Equipos electrónicos de consumo


Seguidor d'emisor


OBJECTIUS

  • Apendre el funcionament de un segiudor d'emisor (Búfer).

  • Saber calcular el circuit i les seves aplicacions.

ESQUEMA SEGIUDOR D'EMISOR

Seguidor d'emisor

MATERIAL NECESSARI

  • Placa protoboard y ponts.

  • 1 Amplificador operacional 741.

PROCÉS DE TREBALL

Amb una frequéncia de 1KHz comprovar que vi =vo.

Fer el mateix peró amb vi continua (que no passi de 15v).

Comprovar que no hi hagui desfase. Augmentar la frequéncia i comprovar l'ample de banda.

Primer es monta el circuit, després amb l'osciloscopi es fan les gráfiques corresponents amb senyal alterna, i continua després.

Tot seguit augmentem la frequéncia i anotem el que passa.

Cálculs

Vo = vi
Descargar
Enviado por:K6 Forever!
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar