Historia


Revolució Industrial i les suburbis


La revolució industrial

1.Concepte de revolució industrial.

2.Els origens de la revolució: l'agricultura.

2.1 El paper de la industria i l'agricultura a Anglaterra.

2.2 Les reformes de les enclosures i les conseqüències.

2.3 El sistema de Norfolk i les conseqüències.

3.La població i la revolució industrial.

3.1 Conseqüències de les tranformacions agricoles en la demografia.

3.2 Taxa de natalitat i mortalitat.

4.L'aparició de les màquines i les innovacions.

4.1 Les primeres tranformacions tecnologies.

4.2 Conseqüències.

5.Tranports, comerç i revolució industrial.

5.1 Les innovacions tecnologiques aplicades al transport i al comerç.

5.2 Conseqüències.

5.3 L'invent de la màquina de vapor:

a) Història.

b) Aplicació.

6.Aparició de les primeres industries.

6.1 La industria del cotó.

6.2 La industria siderurgica.

7.L'escenari de la revolució industrial.

7.1 Anglaterra, un model.

7.2 Caracteristiques propies.

8.Conseqüències de la revolució industrial sobre la població.

8.1 Un canvi de la mentalitat.

8.2 Condicions del treball a les fàbriques.

8.3 L'aparició d'una nova clase social.

8.4 Tranformació de les ciutats.

1. Concepte de la revolució industrial

-Que significa revolució?

Significa transformació de gran magnitud.

-Que significa industria?

Significa elaboració i transformació de bens mitjà màquines.

-Que transformacions van haver?

Les transformacions van ser socialment, economicament, politicament

i culturalment, podem dir que van ser una multitransformació.

Va ser començada i organitzada per Anglaterra, pero després es va

expandir per tot el món.

-Quan van apareixer aquestes transformacions?

Va apareixer a la 2ª mitat del segle XVlll.

-Quines conseqüències van sofrir?

Les ciutats es fa grans i apareix una nova clase social.

2. L'Agricultura.

Al segle XVlll en Anglaterra predominava l'agricultura, el comerç, els

objectes manufacturats i artesans. Aquestes ultimes es treballaven a

xicotets tallers, tot ho feia una sola persona, i la industria estava

controlada per xicotets gremis.

A finals del segle XVlll van fer unes reformes legislatives, que

beneficiaven als sectors de la burguesia més adinerada.Una de les

reformes importants van ser les endosures; que era un sistema

d'explotació agrària que consisteix a encerclar les parcel·les amb

tanques.

L'obligació de posar tanques va perjudicar als llauradors mes pobres, que

es van veure obligats a vendre les seues parcel·les a causa de la manca

de recursos econòmics per a tancar les terres.Els grans propietaris van

augmentar considerablement les seues propietats.

Gracies als tancaments, es van crear les condicions necessàries per a la

introducció de noves màquines, que van augmentar la productivitat

agrícola.

Un del millors invens va ser el sistema Norfolk, que tractava de partir el

terreny en quatre parts, cadascuna de aquestes s'utilitzava per a una

cosa diferent.

Aquest sistema tenia que tindre un gran equilibri, tant en el

ramat com en l'agricultura.

La gent que va vendre les parcel·les va fer:

-Convertir-se en un treballador per al que li a comprat la terra.

-O emigrar a la ciutat a buscar un treball.

3. La població.

L'Augment de la producció agrària va permetre respondre a la gran

de productes del camp.

Aquesta major demanda estava en relació amb l'augment de la població.

En matenir-se o augmentar la natalitat i alhora descendir la mortalitat,

el creixement vegetatiu augmenta i, per tant, la població creix més

rapidament.

La evolució de la tasa de natalitat va ser:

-Va morir poca gent.

-Augmenta la població.

-Apareixen les bones collites.

El creixement de la població va facilitar l'existència de mà d'obra,

que era necessària per a la industrialització de la Gran Bretanya,

açò va provocar una major demanda de productes, condicions favorables

per al desenvolupament industrial.

4. Les màquines i les innovacions tècnologiques.

Una de les bases principals del procés d'industrialització és el

perfeccionament i la invenció de noves màquines.

Tenim tots els ingredients per a fer una revolució industrial:

-Augmenta la població.

-Una gran producció agrària amb noves tècnologies.

-Gent empobrida, possible mà d'obra barata.

-Gent amb molt de capital, amb els negocis de l'agricultura.

Invertir-se'n diners en els màquines.

-El invent de les màquines que s'aplica a unes quantes màquines

i després a tots.

En mitg d'açò va apareixer un ludisme que significa que la gent

rebutjava les màquines per por a l'atur.

Els transports, la indústria tèxtil i la industria siderurgica van ser

els sectors en què les innovacions tecnològiques van tenir més

repercussions.

5. Transports, comerç i Revolució industrial

Les transformacions que s'estaven produint en la societat britànica feien

imprescindible una bona xarxa de comunicacions, per tal de garantir el

proveïnment de primeres matèries i la distribució dels productes

manufacturats.

La Gran Bretanya comptava amb unes condicions goegràfiques molt

favorables per al desenvolupament del comerç, com per exemple una

extensa xarxa fluvial.A més, la construcció de canals i carreteres en la

meitat del segle XVIII va afavorir el desenvolupament dels intercanvis

comercials.

Les conseqüències dels transports van ser:

-El increment del transport de persones, mercaderies i idees.

-El increment de la comunicació entre pobles.

El comerç interior de manufactures a la Gran Bretanya va augment

com a conseqüència del creixement de la població, que demanava

productes industrials, i gràcies a les millores en les comunicacions.

El comerç exterior va créixer a causa de la importacio de primeres

matèries destinades a la indústria i també per l'exportació de productes

manufacturats.La destinació d'aquest productes eren els mercats

d'America, Africa i Asia.

La màquina de vapor, inventada per Watt el 1769, va permetre l'ús

d'una nova font d'energia motriu: el vapor. La utilització del vapor va

revolucionar els mitjans de transport.L'estreta relació entre transport,

indústria i comerç ja no desapareixerà de la nova economia.

Es va perfeccionar la locomotora i es va inagurar a la Gran Bretanya

la primera línia de ferrocarril entre Stockton i Darlington.

La velocitat no era molt elevada, pero la gent pensava que sí, i van

haver manifestacions generalizades.

Les primeres embarcacions eren velers que incorporaven un motor que

movia unes rodes de paletes, però eren molt cars renovar un flota.

6. Els origens de la indústria moderna.

La indústria tèxtil del cotó i la indústria siderúrgica van ser els sectors

que més ràpidament van rebre els impulsos de la industrialització a la

Gran Bretanya.Al segle XIX s'introduiràn moltisimes noves màquines

que revolucionaràn la producció tèxtil.

Aquest invent consistia en una màquina hidràulica, utilizava l'aigua com

a força motriu. Les primeres fàbriques es van establir a les valls

estretes dels rius, o era més fàcil construir preses.

La Gran Bretanya era un país deficitari en cotó, i per això es trobava

davant la necessitat d'importar-ne.

La indústria produrtora de ferro i acer va ser l'altre sector indústrial

que va experimentar un desenvolupament molt important en el procés

industrialitzador. La introducció del carbó de coc i les millores en els

procediments deforja van permetre la utilització del ferro i l'acer en la

contrucció de noves màquines, dels arreus de llaurar i dels rails de les

vies fèrries.

7. L'Escenari de la Revolució Industrial.

Les grans regions industrials de la Gran Bretanya es van concentrar

en els llocs on les condicions eren més favorables: abundància de

minerals, existència de cursos fluvials per a l'aprofitament de l'aigua,

proximitat deports comercials, etc...

La construcció de vies fèrries i de canals va fer possible un comerç

interior més ràpidament i més comode.

L'exedent de població a causa del decens de la mortalitat va comportar

un important transvassament de gent cap a la indústria. El fenomen de

l'expansió urbana es va manifestar paral·lelament al de la

industrialització.Aquest procés va generar una gran quantitat de

problemes en una societat que era conscient dels canvis que s'estaven

gestant i a les ciutats, que n'esdevindrien una víctima més.

8. La societat.

Els contemporanis dels que tenien lloc amb la revolució Industrial eren

conscients que estaven vivint una época de transcisió.

La gent menys afortunada tenía la posibilitat de muntar de clase social

gracies al seu esforç i la seua riquesa.

Al segle XVIII comencen a haver revolucions polítiques en altres païssos

i comença a notar-se aquests canvits a Estats Units, ya que tota la

gent que no tenía res, emigrava allí per a treballar o buscar alguna

esperança.

En aquesta epoca podiem trobar les següents clases socials; els rics,

la burguesia, el proletariat, i la gent pobre.

-Relaciona cada testimoniatge amb les codicions de treball següents:

<Per més baixes que foren les màquines, jo era massa xicotet per a

arribar-hi> Explotació dels xiquets.

<Eren d'una brutalitat intolerable, encara en conserve les marques>

Maltractament físics i psíquic.

<Es treballava a l'estiu tant com durava la claror del dia>

Jornades laborals sense límits.

<Una malaltia contagiosa ha provocat un gran nombre de mots entre

els treballadors> Insalubilitat.

<Van fabricar un parell d'esclops de fusta que em van lligar als peus

i que vaig arrossegar fins que els peus em van créixer rou>

Maltractaments físics i psíquisc.

Les fàbriques constituïen, juntament amb les màquines, una nova

realitat.Per als obrers britànics que provenien del camp o del taller

domèstic va ser molt dur ajustarse als interminables horaris i a la

disciplina que els imposaven les fàbriques.La contractació i explotació

de dones o xiquets, cada volta de menys edat, era una realitat

quotidania.

El treball dels xiquets no va ser una caracteristica exclusiva de la

industrialització, però va ser aleshores quan, tot aprofitant-se de la

seua submissió i obediència, van començar a ser cruelment explotats.

Amb aquestes condicions, era difícil que aquest xiquets arribaren a

l'edat adulta.

Les fabriques eren llocs obscurs, de sostres baixos, pràcticament no

hi havia ventilació.Els obrers hi passaven llargues hores treballant en

condicions insalubres, l'alimentació era escassa i pobra, per la qual

cosa estaven exposats a contraure malalties molt greus.

Va apareixer una nova clase social, el proletariat, que era una massa

d'obres que treballen a les fàbriques que sols tenien la força de treball.

Es diferencien dels camperols en el fet que tenen una major qualificació

tècnica i es troben immersos dins el procés industrial.

A la fi del segle XVIII proliferen les associacions i les unions de

treballadors, que van nàixer per a defensar els seus interessos.

Paral·lament sorgeix un tipus de protesta inviable fins aquell moment,

la vaga.

9. Els grans suburbis de les ciutats.

L'augment de la població i el desemvolupament de la indústria van

originar el creixement incontrolat de les ciutats i l'amuntegament

de les persones.

-Observa la imatge de londres en el segle XIX i llig aquest text de

Charles Dickens.

Aquest text es divideix en dues parts, la primera part parla de que

la ciutat esta contaminada de fum negre i ho demostren diguent que

les rejoles tenien un color negre i l'altra part tracta de que tot era

igual, els càrrers les cases,etc...

Existeixen dues repercussions:

-La contaminació de les propies industries, repercutides per elles

mateixes.

-De caracter urbanistic, la gent que treballava tenía que viure en algún

lloc, proliferen els barris obrers, aquestos no tenien les minimes

condicions per a viure, vivien en els voltants de les ciutats.

La gent que emigrava a les ciutats eren generalment persones

desarrelades, xicotets propietaris, llauradors arruïnats i artesans amb

pocs recursos.

Els càrrers no estaven pavimentats i el sistema de clavegueram era

insuficient. La necessitat de construir nous habitatges era urgent i la

manca d'espai generava l'acumulació de les construccions.

Aquesta situació va afavorir l'extensió de les malalties contagioses,

provocades per la manca d'higiene i la mala alimentació.
Descargar
Enviado por:Borja
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar