Arquitecto Técnico


Segureta i Prevenció de la UdG


EXÀMEN JUNY 2007

 • La Llei de PRL 31/95, entén per danys derivats del treball:

 • Els accidents i les malalties professionals derivades del treball

 • Els accidents i les malalties professionals derivades del treball i les malalties comuns

 • Els accidents i les malalties

 • Les malalties , les patologies i les lesions sofertes amb motiu u ocasió del treball

 • Què s'ha d'entendre per “condició de treball”n des de la perspectiva de la PRL?

 • Qualsevol màquina equip de treball en la que hi hagi un o més operaris o treballadors

 • Qualsevol característica d'aquest que pugui tenir un a influència significativa per generar riscos per la seguretat i salut dels treballadors

 • El nivell de seguretat i salut assolit per una empresa

 • Mitjançant la prevenció pretenem:

 • Eliminar i/o controlar els perills i els riscos associats

 • Evitar els accidents de treball

 • Evitar, reduir i minimitzar les seves conseqüències

 • Cap resposta és correcta

 • Mitjançant la protecció pretenem:

 • Eliminar i/o controlar els perills i els riscos associats

 • Evitar els accidents de treball

 • Evitar, reduir i minimitzar les conseqüències d'accidents i/o incidents

 • Cap resposta és correcta

 • Una avaluació de riscos ha de permetre vàries coses, indica les que consideris correctes: totes són correctes

 • Detectar els riscos existents al centre de treball

 • Definir les mesures preventives per minimitzar els riscos

 • Permetre la planificació, per part de l'empresari, de l'acció preventiva

 • Permetre establir prioritats en l'acció preventiva

 • Definir els responsables de dur a terme les actuacions

 • Quina modificació ha tingut el RD 1627/97 substituït per la disposició final segona del RD 2177/04?

 • Els vehicles i maquinària per a moviments de terres

 • Les escales de mà, bastides, passarel·les

 • Les instal·lacions, màquines i equips de protecció col·lectiva i individual.

 • Quan es protegiran les plataformes i bastides mitjançant baranes?

 • Altura = 1 m

 • Altura = 0,90 m

 • Altura = 2 m

 • Altura > 2

 • Enumera dos productes del sector de la construcció considerats com a cancerígens o mutàgens:

 • Amiant a les plaques de fibrociment i calenfugats de canonades

 • Pintures a l'aigua

 • Pols de fustes de tipus pi o avet

 • Formaldehid a les pintures i vernissos i fustes sintètiques (aglomerats, xapats...)

 • Quan realitzem treballs en teulades i/o cobertes d'edificis sempre caldrà adoptar:

 • Mesures de protecció col·lectiva

 • Mesures de protecció individual si les col·lectives no són prou factibles

 • Mesures de protecció col·lectiva complementades amb mesures de protecció individual per garantir-ne l'eficàcia

 • Mesures de protecció col·lectiva preferentment, i/o individuals si les col·lectives no són factibles, en funció de les determinacions de l'avaluació de riscos del Pla de SS

 • En una obra de construcció quan és necessari nomenar un coordinador de seguretat i salut en fase d'execució?

 • Quan ho cregui el promotor

 • Quan ens ho exigeixi la Inspecció de Treball

 • Quan a l'hora intervenen més d'una empresa

 • Quan l'obra sigui d'un pressupost més gran de 75 M de pessetes

 • En una obra de construcció el promotor pot:

 • Elaborar l'estudi de seguretat i salut o l'estudi bàsic

 • Pot elaborar l'estudi bàsic però no l'estudi de seguretat i salut

 • Solsament el pot elaborar si és un tècnic competent i contractista a la vegada

 • Cap de les afirmacions és certa

 • Indica el color, color de contrast i pictograma de les senyals d'obligació en un centre de treball:

 • Color blau, color de contrast blanc i color del pictograma blanc

 • Color blau, color de contrast groc i color del pictograma vermell

 • Color vermell, color de contrast blanc i color del pictograma blanc

 • Quina de les figures següents, no pot fer una anotació en un llibre d'incidències d'una obra de construcció:

 • Els delegats de prevenció

 • El director facultatiu

 • Els treballadors autònoms

 • Els membres del comitè de seguretat i salut

 • El subcontractista

 • El coordinador d'execució en fase de projecte

 • El responsable de prevenció de l'empresa constructora

 • El coordinador de seguretat i salut en fase d'execució

 • El contractista

 • El representant de l'Administració

 • El recurs preventiu de l'empresa contractista

 • En el llibre de visites d'una empresa hi poden fer anotacions:

 • Els delegats de prevenció

 • El tècnic de prevenció

 • Els membres de comitè de seguretat i salut

 • Els inspectors i sotsinspectors de treball i seguretat social així com els tècnics habilitats de la CCAA

 • L'avaluació de riscos:

 • Ha d'ajustar-se al risc d'avaluació

 • És el complement de la identificació de riscos

 • És independent de la identificació de riscos

 • a) i b)

 • L'ordre de prioritats per limitar un determinat risc és:

 • Aïllar el risc, utilitzar equips de protecció individual, eliminar el risc, protecció col·lectiva

 • Utilitzar equips de protecció individual, aïllar el risc, protecció col·lectiva, eliminar el risc

 • Protecció col·lectiva, eliminar el risc, aïllar el risc, utilitzar equips de protecció individual

 • Eliminar el risc, aïllar el risc, protecció col·lectiva, utilitzar equips de protecció individual

 • El mercat CE d'un equip de protecció individual, el realitza:

 • L'empresa que el comercialitza

 • L'usuari que adquireix el producte

 • El fabricant que fabrica producte

 • L'importador i/o distribuïdor

 • La manipulació manual de càrregues:

 • Té establert el límit màxim a manipular

 • Es troba reglamentat per RD

 • No es pot superar els kg

 • Totes les respostes anteriors són valides

 • Un equip de treball és:

 • Qualsevol màquina nova

 • Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el treball

 • Qualsevol màquina usada

 • Qualsevol màquina nova de funcionament a motor

 • La distància mínima entre una línia de cable despullat de 25 KV i els elements més propers d'una obra de construcció, no separada per cap element elèctricament aïllant serà de com a mínim:

 • 5 m

 • 6 m

 • 3 m

 • Cap resposta és correcta

 • Les màquines fabricades a partir de l'1-1-95 han de portar manual d'instruccions quan:

 • Sempre que siguin perilloses

 • Sempre

 • Sempre que el fabricant ho consideri oportú

 • Sempre que es comercialitzin

 • Indica les causes de producció d'accidents elèctrics i les principals proteccions

 • Ara quan venies cap a l'examen has passat pel carrer , i has observat un pintor pujat a una escala de mà d'alumini, pintant el ràfec de la coberta de la planta pis d'una casa. Has observat que aguanta el pot de pintura amb una mà i amb l'altre pinta ,i que a més el ràfec sobresurt uns 5 o 6 pams de la paret.

 • Com classificaries el risc inherent al treball que està realitzant? Explica el perquè de la teva classificació.

 • explica, el més esquemàticament possible, les modalitats d'organització de la prevenció que es poden donar en una empresa, ressenyant-ne les limitacions, en cas d'existir.

 • Realitza un esquema de l'àmbit d'aplicació i del contingut del annexes del RD 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció
 • Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Palabras clave:
  Te va a interesar