats per una motivació, per un compromís social, estan compromesos per solidaritat

  La iniciativa mercantil: atent necessitats i la motivació es el benefici econòmic, personal o de lucre.

  Tenint em compte aquestes motivacions:
  Descargar
  Enviado por:Mia
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar