Arquitecto Técnico


Seguretat i Salut en el treball


1) La manipulació manual de les càrregues:

Te establert el límit máxim de manipulació

Es troba reglamentat per RD (Reial Decret)

No pot superar els 10 kg

Les tres respostes anteriors són vàlides

2) L'avaluació de riscos:

Ha d'ajustar-se al rics a avaluar

És el complement de la classificació de riscos

És independent de la identificació de riscos

1 i 2

3)Que es l'avaluació de riscos?

Un procediment per conèixer els possibles danys als treballadors

Un procediment per conèixer els llocs de treball

Un procediment que permet conèixer tots els riscos associats a un lloc de treball, amb la finalitat de poder eliminar-los i reduir-los al màxim

Un procediment que permet conèixer tots els riscos associats a un centre de treball, amb la finalitat de poder eliminar-los i reduir-los al màxim

4) Quin o quins dels següents equips de treball és un EPI:

Pantalla facial

Banqueta aïllant

Equip de submarinisme

Una faixa antivibradora

Una eina amb mànec aïllant

Uns guants per evitar el contagi de l'aliment

Cremes de protecció i pomades

Un uniforme de cambrer

Unes botes militars

Un cinturó de subjecció contra caigudes

5) El marcat CE d'un EPI el realitza:

L'empresa que comercialitza el producte

L'usuari que adquireix el producte

El fabricant que fabrica el producte

6) Quina d'aquestes solucions és la MILLOR per fixar el trípode d'un muntacàrregues de ploma sobre el forjat que el suporta:

Contrapesar-lo amb bidons d'aigua

Apuntalar-lo, si es possible, al forjat superior

Fixar permanentment el trípode del muntacàrregues al forjat que el suporta

Contrapesar-lo amb palets de material ceràmic

7) Quins dels següents agents, pot fer una anotació en el llibre d'incidències?

Els delegats de prevenció

La direcció facultativa

Els inspectors de treball

Els treballadors autònoms

Els membres del Comitè de Seguretat i Salut

El subcontractista

El coordinador d'execució en fase de projecte

El responsable de prevenció de l'empresa constructora

El coordinador de seguretat i salut en fase d'execució

Els representats de l'administració

Els contractistes

8) En el llibre de visites d'una empresa poden fer anotacions:

Els delegats de prevenció

El tècnic de prevenció

Els membres del comité de seguretat i salut

Els inspectors i sots-inspectors de treball i seguretat social i els tècnics habilitats de les CCAA

9) Podem carregar un aparell d'elevació per sobre de la càrrega permesa?

En cap cas

Si, sempre i quan no sobrepassin un 20% de la seva càrrega noninal

En cap cas, excepte en les proves de resistència

10) Es consideren conformes amb els requisits essencials de seguretat i salut les maquines que

Les màquines que estiguin proveïdes de la marca “CE” i disposin de la declaració de “CE” de conformitat

Les màquines fabricades a partir de l'1 -1-95

Les màquines que es troben ben protegides

11) El RD 1215/97 estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut per:

La utilització dels equips de treball que els treballadors facin servir durant el treball

Les màquines usades

Les maquines noves

12) Un equip de treball es:

Qualsevol màquina nova

Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el treball

Qualsevol màquina usada

13) Els equips de treball només podran utilitzar-se per

Aquelles operacions que hagin estat previstes per el fabricant

Operacions no considerades per el fabricant si prèviament s'ha fet una avaluació de riscos

Qualsevol dels casos exposats

14) Que han de fer segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en primer lloc les empreses amb realció amb les mesures d'emergència

Elavorar un pla d'emergència

Analitzar les possibles situacions d'emergència

Evitar els possibles conats d'incendi

15) Quins són factors d'influència de l'efecte elèctric

La intensitat, temps de contacte i circuit del corrent pel cos humà

Resistencia del cos humà

Tipus de roba que s'usa

16) Una màquina elèctrica emprada en una obra, proevïda de doble aïllament elèctric, complementariament ha de trobar-se protegida amb:

Un interruptor diferencial

Una pressa a terra

No li cal cap altre sistema de protecció

Amb la preceptiva senyalització

17) Un contacte elèctric directe és:

Un contacte de la persona amb parts actives de la instal·lació

Un contacte de la persona amb les masses col·locades accidentalment en tensió

Un contacte d ela persona amb un element mòbil

Qualsevol tipus de contacte

18) Quina informació/documentació tenim que demanar quan comprem una màquina?

El manual d'instruccions i el marcatge CE

El manual d'instruccions en català i el marcatge CE

La declaració de conformitat de la màquina, si es fabricada a la UE i l'expedien tècnic

El manual d'instruccions, la declaració de conformitat, el marcatge CE i la màquina

19) Quan realitzem treballs en teulades i/o cobertes d'edificis sempre caldrà adoptar

Mesures de protecció col·lectiva

Mesures de protecció individual si les col·lectives no son factibles

Mesures de protecció col·lectiva complementades amb mesures de protecció individual per garantir l'eficàcia

Mesures de protecció col·lectiva i/o individuals, en funció de les determinacions de l'avaluació de riscos

20) Que són els delegats de prevenció d'una empresa?

Els treballadors designats per l'empresari per tal de fer tasques de prevenció

Els membes del servei de prevenció de l'empresa, quan aquest és propi

Els delegats de personal de l'empresa

Els representants dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals escollits pels propis treballadors

21) Quan realitzem treballs en teulades i/o cobertes d'edificis sempre caldrà adoptar

Mesures de protecció col·lectiva

Mesures de protecció individual si les col·lectives no son factibles

Mesures de protecció col·lectiva complementades amb mesures de protecció individual per garantir l'eficàcia

Mesures de protecció col·lectiva preferentment, i/o individuals si les col·lectives no són factibles, en funció de les determinacions de l'avaluació de riscos del Pla de Seguretat i Salut

22) Indicar el color, color de contrast i pictograma de les senyals d'obligació, en un centre de treball

Color blau, color de contrast blanc i color de pictograma blanc

Color blau, color de contrast groc i color del pictograma vermell

Color vermell color de contrast blanci color del pictograma blanc

Color blau, color de contrast vermell i color del pictograma blanc

23) En una obra de construcció quan es necessari nomenar un coordinador en seguretat i salut en fase d'execució

Quan ho cregui adient el promotor

Quan ens ho exigeixi la inspecció de treball

Quan a l'obra intervenen més d'una empresa

Quan a l'obra sigui d'un pressupost superior a 75 M de pessetes

24) En una empresa de construcció de 241 treballadors. Quin tipus de Servei de Prevenció s'ha de constituir?

Propi

De treballadors designats

Totalment concertat

L'empresari assumeix les funcions

25) En una obra de construcció el promotor pot:

Elaborar l'estudi de seguretat i salut o estudi básic

Pot elaborar l'esudi bàsic però no l'estudi de seguretat i salut

Solament pot elaborar si es un tècnic competent i contractista a la vegada

Cap de les afirmacions es certa

26) Els subcontractistes són responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades al pla?

Depèn si han elaborat el pla o no

Sí, si els contracta directament el promotor

Sempre en tots els casos

Solament si contracten treballadors autònoms

27) Quan un coordinador de seguretat i salut decideix paralitzar part de les activitats d'una obra, on ho ha d'anotar i quin termini té per comunicar-ho a la IPT

Al llibre d'ordres de l'obra i el termini es de 24 hores

Al llibre d'incidències i el termini es de 46 hores

Al llibre de registre de seguretat i salut i el termini es de 24 hores

Al llibre d'incidències i no sempre hi ha termini establert ni cal comunicació a la IPT

28) Què es consideren mitjans de coordinació de les activitats empresarials?

Les visites dels tècnics del Servei de Prevenció de l'empresa

La celebració de reunions periòdiques entre les empreses concurrents i el fet d'impartir instruccions

La presència al centre de treball dels recursos preventius per part de les empreses subcontractades

L'existència a l'empresa d'un Comitè de Seguretat i Salut i de delegats de prevenció.

29) Indica quines mesures de prevenció són fonamentals a realitzar en una obra en fase de moviments de terres.

Localitzar els cables i sistemes de distribució d'energia

Preveure vies segures per entrar i sortir de l'excavació

Prevenir l'entrada accidental d'aigua a l'excavació

Preveure els riscos de caiguda a diferent nivell

Organitzar els treballs de manera que els vehicles i terres o materials es situïn al costat de l'excavació. Cal mantenir la distància de segureta que podem xifrar en 2 mt

30) La Llei que contempla les infraccions i sancions a l'ordre social és:

Llei d'enjudiciament Civil

Llei d'enjudiciament Penal

Llei d'infraccions i sancions a l'ordre social (LISOS) de l'any 2000

Llei de Seguretat Social

31) En quines bastides, afectades per la normativa del RD 2177/2004, es obligatori el pla de muntatge ( no contemplant les determinacions del IV conveni general de la construcció)

Bastides tubulars amb alçada de 4 metres

Bastides tubulars amb alçada de la plataforma de treball a 6 metres

Bastides amb marcatge “CE”

Totes les bastides tubulars

32) En adequar una maquina antiga al RD 1215/1997

Cal fer-ho intuïtivament

Cal pendre com a referència bàsica la Directiva de Maquines

Cal fer sempre un anàlisis i avaluació del risc associat a cada situació

Cal posar-hi el marcatge CE

33) La posta a terra de les masses es per si sol un element de protecció suficient per prevenir

Contactes elèctrics directes

Contactes elèctrics indirectes

Tots, tant directes com indirectes

Cap

34) Defineix els següents conceptes:

Risc Laboral: Possibilitat de que un treballador pateixi un DANY derivat del treball

Equip de treball: Qualsevol maquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el treball.

Condició de treball: Qualsevol característica del treball que pot tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i salut dels treballadors. Depenen del tipus de treball, l'ambient i l'organització.

35) En una empresa de construcció amb sis treballadors, Quin model organitzatiu no espot escollir per gestionar la seguretat en l'empresa?

Assumpció pel propi empresari

Treballador designat

Servei de prevenció propi

Servei de prevenció alié

36) En una obra de cosntrucció treballa l'empresa A amb un treballador i un autònom contractat per l'esmentada empresa A. La durada dels treballs es de 10 dies. Cal nomenar coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obres?

No

No ja que la durada dels treballs es inferior a 15 dies

No ja que en l'obra en qüestió no es troben treballant vàries empreses.

37) quines de les següents afirmacions són certes

El pla de seguretat i salut l'elabora el promotor

El pla de seguretat i salut ha de trobar-se a l'obra

S'haurà d'elaborar tants plans com contractistes existeixin a l'obra

Existeix una metodologia específica per a l'elaboració del pla de seguretat i salut

38) La distància mínima entre una línia aèria de cable despullat de 25KV i els elements més propers d'una obra de construcció, no separads per cap element elèctricament aïllant seria de

5 mts

4 mts

3 mts

Cap resposta correcta

39) Quina modificació ha tingut el Reial Decret 1627/1997 substituit per la disposicio final segona del Real Decret 2177/2004?

Els vehicles i maquinaria per moviment de terres

Les escales de mà, bastides, passarel·les i escales de mà

Les instal·lacions, maquinaries i equips de protecció col·lectiva i individual

La formació a impartir als treballadors

40) Quan es protegiran les plataformes i bastides mitjançant baranes?

Altura 1 m

Altura 90 cm

Altura 2 m

Altura més de 2 m

* una resposta incorrecta = ( - 1) punt podent-ne obtenir puntuacions negatives

Examen teòric de Seguretat i Salut en el treball Juny 2008

Página 7 de 7
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar