Ciencias Sociales


Recuperació social # Recuperación social


T.1 població al mon:

Distribució habitants: la població mundial es destribueix desigualment un buit demogràfic es a on no hi ha població, per comparar la població dels països es fa servir la densitat de població: població/superficie= h/km2

Factors q afavoreixen el despoblament: escassetat d'aigua, excés d'humitat, altitud i fred.

Factors q afavoreixen el poblament: clima temperat, relleus baixos, sols fèrtils i recursos naturals.

Altres factors q influeixen: historia, política, economia...

Evolució del poblament mundial: fases del creixement de la població:

Fase d'estabilitat: en naixien molts i s'hen morien molts.

Fase descens mortalitat: va millorar la alimentació, la higiene, segueixen naixent molt però ja no es moren tant, augmenta la població

Taxa natalitat: naixements en un any/població X 1000

Taxa mortalitat: defuncions en un any/població X 1000

Creixement natural: taxa natalitat - taxa mortalitat

Situació actual d la població: creixement desigual, als països pobres.

Als països rics: la poblacio no creix pq:

- Població embellida i - persones en edat d procrear

- els fills surten cars

- les dones treballen

als països pobres: molt creixement, per reduir-lo cal potenciar el treball d les dones i fer una planificació familiar equilibrada

T.2 la població a espanya i a CATALUNYA

Distribució població espanyola: la densitat d'espanya es 80h/km2, distribució desigual, a les zones del nord hi ha mes població pq en els darrers 200 anys tenien mes economia.

Característiques població espanyola: estat benestar, població embellida, esperança 80 anys, descens població, molta immigració, poca natalitat, riquesa al nord.

Les migracions a espanya: te un saldo migratori positiu, els emigrants mantenen la població, els emigrants son.

- jubilats del nord d'Europa amb grans pensions.

- treballadors europeus qualificats

- africans il·legals de males feines

T. 3 la ciutat

Per ser ciutat s'han d tenir + d 10.000h i hi ha d'haver molta activitat.

Turó: finalitat defensiva.

Costa: finalitat comercial

Riu: finalitat econòmica.

Nucli antic: carrers estrets del centre històric

Eixample: entramat carrers amples amb ampliació planificada

Barris perifèrics: al voltant del centre, edificis amb molta capacitat

Plànol irregular: entramat desordenat, nucli antic

Plànol ortogonal: només per terres planes, carrers quadriculats, fàcil d'ampliar, difícil mobilitat , necessita rondes

Plànol radiocentric: entramat radial, pensat per a un accés ràpid al centre

2a avaluació

T.1 les ciutats

Creixement ciutats:

Ciutat preindustrial: les dels grecs tenien un traçat irregular i desprès un plànol ortogonal. A l'edat mitjana la ciutat era un entre econòmic i d refugi

La ciutat industrial: estan sobretot als països pobres i han crescut desmesuradament.

La ciutat postindustrial: son als països rics, tenen un estancament d'habitants pq la indústria ha marxat, la ciutat s'ha dedicat al comerç i degut a l'elevat preu del sol la gent ha marxat a viure al pobles.

Procés d'urbanització:

A les ciutats desenvolupades: la població es estable pq la gent es reparteix, això fa q no se sàpiga on acaba la ciutat.

A les ciutats pobres: hi ha molta població urbana, les ciutats tenen mals serveis i molts problemes, es diuen megalopolis

Pg. 111 eixos d la xarxa interna d les ciutats espanyoles

Els problemes d les grans ciutats:

Hi ha molta diferencia entre els rics i pobres q son marginats. A les ciutats grans la gent ha de fer molts km per anar de casa a la feina (mov. pendulars)

La immigració:

La majoria d la immigració mundial es entre els mateixos països pobres i no de obres a rics i del camp a la ciutat.

Mapes ciutats espanyoles i mundials

T. 2 agricultura ramaderia i pesca

L'agricultura d subsistència: es amb la finalitat de menjar, no per vendre, utilitzen tècniques rudimentàries, i molt poc productives, es troba al 3r mon.

Agricultura itinerant per cremació: es fa cremen boscos q fa quedar net el camp de conreu i les cendres el fertilitzen.

Agricultura extensiva d seca: es la barreja entre ramaderia i agricultura, els animals es mengen les plantes i les fertilitzen amb la merda.

Agricultura irrigada d l'arròs: es fa en llocs amb moltes pluges i s'hi cultiva arròs, requereix una feina minuciosa.

Agricultura d mercat:

es l'agricultura dedicada al comerç, te:

Molta mecanització: per estalviar ma d'obra, augmentar la producció i disminuir preus.

Especificació producció: permet augmentar la producció

Ràpida comercialització: necessita un bon transport

La pesca:

La pesca industrial: te com a objectiu obtenir un gran nombre d captures, necessita molts diners i tecnologia, n'hi ha d 3 tipus:

Pesca costanera: vaixells petits, q s'allunyen poc, tornen cada dia amb peixos d bona qualitat

Pesca d'altura: la fan flotes q es passen setmanes al mar, utilitzen radars

Gran pesca: la fan grans vaixells, helicòpters, barques... estan anys al mar

T.3 la indústria

Sector secundari: transforma les 1res matèries (d'origen animal, vegetal i mineral) en coses preparades pel consum, es la activitat industrial mes important.

Classificació indústries:

Indústries bens d producció: elaboren 1res matèries per altres indústries

Indústries bens d'us: fan articles preparats pel consum

Classificació empreses: segons:

La Mida: petites: 50 treballadors, mitjanes: 250 treb, grans: + 250 treballadors

La Organització: Societat Limitada, son propietaris alguns jefes, Societat Anònima, la propietat esta dividida en accions

La procedència d capital: publiques, els diners els inverteix el govern sense intentar guanyar-hi privades, els diners els inverteixen uns socis q volen guanyar diners
Descargar
Enviado por:Visktalunya
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar