Química


Separación de sustancias • Material

 • Mescla de sofre, sal, sorra i ferro.

 • Material per a les separacions: Imant, 2 vasos de precipitats, embut, vidre de rellotge, reixeta d'amiant, suport, triangle, cèrcol i càpsula.

 • Procediment 1 (Estudi i qüestions prèvies)

 • Fem un estudi de les substàncies a separar, això ho fem perquè si coneixem les propietats de cadascuna de les substàncies podem aplicar, segons la propietat, el sistema de separació.

Substància

Propietats

Sorra

 • No és atreta pels imants.

 • No és soluble l'aigua, es diposita al fons.

Sofre (S)

 • No és atret pels imants.

 • No és soluble l'aigua, sura.

Sal (NaCl)

 • No és atreta pels imants.

 • És soluble l'aigua.

Ferro (Fe)

 • És atret pels imants.

 • No és soluble a l'aigua

 • La propietat més característica del ferro és que aquest és atret per un imant, del que deduïm que podem separar-lo de la resta de la mescla pel mètode d'imantació.

 • L'altre mètode molt emprat és la dissolució en aigua. De les substàncies que tenim només la sal és soluble en aigua, del que deduïm que al barrejar-la amb aigua i dissoldre-la, si aconsseguim separar l'aigua amb sal de la resta de la mescla per el mètode d'evaporació podem obtenir aquesta sal.

 • Aquesta mescla és de tipus heterogènea perquè podem veure els components a ull un, a més a més la seva densitat no és a tota la seva massa la mateixa.

 • Procediment 2: Iniciant la separació.

 • Primer elaborarem un esquema significatiu de la separació:

 • En segon torn explicarem i il·lustrarem cadascun dels processos pas a pas:

 • 1er Imantació: Col·loquem tota la mescla a sobre la càpsula i utilitzant la cullereta la extenem al màxim. Fet això, passem l'imant per a sobre de la mescla, aleshores observem que les llimadures de ferro comencen a quedar-se enganxades de l'imant mentre que la resta de la mescla queda situada a la càpsula.

 • 2on Dissolució en Aigua: Llencem tota la mescla a un vas de precipitats amb al voltant de 70 ml d'aigua. Observem com després de remoure bé i esperar una mica, la sorra es queda al fons, la sal es disol i el sofre es que da en suspensió per tota la massa de l'aigua.

 • 3er Decantació: Un cop que tenim en el vas de precipitats la mescla d'aigua amb sal dissolta, sofre en suspensió i la sorra dipositada al fons farem passar a poc a poc d'un vas de precipitats a un altre l'aigua amb el sofre en suspensió decantant-la i deixant així la sorra separada de l'aigua i la sal.

 • 4rt Filtració: De la mescla només ens resta l'aigua amb dissolució de sal i el sofre en suspensió. Ja que el sofre es troba en suspensió per tota la massa de l'aigua no podem aplicar la decantació, però sí la filtració. Agafem un paper de filtre i després de donar-li forma de paperina el col·loquem a dins l'embut i comencem a decantar la mescla, podem observar com l'aigua filtra i va caient dins del vas de precipitats. Un cop que tota l'aigua resta filtrada ja tenim el sofre i la dissolució de sal en aigua separades.

 • Evaporació: Finalment l'únic element que resta per separar de tota la mescla és l'aigua amb dissolució de sal. Per separar aquests dos components utilitzarem el mètode de l'evaporació a on escalfarem l'aigua amb la sal dissolta fins el seu punt d'ebullició amb la finalitat de que l'aigua resti evaporada i la sal ens quedi a la càpsula.

 • Experiències anexes: Separació de dos líquids immiscibles.

 • Per a la separació de dos líquids immiscibles s'emplea un aparell especial que anomenem embut de decantació a on s'aprofita que la densitat dels líquids que fiquem a dins de l'embut són diferents. Omplim l'embut amb oli i aigua, al cap d'uns segons l'oli es situa a dalt i l'aigua es queda a baix, tanquem mitjançant el tap i obrim la petita aixeta deixant passar l'aigua de baix fins que tota aquesta estigui separada de l'oli.

Vapor d'Aigua

Sorra + Aigua (Sal en dissolució) + Sofre

Sal (NaCl)

Vapor d'Aigua

Sal

Filtració (5é)

Aigua (Sal en dissolució)

Sofre

Filtració (4rt)

Aigua (Sal en dissolució) + Sofre

Sorra

Decantació (3er)

Sorra + Sal + Sofre

Ferro

Imantació (1er)

Sorra + Sal + Sofre + Ferro

Dissolució en Aigua (2on)
Descargar
Enviado por:Carlos Buenosvinos
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar