Religión y Creencias


Religión cristiana


Índex

Finalitat Pàg. 2

Què volem transmetre? Pàg. 2

Exposició del tema Págs. 3-4

Activitats Págs. 5-7

Avaluació Pàg. 8

Valoració del treball realitzat per l'àrea de religió Pàg.9

Bibliografía Pàg. 10

Finalitat

Amb aquesta unitat didàctica es pretèn donar a conéixer diversos tipus de propostes del sentit de la vida però sobretot mostrar els trets que caracteritzen el que ens ofereix la fe cristiana, ja que és aquesta la religió majoritària en el nostre entorn. Amb aquesta informació es pretén que l'alumne faci un plantejament i tingui la possibilitat d'escollir entre diverses respostes al sentit de la vida.

Què volem transmetre?

Es pretén donar a conéixer diferents tipus de respostes al sentit de la vida que es troben presents a la nostra societat i aprofundir en el coneixement de les possibilitats que ofereix el sentit de la vida cristiana.

Exposisció del tema

El sentit de la vida és el significat, orientació o finalitat que una persona dóna a tot el que compon la seva vida. Per ser feliços cal trobar una resposta al sentit de la vida.

Les persones volen conéixer quin sentit té el que els succeeix, cap a quina meta es dirigeixen, què han de fer per aconseguir aquesta felicitat.

Tant des de la raó com des de la fe s'han anat creat diferents propostes al sentit de la vida. Totes aquestes propostes tenen com a finalitat un ideal de felicitat inabastable que és el que motiva a la persona.

La persona ha d'escollir una resposta al sentit de la seva vida de manera lliure. No obstant, actualment a la nostra societat trobem nombrosos falsos ideals que només ens poden aportar frustració. L'individu ha de ser capaç de distingir entre allò que realment necessita i allò que no i saber on ho pot trobar.

El context cultural influeix molt a l'hora de construir el propi sentit de la vida ja que totes les cultures ofereixen diferents maneres de comprendre el món i la pròpia vida.

Les respostes que es donen al sentit de la vida des de les diferents cultures, religions, etc. són respostes globals que intenten resoldre els interrogants de la persona i intenten abastar un gran ventall d'aspectes de la vida. Si l'individu es planteja una pregunta a la que no troba resposta, ràpidament adoptarà una altra proposta que resolgui aquesta inquietud, ja que les persones ens resistim a viure sense sentit.

Existeixen tres blocs en els que podem classificar les respostes globals:

Humanismes: són aquelles propostes que constitueixen el seu significat dins dels límits de la raó humana. No incorporen cap element transcendent. La característica comuna a tots els diversos humanismes existents és l'antropocentrisme, és a dir, la situació de la persona com a centre de tota realitat i com a absolut.

Ciències ocultes: són aquelles que compten amb la existència de quelcom superior a la realitat de l'ésser humà que governa el destí però no estableix cap tipus de relació amb l'individu. A partir de ritus i altres tipus de pràctiques es pot establir contacte amb aquestes forces. En són exemples l'astrologia, la màgia, la superstició, la quiromància, el tarot...

Religions: són aquelles que acepten l¡existencia d'un ésser (Déu) o conjunt d'éssers superiors sota diferents advocacions (Jahvè, Al·là, etc.) i existeix un relació més personal i íntima entre la persona i aquest ésser superior. Les més importants són: l'hinduime, el budisme, el judaisme el cristianisme i l'islam.

També podem trobar en alguns casos vides mancades de sentit. El suïcidi és un clar exemple d'aquest sense sentit que viuen alguns individus. També es troben altres casos que no acaben amb el suïcidi però que comporten una gran insatisfacció, dolor i patiment a la persona ja sigui per fracassos acumulats en el decurs de la vida, ideals no complerts, etc.

La resposta de la religió cristiana

El sentit de la vida del cristià es fonamenta en la certesa de sentir-se estimat per Crist.

L'objectiu de la vida cristiana és aconseguir la unió amb Crist. Per al cristià la felicitat és pensar, actuar i sentir com Crist.

La identificació plena amb Crist és el que s'anomena salvació ja que allibera l'individu de les seves esclavituds i el porta a una vida de plenitud. Aquesta situació s'assolirà després de la mort, però en aquesta vida ja podem caminar en aquesta direcció.

Per poder arribar a aquesta indentificació total amb Crist no són útils els manaments ni les llies ja que es tracta d'una transformació del cor que només l'amor de Déu pot portar a terme. La persona per si mateixa no pot fer-la.

Aquest amor de Déu que actua sobre les persones és l'anomenada gràcia. És aquesta gràcia la que fa posible que el cristià visqui feliç i doni sentit a la seva vida. La felicitat, doncs, és un do de Déu.

Activitats

1 Contesta les preguntes sobre els diferents documents i digues amb quin et sents més identificat:

 • Quines coses considera importants a la vida?

 • Quina és la meta ideal que proposa?

 • Què entén per felicitat?

 • Com es pot aconseguir?

 • Document 1

  Munts de coses

  La vida que sempre he desitjat

  sospito que mai no la tindré

  sempre treballaré per a algú altre fins la tomba;

  Sempre somiaré amb una vida fàcil,

  tenir coses, munts, oh, de coses.

  Tenir un cotxe gran i molt car,

  arrossegar les pells per la gespa;

  tenir minyona a qui pugui demanar que em porti qualsevol cosa.

  Tothom em mirarà amb enveja, amb avarícia.

  Jo fruiré amb la seva atenció,

  Tenir coses, munts, oh de coses.

  Fragment d'una cançó de TRACY CHAPMAN

  Document 3

  Instrument de la teva pau

  Senyor, fes de mi un instrument de la teva pau.

  On hi hagi odi, que jo hi posi amor;

  on hi hagi ofensa que jo hi posi perdó;

  on hi hagi discòrdia que jo hi posi unió;

  on hi hagi error, que jo hi posi fe;

  on hi hagi desesperació que jo hi posi esperança;

  on hi hagi tenebra que jo hi posi llum;

  on hi hagi tristesa que jo hi posi alegria.

  Oh, Mestre, que jo no busqui tant

  ser consolat com consolar,

  ser comprès com comprendre,

  ser estimat com estimar.

  Perquè

  és oblidant-se que es troba,

  és perdonant-se que un és perdonat,

  és donant que un rep,

  és morint que un resucita a la vida

  SANT FRANCESC D'ASSÍS

  Document 4

  El futur

  Quan no hi ha res en què creure,

  quan tot ja sembla inventat,

  quan no hi ha res per comprendre,

  quan els somnis ja s'han somiat,

  Em diuen: “el futur està a les teves mans, noi!

  Has de pensar en el dia de demà!”

  Com vols que cregui en el futur

  amb el present que ens han deixat?

  Com vols que jo tingui orgull

  Amb aquest món que ens han donat?

  No creguis que és tan fàcil viure

  Amb la festa que ens han preparat.

  Cançó de SAU (fragment)

  2- Contesta les preguntes següents sobre el document 5 i comparteix les teves idees amb els companys de classe.

 • Quines creus que van ser les causes del suicidi?

 • Creus que casos semblants a aquest es poden donar en al societat on vivim actualment?

 • Creus que els valors de la societat actual influyesen en l'aparició de casos de falsos ideals com aquest?

 • Document 5

  Se suïciden dues nenes franceses, seguidores de Kurt Cobain

  Totes dues es van disparar un tret al cap per “amor” al líder de Nirvana

  AGENCIES, París

  Dues nenes, de 12 i 13 anys, es van suïcidar el passat dimecres a Somain, una petita localitat del nord de França perquè confessaven una “veneració amorosa” al líder del grup Nirvana, Kurt Cobain, que també es va treure la vida fa tres anys. Les dues nenes es van disparar una bala al cap, de la mateixa manera que ho va fer Kurt Cobain l'abril del 1994. Segons fonts judicials, les nenes es van suïcidar al domicili d'una d'elles. “És un fenòmen de mimetisme”, van dir les mateixes fonts.

  El País, 16 de maig de 1997

  3 Digues quines creus que són les principals tendències de la societat actual pel que fa a l'hora d'escollir una de les propostes per donar sentit a la vida. Justifica per què creus que són aquestes i no d'altres.

  4 Escriu un breu text comentant amb quin dels grups t'identifiques més (humanisme, religió, ciències ocultes, sense sentit) i a continuació feu una posada en comú a la classe.

  Avaluació

  Es valorarà positivament la participació activa de l'alumne en les posades en comú a la classe.

  Pel que fa a les activitats, es valorarà si les respostes estan correctament raonades en funció del temari explicat i si aporten idees interessants que vagin més enllà del que hi ha en el text i donin lloc a una reflexió.

  Al final de la classe es recolliran les activitats per poder-les examinar amb deteniment. Es valorarà que l'alumne hagi reflexionat sobre el tema proposat independentment de la seva opinió i també es valorarà que els arguments utilitzats es relacionin amb el temari ja explicat.

  A l'hora de posar la nota es comptarà la valoració de les activitats i la participació a la classe.

  Valoració del treball realitzat per l'àrea de religió

  La idea de desenvolupar una unitat didáctica per part dels alumnes és interessant ja que pot aportar idees noves al profesor i per altra banda requereix una implicació de l'alumne en la materia.

  Tot i això, crec que aquest últim trimestre no ha sigut gaire profitós i el temari proposat no era gaire interessant.
  Descargar
  Enviado por:NATT
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar