Ciencias Sociales


Sector terciario


APUNTES DE CIENCIAS SOCIAIS

 • O sector terciario comprende as actividades que non producen bens materiais, senón que prestan in servicio. Tamén se chama “sector servicios”.

 • O transporte, o comercio, as comunicacións, o turismo, a sanidade ou a cultura son algúns ejemplos que se inclúen nel.

 • A clasificación dos servicios:

  • Os servicios económicos: son aqueles que se relacionan coa actividade económica e o intercambio de bens: comercio, transporte, seguros…

  • Os servicios sociais: son aqueles que se prestan ás persoas en relación co benestar social: a sanidade, a educación, a xustiza…

Tamén se adoita distinguir :

 • Servicios públicos: son os prestados polas administracións do Estado (sanidade, educación)

 • Servicios privados:ofrecidos por empresas privadas e que teñen como finalidade obter beneficios económicos (banca, perruquería)

 • A importancia dos servicios:

 • Canto máis avanzada e moderna é unha sociedade, máis importante é o sector terciario.

 • O transporte é o traslado de persoas e mercaderías dun lugar a outro. Estes movementos realízanse por distintos medios de transporte: terrestres, fluviais, marítimos ou aéreos.

 • Transportes terrestres:

· Por estrada:

 • Moi utilizado para distancias curtas e medias.

 • Vantaxes:

 • Flexibilidade horaria

 • Acceso directo entre o punto de saída e o de cegada

 • Inconvenientes:

 • Escasa capacidade de carga

 • Riscos derivados da alta densidade do tráfico

 • A contaminación que produce e alta

· Por ferrocarril:

  • É un medio de transporte tradicional que no século XX tivo que compartir co transporte por estrada e por avión.

  • Coa mellora dos trens de alta velocidade mellorou a calidade fronte ó avión para o transporte de viaxeiros

  • Vantaxes:

 • Gran capacidade de carga

 • Seguridade

 • Escasa contaminación

 • Inconvenientes:

  • Rixidez do trazado

  • Elevado custo de construcción e mantemento

   • Transportes fluvial e marítimo:

· O barco é o medio de transporte idóneo para as mercaderías pesadas e de pouco valor por tonelada. Importantes vantaxes nas grandes distancias.

· A navegación fluvial ten unha longa tradición no transporte de productos pesados polo interior dos continentes.

· A navegación marítima concentra as tres grandes cuartas partes do tráfico internacional de mercadorias. A súa vantaxe é o baixo custo e a sua enorme capacidade de carga.

 • O transporte aéreo:

· O avión é un medio de transporte recente, empezou a ter importancia a mediados do século XX.

· As vantaxes:

 • Rapidez

 • Seguridade

· Os inconvenientes:

 • Elevado prezo

 • Alto consumo de combustible

Ademáis dos transportes citados tamén existen outros que se dedican a distribución de certos productos. É o caso dos oleoductos e dos gasoductos, que transportan o petróleo e o gas natural, e das redes eléctricas, a través das que se distribúe a enerxía eléctrica.

 • As redes de transporte mundial. Rutas e nós

 • As rutas dos distintos medios de transporte teñen forma de redes máis ou menos tupidas; as súas liñas conflúen en certos lugares que recibem o nome de nós

 • Os principias nós de transporte mundial, coinciden coas grandes cidades dos países desenvolvidos no norte de Europa, nordeste de Estados Unidos e costa sur de Xapón.

 • As principais rutas de transporte están ligadas a estes centros ou nós. Utilízanse grandes estreitos e canais.

 • Os países pobres son espacios pouco relacionados, como África, Iberoamérica e no sur e sueste asiáticos.

 • Os espacios pouco habitados son tamén de difícil acceso. É o caso de Liberia, o Ártico canadense, o interior de Brasil…

 • O comercio e os seus elementos

 • O comercio consiste no intercambio de mercadorias e servicios por outros productos ou por diñeiro.

 • Realízase mediante a compraventa e é o nexo entre os productores de bens e os consumidores.

 • A súa finalidade é satisfacer as necesidades da población

 • Catro elementos fundamentais:

  • As mercaderías cos que se comercializa

  • O comerciante, entre quen produce as mercaderías e quen as consomen

  • A oferta ou cantidade dunha mercadería que o comerciante pon a venda

  • A demanda ou cantidade dunha mercadería que unha población desexa obter ou consumir.

 • Os mercados e os seus tipos

 • Poden ser de varios tipos:

  • Mercados concretos: ofrecen mercadoria que poden obterse alí materialmente

  • Mercados abstractos: Non está presente a mercadería que se negocia.

  • Feiras de mostras: son un tipo de intercambio entrambos, onde só se expón unha mínima parte da mercadería que se ofrece.

 • Tipos de comercios

 • Pode ser interior ou exterior:

 • Comercio interior: o que se realiza dentro das fronteiras dun país.

  • O comercio o por mayor é aquel que realizan os comerciantes por xunto, que adquieren mercaderías e servicios directamente ós productores para vendelos en grandes cantidades a outros comerciantes e empresas.

  • O comercio ó por menor vende directamente ós consumidores en pequenas cantidades.

  • Realízase a través dunha ampla gama de establecimientos comerciais

 • Comercio exterior: o que se realiza entre un país e o resto do mundo.

 • Realízase a:

· Importación: a chegada de productos extranxeiros

· Exportación: venda de productos a outros paises estranxeiros.

 • Balanza de pagos: Inclúe todas as transaccións económicas realizadas entre un país e os demais no prazo dun ano.

 • Balanza comercial: recolle o conxunto de exportacións e de importacións, e o seu saldo pode ser positiva (balanza excedentaria) ou negativo (balanza deficitaria), segundo superen ou non as exportacións ás importacións.

  • A situación actual no comercio internacional

   • O comercio internacional actual caracterízase pola división internacional do traballo e a conseguinte mundialización dos intercambios.

   • Non todos os países participan de igual forma nos intercambios mundiais.A Unión Europea é a primeira potencia comercial, seguida de América do Norte, Xapón, Latinoamérica e África

   • Os países industrializados importan materias primas e fontes energéticas, e exportan productos manufacturados, tecnología e capitais. Os países subdesenvolvidos exportan materias primas, fontes de enerxía e productos alimentarios, e importan productos manufacturados.

   • Na composición do comercio internacional participan moitos productos. Os máis importantes son os productos industriais seguidos dos combustibles, os productos alimentarios e minerais.

 • O turismo e as súas modalidades

 • Chamamoslle turismo ó desprazamento temporal de persoas desde o seu lugar de residencia cara outros lugares con fins, xeralmente, de ocio.

 • Presenta diversas modalidades:

  • Sol e praia: concentrase nas zonas costeiras e nos meses de verán

  • Inverno: besasdo, no esquí en zonas montañosas

  • Cultural: dirixese a visitar cidadesd e lugares de interese histórico e cultural.

  • Rural: baseado na visita e estancia en lugares de interese paisaxístico e natural.

  • Deportivo e de aventura: practicado por persoas que realizan actividades como a caza, o montañismo, etc.

 • Os espacios turísticos

 • En Europa destacan o litoral mediterráneo, os Alpes. Os países máis visitados son Francia, España, Italia, Reino Unido.

 • En América destacan a rexión do Caribe e Estados Unidos.

 • En Asia: China, Xapón e os países do sueste asiático.

 • Outras zonas destacadas son Exipto, India, Os Andes, México, Brasil r diversas illas tropicais.

  • As repercusións do turismo e as novas políticas turísticas

 • Ten importantes repercusións no medio e nas sociedades das zonas de destino:

  • Económicas. O turismo é unha gran fonte de ingresos, tanto para os países desenvolvimos como para os que están en vías de desenvolvemento. Pero tamén ten repercusións negativas, como o encarecemento dos prezos ou a especulación do solo.

  • Sociais: As zonas receptoras do turismo convérsense en lugares de ocio onde se modifican os hábitos de vida tradicionais. Ás veces, o turismob ten repercusión negativas, como o incremento da prostitución e do tráfico de drogas.

  • Ambientais: O turismo masivo provoca a alteración das praias pola construcción de portos deportivos, hoteis e apartamentos; a contaminación das augas, e a degradación de campos e montañas.
Descargar
Enviado por:Lucia
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar