Turismo


Recursos territorials


1. Quina és la diferencia bàsica entre els conceptes de Turisme i Oci sota el paràmetre geogràfic?

Turisme és l'activitat econòmica generada pel desplaçament de persones que es fa per un temps il·limitat depèn del país, (la OMT diferencia entre visitant -24 hores i turista + 24 hores) i per raons de lleure o de negoci.

L'oci és el temps lliure (disponible) un com eliminat el temps de treball, el fisiològic (dormir) i aquest temps d'oci es pot dedicar o no al turisme..

Les diferències bàsiques entre turisme i oci són que el turisme podem trobar diversos tipus i segons quin sigui el nostre objectiu turístic podem realitzar diverses coses, però això sí, requereix un desplaçament des de el lloc físic on em trobo, en canvi per l'oci no necessito obligatòriament cap desplaçament com he trobat dins del turisme

OCI

TURISME

Exemples: Si jo visc a Barcelona, jo puc anar desprès de la meva feina a visitar la Sagrada Família i això ho realitzo fora del meu temps laboral i fisiològic, és a dir, estic al meu temps d'oci, en canvi el mateix dia i el mateix moment que jo vaig a veure la Sagrada Família també hi van un grup de Japonesos que estan realitzant la Ruta Gaudí, ells si que estan fent turisme ja que han realitzat un desplaçament catalogat de més d'un dia i menys de 6 mesos (depèn del País) i en aquest cas per raons de lleure.

2. Explica que són i per a què serveixen els indicadors d'intensitat turística en una destinació. Identifica quins indicadors utilitzaries per avaluar el turisme a Figueres, Palma de Mallorca, Salou i Sitges.

Els indicadors d'intensitat turística serveixen per poder comparar i calcular diferents dades relacionades amb el turisme, els estructurals són:

Taxa de funció turística (TFT): aquest indicador te un funció bàsicament de caràcter comparatiu.

Taxa de funció Residencial (TFR): Calcula el turisme de segona residència

Uns altres indicadors d'intensitat són els de consum que calculen la intensitat d'usos turístics, per poder trobar aquests indicadors te que haver una estacionalitat.

Per poder avaluar el turisme a Figueres utilitzaria l'indicador de taxa de funció residencial, ja que Figures a no ser un poble totalment litoral, no té tanta funció turística com pot tenir un poble totalment litoral.

A Palma de Mallorca utilitzaria l'indicador de taxa de funció turística ja que al ser una ciutat totalment costanera acull a un gran nombre de turistes en els seus hotels, ja que trobem molts hotels situats a Palma de Mallorca.

A Salou utilitzaria l'indicador de taxa de funció turística per que és un poble totalment litoral que pertany a la Costa Durada, Salou té un gran nombre d'hotels tot i que també té segones residències, però crec que una de les seves principals activitats és el turisme.

Per últim a Sitges l'indicador que podríem emprar seria el de taxa de funció turística ja que és un poble totalment costaner i que rep un gran nombre de visitants anualment ,i no tan sols al període d'estiu, sinó que gràcies als carnavals acull més turistes fora del que seria “temporada” per una població litoral.

En resum amb la majoria de pobles litorals s'utilitza el TFT en canvi pels pobles propers al litoral són amb els que acostumem a utilitzar la taxa de funció residencial.

3. La Mancha, és una àrea funcional, homogènia o administrativa? I la Costa del Sol?

Castella la Manxa és un àrea administrativa ja que ofereix diversos nivells com a comunitat autònoma tot i que també és una àrea homogènia per que te establerts alguns criteris de similitud de territori com podria ser el relleu.

La Costa del Sol és una àrea funcional ja que la costa del Sol no determina tota una regió concreta sinó que engloba uns 300 Km aproximadament i correspon a la part Mediterrània de Granada Cadiz i Màlaga.

4. Com ha de ser un mapa turístic?

Els mapes són una representació de tota la superfície a escala (ha de tenir una relació de proporció amb la realitat) plana i simplificada.

Els mapes han de tenir:

  • Superfície de cartografia

  • Llegenda:

- puntual (esglésies, cementiris, càmpings...) significa una ubicació

- lineal és el que representa un traçat com per exemple un riu, una carretera...

- zonal es el que representa la superfície com un casc urbà, una zona de bosc...

Aquestes tres classes hem d'afegir les diferències de color, de forma, de gruix, de mida...

  • Informació complementària

  • Mapa de referència

    • Coordenades (geogràfics i projecció)

Geogràfics: marquen la longitud i la latitud

Projecció: S'ha de deformar la realitat ja que la terra és rodona i s'ha de representar de manera plana. S'utilitza la projecció UTM que és la que divideix la superfície terrestre en franges de meridià que s'escurcen a mida que puja la latitud. El punt on arriben les franges és el nord de projecció.

Com a exemples tenim la projecció de Mercator, que respecta les formes però deforma les àrees proporcionalment a la latitud. I també trobem la projecció de Peters (mapa oficial de la UNESCO) que manté les àrees però deforma els angles.

5. Què és un recurs pel turisme? De què depèn l'ús turístic d'un recurs? Com es pot fer malbé un recurs?

Els recursos els podríem definir com els mitjans de subsistència que trobem i que estan sempre vinculats a un objectiu i està associat a l'economia, com per exemple el patrimoni que és la possessió d'una col·lectivitat i quan aquest patrimoni li fiquem una destinació arribem al recurs. L'atractiu també el trobem dins del concepte del recurs ja que ha estat valoritzat segons el flux de turistes.

Dins del concepte de recurs hem de marcar les diferents tipologies que trobem, en primer lloc està els recursos funcionals, són aquells que generen atractivitat i suport a l'activitat que serien les naturals, culturals i tècnics.

En segon lloc trobem els recursos territorials que serien els encreuaments, nuclis, les zones de recursos....

Encreuaments: és la unitat mínima d'atractivitat, és indivisible i normalment té els límits ben definits i una gestió unitària.

Nucli (de població): Té una significativa densitat de recursos amb una elevada conectivitat (vincle físic entre uns i altres). Hi ha un domini dels recursos naturals.

Rutes: Itinerari que uneix recursos i és un atractiu de promoció i es promocionen junts.

Ruta de camp base: Base d'allotjament des de on es fan les excursions (màx. 2h d'anada i de tornada)

Itinerari regional: Hi ha canvi d'allotjament

Ruta global: Considerar el conjunt del territori com actiu des del meu punt de residència fins l'objectiu final.

En ruta: Aprofita els actius que troba pel camí

Els recursos es poden fer malbé per la gran arribada de turistes a les zones més potencials turísticament com les litorals ja que afecta negativament a la situació medi ambienta d'aquestes zones litorals. Donat el domini del turisme de sol i platja, la major part d'aquests impactes es desenvolupen a les costes com en el nostre cas passa amb el Mediterrani, lloc que en part ja s'ha vist afectada per la brossa incontrolada d'aigües residuals domèstiques i per la regeneració de residus sòlids. Per aquesta raó s'ha de tenir present que pot afectar molt al turisme la contaminació d'aquests recurs ja que els turistes són molt sensibles als impactes del medi ambient i especialment al turisme de sol i platja (o també coneguts com el turisme de bany) ja que aquest són els que poden afectar a la salut.

RECURSOS TERRITORIALS TREBALL Nº1

3
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar