Historia


Revolución industrial


LA I INTERNACIONAL

orígens

Fracàs de les rev. de 1848 necessitat d'enfortir la solidaritat obrera

Exposició Internacional de Londres (1862)

entren en contacte obrers britànics (sindicalistes)

obrers francesos (proudhonians)

s'acorda organitzar reunions per lluitar contra els governs

el capitalisme

Marx es converteix en un dirigent

desenvolupament

28 set. 1864 una primera reunió al St. Martin's Hall (Londres)

representants de GB, F Bèlgica, emigrats alemanys, italians, polacs

neix la I Internacional (A.I.T.)

Marx en el Comité organitzador, redacta el manifest, preàmbul i estatuts

2 principis bàsics:

- obra dels mateixos obrers

- la conquesta del poder

Adhesions en massa

1866 Congrés de Ginebra reivindicacions:

- jornada de treball de 8 hores

- supressió del treball infantil

- millores en les condicions de treball de les dones

- etc.

Sorgiment del conflicte ideològic Marx---proudhonians

marxistes

anarquistes

estat

supressió des del comunisme

supressió immediata de tot poder

base

obrers industrials GB i Alemanya

pagesos I i E

estratègia

un partit polític fort

participació en la política

organització no autoritària

estructura federal

refús de la política

1869 Congrés de Basilea: enfrontament Marx---Bakunincrisi

1870 guerra franco-prussiana: fracassa la proposta internacionalista

1871 La Comuna de París: repressió i pas a la clandestinitat

Escissió: 1872 Congrés de l'Haia expulsió dels bakuninistes

formació de la Internacional antiautoritària

Trasllat del Consell General a Nova York. Lenta extinció

S'obre l'època dels partits socialistes a cada país

EL MOVIMENT OBRER A FINALS DEL XIX

(en el context de la Segona Rev. I. i l'Imperialisme)

Situació de la classe obrera

- Ha canviat enormement la realitat de la classe obrera

- legislació laboral

- permisivitat dels sindicalisme

- sufragi i participació política

- augment dels salaris en un moment de davallada de preus

- retrocés de l'analfabestisme, incorporació de funcionaris i treballadors sector serveis

- més concentració obrera conseqüència de les grans fàbriques de la Segona Rev. I.

Consolidació del sindicalisme

- Més massiu ! més pressió sobre la patronal i l'estat

- Dues grans tendències:

a) sindicats socialistes

- sindicats forts i nombrosos

- vinculació als partits polítics

b) sindicalisme apolític

- millorar les condicions de la classe obrera

- emancipació de la classe obrera mitjançant la destrucció del capitalisme

L'anarquisme

- Fracassa la Internacional Antiautoritària

- Dos grans corrents ideològics:

1 l'anarco-comunisme (Kropotkin i Malatesta)

acció violenta contra la societat burgesa

propietat col·lectiva dels mitjans de producció i dels béns de consum

2 l'anarco-col.lectivisme (Bakunin)

sindicalisme obrer

propietat col·lectiva dels mitjans de producció

El Socialisme

-Crisi de la Internacional

- Fundació dels partits socialistes obrers nacionals

Destaca el partit alemany PSDA (Erfurt 1891) doctrina marxista i lluita electoral

- Revisió del Marxisme

mort de Marx (1883) i d'Engels (1896)

diferent composició dels partits (incorporació de les classes mitjanes)

experiència política adquirida amb la pràctica parlamentària

implicació dels socialistes en les administracions municipals

la nova realitat de la classe obrera i del capitalisme

Bernstein REVISIONISME: El socialisme no serà assolit per la revolució, sinó per les successives reformes de la societat capitalista

- Escissió del socialisme (principis del XX)

revolucionaris

centristes

reformistes

dictadura del proletariat

rev. mitjançant reformes

revisionisme

Rosa Luxemburg i Lenin

Kaustky

Bernstein

Comunisme

Socialdemocràcia

LA II INTERNACIONAL

orígens

- Nascuda a París el 1889 a iniciativa dels partits obrers nacionals

- Confrontació marxistes-anarqustes fins al Congrés de Londres (1896)

desenvolupament

- Inclou únicament partits obrers socialistes que tenen autonomia

- Símbols:

- el cant de la Internacional

- la festa reivindicativa del Primer de Maig

- Organització:

- Bureau Socialiste International

- Comissió Socialista Interparlamentària

- Conferència Internacional de Dones Socialistes (Clara zetkin)

- Federació Internacional de la Joventut Socialista

- Els grans debats:

- Condemna del revisionisme per col.laboracionisme burgès (Amsterdam, 1904)

- Condemna del colonialisme (Stuttgart, 1907)

crisi

- Impacte de la Primera Guerra Mundial (1914)

fracàs del pacifisme internacionalista (Jean Jaurés)

- Conferència de Zimmerwald (1915)

s'oposen dues estratègies diferents: a) negociacions de pau

b) convertir la guerra en revolució

- Triomf del Bolxevisme en la Revolució de 1917

escissió comunisme 1919 la III Internacional (I. Comunista)

socialdemocràcia 1923 Internacional Socialista
Descargar
Enviado por:Maruxa Hernando
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar