Geografía


Recusos Natural


RECURSOS NATURALS

Recurs natural: material o energia obtingut del medi ambient físic per tal de cobrir les necessitats humanes biològiques i/o socials.

Són la base de tota activitat humana i engloben elements com el sòl, animals, plantes... i les diverses fonts d'energia procedents de la natura (carbó, petroli i gas). Els recursos són limitats.

R. renovable: es renova més rapidament que el seu ritme d'esplotació (radiació solar, vent, aigua, plantes...)

R. NO renovable: es regenera a un ritme molt més lent que el de la seva extracció. (minerals no energètics, combustibles fossils, urani...)

MINERALS NO ENERGÈTICS

 • Distribucó dels recursos ala Terra de manera dsigual ja que és el resultat d'un llarg periode de processos geològics. Així unes regions disponen de molts recursos mentre que d'altres en tenen pocs.

 • No contra més gran sigui un país més dipòsits té, vegem sinó Xina o Brasil que tot i la seva gran extensió no estan tan ben assortits com Rússia, Canadà els EEUU o Australia.

Reserves de minerals no energètics més importants del món

'Recusos Natural'

AIGUA DOLÇA: DÉFICIT I EXCEDENT

 • Aigua del món: 5% consum domèstic, 75% regatge i 20% industria

 • Als països subdesenvolupats 2/5 parts de l'aigua dolça es destinen a la industria

 • Al tercer món s'utilitza practicament pel regatge

 • És la base de la producció alimentaría mundial

 • Sovint l'aigua és objecte de conflictes geopolítics, quan dos o més països es disputen la territorialitat d'alguns recursos hidrics. A vegades també és objecte de conflicte quan la seva utilització amb funcions diferents resulta dificilment compatible en un mateix territori (per exemple industria i agricultura).

Déficit d'aigua dolça

'Recusos Natural'

 • Els països industrialitzats com França i Japó poden importar recursos, mentre que els països en vies de desenvolupament no s'ho poden permetre

 • El fet de tenir molts recursos potencialment explotables dins el territori d'un país no és sempre garantia suficient per al seu desenvolupament

 • Cap país no conté la quantitat total de recursos naturals.

El sòl

 • El 22% de la superficie continental terrestre és adequada per a l'agricultura moderna

 • Els sòls més fèrtils es troben aprop de les ciutats i estan ocupades per aquestes o per indústria

 • EL 83% de terres potencialment cultivades es troben a zones forestals sud-americanes intertropicals, banyades per les conques fluvials del riu Amazones i Orinoco, i en zones forestals africanes (Zaire)

Causes de la degradació del sòl

 • La sobrepastura, elimina la cobertura vegetal i esposa el sòl a l'erosió del vent i l'aigua

 • Ús abusiu de pesticides i pràctiques forestals

 • Sobreexplotació dels recursos forestals (tala massiva d'arbres)

 • Industria: acumulació de residus i àcids

 • El resultat de la degradació del sòl és la desertització

CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES CONTINENTALS

  • Residus urbans, industrials i agrícoles

 • Contaminació difosa: (molt difícil de controlar i causa un elevat increment de la combinació de rius i llacs d'Europa i América del Nord) pesticides i fertilitzants prominents de terres de conreu i els que procediesen de les tempestes que flueix de les ciutats, pot arrossegar aigües residuals, metalls pesants, olis, hidrocarburs...

 • Solucions als països desenvolupats: elaborar i dur a la pràctica estratègies que ajudin a netejar els cursos d'aigua i a prevenir la contaminació.

També sancions a les indústries riberenques que no respecten les mesures de sanejament de les aigües residuals.

BOSC I DIVERSITAT BIOLÒGICA

Bosc: ecosistema únic, el més ric i vell del planeta, conté el % més elevat de diversitat d'espècies animals i vegetals. Compleix una important funció biológica ja que la vegetació té un gran interés ecològic i és l'habitat d'un gran nombre d'animals.

Per això es diu que els boscos són un enorme refugi de la biodiversitat i d'això mateix deriva la seva importancia de conservar-los.

 • Boscos humits equatorials: bioma més ric d'eespècies de tota la Terra. Milers d'espècies animals, plantes, fongs, bacteris...configuren les biotes més diverses del planeta.

Àrees de megadiversitat

'Recusos Natural'

BOSCOS TROPICALS

 • Regulen el flux de l'aigua i protegiesen les conques utilitzades pels agricultors, regulen el clima, produeixen oxigen, proporcionen fusta, donen recer a recursos genètocs

 • Es destruyesen a un ritme trepidant

 • Països com Birmania, Brasil o l'Índia han patit un greu augment del ritme de destrucció

Boscos al món:

Coníferes: Nord América, Rússia

Mixtes (coníferes i cadufòlies): Nord América, Europa, Rússia i Nova Zelanda

Tropicals: centre i sud América i Àfrica i sud-est asiàtic

 • Estudis han demostrat que l'explotació del terreny agrícola sostenible (no destructora) pot proporcionar importants beneficis econòmics que l'explotació forestal, l'agricultura itinerant o la ramaderia sense posar en perill el futur del bosc.

RECURSOS MINERALS

 • Constitueixen un dels recursos més importants de les societats desenvolupades

 • Els minerals no energètics són tant o més important que els energètics, perquè tot i que no obtenem energia poden ser processats per a convertir-los en acer, alumini, vidre, ciment... sent així primeres materies per a la construcció

EXPLOTACIÓ DELS RECURSOS MINERALS

 • Exploració: localitzar jaciments

 • Extracció: treure els materials del subsòl

 • Concentració: separar el material rebutjable del mineral aprofitable

 • Refinament: convertir el material brut en un recurs depurat i disponible per usar com a primera materia.

! Les fonts d'alguns minerals són tan abundants que es consideren disponibles durant força temps (sorra, grava, magnesi, potassi...)

! Fonts escasses de mercuri i estany, (molta demanda)

IMPACTE AMBIENTAL DE L'EXTRACCIÓ DE MINERALS

 • Extracció (recerca i explotació): contaminació del sòl, soroll, abandonament de residus, filtració de tòxic als aqüífers o a l'atmosfera, accidents miners, efectes sobre la salut.

 • Processament (transport, purificació i refinament): residus sòlids, material radioactiu, contaminació del sòl l'aire i l'aigua, soroll, seguretat, higiene

 • Ús (transport, descàrrega...): soroll, contaminació del sòl, aire i aigua, residus sòlids i radioactius

REDUIR RECICLAR I REUTILITZAR

 • Les fonts de recursos s'estan esgotant

 • La humanitat mai extraurà la totalitat d'un mineral de l'escorça (deixarà un 20% aproximadament), però diem que s'ha exhaurit econòmicament quan el fet de localitzar-lo, extreure'l, transportar-lo i processar-lo té uns costos més elevats que el rendiment

 • Quan s'ha utlitzat ja un 80% de les reserves conegudes es poden prendre 4 mesures :

 • Reduir-ne el consum de manera que n'allarguem la vida

 • Reciclar o reutilitzar el que ja s'ha extret

 • trobar-ne un substitut

 • mirar de prescindir d'aquest mineral

  • Els experts calculen el temps d'exhauriment d'un mineral en funció del consum que en fem.

  RECURSOS ENERGÈTICS NO RENOVABLES

    • Mitjans s.XIX fusta

    • 1890 - carbó

    • s.XX - petroli i gas natural

  * Centrals nuclears i plantes hidroelèctriques

  PETROLI

  • El petroli i els seus derivats engloben el 40% de l'energia consumida al món

  • Desprès de la seva extracció s'ha de refinar. Els compostos d'hidrocarbur són separats i destil·lats en forma de ceres, quitar, asfalt, plàstic, combustibles...

  • Gran importancia per les seves característiques de combustió (font energética per a vehicles)

  • Els països desenvolupats en tenen una gran dependencia

  • Al 1870 la OPEP ( organització de països exportadors de petroli) va apujar el seu preu, això juntament amb la recessió económica mundial d'aquells temps i la depreciació del dólar, va causar importants crisis econòmiques a tot arreu.

  • Alt risc de sinistres i gran perill de contaminació, sobretot pel seu transport (vaixells)

  • Desastres ecològics:

  * 1984 - Alaska- topada del petrolier Exxon Valdez i posteriorment vessament del cru.

  * 2002 - Galicia- enfonsament del Prestige

  EXPORTACIONS I IMPORTACIONS DE PETROLI

  Orient mitjà a:

  Països europeus pertanyents a la OCDE

  Àsia

  Oceania

  Àfrica

  América

  América llatina a:

  EEUU

  Països europeus pertanyents a la OCDE

  Àfrica:

  EEUU

  Europa

  Països europeus NO pertanyents a la OCDE a: la resta d'europa

  Països europeus pertanyents a la OCDE a:

  Canadà

  EEUU

  Reserves mundials

  'Recusos Natural'

  CARBÓ

  • Combustible bàsic de la revolució industrial, q va substituit pel petroli

  • Hi ha reserves per a segles

  • Problema de transport: al ser sòlid és mes car de transportar, per tal d'evitar això, només es consuméis a zones properes de l'extracció

  • Problemes ecològics de salut i seguretat relacionats amb l'extracció i la combustió, haurien de ser inclosos en el preu

  • Dipòsits més importants a Xina, EEUU i Rússia

  GAS NATURAL

  • Combustible fósil més abundant (font energética quasi perfecta)

  • Molt eficient i versàtil, ambientalment és benigmne

  • Gas metà - crema d'una manera neta desprenent CO i vapor d'aigua, tot i que no contamina, contribueix a l'efecte hivernacle

  • S'usa per escalfar llars o indústries, generar electricitat o bé és processat quimicament en productes com combustibles de motors, plàstics, fibres sintètiques o insecticides.

  • No és renovable

  • Es creu en nous jaciments

  Reserves mundials de gas natural

  'Recusos Natural'

  ELS DESASTRES NATURALS

  • Qualsevol fenomen natural quan passa d'un llindar determinat esdevè un risc (quan comporta un perill per a les persones)

  • Desertitació, = aiguats (Xina 1998)

  Fenòmens perillosos:

  • Atmosfèrics simples: pluja, calamarsa, neu, vent, llamps, temperatura i boira

  • Atmosfèrics mixtos: temporals de vent i pluja, tornados, huracans, temporals de neu i sequeres

  • Hidrològics: inundacions fluvials, saturació de sòls, icebergs, avenç de glaceres

  • Geològics: moviments de massa (allaus), erosió, sedimentació, terratrèmols, erupcions volcàniques

  • Biològics: epidèmies, incendis forestals, alliberament de substancies tóxiques

  • Tecnologics : accidents de transport, explosions industrials, accidents nuclears

  PREVENCIÓ

  Es creen fons i es destinen recursos per l'ajut a les persones afectades, però s'insisteix poc a evitar efectes d'aquesta mena o minimitzar-ne els efectes. La prevenció és molt més costosa que les indemnitzacions.

  * Seguiment dels fenomens atmosferics pel satèl·lit, control de l'activitat sísmica, prohibició d'edificar a les lleres dels rius o la construcció d'edificis resistents a les ones sísmiques poden estalviar moltes pèrdues en vides humanes i béns materials.
  Descargar
  Enviado por:Nimeta
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar