Economía y Empresa


Sectors econòmics


Els Sectors Econòmics

Les empreses fan diverses activitats que s'agrupen en tres sectors economics: sector primari, sector secundari i sector terciari.

-Quins són els sectors?

Sector primari: comprén les activitats de extracció de bens de la natura, sense transformacions. Les activitats que es troben dins d'aquest grup són: la minería, l'agricultura, la ramaderia , la silvicultura i la pesca.

-Uns dels més destacats és l'agricultura

L'AGRICULTURA

Com i Què coses es fan en els sectors?

L' agricultura moderna depén en gran mesura de l`ingeniería, la tecnología i les ciencies biológiques i físiques. El reg, el drenatge, la conservació i la canalització, camps tots importants per a garantitzar l`éxit en l'agricultura, requerixen els coneixements especialitzats dels ingeniers agrícoles.

Quins metodes més moderns té?

Avions y helicópters s'empleen en l'agricultura amb finalitats tals com la sembra, el transport de productes pereceders y la lluita contra els incendis forestals, així com per a fumigar les collites per a controlar les plagues d'insectes i les enfermetats. els apartats de radio y televisió transmiteixen datos meteorológics vitals, així com otres informacions d'interés per a els agricultors. En canvi en la prehistoria les tecniques de cultiu eren mínimes es trevallaba amb els utencilis de fusta i pedra, per exemple, l'azada de pedra ( per a arreplegar els grans ) la pértiga per a fer forats de cultiu…etc

Tecniques de cultiu actuals:

'Sectors econòmics'
'Sectors econòmics'
Técniques de cultiu de la prehistòria

Sector secundari: es refereix a les activitats que impliquen transformacions d'aliments i materies primes mitjançant diversos procesos: la siderurgia, les indústries mecàniques , la química, la textil, la producción de bens de consum, també es considera la construcción, pero es sol ficar a banda per la seua importancia.

-Al sector secundari destaquen la construcción (vivenda) , l'indústria i la siderurgia

-LA CONSTRUCCIÓ:

'Sectors econòmics'
Les principals tendencies actuals en la construcció se allunyen del traball manual a peu d'obra i s'orienten cap a el muntatge en el lugar de l'obra de components majors i més integrats, fabricats en origen. Altra característica de la construcció moderna relacionada amb les mencionades tendencies, es la major coordinació de les dimensions, el que significa que les edificacions es disenyen, i els components es fabriquen en una varietat de móduls estándar, el que reduix molt les operacions de tall i ajust a peu d'obra. Altra tendencia és la construcció o rediseny de grans complexos i estructures com els centres comercials,

campus universitaris i ciutats enteres o sectors de les mismes.

Sector terciari: engloba les activitats que utilitzen distintes clases d'equips i de treball humà per atendre les demandes del transport, comunicacions i activitats financieres, com la banca,la bolsa, els segurs…etc

Què és el Turisme?

Turismo, actividad multisectorial que requiere la concurrencia de diversas áreas productivas —agricultura, construcción, fabricación— y de los sectores públicos y privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los turistas. No tiene límites determinados con claridad ni un producto tangible, sino que es la producción de servicios que varía dependiendo de los países; por ejemplo, en Singapur, una actividad turística importante son las compras, pero no el entretenimiento; en Londres, tanto el entretenimiento (teatro, cine, conciertos, museos y monumentos) como las compras son entradas importantes para el sector del turismo.

Com ha evolucionat?

Este sector se ha convertido, desde la década de los sesenta del siglo pasado, en un importante factor de ingresos. Actualmente representa el 22% del PIB ( producto interior bruto); pero este hecho ha llevado a una importante especulación inmobiliaria, sobre todo en la costa, llevando como consecuencia a la destrucción del ecosistema, y la degradación del medio ambiente.

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_la_Comunidad_Valenciana"

Quina és la diferencia entre un continent subdesenvolupat i un continent desenvolupat?( África i Europa )

ECONOMIA D' AFRICA

L'economia d'un país poc desenvolupat, per exemple, Àfrica, sol definir-se com a pobre: pot créixer i crear riquesa i, no obstant això, deixar a grans capes de la població sumides en la misèria. Durant la segona mitat del segle XX es va començar a tindre consciència de les dificultats que travessen la majoria dels països en via de desenvolupament, molts dels quals van ser antigues colònies dels països industrialitzats. Per això, el terme `economia del desenvolupament ´ ha passat a ser sinònim de l'estudi de les solucions que podrien aplicar-se per a eradicar la pobresa en estos països.

De la mateixa manera, els historiadors econòmics han analitzat els processos de desenvolupament dels països industrialitzats i coincidixen que estos també van ser en algun moment `subdesenvolupat'. La major part de la història econòmica versa, perquè, sobre la història del desenvolupament econòmic.

ECONOMIA DE EUROPA

Durant molt de temps, Europa ha dirigit les activitars económiques mundials. Com lloc de naixement de la ciència moderna i la Revolució Industrial, va adquirir una superioritat tecnológica sobre el reste del món, el cual li proporcionà un domini incuestionable durant el sigle XIX. La Revolució Industrial, que comenzà en Gran Bretanya en el sigle XVIII i desde allí es va difondre a tot el món, implicaba l'ús de maquinaria complexa y va donar lloc a un gran increment en la producció agrícola i a noves formes d'organizació económica. A partir de mitjans del sigle XX, la creació d'importants organizacions supranacionals,com la Unió Europea, l' Asociació Europea de LLibre Comerç i l'Organización per a la Cooperació i Desarroll Económic ha estimulat el creixement económic.

Que volem saber?

-Quines activitats comprén cada sector.

-Quins són els sectors?

-Quins mètodes més moders té l'agricultura?

-Tècniques de cultiu de la prehistòria i de l'actualitat.

-Què és el Turisme?

-Com ha evolucionat el Turisme?

-Quina és la diferencia hi ha entre un continent subdesenvolupat i un desenvolupat?

-Quines activitats comprén cada sector?

Treball realitzat pel grup 2: Susana Sáez , Claudia Ramírez, Aroa Juan, Tania Cuesta i Víctor Lorente.

1
Descargar
Enviado por:Jaime Lluís Daniel
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar